Naturplejevandring lørdag d. 21.05. kl. 10.00

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” custom_padding=”84px|||3px||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]

 

Naturplejevandring på det fredede areal ved Gjerrild Nordstrand.

Kom og mød tovholdere og aktive naturplejere, der i partnerskab med Naturstyrelsen arbejder for at friholde området for invasive arter og at muliggøre en genskabelse af  klit, hede og overdrev.

 

Mødested: Omklædningshuset ved P-Pladsen (for enden af Langholmvej)

 Slutsted: Der hvor Brøndstrup Mølleå løber ud i Kattegat – ca kl 12

 Husk: solidt fodtøj – vi kommer udenfor stierne.

 PROGRAM:

 Velkomst v/ Lone

 Fredningens historie og de store trærydninger  – “Mands minde” v/ Ivan fra Skovholdet

 Naturplejen, der sikrer åbent landskab – vinterarbejde v/ Ole fra Skovholdet

 De invasive arter Rynket rose og Gyvel – bekæmpelsesmuligheder ? v/ Kristian og Lone

 Førne – hvad er det ? Hvilken forskel gør det at fjerne førne  ? v/ Lone

 Lyngpleje – mosaikslåning v/ Henrik

 Assisteret frøspredning v/ Gertrud

 Registering i arter.dk – en app kan gøre en forskel v/ Henrik

 Afrunding v/ Lone

 

 

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Generalforsamling d. 26.05.2022 Kl. 12.30 på Gjerrild Kro

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning (som drøftes og sættes til afstemning).
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf.
 4. Fremlæggelse af budget og kontingent for kommende år og godkendelse heraf.            Bestyrelsen foreslår, at grenafgiften forhøjes med 30. kr. som følge af, at udgifterne de senere år er højere end indtægterne. Dette er i overensstemmelse med GNG´s generalforsamlingsbeslutning i 2008, hvor forsamlingen besluttede, at den solidariske medlemsbetaling til foreningens grenindsamling skal være udgiftsneutral.
 5. Indkomne forslag (indsendes pr. mail til: bestyrelsen@gjerrild.dk senest den 12. maj 2022)
 6. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen.
 7. Valg til bestyrelse (se vedtægternes § 16 og 17):
  • Preben Larsen, genvalgt formand i 2021 er udtrådt af bestyrelsen. Sommerhuset er solgt 1. dec. 2021.
  • Carsten Jensen er pr. 1. dec. 2021 konstitueret som formand i stedet for Preben Larsen.
  • 1. suppleant Lars Skriver er pr. 1. dec. 2021 indtrådt som ordinært bestyrelsesmedlem.

a. Formand

Ny formand skal vælges for et år. Bestyrelsesmedlem, Michael Lichtenberg Crone, stiller sig til rådighed på formandsposten indtil generalforsamlingen i maj 2023.

b. Kasserer (vælges i lige år).

Judi Jørgensen er på valg og villig til genvalg.

c. Bestyrelsesmedlemmer:

2 er på valg: Carsten Jensen og Michael Lichtenberg Crone er villige til genvalg. Såfremt Michael vælges som formand, er den ny indtrådte suppleant Lars Skriver villig til at stille op til bestyrelsen.

d. Bestyrelsessuppleanter:

1 suppleantpost, Lars Skrivers, er vakant, og der skal vælges en ny suppleant for 2 år.

e. Revisorer:

Erik Svendsen er på valg og er villig til genvalg.

Kirsten Bertelsen er ikke på valg.

           1 revisorsuppleant (vælges hvert år). Jørgen J. Jensen er villig til genvalg.

 1. Eventuelt

Vedtægter for Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″ custom_margin=”2px|auto||auto||” custom_padding=”28px|||||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ custom_padding=”1px|||9px||”]

 Navn og formål

 • § 1: Foreningens navn er “Gjerrild Nordstrands Grundejerforening” – herefter GNG. Dens virkefelt er sommerhusområderne på Gjerrild Nordstrand, og dens hjemsted er formandens adresse.

 

 • § 2: Det er GNGs formål primært at sørge for vedligeholdelse af og tilsyn med områdets private fællesveje, stier m.m. samt at være bindeled mellem grundejerne og offentlige myndigheder. GNG medvirker efter bestyrelsens skøn derudover til løsning af væsentlige opgaver, der har betydning for området som sådan eller for grupper af grundejere.

GNG skal virke til gavn for Gjerrild Nordstrand som rekreativt område og kan efter bestyrelsens bestemmelse tage initiativ til eller være del af arrangementer og initiativer, der fremmer foreningens formål: Blå Flag, strandrensning etc.

 

Medlemskab

 • § 3: Som medlemmer kan optages personer, der ejer grunde i foreningens virkeområde.

 

Økonomi

 • § 4: Medlemmerne er forpligtet til at betale det kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen og hæfter alene med det indbetalte kontingent. De økonomiske midler til foreningens virke skaffes tillige ved indtægtsgivende virksomhed, offentlige og private tilskud og ved midler fra fonde, indsamlinger, arrangementer, annoncesalg i medlemsblad og på hjemmeside m.v. Ved udtræden af foreningen refunderes indbetalt kontingent ikke.

 

 • § 5: Foreningens midler anbringes i videst muligt omfang i pengeinstitut eller statsgældsbeviser. GNG kan kun stifte gæld med generalforsamlingens tilslutning (se § 13).

 

 • § 6: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres før den ordinære generalforsamling af foreningens generalforsamlingsvalgte revisorer.

 

 • § 7: Ved opløsning af GNG båndlægges aktiverne i mindst to år med henblik på start af ny forening, og de kan først derefter anvendes til fremme af områdets rekreative kvaliteter. (se § 21)

 

Generalforsamling

 • § 8: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som holdes hvert år fortrinsvis i forbindelse med generalforsamlingen i Gjerrild Nordstrands Vandværk, dog inden udgangen af maj måned.

 

 • § 9: Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning (som drøftes og sættes afstemning)g

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf

4. Fremlæggelse af budget, og kontingent for kommende år og godkendelse heraf

 5. Indkomne forslag

6. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen

7. Valg (se også § 16 og 17):

 a. Formand (vælges i ulige år).

b. Kasserer (vælges i lige år).

c. Bestyrelsesmedlemmer:

      2 vælges lige år og 3 vælges i ulige år.

 d.  Bestyrelsessuppleanter. (én vælges i lige og én vælges i ulige år).

e. 2 Revisorer (én vælges lige og én vælges i ulige år) og 1

 

 1.  Evt.
 • § 10: Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden bilagt kopi af det reviderede regnskab.

Indkaldelsen skal ske ved opslag på grundejerforeningens hjemmeside og i informationsportalen ved indkørsel til sommerhusområdet. Medlemmer, som ikke har adgang til hjemmesiden via internettet, kan ved henvendelse til foreningen aftale at få sendt pr. brevpost.

 

 • § 11: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

 • § 12: På generalforsamlingen kan der kun stemmes ved personligt fremmøde af ejeren eller dennes befuldmægtigede. Der kan ikke derudover stemmes ved fuldmagt. Hvert medlemskab giver én stemme. På forlangende foretages skriftlig afstemning. Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 § 13: Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindeligt flertal. Beslutning om optagelse af lån, ændring af vedtægter eller sammenlægning med anden forening kræver dog et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

 

Ekstraordinær generalforsamling

 • § 14: Der holdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 15% af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske om det. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, der skal holdes senest 60 dage efter bestyrelsen har modtaget anmodningen og med mindst 21 dages varsel fra indkaldelsen. Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen, der sker som ved ordinær generalforsamling. Der kan ikke behandles andre emner end de på dagsordenen angivne.

 

 • § 15: En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, hvis 20 % af medlemmerne deltager. Derudover gælder bestemmelserne i § 12 og § 13.

 

Bestyrelsen

 • § 16: GNG ledes af en bestyrelse på mindst fem og højst syv medlemmer. Generalforsamlingen fastsætter antallet af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Den vælger tillige to suppleanter til bestyrelsen, to revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne vælges skiftevis – den ene i ulige årstal den anden i lige årstal. Alle valg gælder for to år.

 

 • § 17: Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, således at formanden er på valg i ulige årstal, mens kassereren er på valg i lige årstal. Afgår formand eller kasserer i utide indtræder suppleanten i bestyrelsen, der derefter konstituerer sig indtil valgperiodens udløb.

 

 • § 18: Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden, vælger af sin midte næstformand, kassererassistent og sekretær og nedsætter udvalg og arbejdsgrupper. På bestyrelsens opfordring kan medlemmer uden for bestyrelsen indtræde i arbejdsgrupper. Formand og kasserer tegner foreningen i økonomiske spørgsmål. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren – eventuelt inden for en beløbsramme.

 

 • § 19: Bestyrelsen har ansvaret for GNG´s daglige ledelse i overensstemmelse med foreningens formål og træffer aftale med relevante personer eller firmaer om udførelse af påkrævet arbejde.

 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne deltager i bestyrelsesmødet. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

 

Sammenslutning med anden forening

 • § 20: Sammenlægning med anden forening kræver vedtagelse på en generalforsamling. Forslaget om sammenslutning skal optræde på den pågældende generalforsamlings dagsorden. Bestyrelsen redegør forud for afstemningen for de førte forhandlinger. De mellem de to foreninger indgåede aftaler om bl.a. økonomi forelægges skriftligt for generalforsamlingen til godkendelse (se § 13).

 

Opløsning

 • § 21: Foreningen kan kun opløses, hvis en generalforsamling indkaldt med opløsningen på dagsordenen, bestemmer det. Opløsning af foreningen kræver, at mindst 25 procent af samtlige medlemmer deltager i generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede stemmer for opløsning. Er disse krav ikke opfyldt, skal der – senest 60 dage efter – med 14 dages varsel indkaldes til en ny generalforsamling med samme dagsorden, hvor opløsningen kan vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede.

Generalforsamlingen kan efter beslutningen om opløsning nedsætte et udvalg til endelig afvikling af foreningen og til i henhold til § 7 at varetage generalforsamlingens beslutning angående foreningens aktiver.

 Foreningens første vedtægter trådte i kraft 29. juni 1969, ændret 12. maj 1995. Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 5. maj 2005 og ændret ved generalforsamlingen 4. maj 2012 samt ved generalforsamlingen 30.maj 2019.

Ændringen træder i kraft omgående.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Opstramning af “Træaffaldsordningen” med Hede Danmark

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″ custom_padding=”54px|||||”][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″ custom_margin=”2px|auto||auto||” custom_padding=”27px|||||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″]

 De sidste år er der forekommet en markant forringelse af flisen, som Hede Danmark fremstiller af træaffald fra Grundejerforeningens medlemmer. Det er derfor nødvendigt at præcisere, at det træaffald, der bliver hentet i oktober måned, består af træer og grene, der kan flises.  Hækaffald og blade hører ikke med, så vær venligst opmærksomme på, at dette haveaffald ikke lægges ud til vejen.

De sidste år har der været en meget ringe kvalitet af flisen, som nærmest har været at betragte som en usælgelig kompostbunke.

Det kan vi ikke være bekendt!

Tag venligst denne meddelelse seriøst, så dette års flis forhåbentlig igen bliver af høj kvalitet.

Hede Danmarks regler for flis-indsamling er:

 Grenene/træet skal ligge på egen grund

Grenene/træet skal ligge med den tykke ende ud mod vejen

Der må ikke være rod eller rødder iblandt

Længe på grenene/træer må højest være 2 meter

Grenene må ikke være mellem to træer

Hæk- og bladaffald må ikke vedlægges

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Generalforsamling d. 10.10.20 holdes digitalt

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″ custom_margin=”2px|auto||auto||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ custom_padding=”||1px|||”]

Grundet den forhøjede smitterisiko og de stigende restriktioner, har bestyrelsen været nødsaget til at aflyse afholdelsen af generalforsamlingen på Gjerrild Vandrehjem lørdag d. 10. oktober kl. 11.00. I stedet afholdes generalforsamlingen digitalt på internettet samme dag kl. 11.00 over Microsoft Teams.

Alle grundejere, som vi har fået mail på, får tilsendt invitation til at deltage i generalforsamlingen på internettet (Teams),

Hvis du ikke har oplyst din mailadresse så send den hurtigst muligt til Judi Jørensen på mail: jujaaj@tunenet.dk hvorefter du også bliver inviteret til at deltage i generalforsamlingen på Microsoft Teams. 

  

                                                       VI HÅBER PÅ FORSTÅELSE FOR DENNE NØDVENDIGE ÆNDRING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                På vegne af bestyrelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Formand Preben Larsen

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Hærværk anmeldt til politiet

I tidsrummet mellem lørdag og søndag eftermiddag har der desværre været hærværk i form af graffiti på såvel til salg skiltet ved udstykningen og på Gng’s opslagstavle.

Hærværket er anmeldt til politiet.

Hvis du/I har observeret noget, der kan føre til opklaring, så kontakt venligst bestyrelsen – evt. på mail:  bestyrelsen@gjerrild.dk


Aftale om oplæg af båd på Gjerrild Nordstrand

NST-551-00746

Aftale om oplæg af båd på Gjerrild Nordstrand

Bådholder:

Navn:                                                                                  båd nr.:

Adresse:                                                                              cpr. nr.:

Telefon:

e-mail:

Mellem bådholder og Naturstyrelsen, Kronjylland indgås herved følgende aftale:

 1. Bådholderen har ret til at lade én båd ligge permanent på en af de to slæbeste- der, der er etableret på Naturstyrelsens areal på Gjerrild Nordstrand.
 • Aftalen kan ikke overdrages til andre.
 • Oplag og ophaling af båden skal ske i overensstemmelse med enhedens anvis- ninger.
  • Der må ikke sættes faste spil op til ophaling.
  • Det er ikke tilladt at grave pæle eller lignende ned til at fastgøre båden med.
  • Ophalervogne må anvendes, men ikke opbevares på arealet.
 • Naturstyrelsen forbeholde sig ret til uden varsel at fjerne genstande af den typer der er nævnt i punkt 3.
 • I forbindelse med aktiviteter på arealet (naturpleje), har Naturstyrelsen ret til at flytte både, der ligger i vejen for arbejdet. Både vil så vidt muligt blive lagt til- bage på den oprindelige placering. Bådejere vil forinden få mindst 14 dages var- sel til selv at flytte deres båd.
 • Naturstyrelsen udleverer et nummerskilt, der skal skrues på båden. Skiltet skal leveres tilbage, når aftalen ophører.
 • Der betales ikke afgift for oplægspladsen, men et depositum på 250,- kr. for skiltet. Dette betales tilbage, når skiltet afleveres.
 • Denne aftale kan af bådholderen opsiges til enhver tid med øjeblikkeligt varsel. Naturstyrelsen kan opsige aftalen med 6 måneders varsel.

I tilfælde af, at bådholderen misligholdeler aftalen, kan den siges op øjeblikke- ligt.

Naturstyrelsen, Kronjylland Dato

Naturstyrelsen • Vasevej 7 • 8920 Randers NV

Bådholder:

Tlf. 72 54 30 00 • Fax 86 45 40 36 • CVR 33157274 • EAN 5798000860315 • kjy@nst.dk www.nst.dk

Oprydning bådpladser

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

,Nedenstående er modtaget til hjemmesiden:

Skov- og Naturstyrelsens (SN) plan for oprydning omkring bådpladserne
ved Gjerrild Nordstrand:

Bagrunden er, at SN indfører en registreringsordning for både, som skal
ligge mere end et døgn på vores slæbepladser ved Gjerrild, dels for at sikre os
af vi kan komme til at lave naturpleje, at der ikke ligger ”vrag” i flere år og
dels at der ikke er faste anlæg på stranden (som reelt er sat op uden
tilladelse fra Kystdirektoratet).  

I sidste uge satte SN information op om det ved slæbepladserne. Og så
håber man, at folk henvender sig og får numre.

Til september sætter SN så sedler på de både, der ikke har numre, om at
de vil blive fjernet.

Til oktober vil SN så fjerne de både, hvor ejeren endnu ikke har
reageret.

Herefter er planen,  at SN (med kommunens tilladelse) vil have de
fjernede både til at ligge på den store P-plads 3-4 uger, for at give ejerne
en sidste chance til at hente deres båd..

De resterende både vil derefter blive overdraget til politiet, som
hittegods (dem der vil kunne sælges på auktion) eller kørt på kontrolleret
losseplads.

Venlig hilsen

Jesper Stenild

Forstfuldmægtig | Kronjylland

+45 24 69 38 04 | ild@nst.dk

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Ryd op

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ min_height=”217px” custom_padding=”9px|||||”][et_pb_row _builder_version=”4.0.5″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” min_height=”102px” custom_padding=”||||false|false” hover_enabled=”0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.0.5″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_padding=”||0px|||”]

Så er årets indsamnling af grene forbi. Flere steder på vejene ligger der dog stadig “gren-smulder”, som gren-indsamlerne ikke har fået med. Grundejerforeningen opfordrer grundejerne til at sørge for, at der ryddes op på vejene. Tak.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.0.5″][et_pb_column _builder_version=”4.0.5″ type=”4_4″][et_pb_divider _builder_version=”4.0.5″ hover_enabled=”0″][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]