Referater fra bestyrelsesmøder

Referat for bestyrelsesmøde d. 25. august 2021

Deltagere: Preben, Carsten, Gert, Lars, Peter, Michael, Aage som dirigent (+ deltager for Judi) og Käthe

Bestyrelsesmødet omhandler alene den ekstraordinære generalforsamling.

 1. Køreplan for generalforsamlingen:
 • Velkomst & baggrund v/ Preben
 • Fremlæggelse af bestyrelsens forslag + skitse over bump-placeringer v/vejudvalget (Gert)

Bemærk, at placering af bump er oplæg. Hvis der ønskes flere bump end de 16, må det tages op på et senere tidspunkt. Der kan ske nødvendige revurderinger/tilpasninger.

Alt skal dog godkendes af kommune/myndigheder!

 • Forslag til finansiering v/vejudvalget (Carsten)

Der kommer vilkår mm. fra Sparekassen inden mødet.

 • Indkomne forslag: Henrik Schwerts v/Aage (dirigent)
 • Dialog styres af Aage/dirigent
 • Lars noterer talerønsker i den rigtige rækkefølge.
 • Afstemning: status i dag v/Aage:
 • I øjeblikket er der 31 fuldmagter inde
 • alle registreres, når de ankommer og der udleveres nummererede stemmesedler
 • Der laves to stemmesedler. Der stemmes først for Henrik Schwerts modforslag

 

 1. Tekniske hjælpemidler for mødet:
 • PC medbringes af Michael
 • Projekter medbringes af Aage + (tilkobling af Michael)
 • Lærred eller hvid væg – Klares af Kroen/Hilding
 • Højtaler og mikrofon klarer Preben

 

 1. Stemmeafvikling
 • Stemmesedler Aage
 • Der skal vælges to til stemmeoptælling – Aage foreslår to på gf

 

 1. Michael: Foreslår at vi som bestyrelse skal være inde og kommentere havdambrug. Det tages op til næste møde, som bliver lige efter generalforsamlingen.

Preben indkalder.

 

Judi laver referat af generalforsamlingen, idet Käthe er forhindret.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 30.07.2021

Deltagere: Preben, Judi, Lars, Michael, Carsten, Gert, Peter og Käthe

 1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d. 13.05.2021.

 Referat godkendt uden bemærkninger

 2. Vejudvalget

Vejudvalget har indsamlet informationer og modtaget forskellige tilbud på løsninger vedr. fartdæmpning/bump. Vejbump med asfalt, hvor vand ikke kan trænge ind under, er den bedste og mest omkostnings effektive løsning i længden.

Udvalget er nået frem til, at den bedste løsning er at gennemføre bumpeprojektet i et forløb med det lånetilsagn på 300.000 kr., som Sparekassen Kronjylland har givet. 

 1. Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling

 Ifølge vedtægterne kræver optagelse af lån godkendelse på en generalforsamling (ekstraordinær), og dette er vedtaget til at blive i forlængelse af vandværkets generalforsamling d. 04.09.2021 på Gjerrild kro

Indkaldelse sendes på mail til medlemmer og kommer op på hjemmesiden.

 4. Befuldmægtigedes fuldmagt

Der skal være 20% af medlemmerne til stede eller repræsenteret ved fuldmagt på en ekstra ordinær generalforsamlingen for at den er beslutningsdygtig.

Ud af de tilstedeværende stemmer, skal 2/3 stemme for forslaget for at det er vedtaget.

 En grundejer, der ikke møder personligt op, kan udstede en ”BEFULDMÆGTIGEDES FULDMAGT” med en stemmeinstruks til den person, som møder op med fuldmagten til generalforsamlingen. Fuldmagten sendes enten på mail til bestyrelsen@gjerrild.dk  eller til Aage Jørgensen, som bestyrelsen har indstillet som dirigent til generalforsamlingen – mail: jujaaj@tunenet.dk

     

 1. Evt. og næste møde

 Preben indkalder til møde over Teams inden d. 04.09.2021

 

Notater ved Käthe

Referat fra bestyrelsesmøde d. 30.07.2021

 

Deltagere: Preben, Judi, Lars, Michael, Carsten, Gert, Peter og Käthe

 1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d. 13.05.2021.

 Referat godkendt uden bemærkninger

 2. Vejudvalget

Vejudvalget har indsamlet informationer og modtaget forskellige tilbud på løsninger vedr. fartdæmpning/bump. Vejbump med asfalt, hvor vand ikke kan trænge ind under, er den bedste og mest omkostnings effektive løsning i længden.

Udvalget er nået frem til, at den bedste løsning er at gennemføre bumpeprojektet i et forløb med det lånetilsagn på 300.000 kr., som Sparekassen Kronjylland har givet. 

 1. Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling

 Ifølge vedtægterne kræver optagelse af lån godkendelse på en generalforsamling (ekstraordinær), og dette er vedtaget til at blive i forlængelse af vandværkets generalforsamling d. 04.09.2021 på Gjerrild kro

Indkaldelse sendes på mail til medlemmer og kommer op på hjemmesiden.

 4. Befuldmægtigedes fuldmagt

Der skal være 20% af medlemmerne til stede eller repræsenteret ved fuldmagt på en ekstra ordinær generalforsamlingen for at den er beslutningsdygtig.

Ud af de tilstedeværende stemmer, skal 2/3 stemme for forslaget for at det er vedtaget.

 En grundejer, der ikke møder personligt op, kan udstede en ”BEFULDMÆGTIGEDES FULDMAGT” med en stemmeinstruks til den person, som møder op med fuldmagten til generalforsamlingen. Fuldmagten sendes enten på mail til bestyrelsen@gjerrild.dk  eller til Aage Jørgensen, som bestyrelsen har indstillet som dirigent til generalforsamlingen – mail: jujaaj@tunenet.dk

     

 1. Evt. og næste møde

 Preben indkalder til møde over Teams inden d. 04.09.2021

 

Notater ved Käthe

Referat fra generalforsamling d. 13.05.2021.

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Aage Jørgensen, Annavej 8. Valgt.

Generalforsamlingen er lovlig: Indkaldelse er lagt på hjemmesiden den 9. april 2021, og opslag herom er opsat i Informationsboden på langholmvej den 17. april. Kravet er 21 dage før.

Desuden er der mandag den 19. april sendt mail ud til de grundejere, som har leveret korrekt mailadresse.

 2. Bestyrelsens beretning (som drøftes og sættes til afstemning).

Den skriftlige beretning er lagt på grundejerforeningens hjemmeside www.gjerrild.dk og kan læses der.

Mundtlige beretning: Formanden Preben Larsen byder velkommen til et godt og konstruktivt møde. Desværre igen foregår det virtuelt – vi har holdt fast i datoen, da der er flere opgaver, der skal klares.

Denne mundtlige beretning afviger lidt fra den skriftlige. Der noteres derfor blot her de enkelte ting, der ikke er med i den skriftlige beretning.

På hjemmesiden er der noteret, hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer ”står” for. Vi har haft 4 møder siden sidst, hvoraf 3 har været virtuelt og blot et fysisk.

Vejene og problemer med støv og hastighed – det problem skal løses nu, så derfor holder vi fast i generalforsamlingen i dag. Der er nu over 500 sommerhuse – og der kommer mange på såvel campingpladsen og også Fjeldholmlejren – derfor er der stor stigning på trafikken; desværre er sikkerheden faldet. Vi oplever ofte, at der er faretruende situationer, hvor der heldigvis ikke endnu er sket ulykker, men det er bestemt et under. Bestyrelsen er enige om, at vi holder os til myndighedernes krav – vi holder loven. Vi forventer over tid at opsætte 18 bump – og det vil koste en del, så det er også årsagen til, at vi ønsker en forhøjelse af kontingentet

Informationsfolderen er taget godt imod – men vil I venligst lige tjekke vedr. beskæringer og også hvordan det træ, der skal bruges til flis, ser ud. Husk lige, at P-pladsen ikke er til blade og affald.

Folderen opdateres løbende – vi vil også få med vedr. løse hunde og omkring loppemarked på egen grund.

Næste punkt er regnskabet, der holder sig inden for det budgetterede – godt arbejde af vor kasserer Judi Jørgensen.

Afslutningsvis tak til alle – og jeg håber, at vi kan mødes fysisk til næste generalforsamlingen.

Spørgsmål til beretningen fra Jørgen Juul Jensen, Stavnsborgvej 31 C:

Tak for en fyldig beretning. Jeg har været med til at foreslå slæbestedet og meldt mig til møder omkring etablering af et bådlaug. Er det bestyrelsen, der igangsætter arbejdet med Bådlaug.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af de 29 deltagere.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf v/ Kasserer Judi Jørgensen.

Regnskab er ligeledes lagt op på hjemmesiden – herunder budget.

Judi: Årets regnskab passer fint med det lagte budget.

Judi gennemgik de enkelte punkter i regnskab.

Spørgsmål og kommentarer:

Re. indkøb af nye skilte: formand Preben Larsen orienterede om, at der fortsat er 10 skilte, som kan sættes op, hvis nogle gerne vil have skilte op.

Marianne Holck, Adelevej 20: I regnskabet er der budgeret med 8000 kr. til bestyrelsen – og der står 0 kr. Årsagen er, at almindeligvis holder bestyrelsen en julefrokost med ægtefælder på Gjerrild Kro (4000 kr. pr, år), det er ikke holdt.

Jørgen Juul Jensen, Stavnsborgvej 31, spurgte ind til Grenaffald-ordningen. Indtægter til ordningen er. Kr. 80.730 grundejernes bidrag, medens ordningens udgifter kr. 86.300 til Hede Danmark.

Regnskab godkendt.

 1. Fremlæggelse af budget og kontingent for kommende år og godkendelse heraf.

Budget blev gennemgået.

Bestyrelsen foreslår forhøjelse af medlemsbidraget til foreningen, således at det forhøjes med 100 kr. primært til brug på vejområdet.

Formanden oplyste, at der er budgetteret med et vejvedligeholdelses-tilskud til Betinavej fra Skov- og Naturstyrelsen på omkring 7000 kr. Grundejerforeningen (GNG) er i dialog med Norddjurs kommune omkring et tilskud til vedligeholdelse af den kommunale vej: Stavnsborgvej. Kommunen vil give et tilskud til vedligeholdelsen på 928 kr. om året til dette – et beløb, som GNG ikke kan gøre det for. Formanden foreslår derfor, at kommunen fortsat varetager vedligeholdelsen med et tilskud fra GNG på ca. 928 kr.

Budget godkendt af alle.

 1. Indkomne forslag (indsendes senest 29.april pr. mail).

Bestyrelsen havde foreslået en forhøjelse fra 600 kr. til 700 kr. set i lyset af forventede større omkostninger til etablering af vejbump m.v. i de kommende år.

Da budgettet er godkendt, bortfalder forslaget.

 1. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen.

Uændret 6 medlemmer.

7. Valg (se vedtægternes § 16 og 17):

 • Formand (vælges i ulige år): Preben Larsen – er indstillet på genvalg.
 • Kasserer (vælges i lige år).
 • Bestyrelsesmedlemmer: 2 er på valg i ulige år: Käthe Fogh og Gert Otkjær (Gert er valgt i 2020 for 1 år i s f Poul Christensen) – begge er indstillet på genvalg. Begge valgt.
 • Bestyrelsessuppleanter: 1 suppleantpost er vakant, og der skal vælges en for 2 år – Peter Nielsen Agnetevej 25 meldte sig – så tillykke til Peter Nielsen med valget.
 • Revisorer: Kirsten Bertelsen er på valg, og hun er indstillet på genvalg. Hun blev i 2020 valgt for 1 år i stedet for John Jørgensen, som ikke er grundejer mere. Erik Svendsen blev genvalgt for 2 år i 2020 og er ikke på valg.

1 revisorsuppleant (vælges hvert år) er vakant. Jørgen Juul Jensen, Stavnsborgvej 31 C, har meldt sig til posten. Jørgen Juul Jensen blev valgt – tillykke med det.

 

 1. Eventuelt

Annette Knudsen, Bertavej 2: Der er kommet en trappe bygget af sten og fliser samt et bord/bænkesæt op på Strandarealet langs Betinavej. Er det i orden, at der foretages individuelle beslutninger i det offentlige areal?

Formanden oplyser, at Skov- og Naturstyrelsen skal godkende de ændringer, der foretages. Carsten Jensen, Betinavej 12 oplyste, at han er sikker på, at det er beboere i nærheden, der har lavet det – og også dem, der har placeret bænkesættet på strandarealet. Formanden vil høre Jesper Stenild, Skov- og Naturstyrelsen, om der er nogle retningslinjer, som skal følges.

Annette Knudsen, Bertavej 2: Hvad med de skilte, der er sat op – tages de ned om vinteren?

Bestyrelsen har ikke besluttet sig endeligt til dette. Forventer at få dem taget op i vinterperioden.

Ole og Anita Rohde, Ebbavej 2: Hvad med de bump, der sættes op – vil det ikke give mere støv, når man kommer og bremser op?

Gert Ortkær, Vejudvalget, orienterer om, at kommunen nok vil sige, at de vil gå med til skilte med 30 km/t. Indtil vi får et endeligt tilbud fra en entreprenør, kan man ikke præcist oplyse hvor mange bump, der kommer op. Der kommer såkaldte cirkelbump, der følger Vejdirektoratets forskrifter, så der ikke er nogen, der stilles til regnskab ved eventuelle uheld. Vi håber, at støvforhold mindskes – og vi forventer, at der bliver grovere grus lagt på vejstrækningerne. Der er problemer med såvel støv som hastighed.

Carsten Jensen, Betinavej 12, oplever store støvgener. Hastigheden er altafgørende mht. støv – jo større hastighed jo mere støv.

Jesper Jacobsen: Bump er en belastning; oplever det som en hindring og ser det negativt i sin hjemby. Det skæmmer hele området, hvis der kommer asfalt i vores område.

Gert Otkjær, Vejudvalget oplyste, at det ikke er alle steder, der skal være bump – der kommer en oversigt over, hvor de påtænkes, så man kan komme med indsigelser.

 

Dirigenten og formanden takkede deltagerne for aktiv deltagelse i generalforsamlingen med gode relevante spørgsmål og input. Mht. bådlaug så vil GNG indkaldte til møde herom.

 Formanden takkede dirigent Aage Jørgensen for at styre mødet med fast hånd.

 Notater og referat ved Käthe Fogh og Preben Larsen.

 Godkendt af dirigent Aage Jørgensen:________________________________

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 8. APRIL 2021

 

Deltagere: Preben, Judi, Lars, Michael, Carsten, Gert og Käthe

 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde LØRDAG DEN 20.02.21

 Referat godkendt uden bemærkninger

 Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden

 Preben har pr. mail kontaktet kommunens vejingeniør for et møde – Preben rykker igen for et møde, hvor han vil deltage sammen med Gert og Carsten. Det kan evt. blive foreslået, at det kan holdes udendørs.

 • På campingpladsen kan der ikke holdes generalforsamling, hvis der ikke åbnes op. Vi forventer dog stadig, at generalforsamlingen holdes på vandrehjemmet.
 • Mødet holdes virtuelt, hvis der ikke er åbnet op.
 1. Veje og Stier
 • Vejudvalgets gennemgang af vejene, anbefalinger og beslutninger.
 • Henvendelse til Norddjurs Kommune om møde.
 • Vejvedligeholdelse. Ny aftale med entreprenør Karsten Gregersen v/Preben
 • Start og arbejdsfordeling på nedsættelse af de indkøbte nye skilte.

 

 • Før påske var der en rundtur med Karsten Gregersen. Efterfølgende er vejene blevet udbedret – og med den anden belægning, tegner der sig et billede af, at det holder bedre.
 • Det er relevant, at der bliver møde med kommunen, så de forskellige bump bliver etableret. Nu, hvor Dustex er fjernet, er det nødvendigt med, at farten mindskes.
 • Vejentreprenøren har informeret om, at materialet bliver mere bæredygtigt og med mindre sand og deraf mindskning af støv.
 • Gert vil lave en beskrivelse a, hvilke beslutninger, der er vedr. vejenes vedligeholdelse. Flere veje er der desværre ikke set på – derfor foreslår Gert, at der skal udspecificeres, hvordan det ændrede og højere beløb er fremkommet.
 • Der følges op på hvilke materialer, der benyttes – Gert retter henvendelse til Karsten Gregersen – nu skal problemet mht. støv og hastighed løses. Vejingeniør Anders Bitch Christiansen fra kommunen er positiv overfor, at der sker noget. Før dette holdes, kommer vi ikke videre. Han vil gerne kontakte politiet med henblik på, at vi i første omgang laver et prøveprojekt på udvalgte veje.
 • Der er nu nye ”Tag-hensyn- skilte” til opsætning. Gert og Carsten har set på, hvor der kan placeres vejbump og skilte – og der er forslag om, at de gennemgående veje får vejbump – og så kan nye skilte bruges på de mindre veje.
 • Preben indkalder til et weekend- møde, hvor vi samles og i fællesskab får sat skilte op.

 

 1. Hjemmeside og IT
 • Status på hjemmesiden v/Preben: Har brug for en vejledning til hjemmesiden. Kan Charlotte lave en sådan?

 

 • Charlotte vil gerne være behjælpelig, men kan ikke lave en vejledning. Vi aftaler derfor, at Charlotte over Teams guider os, så vi får få hjemmesiden til at fungere – herunder at få lagt pdf-filer ind. Lige nu bliver alt konverteret til Word, for at vi kan lægge det op.

 5. Status på fibernet v/Michael

 • Gert gør opmærksom på, at FIBIA bør reetablere det græs, som de har fjernet. Generelt er det et pænt arbejde, som de har foretaget.
 • Michael fortæller, at der ikke har været nogle væsentlige henvendelser – det ser ud til, at alt fungerer.
 • En enkelt har gjort opmærksom på, at der blev spurgt om, hvor kloakledninger m.m. er placeret. Der er ikke oversigtskort på de enkelte matrikler, men der er over de større på området.
 • Gert gør opmærksom på, at det ikke er kundens ansvar vedr. de forskellige ledninger – det er entreprenørens ansvar.

 6. Grenaffaldsordningen (Preben)

Beboere på Stavnsborgvej klager over, at grundejere læsser grenaffald af på P-pladsen. Aktion i den forbindelse.

 • Enkelte grundejere har smidt grenaffald på P-pladsen. Det generer beboerne – og er bestemt heller ikke i orden.
 • Grundejerforeningen foretager sig ikke noget i denne forbindelse, da vi mener, at er lavet tilfredsstillende.
 • 7. Økonomi

Årsregnskab 2020 og budget 2021 v/ Judi

 • Beslutning om at tage kontingentforhøjelse på 100 kr. med som forslag på generalforsamlingens dagsorden, bl.a. fordi der forventes større udgifter til veje, bump m.m
 • På budgettet holdes vejvedligeholdelsesomkostningerne dog på 126.000 kr., indtil kontingentforhøjelsen er godkendt.
 • Der er i øvrigt ikke de store ændringer og udgifter siden sidste møde, bortset fra omkostninger til hjemmesiden via One.com.

8.Generalforsamling lørdag den 13. maj 2021 kl. 10.00

Se vedhæftede udkast til dagsorden.

 • Dagsorden godkendt – kommer straks op på hjemmesiden. Her er noteret, at hvis vi ikke kan mødes fysisk, så bliver det virtuelt.
 • Åge vil godt være dirigent.
 • Der sendes regnskab og dagsorden ud til alle på mail (og på hjemmesiden) SENEST DEN 22. APRIL – og efterfølgende den skriftlige beretning. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 29. april.
 • De medlemmer, der har oplyst mailadresse, modtager en mail fra Käthe med link til deltagelse i generalforsamlingen over Teams.
 • 9.Andre punkter
 • INFORMATIONSFOLDEREN til medlemmerne. Kommentarer og bemærkninger hertil.
  • Folderen har givet positive tilbagemeldinger – og undren over flere informationer, som man ikke var vidende om.
  • Forslag om tilføjelser i revideret udgave: Info omkring campingpladsen – og at børn må lege der.
  • Nærmeste indkøb kan foretages på Letkøb oppe i Gjerrild by og også på campingpladsen.
  • Loppemarked skal være på egen grund!
 • Status på medlems-mails
 • De fleste er inde – mon ikke de sidste 10 kommer i løbet af sommeren
 • Carsten følger op – vil gerne gå rundt såvel med breve som at forsøge med personlig henvendelse. 
 • Status på båd-laug projekt – oprettelse af arbejdsudvalg.
 • Der har været flere positive henvendelser vedr. båd-laug, hvoraf fire har givet info om, at de gerne vil indgå i dette.

 10. Eventuelt og næste møde

Onsdag d. 5.05.2021 kl. 20.00 over Teams

Notater v. Preben og Käthe

 

Referat af VIRTUEL BESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 20. FEB. KL. 10 -12

NB! den fremhævede tekst med sort er dagordenes punkter og underpunkter og lys tekst referat

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 31. oktober 2020 hos Preben larsen

Der mangler afklaring om Generalforsamling kan afholdes hos DCU i Gjerrild. Resten Godkendt.

 1. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden
 • Meddelelse fra Käthe om midlertidig udtræden af bestyrelsen p. g. a. sygdom.

Preben fået koder til hjemmesiden. Judi skriver referat. Lars Skriver indtræder i bestyrelsen under Käthes fravær.

 1. Veje og Stier
 • Henvendelse til Norddjurs Kommune og svar herfra.
 • Anvendelse af Dustex, beslutning herom.
 • Vejvedligeholdelse. Ny aftale med entreprenør Karsten Gregersen v/Preben
 • Status på skilteprojekter.

 

Vi vil overtage vedligeholdelsen af Stavnsborgvej i lighed med Betinavej (fordeling af omkostninger) – Preben meddeler kommunen dette herunder søger om tilladelse fra kommunen til at opstille de producerede ”tag-hensyn-skilte”.

Bestyrelsen besluttede ikke at anvende Dustex (pris pr. gang vil beløbe sig til ca. 20.600 incl. stavsborgvej). Vi mener at problemerne med støv og hastighed vil kunne løses via etablering af vej bump.

Til de kommende opgaver blev der nedsat et hurtigt arbejdende vejudvalg bestående af: Carsten, Gert og Michael.

 

Opgaver for vejudvalg;

 • Oplæg om hvilke vejbump vi skal investere i og hvor de skal etableres..
 • Gennemgang af alle veje med Karsten Gregersen og lave et oplæg for vedligeholdelse af vejene 2021.
 • Overblik om evt. reparation af vejskader forsaget af FIBIA. Kontakten til FIBIA er Michael.
 • Udpegning af steder, hvor de nye ”ta´-hensyn-skilte” kan opsættes.
 1. Hjemmeside og IT
 • Status på hjemmesiden v/Preben
 • Status på fibernet v/Michael

Preben overtaget hjemmesiden. Michael orienterede om fibernet.

 Grenaffaldsordningen (Preben)

 • Forløb oktober 2020
 • Udmelding fra Hede Danmark og kvalitetsforbedring v/Preben

Orienteret om forløbet 2020. Kvaliteten lidt bedre i 2020. Vi forventer ikke at kvaliteten ændrer sig væsentligt de kommende år. Enighed om at lave grenafhentning igen i 2021, men kommer der en forhøjelse vil vi tage stilling til om vi skal stoppe.

Hede Danmark vil gerne lave en informations folder. Vi forslår, at de medsender et tilbud på træfældning

 1. Økonomi
 • Årsregnskab 2020 og budget 2021 v/ Judi

Regnskab godkendt af revisorer. Besluttet, at forslå en kontingentforhøjelse på kr. 100.-, idet vi må imødese ekstra udgifter til vej bump. Regnskab og budget rundsendes til bestyrelsen.

 

 1. Generalforsamling lørdag den 13. maj 2021 kl. 10.00
 • Punkter til dagsorden og beretning

Forslag om kontingent forhøjelse med kr. 100- til vejforbedringer/projekter (stiger i så fald fra kr. 600 til kr. 700)

På valg til bestyrelsen: Preben, Käthe og Gert. Revisor: Kirsten Berthelsen

 1. Andre punkter
 • Status på medlems-mails
 • Status på båd laug projekt – oprettelse af arbejdsudvalg.
 • Forslag: Til grundejerforeningens medlemmer laves en A-5 folder/8 sider indeholdende f.eks.:

Vedtægter Grundejerforeningen, – do- Vandværket, Vis Hensyn Henstillinger (høj musik, brug af græsslåmaskiner etc. på bestemte tidspunkter), beskæring af træer langs veje, retningslinjer for levering af grene og træ til flis i oktober, Strandrensning, vejledning om nedlukning i frostperioder og vigtige kontakter til brand – politi – vandværk m.v.

Folderen udsendes via mail til medlemmer og nye sommerhusejere.

 

Medlems mailadresser: pt mangler vi mailadresse på 19 medlemmer.

Båd laug: 4-5 interesseret.

A-5 folder til nye medlemmer med Information: Blev besluttet. Preben og Judi har opgaven.

 

 1. Eventuelt og næste møde

Næste møde torsdag d. 8. april kl. 20.00 via Teams.

20.02.21 Judi/Preben

Referat fra bestyrelsesmøde d. 31.10.2020

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 31.10.2020

 

 1. Velkomst til og præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer

Preben bød velkommen til de to nye medlemmer, hvorefter alle gav en kort præsentation.

 

 1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 12.sept. 2020

Godkendt; et kort rids omkring indholdet (graffiti, salgsboder, både m.m.).

Mht. boderne diskuteredes, hvad man må. Vi er enige om, at boderne ikke må være til gene for andre. Derfor fint, at der er et skilt/signal om, at der er nogle ting til salg inde på egen grund.

 

 1. Generalforsamlingen den 10.okt. 2020
  1. Godkendelse af referat samt
  2. Evaluering og opfølgning.

 

Ad. a. Referat godkendt

Ad. b. Ikke mange deltog i det digitale møde. Vi håber, at mødet bliver fysisk i 2021 – eller også må vi se, om vi kan holde generalforsamlingen ude – eksempelvis i campingpladsens telt. Preben undersøger det.

 1. Der var atter en del tale omkring støv på vejene. Fra Stavnsborgvej 21 er der indsendt et forslag til generalforsamlingen om at komme med i Dustex-behandlingen, som koster i alt kr. 17.000 pr. gang. Behandlingen vil i så fald stige til ca. kr. 20.000 pr. gang. Naturstyrelsen betaler tilskud til Dustex og vedligeholdelse af Betinavej, som er deres vej. Dustex-behandlingen har blot effekt i kort tid, så det er relevant at overveje, om vi skal fortsætte med dette. De 80.000 kr., som det i så fald vil koste for 4 gange om året, kan nok bruges bedre. Det grundlæggende problem er især bilernes hastighed. Lige nu vil vi derfor se på, om kommunen kan være behjælpelig med at få mindskes hastigheden på vejene Samtidig hører vi også, at Dustex bestemt ikke er den bedste miljømæssige behandling.

Der blev besluttet, at der aftales nyt møde med kommunen om vores vej- og hastighedsproblemer.

 1. Dato for grenafhentning blev også nævnt – nye ejere skal vide, hvornår det finder sted. Desuden en del tale om kvalitet af grenaffald.

 

 1. Konstituering og fordeling af aktiviteter og opgaver.

Preben Larsen                                          Formand – Natur/miljø (bådsætning).

Carsten Jensen                                        Næstformand – lokalområde, veje og stier 

Judi Jørgensen                                         Kasserer                                                  

Käthe Fogh                                               Sekretær – herunder hjemmeside

Michael Lichtenberg Crone                     It, Fibernet og mobil tlf.   

Lars Skriver                                              Skilte og støv

Gert Ortkjær                                            Veje og stier

 

 

 

 1. Indkommen post og meddelelser.

Naturstyrelsen har sendt varsel om støjgener på grund af arbejde med naturen ved stranden.

 

 1. Status og opgaver vedrørende veje og stier

Beboer på Annavej 22A foreslår vejen gøres smallere og får cykelsti. Da vejbredder er et kommunalt område, vil vi anmode kommunens Vejsyn om at undersøge om vores veje lever op til myndighedernes krav.

 

 1. Naturpleje og bådprojekt

Naturstyrelsen arbejder de næste år med naturpleje og ordnede forhold for både ved stranden.  Preben følger op og kontakter forslagsstilleren for etablering af isætning- og ophalingsfaciliteter for både, idet naturstyrelsen positive indstilling kræver etablering af et bådlaug for projektets realisering, fremtidig styring og vedligeholdelse.

 

 

 1. Status på Fiber- og Internet m.v.

Michael kontakter Fibia vedr. tidshorisont

 

 1. Økonomi – herunder status på medlemsliste/mails

Judi fremviste oversigt – herunder hvilke medlemmer, der ønsker post.

Regnskab er stabilt, fremadrettet er budget med. Grenaffald er der pt. ikke betalt for. 

De indkøbte skilte kommer til at stå separat. Preben afleverer underskrevne dokumenter og ID´er på bestyrelsens medlemmer til Sparekassen Kronjylland.

 

 • Eventuelt

Nye medlemmer skal have en velkomstskrivelse, hvor der også bliver en henvisning til hjemmeside og herunder bestyrelsesmedlemmer.

 

 • Fastsættelse af næste møde.

Lørdag d. 30.01.2021 kl. 10.00 hos Lars Skriver Alicevej 4

Referat fra ordinær generalforsamling d. 10.10.2020.
Generalforsamlingen blev afholdt digitalt over Microsoft Teams

 

1. Valg af dirigent.

Aage Jørgensen, Annavej 8, blev valgt til dirigent og meddelte, at generalforsamlingen var lovlig, eftersom indkaldelse var lagt på hjemmesiden den 24. april; opslag var opsat i informationsboden på Langholmvej 8. maj. Meddelelse om flytning fra vandrerhjemmet til digital afvikling er meddelt på infoboden den 12.09 og på hjemmesiden den 23.09.2020.

2. Bestyrelsens mundtlige beretning.
Den skriftlige beretning og regnskabet er lagt på hjemmesiden www.gjerrild.dk i maj måned 2020.

 Formand for GNG Preben Larsen fremlagde den mundtlige beretning, der i store træk lagde sig op ad den skriftlige beretning. Beretningen er lagt op på hjemmesiden.
 Der kom spørgsmål fra tilhører vedr. støvsikring på Stavnborgsvej, hvilket der blev taget positivt imod, så der arbejdes videre med dette.
 Der kom desuden et ønske fra anden tilhører om, at der blev lagt op på hjemmesiden, hvornår Hede Danmark fjerner grenaffald. Det er nu blevet skrevet på hjemmesiden.
 Der blev desuden ytret ønske om, at ”Vis Hensyn” blev tydeliggjort på hjemmesiden. Der kommer skilte op i området – og så håber vi, at det har den ønskede effekt.
Den mundtlige beretning blev efterfølgende godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
(kan ses på www.gjerrild.dk under rubrikken “Nyt fra Nordstranden”) samt forslag til budget for det kommende år.

 Til spørgsmål om, hvad ”Forenings-let” er, blev der svaret, at det er foreningens regnskabsprogram.
Regnskab og budget blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forlag om uændret kontingent blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Grundejerforeningen har modtaget et forslag vedr. støvbehandling på Stavnborgvej.
 Der arbejdes positivt videre med dette.
Vejformand Poul Kristensen og Formand Preben Larsen oplyste til forslaget: at Stavnsborgvej er en kommunal vej. Kommunen skal derfor praktisk og økonomisk involveres, idet en Dustex behandling kræver ny vejbelægning, hvis den skal være effektiv. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis grundejerforeningen og kommunen kan indgå en ordning, som grundejerforeningen allerede har med Naturstyrelsen om Betinavej, som ejes af Naturstyrelsen. Her betaler Naturstyrelsen en procent-andel af omkostningerne.

6. Valg
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
b: Kirsten Bertelsen ønsker ikke genvalg som kasserer.
Suppleant Judi Jørgensen, Annavej 8, blev efter bestyrelsens indstilling valgt og overtager jobbet som ny som ny kasserer.
c1: Kirsten Højgaard ønsker ikke genvalg.
Carsten Jensen, Betinavej 12 blev valgt.
c2: Michael Lichtenberg Crone – villig til genvalg – (valgt for 1 år i 2019 i s f Henning Qvist)
Michael blev valgt og fortsætter som bestyrelsesmedlem.
c3: Poul Kristensen – har solgt sit hus og fratræder derfor ekstraordinært bestyrelsen.
Gert Otkjær, Annettevej 14-16 blev valgt.
d: Suppleanter på valg: Lars Skriver
Lars Skriver blev genvalgt.

NB! Der mangler 1 suppleant, som vælges i 1 år i stedet for Judi Jørgensen

e1: Revisorer på valg: Erik Svendsen – villig til genvalg
Erik Svendsen blev genvalgt

Der skal for 1 år vælges en ny revisor for John Jørgensen, som ikke er grundejer mere.
Kirsten Bertelsen indvilligede i at påtage sig jobbet som revisor.

e2: Revisorsuppleant på valg (vælges hvert år).
Laila Rolighed blev genvalgt.

7. Eventuelt
Næste år håber vi, at generalforsamlingen d. 13. maj 2021 atter kan holdes på Gjerrild Vandrehjem. Det er som vanligt Kr. Himmelfartsdag.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med ”Tak for god ro og orden”.

Referat v. Käthe Fogh

OBS!
Ældre referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling kan hentes i højre sidebar.

Referat fra bestyrelsesmøde den 12.9.2020

Afbud fra Lars Skriver og Kirsten Bertelsen.

 1. Godkendelse af referat og evt. opfølgning fra sidste best.møde den 16.maj via Microsoft Teams. Godkendt.

2. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden
Graffiti-hærværk
Formanden har fjernet graffitien på informationsboden på Langholmvej. Besked om den reste-rende del bl.a. bagsiden af ”ishuset” er sendt til kommunen.
Henvendelse fra Henrik Bennetzen, Gjerrild-Bønnerup Idrætsforening om deltagelse i motion. Der er ikke fremsendt nærmere beskrivelse af tilbuddet, hvorfor det ikke kan
behandles
.
2 a Natur og strand
Diverse mails fra Miljø- og Fødevarestyrelsen om naturpleje og om regler for bådejere. Kirsten Højgaard sender besked vedrørende både til Borgerforeningen i Gjerrild, da der kan være Gjerrild-borgere, der har både ved stranden.
De kommende to år vil Skov- og Naturstyrelsen fortsat bekæmpe de invasive arter i vegetationen ved stranden.

Forslag fra Jørgen Juul Jensen om ”bådslæbested”:
Formanden sender en forespørgsel til Jesper Stenild, Skov- og Naturstyrelsen om muligheder ved de to bådpladser.

3. Veje og Stier v/Poul, herunder

 Behandling af forslag fra Michael Hansen, Annavej 22 A om støv og hastighed på Anna-vej. Grundejere langs Stavnsholmvej og Betinavej har tilsvarende rettet mundtlig henven-delse herom.
Bestyrelsen overvejer, hvorledes grundejernes erfaringer kan danne baggrund for fremtidig indsats i forhold til fartnedsættelse på vejene.
Der rettes en uformel henvendelse til politiet for afdækning af eventuelle muligheder. Bevoksningen på en del grunde breder sig ud over vejarealet bl.a. et stort areal på Dagmarvej. Den enkelte grundejer bedes sikre, at bevoksningen ikke breder sig ud over skel.
 Behandling/beslutning vedrørende grundejere, som laver salgsboder ved vejene uden for deres bolig.
Salgsboder skal opstilles på egen grund. For god ordens skyld henledes opmærksomheden på, at græsrabatterne er en del af vejarealet. Græsrabatterne skal friholdes af hensyn til fri passage for f.eks. redningskøretøjer

 Status på skilte.
Der fremstilles nye skilte med henstilling til at dæmpe farten.

4. Fibia bredbåndsnet, IT og Hjemmeside

● Status: Der er tilmeldt ca. 130 interesserede, hvilket er tilstrækkeligt til at fibernettet føres til Nordstranden.

5. Økonomi

● Status v/ Kirsten Bertelsen: Aktuel kassebeholdning: kr. 246.000,-

● Hede Danmark har klaget over kvaliteten af grenaffaldet. Søren Stilling havde varslet, at
han ville fremsende et oplæg til flyer til evt. omdeling. Denne er ikke fremkommet, hvorfor punktet om flyer ikke behandles, men problemet sættes på vores hjemmeside.

6. Generalforsamling lørdag den 10. oktober 2020 kl. 11.00

● Gennemgang af forløb herunder overholdelse af Corona-regler.
● Se vedhæftede UDKAST til dagsorden og afvikling.
Generalforsamlingens afholdelse på Gjerrild Vandrerhjem annulleres og afvikles i stedet digitalt via internettet p g a Covid-19 og øgede restriktioner.
Kirsten Højgaard ønsker efter mange år i bestyrelsen ikke genvalg og fratræder som bestyrelses-medlem. Poul Kristensen oplyste, at de salgsmæssigt nu er inde i en konkret forhandlingssituation med potentielle købere. Bliver det aktuelt, så skal foreningen have ny vejformand.
Käthe Fogh opretter grundejerne i Teams. Judi forsøger at kontakte grundejerne, så
de registreres med e-mail og telefonnumre. Preben forsyner den nuværende beretning med rele-vante udvidelser fra den Covid-19-ramte tid i 2020.Andre punkterEventuelt og næste møde
Intet. Der indkaldes til møde i forbindelse med den kommende generalforsamling.Andre punkter

7. Andre punkter

8. Eventuelt og næste møde
Intet. Der indkaldes til møde i forbindelse med den kommende generalforsamling.

 

Referent Kirsten Højgaard

Referat fra bestyrelsesmødet den 16. maj 2020
via  Microsoft Teams

Deltagere:
Preben Larsen
Kirsten Bertelsen
Poul Kristensen
Judi Jørgensen
Michael Lichtenberg Crone
Lars Skriver
Käthe Fogh
Afbud: Kirsten Højgaard
Poul Kristensen
Lars Skriver

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
den 8. december 2019 på Gjerrild Kro.
Referat godkendt

2. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden
Diverse meddelelser og mails fra Skov- og Naturstyrelsen om Naturpleje og vedligeholdelse af Be-tinavej. Der har været forsinkelser og der arbejdes fortsat, så det kan give maskinstøj.
Oprydning på Betinavej – der er usikkerhed, om der er lavet noget. Der skal fortsat betales til os, idet der er en fast aftale fra 1985 og frem til 1999. Der er lavet flere fejl, men der er sendt dokumentation om aftalen.
D. 18.02 er der kommet skrivelse vedr. bådene – vi blander os ikke i problematikken, men bringer det på hjemmesiden.
Kirsten Bertelsen har fået skrivelse fra Randerskommune vedr. hvordan man skal forholde sig under Corona-perioden.
Sparekassen har henvendt sig og gjort opmærksom på, at bestyrelsens medlemmer skal legitimere sig, så der skal sendes et foto og en kopi af sygesikringsbeviset til Sparekassen. Det skal sendes efter hver generalforsamling, når der er valgt medlemmer til bestyrelsen.

3. Veje og Stier v/Poul, herunder
• Status på chikaneomlægninger
• Status på skilte (v/Preben)
Afstandsskilte er kommet op – og en sti bagved – det ser fint ud.
Der mangler fortsat noget arbejde – enkelte ting er ikke korrekte – og lige nu mangler der skilte (der er usikkerhed om, hvad der er sket – er de evt. stjålet?). Det kan være, at der skal bestilles nye – så det varer tid, inden det bliver færdig.
Preben har undersøgt vedr. skilte – de kan laves såvel som klæbemærker som i metal/blik. Skiltene er ment som en høflig tilkendegivelse om, at man gerne må sænke farten. Det er IKKE et ønske om (og det må vi ikke), at lave en 20km zone, hvilket er imod myndighedernes og politiets anvisninger.
Der har været holdt flere møder omkring skiltning, men der er ikke kommet nogen løsning.
Kirsten Højgaard kan evt. spørge friskolen, om de evt. vil lave nogle plakater/skilte til os, ligesom de har lavet til Gjerrild by?

4. Hjemmeside, IT og masteprojekt
• Status på ny hjemmeside v/Käthe
Der har været og er fortsat nogle ting vedr. hjemmesiden, der ikke er på plads. Vi er enige om, at der skal være mindst to personer, der arbejder med hjemmesiden, nemlig formanden og den ”hjemme-sideansvarlige”.
Referater fra møder m.m. kommer ind hurtigst muligt, så hjemmesiden er opdateret.
Vedr. masten er der ikke kommet tilbagemeldinger fra YouSee og TDC; vi afventer.

5. Økonomi
• Årsregnskab 2019 v/ Kirsten Bertelsen
Vores økonomiprogram fungerer rigtig fint, og igennem programmet kan vi rette henvendelse til medlemmerne.
Kirsten kom under pres, da der blev meddelt, at det reviderede regnskab skulle være klar til d. 16.05.20 – men hun nåede det. Atter et flot arbejde.
Der er sat 50.000 kr. af til skilte m.m. Lige nu er der omkring 15.000 kr. tilbage, og hvis det ikke er nok, kan det nemt forsvares at overskride det budgetterede.
Dags dato er der en kassebeholdning på godt 80.000 kr.
Sammen med opkrævningerne til foreningen, skriver Kirsten, at generalforsamlingen er flyttet og henviser til at se mere på hjemmesiden
Det undrer, at der bliver klaret veje med DUSTEX, når det regner. Efter henvendelse blev det derfor lavet en ekstra gang. Lige nu bliver det nu kun lavet en gang om året mod tidligere to gange.
Bestyrelsen godkendte regnskabet.

6. Generalforsamling
lørdag den 10. oktober 2020 kl. 10.00
Se dagsorden, der er lagt op.
Dirigent – Finn høres, om han kan påtage sig erhvervet; kan han ikke vil Åge Jørgensen påtage sig rollen.
Formandens beretning er vedhæftet.
Omkring halvdelen af medlemmerne har oplyst deres mail-adresser.
Kontingent foreslås uændret.
Der er ikke nogle indkomne forslag nu, men det kan der selvfølgelig fortsat nå at komme.
Der blev drøftet valg til bestyrelse

7. Andre punkter

8. Eventuelt og næste møde
Næste møde bliver i september – tæt på generalforsamlingen. Det kan evt. bliver over Teams, idet det funge-rer upåklageligt.

Referat v. Käthe Fogh

DAGSORDEN OG REFERAT fra bestyrelsesmødet
8. december 2019

Bestyrelsesmøde den 08. december 2019.

             DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 20. oktober. 2019. 

2. Indkommen post og meddelelser.

 3. Veje og stier. Se vedhæftet mail fra vejformand Poul.

 4. Hjemmesiden – Godkendelse af oplæg. Se mail fra Käthe og Charlotte´s link:                                                              http://pixelmind.dk/gng

5. Økonomi.

6. Eventuelt og fastsættelse af næste møde.

Referat af bestyrelsesmødet den 8. december 2019.

Afbud : Michael og Lars.

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 20.10.2019.

godkendt.

 2. Indkommet post og meddelelser.

Angående servitutter vedrørende Betinavej:

Der foreligger ingen aftale med Skov- og Naturstyrelsen i vore arkiver om, at GNG skal vedligeholde et stykke strandvej fra ”Robert Horns” hus og mod syd. Vi afventer møde med Styrelsen herom.

 3. Veje og stier.

På generalforsamlingen blev det påpeget, at bevoksningen langs Langholmvej var til gene for trafikken.

Bevoksningen er nu beskåret, således to biler kan passere hinanden.

Chikanerne er lovliggjorte. Dog henledes opmærksomheden på, at chikanen ned mod stranden tilhører Norddjurs Kommune.

Der bestille 24 nye afstands-skilte til at markere chikanerne ( Preben og Poul)

4. Hjemmesiden: FLOT oplæg.Nyheder ligger på hjemmesiden i to år, hvorefter de flyttes til arkiv.

Käthe kontakter Kusk vedrørende mailsystemet. Der er fortsat et ønske om et mailsystem,

da der hurtigt kan rundsendes meddelelser til grundejerne på denne vis.

 5. Økonomi.

Kassebeholdningen er lige nu ca. kr. 185.000. Dog mangler der en betaling for

vejvedligeholdelsen.

Vejvedligeholdelse for 2020 sendes i udbud.

6. Fastsættelse af næste møde.

Møde den 14.03.2020 kl. 10-12 på Alicevej 2 (Afbud til dette møde: Kirsten H.)

 

Referent: Kirsten Højgaard.

 

 

DAGSORDEN OG REFERAT:

 1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 1. sept. 2019.

Godkendt.

 1. Opfølgning på konstituering og fordeling af opgaver fra sidste møde.

Næstformandsposten tildeles Käthe. Michael kobles på forhold vedrørende Natur & Miljø, Lars kobles på forhold vedr. IT & Fibernet, Judi har meddelt, at hun vil assistere Poul med skrivearbejde og Kirsten Højgaard fortsætter med at være kontakt til lokalområdet.

 1. Indkommen post og meddelelser.

En grundejer har klaget over parkerede biler langs rabatten uden for Bentevej 2, men ikke inde på grunden.

Da der er tale om et udlejningshus tilskrives ejeren af huset, at der er modtaget en klage, og at der skal tages hensyn til vej- og trafikregler d.v.s. parkering skal ske 10 meter fra Betinavej, ligesom parkering uden for nabo-matrikler skal ske efter aftale med naboerne.

 1. Veje og stier samt grenafhentning. Herunder P-regler for parkering i rabatten. 
 2. Den først tænkte løsning vedrørende chikaner på Annavej er på grund af erfaringer fra Bønnerup skrinlagt. I Bønnerup knækker fliserne, hvor Danske Trafik Gummi´s bump påhæftes. Der søges nu andre løsninger.
 3. Der arbejdes fortsat med ny tekst til vores egne skilte, så de stadig opfordrer til afpasset fart uden at anføre en max hastighed.
 4. Reglen vedrørende parkering på vejene følger færdselslovens bestemmelser. Såfremt det skønnes, at reglerne er overtrådt, er det politiet, der må vurdere dette. Se i øvrigt pkt. 3.
 5. Det er fortsat et stort problem, at den enkelte grundejer ikke sørger for beskæring af træer og buske ud til vejene. De generelle regler lægges snarest muligt på hjemmesiden, så det sikres, at reglerne er kendte. Poul har oplyst, at han vil få lavet informationsmateriale herom til at lægge i postkasser.
 6. Status på Internettet.

Der er nu flere udbydere på masten. P.t. afventes TDC/YOUSEE og 3. Den tidligere nedsatte ”maste-arbejds-gruppe” er nu nedlagt, men der holdes fortsat øje med udviklingen på fibersiden.

 1. Hjemmesiden.

Adgangskoder til den gamle hjemmeside blev rundsendt til bestyrelsen. Preben kontakter Dandomain om alternativt tilbud til vor mailliste.

Bestyrelsen ønsker fortsat en mailliste, så der er nem adgang til at rundsende generelle informationer.

Flere grundejere har klaget over manglende information via hjemmesiden.

Foreningens nye hjemmeside er under udarbejdelse, og der er enighed om, at den skal være i gang senest 30.11.2019. Såfremt dette ikke kan imødekommes, findes anden udbyder.

På det næstkommende møde drøftes hvilke firmaer, der matcher grundejerforeningens behov.

 1. Økonomi.

Kassebeholdningen er kr. 270.000- dog mangler betaling for grenafhentning til Hede Danmark. Bestyrelsen var enig om, at fastholde kontingent-reglerne i foreningens vedtægter, når betalingsspørgsmål kommer op for grundejere med dobbeltgrunde. 

 1. Eventuelt og fastsættelse af næste møde herunder jule/nytårsmødet.

Julemøde: Den 8. december 2019 kl. 11.00 på Gjerrild Kro.

 

Referent

Kirsten Højgaard. 27.10.2019.

 

 

 

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling I Gjerrild Nordstrands Grundejerforening den 30. maj 2019.

 1. Valg af dirigent.

Finn Pedersen vælges.

 1. Bestyrelsens beretning.

Indledning.

Velkommen til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen. Bestyrelsen ser frem til et godt og konstruktivt møde.

 

 50 år med GNG.

Som de fleste af jer sikkert har bemærket, så har vi i år 50års jubilæum. Efter Gjerrild Nordstrand blev udstykket til sommerhus grunde opstod der blandt grundejerne et behov for en forening, som kunne varetage grundejernes interesser i forhold til myndigheder, områdets udvikling og vedligeholdelse. Den 18. maj 1969 mødtes en 30-40 af grundejerne på Hotel Jægergården for at lægge kimen til stiftelse af en egentlig grundejerforening. Den 29. juni 1969 blev Gjerrild Nordstrands Grundejerforening så stiftet med deltagelse af 59 grundejere.

Foreningens første formand var Knud Kusk. (flere af jer kan sikkert huske det efternavn, eftersom det har fulgt foreningens bestyrelse gennem utallige år med skiftende fornavne – senest Henning Kusk).

Foreningens formål var enkelt: at varetage fælles interesser for sommerhusområdet.

Når man som jeg læser bestyrelsesprotokollerne og referater fra generalforsamlinger, så har der været rigeligt af opgaver for de igennem tiderne siddende bestyrelser. Nogle store milepæle har bl.a. været etablering af vandledning, vandklosetter, omlægning af el-ledninger fra maste- til jordledninger, etablering af og vedligeholdelse af veje, oprettelse af campingplads, P- pladser, strand-kiosk, kloakering af området opstilling af affaldsstativer, adgangsforhold til strand og bådpladser. Men også andre mindre sager som varetagelse af fredningssager, lave strandrensninger, fastlæggelse af hastigheder på grusvejene, dræning af grunde, hundevagt-ordninger p g af tyverier, problemer med løsgående hunde, vilde vildsvin og støj fra påfugle m.v.  – alt sammen opgaver, som en række frivillige, ihærdige og aktive bestyrelsesfolk har arbejdet med gennem tiderne. Der er i referaterne fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger megen spændende punkter og materiale, som jeg kunne bruge flere timer med at referere fra, men det skal jeg ikke trætte jer med. Helhedsindtrykket, når man kikker tilbage er, at vi her på den 50. generalforsamling har god grund til at sige tak til de siddende bestyrelser gennem tiderne for en god arbejdsindsats. Vi har et godt, flot og velfungerende sommerhusområde, som vi gerne fortsat vil bevare og udbygge. I dag har vi også et rigtigt godt og velfungerende sammenarbejde i bestyrelsen, og det, at vi har inviteret vores 2 suppleanter med til vores bestyrelsesmøder, har givet os et løft i arbejdet. Suppleanterne bidrager med flot hjælp til de forskellige arbejdsopgaver- tak til Judi og Käthe for det – det er rigtigt positivt.

De sidste par år har de enkelte bestyrelsesmedlemmer redegjort for arbejdet indenfor hver af deres arbejdsområde bl.a. veje og stier samt arbejdet med vores hjemmeside.

Det kommer desværre ikke til at ske i år, idet 2 bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen, da de begge har solgt og afleveret deres sommerhuse, og dermed udtræder de automatisk af bestyrelsen. Det drejer sig om Henning Qvist, som deltager i arbejdet omkring vores veje og stier, og om Henning Kusk, der har siddet i bestyrelsen i ca. 20 år og har varetaget rollen som både formand og bestyrelsesmedlem med ansvar for vores kommunikation via hjemmesiden. Vi er kede af, at vi mister 2 gode arbejdsomme og erfarne bestyrelsesmedlemmer.

Og Poul Kristensen, vores vejformand, som også har været i bestyrelsen i ca. 20 år, har fået tale-fridag i dag, idet han lige skal rekreere sig efter en operation. Derfor bliver det mig som også afleverer hans del af beretningen om veje og stier. Poul fortsætter efter eget ønske i bestyrelsen.

Jeg synes vi allerede i starten af beretningen skal sige de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer stor tak for en flot indsats og et stort GOD BEDRING til Poul – dejligt du er her.

 

Bestyrelsen har drøftet markeringen af 50års jubilæet, og har besluttet at det bliver en beskeden markering med en forfriskning umiddelbart efter denne generalforsamling.

Vandrerhjemmet har lejet hele vandrerhjemmet ud fra kl. 14.00 og beder derfor om, at vi afslutter omkring kl.13.30.

 

 Bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen har indtil dato afholdt 4 møder, hvor vi især har behandlet 5 fokusområder:

 1. Veje og stier, herunder især etablering af bump, hastighed på grusvejene og støv her fra samt vedligeholdelse heraf.

 

 1. Internet via bredbånd og mobil-telefoni.

 

 1. Samarbejde med Gjerrild og Omegns Borgerforening, DCU, kommunen, Skov og Naturstyrelsen samt Hede Danmark.

 

 1. Kommunikation med medlemmerne via hjemmesiden.

 

 1. Vedtægtsændringer

 

 

Veje og stier – herunder etablering af vejbump.

Der har siden sidste generalforsamling været en hel del kontakter til kommunens vejafdeling om etablering af vejbump, som tilsyneladende er mere kompliceret en forventet. Sagsbehandlingen har været og er fortsat utroligt tidskrævende. Umiddelbart efter sidste generalforsamling fremsendte vi en ansøgning, som kommunen efterfølgende ønskede at vi tilrettede ansøgningen på nogle punkter, idet den laveste hastighed, vi kan søge om, er 30km/t. Vores egne opsatte 20 km-skilte er ikke lovlige, og stenchikanerne er vejafdelingen og politiet ikke glade for. De skal afmærkes bedre og allerhelst fjernes.

En tilrettet ansøgning nr. 2 baseret på 30 km. zone med vejbump blev derfor afsendt i oktober 2018. Den måtte vi rykke for svar på i 2019, men var næsten gået igennem – lige indtil politiet kom på banen og besøgte vores veje og ikke kunne godkende 30 km zoneoplægget. Den. 5. april inviterede vi så kommunen og politiet til et møde i Gjerrild for at få en besigtigelse og konkretisering/rådgivning af mulighederne. Politiet ønskede ikke af deltage. Poul Kristensen deltog som vejformand og grundejerrepræsentant John Evers deltog plus undertegnede. Anbefalingen fra kommunens vejingeniør blev, at vi skal afmærke stenchikanerne bedre med bløde steler, fjerne de inderste sten og der skal laves cykel- og gangsti bag om de tilbageværende stenchikaner. Det er ok vi supplerer med 4-6 bump for at få hastigheden mest muligt ned. 40km. zone- afmærkningen ved indkørsel til området på Langholmvej anbefales fastholdt. Det arbejder vi efterfølgende videre med. Ifølge politiet vil en 30 km. zone ikke blive godkendt. I øvrigt vil denne også blive meget dyr, idet alle sideveje skal skiltes her med.

 

Støv: Vi har følt det nødvendigt at bruge Dustex, men i begrænset/ reduceret omfang.

Hullet med vand ved Langholmvej/Annavej er ”delvis” lukket, men ikke ok. Der skal åbenbart spares på asfalten!

Vedligeholdelsen efter huller i grusvejene fortsættes. Poul Kristensen kan oplyse, at prisen for vedligeholdelsen er uændret i år i forhold til sidste år.

 

Beskæringer af grene og hyben langs vejene er enkelte steder meget dårlig, og vi skal anbefale grundejerne at få det i orden. Hybenrose-buske anbefaler vi også I beskærer og allerhelst fjerner, idet de er af invasiv art. Der gælder især på Stavnsborgvej og Betinavej. Sker der skader på biler er de pågældende grundejere erstatningsansvarlige!

 

Hastighed: På sidste generalforsamling blev vi anmodet om at post- renovations- og madbiler etc. sænker farten pga. støv og følger vores 20 km henstilling. Det er taget til efterretning, men området er klassificeret som en 40km-zone og det er derfor ikke ulovligt at køre mere en de 20km -men det er hensynsløst efter vores mening.

 

En afsluttende opfordring på dette punkt til os alle: Sænk nu hastigheden og tag hensyn

 

 

 

Ad 2: IT, mobiltelefoni og bredbånd

Foreningen har løbende fulgt op på det forhold, at vi, som I kan se, har en meget tom mast stående på DCU´s grund men uden sendeudstyr som blev lovet af Teracom for snart 2 år siden. Vi har meddelt, at vi vil stille krav om nedtagning af masten, hvis ikke det sker en løsning, idet masten i dag ikke lever op til det oprindelige formål. Denne meddelelse er videregivet af DCU, som har kontrakten med Teracom. Teracom er i dag overgået fra at være et statsejet svensk selskab til et privat finansieringsselskab.  Det har resulteret i følgende ny og positive melding fra DCU og TT- netværks om, at de begynder at sætte mobil-udstyr op i masten om en måneds tid. Dermed bliver der bedre mobil dækning i området med Telenor og Telia Men vi mangler så at få mobilselskaberne TDC og 3 på banen, så de kan sætte deres mobil udstyr i masten. Dermed er det kun Internettet vi mangler og få til af fungere. Hvor tidshorisonten er for dette står i det uklare. Men vi bliver ved med at presse på.

TDC har indfriet deres tilsagn om en forbedret kobbernetløsning, som betydet væsentlig højere hastighed på internettet via kobbernettet, WIFI kan etableres i sommerhuset.  Også her har vi spurgt om en fiberledning til campingpladsen.

FIBIA. Som I alle ved via kommunens E-post er i færd med fibernet i Gjerrild. Vi har bedt kommunens IT-ansvarlig, Henrik Friis, om at kontakte Fibia for at høre, om de vil lægge en fiberledning ned til DCU-pladsen. DCU-campingpladsen er faktisk er en stor erhvervsvirksomhed som generer millionindtægter til områdets andre virksomheder og bør derfor prioriteres på internet/bredbåndområdet.

Primanet. Det lokale foreningsbaseret Primanet arbejder fortsat ihærdigt på at tilgodese området med løsninger. De har som tidligere nævnt fået godkendt og igangsat en mast, oprejst på Gjerrild Fyrtårn. Og senest er Primanet kommet endnu tættere på, idet de har etableret en sender på Stavnsborgvej. 

 

Ad 3: Samarbejde med bl.a. Gjerrild og Omegns Borgerforening, DCU- campingpladsen, Norddjurs Kommune, Skov og Naturstyrelsen og Hede Danmark.

Gjerrild og Omegns Borgerforeningen: Igen i år havde GNG et godt samspil med Gjerrild og Omegns borgerforening omkring strandrensning. Som både er et godt arbejdsmæssigt projekt, men også et godt socialt projekt, hvor man møder andre grundejere og byens befolkning. Bestyrelsesmedlem Kirsten Højgaard er vores kontakt til foreningen, men også andre lokale foreninger. Som nævnt på sidste generalforsamling har vi som tak overrakt foreningen et ”symbolsk” aktivitetstilskud på kr. 1000. Beløbet har borgerforeningen anvendt til en meget flot ”kysse-bænk” produceret af Sostrup Savværk. Den er blevet opsat nede ved stranden. Hele dagen den 8. juni holder Gjerrild ”Åben By”, som jeg kan anbefale, man deltager i. Se mere herom på http://www.gjerrild.net/ hvor der også er en liste over mange andre spændende aktiviteter til glæde for sommerhusfolket.

DCU- campingpladsen: Vi har lavet en aftale, som gør, at sommerhusgæsters børn gerne må komme på campingpladsens nye legeplads. De kan købe en dags billet til Kr. 12,00 pr. barn. Der kan dog være, at DCU i juli måned, ser sig nødsaget til, at kun campingpladsens campister kan bruge den, hvis der er fyldt op på pladsen.

Norddjurs kommune: På sidste generalforsamling fik vi et spørgsmål om vores affaldsspande, som har en tendens til at ligge ned – fortrinsvis ved sommerhuse, der ikke er beboede. Spørgsmål-stilleren mener, det måske er bevidst lagt ned, og kunne være en uheldig indikation til eventuelle indbrudstyve. Reno-Djurs, v/ ingeniør Jens Larsen oplyser, at de foretager uanmeldte kontrol herpå.  At affaldsbeholderne ligger ned, kan skyldes vind og forkert underlag, og at de er tomme.

Kommunen har senest meddelt, at de på grund af dårlig økonomi ikke klipper græsset ved grønne områder. Det gælder dog ikke arealer langs stranden f.eks. langs Nordsøstien.

Skov- og Naturstyrelsen har til orientering lavet en partnerskabsaftale2019 (Bertavej 1 – 7) omkring et område på Betinavej fri for hybenroser gyvel agertidsler og pleje. Netop i går har vi modtaget en mail om et større naturpleje projekt langs Betinavej. Vi har fået meddelelse om, at styrelsen ønsker møde med os omkring vedligeholdelse af de sidste vejafsnit på Betinavej samt omkring fjernelse af hybenroser.

 

Hede Danmark. I år har der været en stor bunke træ til flisning og afhentning af Hede Danmark. Oprydningen efter flisningen var ikke helt i orden. Vi fik en henvendelse herom som vi viderebragte til Søren Stilling fra Hede Danmark og problemet med lidt for meget flis blev klaret med en ny oprydning. Det får mig til at opfordre til netop at henvende jer, hvis I ser noget som lige bør rettes op. Vi har de direkte personkontakter i den forbindelse. Vi har konstateret, at der allerede ligger grenbunker til opsamling i oktober, men de udgør desværre en brandfare for hele området. Det ser heller ikke godt ud, så få dem venligst fjernet.

Ad 4: Hjemmesiden. Henning Kusk har fået meddelelse om, at udbyderen af vores hjemmeside har opsagt samarbejdet og mailsystemet via hjemmesiden nedlægges. Hjemmesiden kommer derfor i en ny udgave men også til at gennemgå nogle ændringer. Det betyder, at hjemmesiden skal fornyes og derfor vil den nuværende komme til at ligge stille i en periode, indtil den nye hjemmeside er på plads. Käthe Fogh overtager Kusk´s job med hjemmesiden og får hjælp til udvikling af en ny side gennem Viden Djurs og Kusk. Siden meddelelsen herom har vi i oktober sendt en skrivelse rundt til grundejerne om at vi får brug for jeres mail, så vi fortsat kan rundsende informationer m.v. til jer. Har I ikke leveret mailadressen så send den venligst til vores kasserer på mail kjb@mail.dk eller aflevere den på Adelevej 33 eller levere den allerede i dag til hende.

Vi får i øvrigt løbende diverse henvendelser til Grundejerforeningen fra Ejendomsmæglere, elselskaber, udlejningsselskaber og forsikringsselskaber om netop at anvende disse.

Vi mener, at det er op til den enkelte grundejer selv at vurdere disse tilbud og henvendelser, hvorfor vi blot tager dem til efterretning uden at anbefale det ene eller andet.

Ad 5: Vedtægtsændringer. Vi har, som I kan se, nogle forslag til vedtægtsændringer, som vi vil karakterisere som tidsmæssige opdateringer og nødvendige justeringer. Vi håber ændringerne kan godkendes og vedtages.       

Afslutning på beretningen:

Tak til bestyrelsen især Kusk og Henning Qvist og samarbejdspartnere men også til jer grundejere for gode og konstruktive input og forslag.

Beretningen godkendes.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (kan ses på www. Gjerrild.dk under rubrikken Nyt fra Nordstranden”, samt forslag til budget for det kommende år.
 2. Det reviderede regnskab godkendes.
 3. Budget 2020 godkendes.
 4. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet blev foreslået og fastholdt uændret: årligt kr. 600 inkl. grenafhentning.

 1. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer i paragrafferne 9,10 og 21.
 • 9. Budgettet skal ikke godkendes, men tages til efterretning.
 • 10. Den foreslåede ændring godkendt.
 • 21. Opløsning af foreningen skal ske på såvel en ordinær som en ekstraordinær

 

 1. Valg.

Til bestyrelsen.

Formand Preben Larsen genvalgt.

Næstformand Poul Kristensen genvalgt.

Suppleant Kathe Fogh er indtrådt i bestyrelsen, idet Henning Kusk ikke længere har ejendom ved Gjerrild Nordstrand. Kathe Fogh blev valgt af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlem Henning Quist har pr. 01.06.2019 solgt sit sommerhus. Michael Lichtenberg Crone, Annettevej 25 vælges i stedet for 1 år.

Suppleanter:

 • Judi Jørgensen genvælges.
 • Lars Skriver, Alicevej 4 vælges.

Revisorer:

John Jørgensen genvælges.

Revisorsuppleant:

Laila Rolighed genvælges.

 1. Eventuelt.

Kommentarer fra grundejerne:

Henning Andreasen, Adelevej: Henledte opmærksomheden på at vejnavnene har en historie.

Palle Damsgaard: På grund af bevoksningen er der vanskelig passage for to biler frem til Langholm.

Jørgen Juul Jensen: Vores egne skilte behøver ikke vise legende børn, men blot en klar besked om, at kørslen støver.

Palle Damsgaard: mener at vide, at foreningen kan spare gebyrbetaling til vores pengeinstitut, hvis vi overgår til f.eks. Mobil-Pay. Dette synes ikke at være korrekt ifølge Lars Skriver, Alicevej 4.

Lars, Agnetevej ønsker oplyst, om der på generalforsamlingen skal tages stilling til antal bestyrelses-medlemmer hvert år. Det er korrekt, at der i vedtægterne står anført, at bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, men at det blot skal iagttages, at antal bestyrelsesmedlemmer er i overensstemmelse med vedtægterne

 

Referent Kirsten Højgaard

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet
Søndag den 10.marts 2019 kl. 15.30 hos Käthe Fogh.

Afbud: Henning Kusk.
DAGSORDENS PUNKTER
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 14. oktober 2018.
Godkendt.
2. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden
• Svar på affaldsspande og hastigheder på erhvervsbiler.

Svaret fra Reno Djurs vedrørende affaldsspande er lagt på hjemmesiden.

• Svar på bumps-ansøgningen fra kommunen.
Tages op under pkt. 4. idet kommunen meddeler, at politiet ikke det er en god idé at lave en så stor 30
km/t zone. de er heller ikke begejstrede for kampestenene i de nuværende chikaner.
• Borgerforenings bænkopstilling

Gjerrild Borgerforening har opstillet bænken tæt på stranden. Grundejerforeningen har
sendt tak til borgerforeningen.

• Bo Tryg forsikring henvendelse.

Materialet taget til efterretning. Der foretages ikke videre.

• Netværk for grundejerforeninger

Materialet taget til efterretning. GNG indgår ikke i det beskrevne netværk.

3. Veje og Stier v/Poul og Henning Q
Prisen for vedligeholdelse af vejene bliver den samme i 2019 som i 2018.
• Opfølgning og beslutninger omkring vejbump og -chikaner.

Ansøgningen ligger fortsat ved kommunen, idet politiet har en række bemærkninger til den.
Formanden indkalder Norddjurs Kommune og gerne politiet til drøftelse af, hvorledes der kan
etableres lovlige chikaner, der alene har til formål at sænke hastigheden.

• Klage over, at vejrabatten indskrænkes på Annavej.

Annavej er en 8-meters vej, og det er den fortsat. Det kan eventuelt se ud, som om den er
smallere, når der lige er skrabet af i forbindelse med vedligeholdelse af vejen.

4. Hjemmeside, IT og masteprojekt
Intet nyt om masteprojektet.
• Ny Hjemmeside

Käthe Fogh kontakter Viden Djurs for at høre, om Videns Djurs som et undervisnings-projekt
kan komme med forslag til ændringer og eventuelt oplæg til ny hjemmeside.

5. Økonomi
• Årsregnskab 2018 v/ Kirsten Bertelsen

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet, som videresendes revisorerne til godkendelse.

6. Generalforsamling torsdag den 30. maj
• UDKAST til dagsorden og afvikling blev godkendt.
• kontingentstørrelsen fastholdes på kr. 600 incl. grenafhentning.
• Ændringer af foreningens vedtægter.

Godkendt, men punktet vedrørende indkaldelsesformen justeres.

• Markering af 50års jubilæet i f m generalforsamlingen.

Käthe Fogh kontakter Danhostel for at forhøre om muligheder for at servere forfriskning,
frugt og snaks.

• På valg er:
Preben Larsen – villig til genvalg
Henning Kusk – ønsker ikke genvalg.
Poul Kristensen – villigt til genvalg
Bestyrelsen indstiller Käthe Fogh som ny bestyrelsesmedlem
Suppleant:
Judi Jørgensen. Ny suppleant skal vælges.

7. Andre punkter
• Status på indhentning af mail-adresser.
Der mangler mange, hvorfor det nævnes på generalforsamlingen og anføres ved udsendelse af dette års
opkrævning til grundejerforeningen.

8. Eventuelt og næste møde
Henning Qvist oplyste, at de p g a Bente ´s svækket fysik har besluttet at sælge deres sommerhus på
Birtevej 17. Han fortsætter i bestyrelsen indtil et salg er gennemført.
Henning Kusk har tilsvarende oplyst, at de sætter deres hus til salg.
Næste møde er den 30.05.2019 kl. 9.30.

referent Kirsten Højgaard

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. oktober 2018
hos Judi Jørgensen, Annavej 8,


1. Godkendels
e af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 22. juli 2018. 
Godkendt.

2. Post og meddelelser.
Formanden har sendt en forespørgsel til formanden for vandværket med hensyn til et fælles
arrangement. Der afventes svar.
Borgerforeningen i Gjerrild vil opsætte en bænk ved Nordstranden. Vi ønsker denne opsat
ved bådpladsen mod vest, hvilket meddeles borgerforeningen.

3. Veje og stier.
Vejene er nyistandsat.
Norddjurs Kommune har ikke udbedret hullet ved udkørslen fra Annavej. Formanden skriver
endnu engang til kommunen vedrørende problemet.
Der er store huller på strækningen Birtevej til bådpladsen.
Der er ansøgt om tilladelse til at opsætte tre chikaner på Annavej. Der afventes svar.

4. Eventuelle vedtægtsændringer.
Der er alene behov for mindre redaktionelle ændringer. Ordvalget ”afgår” i forbindelse med valg af kasserer og formand afløses af vælges.
§ 15 : de 20% fastholdes i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling.
§ 21 : Det foreslås, at skal grundejerforeningen opløses skal dette ske ”på såvel en ordinær – som en ekstraordinær generalforsamling”. Ændringsforslaget forelægges på generalforsamlingen.

5. Projekt idrætsfaciliteter.
Grundejerforeningen kan jfr. Vedtægterne ikke indgå aktivt i et sådant projekt.
Men vi ønsker at tilkendegive vores støtte til, at der er initiativer til nye tiltag.

6. Medlemsmails.
Webmaster sender meddelelswe til grundejerne inden maillisten lukkes (er sket)
Der lægges besked i de fysiske postkasser.

7. Økonomi.
En grundejer mangler at betale kontingent for 2018.
Den aktuelle kassebeholdning er kr. 235.000,-

8. Internettet.
Intet nyt.

9. Kommende møder.
12.01.2019 kl. 18.00. Der udsendes separat indkaldelse.(BEMÆRK NY DATO)

24.03.2019 kl. 10.00 hos Kathe Fogh. Dagsorden og adresse udsendes primo 2019.

Kirsten Højgaard
referent

lagt på siden 13. nov. 2018
Rettet 14. nov 2018