Bestyrelsens skriftlige beretning for 2021.           

Indledning.

Velkommen til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen.

Bestyrelsen ser frem til et godt og konstruktivt møde.

Som følge af den særlige CONVID19-situation i Danmark har vi igen måttet aflyse den planlagte generalforsamling på vandrerhjemmet og igen afholde generalforsamlingen virtuelt over TEAMS. Sidste år blev generalforsamlingen også udsat og afholdt virtuelt så sent som lørdag den 10. okt. kl. 11.00.

Men i år har bestyrelse på sine møder den 20. februar og igen den 4. april 2021 besluttet at gennemføre denne generalforsamling via TEAMS på internettet på den fastlagte dato af hensyn til kommende opgaver.

Bestyrelse har indtil nu fremlagt det revisor-godkendte regnskab op på vores nye hjemmeside. Det vil sige, de fleste har haft mulighed for at læse regnskabet for 2020 på vores hjemmeside. 

Bestyrelsens arbejdsfordeling

Inden for de sidste 2 år er der sket en forholdsvis stor udskiftning på foreningens bestyrelsesposter: Kirsten Bertelsen og Kirsten Højgaard havde allerede meddelt udtræden af bestyrelsen efter mere end 20 års virke, men vor tidligere vejformand Poul Kristensen og Henning Qvist måtte vi også sige farvel til, idet de solgte deres sommerhuse.

Alle 4 har ydet en meget stor, flot og frivillig indsats for Gjerrild Nordstrand.

I løbet af bare 2 år måtte sige farvel til 4 ud af 6 bestyrelsesmedlemmer.

På trods af at møder og forsamlinger ikke var muligt, lykkedes det alligevel at få nye bestyrelsesmedlemmer på plads.  Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig og fordelt arbejdsområderne således:

Navn                                    Funktion                     Primære arbejdsområder

Preben Larsen, Alicevej:         Formand                  Administrator/rollefordeler.

Carsten Jensen, Betinavej:     Næstformand          Lokal kontakt, veje og stier

Judi Jørgensen, Annavej:       Kasserer                 Økonomi, regnskab og budget.

Käthe Fogh, Bentevej:            Sekretær                 Hjemmesiden

Gert Ortkær, Annettevej:        Vejudvalg                Forhold vedr. veje og stier.

Michael Lichtenberg Crone, Annettevej                Fibernet-bredbånd-mobiltelefoni

Lars Skriver, Alicevej:      Suppleant                Skilte, støv under vejområdet

Bestyrelsen har indtil dato afholdt 4 møder, hvoraf 3 på grund af Covid 19 har været virtuelle via kommunikations-platformen TEAMS.

Det har på alle områder været stærkt hæmmende for igangsætning og gennemførelse af opgaver.

Hvorfor udsætter bestyrelsen ikke generalforsamlingen til senere, kunne man spørge?

Det gør vi ikke, idet vi meget gerne vil have sat et kraftigt flueben på et – for alle grundejere – irriterende problem, som har været behandlet på hvert eneste bestyrelsesmøde, siden vi blev stiftet i 1969, nemlig trafikhastighed og støv på vore veje. Nu SKAL og må vi få hamret dette evindelige problem på plads – ligesom de andre væsentlige fokusområder, som vi har løst fra 70érne til 2020´erne:

 • Vi er gået fra dunkevand til dejlig rindende vand i rør og haner i 70érne.
 • Vi er gået fra septiktanke, tørklosetter til et velfungerende kloaksystem i 80érne.
 • Vi har fået vor egen hjemmeside i 90érne. Siden er i 2020 blevet fornyet.
 • Vi har efter en lang kamp fået ”brevduerne” og kobberledningerne suppleret med en mobilmast og nu i år et stærkt og hurtigt fibernet.
 • Vi er desuden næsten kommet helt i mål med at få jeres mails registreret, så vi kan kommunikere direkte med jer, når der er behov.

☹ Men vejene mangler fortsat kraftigt et

Siden 1969 er så godt som alle sommerhusgrunde blevet bebygget, og nye huse kommer til på Strandsletten, så nu er der over 500 sommerhuse i hele området.

Dertil kommer DCU-campingpladsen, som har kapacitet til ca. 85.000 overnatninger på årsbasis, samt at der kommer mange børn & unge på Fjeldholmlejren.

Gjerrild Nordstrand er i dag et meget besøgt og attraktivt område for strand og naturelskere.

Sidste år havde vi endvidere på grund af Coronaen et voldsomt stort besøg ved stranden. Vi forudser, at denne udvikling vil fortsætte fremover, hvor flere danskere foretrækker at blive hjemme i Danmark.

Trafikken er selvsagt steget meget siden 1969, hvor de første bestyrelses-referater nævner problemet med hastighed og støv – modsat er trafiksikkerheden desværre faldet; f.eks. er der ingen af vore grusveje, der har en sikker gå-sti langs vejen i lighed med gå- og cykelstien langs asfaltvejen på Langholmvej.

Nye generationer med børn er på vej ind i den ældre generations huse, og når børnene på vej til stranden skal tit over nogle stærkt bil-trafikprægede veje, hvor hurtigkørende biler ikke ser, når børnene løber ud fra sidevejene. Dette forhold gælder i øvrig også vi andre unge og ældre grundejere.

Man kan frygte den første alvorlige lemlæstelse eller endnu værre et dødsfald i en trafikulykke på vore veje.

Der har siden sidste generalforsamling været en hel del kontakter til kommunens vejafdeling om løsning af for høj hastighed og etablering af vejbump, som tilsyneladende er evindeligt tilbagevendende problem og mere kompliceret en forventet. Kommunens vejingeniør oplyser, at politiet er en hindring for bedre forhold, medens kommunen gerne vil medvirke til f.eks. en prøveordning med 30km/t-zone.

Vores egne opsatte 20 km. – skilte var ikke lovlige og måtte fjernes.

Sten-chikanerne var kommunens vejafdeling og politiet heller ikke glade for. De er blevet omlagt og afmærket bedre – men problemet med hastighed og støv er fortsat ikke løst!

Her i 2021 har vi arbejdet med at opstille nye udformede skilte med henstillinger om fart- og støvdæmpning til bilister.

Vi forsøger at følge lovgivningen og gældende regler på området.

Når vi eller andre grundejere standser de for hurtigt kørende biler, får vi meddelelsen, at der jo står 40 km/zone på Langholmvej.

I bestyrelsen har vi derfor drøftet, hvorvidt vi skulle følge de andre grundejerforeninger med selvtægt: udskifte 40 km/t zoneskiltet på Langholmvej med er 30 km/t – zoneskilt. Men vi har valgt at følge gældende regler og love.

Vi arbejder derfor med etablering af godkendte bump med lang holdbarhed.

I en positiv dialog med kommunen vil vi i første omgang stile efter et prøveprojekt på de primære ”fødelinjer” til sommerhusene og stranden, nemlig 2 bump på Betinavej, 2 bump på Stavnsholmvej og 4 bump på Anna-Dortevej.

Efter godkendelse af prøveprojektet af såvel kommune som Naturstyrelsen er det hensigten også at lave faste bump på nogle af de mindre trafikerede veje. Der stiles over en årrække mod i alt 18 bump, som i væsentlig grad er skal være vedligeholdelsesfrie.

Men et projekt af den karakter kræver økonomi: for de 3 veje i prøveprojektet er det estimeret til 200.000 – 250.000 kr. – penge vi ikke har.

Derfor foreslår bestyrelsen i år en forhøjelse på 100 kr. af medlemsbidraget, som i så fald vil stige fra 600 kr. til 700 kr.

I forbindelse med finansieringen vil vi skære ned på nuværende udgifter, hvor vi hvert år bruger ca. kr. 80.000 på Dustex og ca. kr. 100.000 på vejvedligeholdelse.

Projektet kan evt. gennemføres arbejdsmæssigt og økonomisk over en 2 eller flerårig periode.

Informationsfolder.

Grundejerforeningen har produceret og udsendt via mails en informationsfolder indeholdende vejledninger om bl.a.:

 • Beskæringer af hæk og hegn langs vejene. Vi skal gentage vor anbefaling om beskæring af hyben langs vejene – enkelte steder er beskæringen meget dårlig, og vi anbefaler grundejerne at få det i orden. Hybenrose-buske anbefaler vi også, at I beskærer og allerhelst fjerner, idet de er af invasiv art. Der gælder især på Stavnsborgsvej og Betinavej. Sker der skader på biler på grund af udragende grene, hybenroser eller brombær grene, er de pågældende grundejere erstatningsansvarlige!
 • Vejledning for levering af træ og grene til flis i oktober.
 • Vejledning for nedlukning af vand i frostperioder.
 • Grundejerforeningens vedtægter.
 • Oversigt over bestyrelsens medlemmer.
 • ”Ta´ hensyn” anbefalinger.
 • Vigtige navne og links m.v.

Folderen opdateres og udsendes efter behov.

Check jeres brandsikring og røgalarmer!

Desværre har et par sommerhuse været udsat for brand, senest i april måned på Annettevej, hvor en familie med 3 børn slap dramatisk men heldigt ud af et sommerhus midt om natten. En brand eller røgalarm kunne sikkert have reddet huset fra den voldsomme brand, så check, om I har tilstrækkelig sikring på dette område. 

Mail-liste og kommunikation.

Vi er nu så langt med vor mail-registreringer, at vi kun mangler ganske få for at have et effektivt kommunikationsredskab. Har I ikke afleveret jeres mail endnu, så send den til foreningens kasserer Judi Jørgensen. Mailen bliver kun brugt internt i grundejerforeningen i henhold til persondataloven.

IT, mobiltelefoni og bredbånd

Det store problem, som vi en lang årrække har døjet med på IT-siden, tegner nu til at blive løst:

 • Der er sket et stort positivt gennembrud på området, idet FIBIA har nedgravet fibernet i hele området og foreløbigt har ca. 160 sommerhuse fået det indlagt.
 • På DCU-pladsen har masten nu i alt fået opsat sendere fraTeleNord, 3, Telia og TDC.
 • TDC/YOUSEE tilbyder forsat TV- og WIFI-løsninger via deres kobbernet.

Samarbejde med bl.a. Gjerrild og Omegns Borgerforening, DCU- campingpladsen, Skov og Naturstyrelsen og Hede Danmark.

Convid19 har i høj grad præget kontakten til en række samarbejdspartnere og vil fortsat have indflydelse herpå – bla. har der ikke været afholdt strandrensninger.

Det samme gælder DCU-campingpladsen; vi har en aftale, som gør, at sommerhusgæsters børn gerne må komme på campingpladsens legeplads. Så længe Corona situationen ikke er bedret, må DCU-pladsen indtil videre sige nej tak til sommerhusfolket om køb af endags billetter til børn.

Skov- og Naturstyrelsen ejer en stor del af strandarealet ved Gjerrild Nordstrand, Betinavej, og desuden de to slæbesteder, der anvendes til mere eller mindre permanent oplægning af både.

Styrelsen vil de næste par år fortsætte arbejdet med rydning af træer og hyben langs stranden. Vi må således forvente støj fra maskiner.

Styrelsens har ønsket ordnede forhold for både, og det er nu i 2020 gennemført med registrering af både i området og både uden ejere-tilmelding er fjernet.

Ordnede forhold ønskes også på slæbestederne ved Gjerrild Nordstrand. Styrelsen er endvidere interesseret i etablering af et bådelaug.

Vi har ikke et bådelaug, som organiserer ejerne af bådene.

Vi har udsendt en opfordring til grund- og bådejere i GNG men også til formanden for grund- og bådejere på Fridavej om at indtræde i et kommende bådlaug.

Foreløbig har 4 meldt sig til at indtræde i arbejdet med lauget, som vi håber kommer i gang, når CONVID19 situationen åbner mere op for mødeaktiviteter.

Hede Danmark. Vi har et fint samarbejde med Hede Danmark omkring træaffald til flisning, og de indsamler gren- og træaffaldet i uge 43 og 44. Skovfoged Søren Stilling fra Hede Danmark har igen været på besøg hos os og har de senere par år bemærket, at der er udlagt haveaffald, som ikke kan karakteriseres som gren- og træaffald. Dermed falder både kvaliteten og prisen på flisen, idet hækaffald og lignende ikke er brandbart velegnet. Hjælp derfor med at højne kvaliteten. Gå ind på vores hjemmeside eller den udsendte informationsfolder og se vejledningerne omkring levering af træaffald til flisning.

GNG´s årsregnskab.

Årsregnskabet med revisorernes underskrift ligger på hjemmesiden og ligger under og tæt på det budgetteret – et flot resultat. Tak til vor nye kasserer Judi Jørgensen for en flot styring af pengene.

Afslutning på bestyrelsen skriftlige beretning:

Bestyrelsen siger STOR TAK til alle samarbejdspartnere og ikke mindst Gjerrild Nordstrands grundejere for et godt samarbejde og kontakt i årets forløb.

Vi håber, at de igangværende vaccinationer bevirker, at vi kan ses under bedre forhold senere i 2021.

Pas på jer selv og jeres familie.  

Og der skal selvfølgelig også lyde en stor tak fra min side til bestyrelseskollegerne for et rigtigt godt samarbejde – tak skal I have.

P.b.v.

Preben larsen

formand