Opfølger på Naturplejevandring i maj 2022

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″ custom_margin=”2px|auto||auto||” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]

..Vil du være med til at gi’ naturen en hånd og skaffe plads til blomstrende lyng ?

 Efter en velbesøgt Naturplejevandring i en del af Gjerrild Nordstrand-fredningen  21. maj 2022 med 26 repræsentanter for sommerhusejerne i Fridavejens og i Gjerrild Nordstrands Grundejerforeninger, hvor vi i et par timer udvekslede viden, synspunkter og nye ideer vil vi, der er tovholdere og aktive i naturplejen, takke for interessen. Vi arbejder videre med både positive og negative tilkendegivelser.

Et af dagens emner var foryngelsen af lyngområderne og fjernelse af førne på dele af arealet.  Flere af de fremmødte tilkendegav, at de ville være klar til en praktisk indsats i den sammenhæng, hvis blot der blev inviteret til en sådan.

 Vi har i samarbejde med Naturstyrelsen og indenfor rammerne af den eksisterende Partnerskabsaftale besluttet til efteråret at igangsætte en særlig indsats, der vil være målrettet etapevis foryngelse og mulig udvidelse af lyngpartierne nord for Betinavej og mellem Birtevej og Bentevej.

Forventningen er, at der med en femårig indsats (fordelt på to dage i oktober i hvert af de fem år) vil være genskabt grundlag for et blomstrende, langlivet lyngtæppe.

Efter den femårige periode bliver vedligeholdelsen af lyngtæppet forventeligt meget enklere og består kun af en “studsning” af lyngen med to – fire års mellemrum og en opfølgende (men afgrænset) årligt tilbagevendende indsats med fjernelse af enkeltstående gyvelbuske og glansbladet hæg.

Her kommer så en invitation til at være med i den praktiske indsats i 2022:

søndag den 2. oktober kl. 10 – ca. 14 og / eller søndag den 9. oktober kl. 10 – ca. 13.

 Søndag den 2. oktober gælder det afskæring al vegetation på ca 1/5-del af arealet.

Målet er at fjerne “senil lyng” og det tykke lag af førne, som grænser op til lyngområdet.

Begge dele skal skæres ned til jordoverfladen, ligesom der skal ske hårdhændet nedskæring af glansbladet hæg på arealet.

Arbejdsredskaberne er buskryddere med metalklinge, spade, økse og greb.

 Lørdag den 8. oktober er opgaven at rive alt det afskårne sammen og læsse det i trailere  og køre det til Genbrugsstationen eller samle det i en container, som Naturstyrelsen eventuelt kan stille til rådighed (dette sidste er ikke afklaret endnu).

Arbejdsredskaberne er hø-river, grebe, presenninger og trailere / container.

 For at vi kan koordinere omkring (og evt. fremskaffe) grej, er tilmelding senest søndag den 25. september til en eller begge arbejdsdage vigtig.       

Giv gerne samtidig besked, om du har mulighed for at medbringe buskrydder (2. oktober) eller greb & hø-rive (9. oktober).

Tilmelding sker med mail til lone.brems@aye.dk eller med SMS til 61608113.

 

Venlig hilsen

Lone Brems (tovholder)

Bertavej 3

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Notater fra Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings virtuelle bestyrelsesmøde d. 04.06.2022

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″ custom_margin=”2px|auto||auto||” custom_padding=”|||38px||” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ custom_padding=”17px|||||” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]

 Deltagere: Judi, Marianne, Lars, Peter, Carsten, Gert, Michael og Käthe

 Dagsorden:

 1.Konstituering af bestyrelsen

 Michael Lichtenberg Crone:    Formand og kontaktperson vedr. IT og fibernet

Gert Ortkjær:                              Næstformand og kontaktperson vedr. veje og stier

Judi Jørgensen:                           Kasserer

Lars Skriver:                                Kontaktperson vedr. skilte og støv

Carsten Jensen:                          Kontaktperson vedr. lokalområde samt veje og stier.

Marianne Slot:                            Suppleant – Redaktør hjemmeside

Peter Nielsen:                             Suppleant

Käthe Fogh:                                 Referent

 

 1. Opfølgning på sidste generalforsamling

 a. Etablering af vejbump

Formanden har via en jurist undersøgt, om bestyrelsens håndtering af processen vedrørende etablering af vejbump er juridisk korrekt. Juristens konklusion er, at iht. den jura en bestyrelse er underlagt, er beslutningen om etablering af vejbump stadig gældende. Bestyrelsen beklager, at processen kunne have været håndteret mere hensigtsmæssigt. Da bestyrelsen naturligvis altid ønsker at arbejde i medlemmernes interesse og til gavn for vores område, tager bestyrelsen generalforsamlingens bemærkninger ad notam, og har derfor truffet den beslutning – som det blev foreslået på generalforsamlingen – at der ikke etableres flere vejbump, før der har fundet en evaluering af effekten af de tre allerede etablerede vejbump på Annavej sted. 

Bestyrelsen foranlediger en evaluering ultimo 3. kvartal 2022, så vi har erfaringsgrundlag fra hele sommersæsonen med i evalueringen. Konklusionerne fra evalueringen og et forslag til handlingsplan baseret herpå, vil blive kommunikeret til medlemmerne via det førstkommende referat efter evalueringens afslutning.

b. Endelig formulering af referat, der lægges på hjemmesiden

 Referat fra generalforsamlingen blev drøftet og efterfølgende godkendt.

 

 1. Årshjul for bestyrelsesarbejdet.

 Datoer:                                  Tid:

 1. juni 2022                        10.00 – 12.00              (Virtuelt)
 2. august 2022                   10.00 – 12.00              Hos Lars
 3. november 2022             10.00 – 12.00
 4. januar 2023                    10.00 – 12.00
 5. marts 2023                     10.00 – 12.00              Budget fremlæggelse
 6. april 2023 10.00 – 12.00                                    Indkaldelse til generalforsamling
 7. maj 2023 10.00 – 12.00                                   Gennemgang af forslag
 8. maj 2023 12.30 – 15.00                                   Generalforsamling

 Vi aftaler for gang til gang, om det enten er fysisk eller over Teams.     

  

 1. Hjemmesiden – handlingsplan for at få den up to date og gjort brugervenlig

 Marianne overtager arbejdet med hjemmesiden – og hun er positiv stemt for, at hun kan gøre den mere overskuelig.

Marianne og Käthe samarbejder omkring overdragelsen

 

5. Eventuelt

Marianne orienterede om, at hajtænderne ved Langholmvej er nedslidte. Der skal rettes henvendelse til kommunen om at få dem gjort synlige.

Marianne oplever, at hun månedlig skal samle sten, der kommer fra vejene. Det er mange – og der er huller, som hun skal fylde op igen.

Hun har ligeledes oplevet, at sten slynges fra bilerne og rammer forbipasserende, hvilket bestemt ikke er i orden. Gert kontakter vejentreprenør Jonas, så han kan se på det – samtidig vil Carsten holde øje og følge det tæt, så der kan findes en løsning.

 

Næste møde d. 27.08 hos Lars kl. 10.00 (Alicevej 4)

 Notater v. Käthe Fogh

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Naturplejevandring lørdag d. 21.05. kl. 10.00

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content” custom_padding=”84px|||3px||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]

 

Naturplejevandring på det fredede areal ved Gjerrild Nordstrand.

Kom og mød tovholdere og aktive naturplejere, der i partnerskab med Naturstyrelsen arbejder for at friholde området for invasive arter og at muliggøre en genskabelse af  klit, hede og overdrev.

 

Mødested: Omklædningshuset ved P-Pladsen (for enden af Langholmvej)

 Slutsted: Der hvor Brøndstrup Mølleå løber ud i Kattegat – ca kl 12

 Husk: solidt fodtøj – vi kommer udenfor stierne.

 PROGRAM:

 Velkomst v/ Lone

 Fredningens historie og de store trærydninger  – “Mands minde” v/ Ivan fra Skovholdet

 Naturplejen, der sikrer åbent landskab – vinterarbejde v/ Ole fra Skovholdet

 De invasive arter Rynket rose og Gyvel – bekæmpelsesmuligheder ? v/ Kristian og Lone

 Førne – hvad er det ? Hvilken forskel gør det at fjerne førne  ? v/ Lone

 Lyngpleje – mosaikslåning v/ Henrik

 Assisteret frøspredning v/ Gertrud

 Registering i arter.dk – en app kan gøre en forskel v/ Henrik

 Afrunding v/ Lone

 

 

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Generalforsamling d. 26.05.2022 Kl. 12.30 på Gjerrild Kro

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning (som drøftes og sættes til afstemning).
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf.
 4. Fremlæggelse af budget og kontingent for kommende år og godkendelse heraf.            Bestyrelsen foreslår, at grenafgiften forhøjes med 30. kr. som følge af, at udgifterne de senere år er højere end indtægterne. Dette er i overensstemmelse med GNG´s generalforsamlingsbeslutning i 2008, hvor forsamlingen besluttede, at den solidariske medlemsbetaling til foreningens grenindsamling skal være udgiftsneutral.
 5. Indkomne forslag (indsendes pr. mail til: bestyrelsen@gjerrild.dk senest den 12. maj 2022)
 6. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen.
 7. Valg til bestyrelse (se vedtægternes § 16 og 17):
  • Preben Larsen, genvalgt formand i 2021 er udtrådt af bestyrelsen. Sommerhuset er solgt 1. dec. 2021.
  • Carsten Jensen er pr. 1. dec. 2021 konstitueret som formand i stedet for Preben Larsen.
  • 1. suppleant Lars Skriver er pr. 1. dec. 2021 indtrådt som ordinært bestyrelsesmedlem.

a. Formand

Ny formand skal vælges for et år. Bestyrelsesmedlem, Michael Lichtenberg Crone, stiller sig til rådighed på formandsposten indtil generalforsamlingen i maj 2023.

b. Kasserer (vælges i lige år).

Judi Jørgensen er på valg og villig til genvalg.

c. Bestyrelsesmedlemmer:

2 er på valg: Carsten Jensen og Michael Lichtenberg Crone er villige til genvalg. Såfremt Michael vælges som formand, er den ny indtrådte suppleant Lars Skriver villig til at stille op til bestyrelsen.

d. Bestyrelsessuppleanter:

1 suppleantpost, Lars Skrivers, er vakant, og der skal vælges en ny suppleant for 2 år.

e. Revisorer:

Erik Svendsen er på valg og er villig til genvalg.

Kirsten Bertelsen er ikke på valg.

           1 revisorsuppleant (vælges hvert år). Jørgen J. Jensen er villig til genvalg.

 1. Eventuelt

Invitation til naturplejevandring på det fredede areal ved Gjerrild Nordstrand lørdag d. 21. maj 2022

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”]

  Invitation til alle i Gjerrild Nordstrands Grundejerforening og Grundejerforeningen Fridavej

                     Lørdag 21. maj 2022 kl.  10 inviteres til 

Naturplejevandring på det fredede areal ved Gjerrild Nordstrand 

                               Mødested ved P-pladsen for enden af Langholmvej. 

                                 Varighed ca. 2 timer

 

Frivillige har gennem mange år gjort en indsats for at begrænse træopvækst, gyvel og bjørneklo i fredningen.

I årene 2018, 2019 og 2022 er der indgået opdaterede Partnerskabsaftaler mellem tovholderne og Naturstyrelsen for ca 14 hektar af den 43,5 hektar store fredning.

Disse partnerskabsaftaler har bl.a. sat nye mål for bekæmpelsen af Rynket Rose, Gyvel og massiv græsvækst – og også betydet indskrænkninger i de aktiviteter, der har udviklet sig tradition for. 

Vi har stor lyst til at fortælle om målene for den frivillige naturpleje og om de forskellige metoder, vi anvender for at bevare og udvikle lyngområder, overdrevsflora og gode levemuligheder for krybdyr, insekter, fugle og pattedyr. 

Der vil i starten af maj komme mere detaljeret information om, hvad naturplejevandringen den lørdag formiddag byder på.

Bedste hilsner fra tovholderne

Ole Olesen, Stavnsborgvej 6              tlf. 4032 3542

Lone Brems, Bertavej 3                      tlf. 6160 8113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Lørdag den 04. september 2021 kl. ca. 12.30 på Gjerrild Kro

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″ custom_margin=”2px|auto||auto||” custom_padding=”|||38px||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ custom_padding=”17px|||||”]

    Gjerrild Nordstrands Grundejerforening
1969 – 2020

NB! GNG ´s ekstraordinære generalforsamling afvikles efter Vandværkets generalforsamling, der starter kl. 11.00 og efterfølges af en pause, hvor der serveres et let traktement.

 

Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling:

Gjerrild Nordstrands Grundejerforening (GNG) fik på sin ordinære generalforsamling den 13. maj 2021 godkendt etablering af vejbump på vejene ved Nordstranden med henblik på en mere effektiv sænkning af bilernes hastighed og dermed også dæmpning af støvproblemer.

På samme generalforsamling blev der stillet forslag og godkendt en kontingentforhøjelse på kr. 100 bl.a. til brug for bumpetableringer.

GNG ‘s vejudvalg har i overensstemmelse med beslutningen på generalforsamlingen indhentet tilbud på bump- etableringer ved 3 firmaer. Firmaet PEAB, som Norddjurs Kommune i øvrigt samarbejder med, er blevet valgt til at udføre opgaven, som i alt omfatter 16 bump.

Omkostningerne hertil er på baggrund af pristilbud fra PEAB beregnet til kr. 450.000 inkl. skilte. GNG har p.t. selv kr. 150.000 til projektet.

For at få projektet udført på de berørte veje i ET FORLØB, og ikke fordelt over 3-4 år foreslår GNG ‘s bestyrelse, at bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling får godkendelse til optagelse af lån/kassekredit i henhold til vedtægternes § 13.

GNG´s pengeinstitut har givet en forhåndsgodkendelse på etablering af en kassekredit på kr. 300.000 jf. betingelser i dagsordenens punkt 2.

 

Flere detaljer omkring projektet fremlægges på generalforsamlingen, hvor der også bliver mulighed for at stille spørgsmål til projektet.

 

Dagsorden

 

 1. Valg af
 2. forslag til optagelse og godkendelse af kassekredit på kr. 300.000 i Sparekassen Kronjylland på nedenstående vilkår fra Jan Andersen, Sparekassen Kronjylland:
 • Kreditten forrentes med t. 3,75% p.a. og etableringsomkostningerne er 1% (3.000 kr.)
 • Kreditten knyttes til GNG´s driftskonto, så GNG kan spare renter i perioder, hvor likviditeten er
 • Kreditten vil kunne nedbringes med 50.000 kr. årligt – det vil sige en max. løbetid på 6 år.
 1. Eventuelt

GNG og Vandværket inviterer på et lille traktement dvs. 2 stk. smørrebrød med enten 1 vand eller 1 øl efter Vandværkets generalforsamling og inden GNG starter den ekstraordinære generalforsamling. ca. kl. 12.30.

Venlig hilsen

Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

Bestyrelsen

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Hvordan du deltager i den virtuelle generalforsamling

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″ custom_margin=”2px|auto||auto||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ custom_padding=”||1px|1px||”]

Kære medlem af Gjerrild Nordstrands Grundejerforening.

 

Som tidligere meddelt holder vi generalforsamling i grundejerforening d. 13.05 kl. 11.00 – det bliver over Teams.

Vi ”åbner” mødet kl. 10.30, så kom endelig på i god tid.

 Har du ikke Teams på PC’en, kan du enten downloade  programmet, eller du kan vælge at tilgå mødet via din browser – hvilket også fungerer fint.

Når du har installeret Teams, kan du følge dette link, og så kommer du direkte ind til mødet. Du skal være klar i god tid, så du er sikker på, at du kan komme ind.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:f37f7b3802ef480d92e6f0735f0d06aa@thread.tacv2/1619966302396?context=%7B%22Tid%22:%22ac1e3cd1-453d-4012-a012-09088a51ed96%22,%22Oid%22:%22983597fe-349b-430a-871c-dfbcbdae20e2%22%7D

 

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″ custom_margin=”2px|auto||auto||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Torsdag den 13. maj 2021 ca. kl. 11.00 (dvs. efter Vandværkets generalforsamling på Gjerrild Vandrerhjem.)

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning (som drøftes og sættes til afstemning)
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf
 4. Fremlæggelse af budget og kontingent for kommende år og godkendelse heraf
 5. Indkomne forslag (indsendes senest 29.april pr. mail). Bestyrelsen foreslår en forhøjelse fra 600 kr. til 700 kr. – set i lyset af forventede større omkostninger til etablering af vejbump m.v. i de kommende år.
 6. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen.
 7. Valg (se vedtægternes § 16 og 17):
 8. Formand (vælges i ulige år): Preben larsen – er indstillet på genvalg.
 9. Kasserer (vælges i lige år).
 10. Bestyrelsesmedlemmer: 2 er på valg i ulige år: Käthe Fogh og Gert Otkjær (valgt i 2020 for 1 år i s f Poul Christensen) – begge er indstillet på genvalg.
 11. Bestyrelsessuppleanter: 1 suppleantpost er vakant, og der skal vælges en for 2 år.
 12. Revisorer: Kirsten Bertelsen er på valg – er indstillet på genvalg. Hun blev i 2020 valgt for 1 år i stedet for John Jørgensen, som ikke er grundejer mere. Erik Svendsen blev genvalgt for 2 år i 2020 og er ikke på valg.

1 revisorsuppleant (vælges hvert år) er vakant og ny skal vælges.

 1. Eventuelt

 NB! NB! Hvis generalforsamlingen på grund af COVID-19 ikke kan afholdes ved medlemmernes fysiske fremmøde, så afholdes generalforsamlingen samme dag kl. 11.00 digitalt på internettet over Microsoft Teams. Der sendes mail til alle med link til mødet.

 Venlig hilsen

Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

Bestyrelsen

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

GNG ‘s regnskab med budget 2020

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″ custom_margin=”2px|auto||auto||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″]

 

Periode: 1. jan. 2020 – 31. dec. 2020        
Betegnelse GNG 2020 Budget 2020 GNG 2019 Budget 2021
D R I F T S R E G N S K A B        
         
INDTÆGTER        
Vejbidrag 137.540,00                138.000 137.170,00               174.840
Grenaffald 80.730,00                  81.000 80.270,00                 81.000
Vejtilskud 7.658,85                    5.000 5.399,09                   7.000
Renteindtægter 0                           –   750                          –  
Opkrævning GND 0                           –   0                          –  
Opkrævning drænlaug 0                        500 0                          –  
Indtægter i alt 225.928,85                224.500 223.589,09               262.840
         
UDGIFTER        
Vejvedligeholdelse -125.624,80                125.000 -127.647,50               126.000
Skilte og vejtilbehør -11.541,25                           –   0                   4.000
Grenaffald -86.300,00                  85.000 -85.093,75                 86.000
ForeningLet -5.040,00                    5.000 -4.561,00                   5.100
Hjemmeside -104                    2.500 -3.091,13                   1.000
Nets -2.006,69                    2.500 -2.040,09                   2.500
Generalforsamling -1.235,35                    5.000 -2.231,00                   5.000
Telefon og kørsel 0                    5.000 -1.345,00                   5.000
Kontorhold -731,28                    1.000 -1.314,79                   1.000
Bestyrelsen 0                    8.000 -10.572,00                   8.000
Gaver og blomster -3.000,00                    1.000 -1.688,95                   1.000
Gebyrer -500                           –   -100                       500
Diverse udgifter -2.365,00                        300 -275                   2.000
Udgifter i alt -238.448,37                240.300 -239.960,21               247.100
         
DRIFTRESULTAT -12.519,52                -15.800 -16.371,12                 15.740
         
S T A T U S R E G N S K A B        
         
AKTIVER        
Danske Bank 0   0  
Sparkron 109.260,98   121.040,50  
Tilgodehavender -2.190,00   -1.450,00  
Aktiver i alt 107.070,98   119.590,50  
         
PASSIVER        
Egenkapital primo 119.590,50   135.961,62  
Årets resultat -12.519,52   -16.371,12  
Egenkapital ultimo 107.070,98   119.590,50  
Diverse kreditorer 0   0  
Opkrævning GND 0   0  
Oprkævning Drænlaug 0   0  
Passiver i alt 107.070,98   119.590,50  
         
BALANCE 0   0  

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]