Opfølger på Naturplejevandring i maj 2022

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″ custom_margin=”2px|auto||auto||” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]

..Vil du være med til at gi’ naturen en hånd og skaffe plads til blomstrende lyng ?

 Efter en velbesøgt Naturplejevandring i en del af Gjerrild Nordstrand-fredningen  21. maj 2022 med 26 repræsentanter for sommerhusejerne i Fridavejens og i Gjerrild Nordstrands Grundejerforeninger, hvor vi i et par timer udvekslede viden, synspunkter og nye ideer vil vi, der er tovholdere og aktive i naturplejen, takke for interessen. Vi arbejder videre med både positive og negative tilkendegivelser.

Et af dagens emner var foryngelsen af lyngområderne og fjernelse af førne på dele af arealet.  Flere af de fremmødte tilkendegav, at de ville være klar til en praktisk indsats i den sammenhæng, hvis blot der blev inviteret til en sådan.

 Vi har i samarbejde med Naturstyrelsen og indenfor rammerne af den eksisterende Partnerskabsaftale besluttet til efteråret at igangsætte en særlig indsats, der vil være målrettet etapevis foryngelse og mulig udvidelse af lyngpartierne nord for Betinavej og mellem Birtevej og Bentevej.

Forventningen er, at der med en femårig indsats (fordelt på to dage i oktober i hvert af de fem år) vil være genskabt grundlag for et blomstrende, langlivet lyngtæppe.

Efter den femårige periode bliver vedligeholdelsen af lyngtæppet forventeligt meget enklere og består kun af en “studsning” af lyngen med to – fire års mellemrum og en opfølgende (men afgrænset) årligt tilbagevendende indsats med fjernelse af enkeltstående gyvelbuske og glansbladet hæg.

Her kommer så en invitation til at være med i den praktiske indsats i 2022:

søndag den 2. oktober kl. 10 – ca. 14 og / eller søndag den 9. oktober kl. 10 – ca. 13.

 Søndag den 2. oktober gælder det afskæring al vegetation på ca 1/5-del af arealet.

Målet er at fjerne “senil lyng” og det tykke lag af førne, som grænser op til lyngområdet.

Begge dele skal skæres ned til jordoverfladen, ligesom der skal ske hårdhændet nedskæring af glansbladet hæg på arealet.

Arbejdsredskaberne er buskryddere med metalklinge, spade, økse og greb.

 Lørdag den 8. oktober er opgaven at rive alt det afskårne sammen og læsse det i trailere  og køre det til Genbrugsstationen eller samle det i en container, som Naturstyrelsen eventuelt kan stille til rådighed (dette sidste er ikke afklaret endnu).

Arbejdsredskaberne er hø-river, grebe, presenninger og trailere / container.

 For at vi kan koordinere omkring (og evt. fremskaffe) grej, er tilmelding senest søndag den 25. september til en eller begge arbejdsdage vigtig.       

Giv gerne samtidig besked, om du har mulighed for at medbringe buskrydder (2. oktober) eller greb & hø-rive (9. oktober).

Tilmelding sker med mail til lone.brems@aye.dk eller med SMS til 61608113.

 

Venlig hilsen

Lone Brems (tovholder)

Bertavej 3

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Notater fra Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings virtuelle bestyrelsesmøde d. 04.06.2022

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″ custom_margin=”2px|auto||auto||” custom_padding=”|||38px||” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ custom_padding=”17px|||||” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”]

 Deltagere: Judi, Marianne, Lars, Peter, Carsten, Gert, Michael og Käthe

 Dagsorden:

 1.Konstituering af bestyrelsen

 Michael Lichtenberg Crone:    Formand og kontaktperson vedr. IT og fibernet

Gert Ortkjær:                              Næstformand og kontaktperson vedr. veje og stier

Judi Jørgensen:                           Kasserer

Lars Skriver:                                Kontaktperson vedr. skilte og støv

Carsten Jensen:                          Kontaktperson vedr. lokalområde samt veje og stier.

Marianne Slot:                            Suppleant – Redaktør hjemmeside

Peter Nielsen:                             Suppleant

Käthe Fogh:                                 Referent

 

 1. Opfølgning på sidste generalforsamling

 a. Etablering af vejbump

Formanden har via en jurist undersøgt, om bestyrelsens håndtering af processen vedrørende etablering af vejbump er juridisk korrekt. Juristens konklusion er, at iht. den jura en bestyrelse er underlagt, er beslutningen om etablering af vejbump stadig gældende. Bestyrelsen beklager, at processen kunne have været håndteret mere hensigtsmæssigt. Da bestyrelsen naturligvis altid ønsker at arbejde i medlemmernes interesse og til gavn for vores område, tager bestyrelsen generalforsamlingens bemærkninger ad notam, og har derfor truffet den beslutning – som det blev foreslået på generalforsamlingen – at der ikke etableres flere vejbump, før der har fundet en evaluering af effekten af de tre allerede etablerede vejbump på Annavej sted. 

Bestyrelsen foranlediger en evaluering ultimo 3. kvartal 2022, så vi har erfaringsgrundlag fra hele sommersæsonen med i evalueringen. Konklusionerne fra evalueringen og et forslag til handlingsplan baseret herpå, vil blive kommunikeret til medlemmerne via det førstkommende referat efter evalueringens afslutning.

b. Endelig formulering af referat, der lægges på hjemmesiden

 Referat fra generalforsamlingen blev drøftet og efterfølgende godkendt.

 

 1. Årshjul for bestyrelsesarbejdet.

 Datoer:                                  Tid:

 1. juni 2022                        10.00 – 12.00              (Virtuelt)
 2. august 2022                   10.00 – 12.00              Hos Lars
 3. november 2022             10.00 – 12.00
 4. januar 2023                    10.00 – 12.00
 5. marts 2023                     10.00 – 12.00              Budget fremlæggelse
 6. april 2023 10.00 – 12.00                                    Indkaldelse til generalforsamling
 7. maj 2023 10.00 – 12.00                                   Gennemgang af forslag
 8. maj 2023 12.30 – 15.00                                   Generalforsamling

 Vi aftaler for gang til gang, om det enten er fysisk eller over Teams.     

  

 1. Hjemmesiden – handlingsplan for at få den up to date og gjort brugervenlig

 Marianne overtager arbejdet med hjemmesiden – og hun er positiv stemt for, at hun kan gøre den mere overskuelig.

Marianne og Käthe samarbejder omkring overdragelsen

 

5. Eventuelt

Marianne orienterede om, at hajtænderne ved Langholmvej er nedslidte. Der skal rettes henvendelse til kommunen om at få dem gjort synlige.

Marianne oplever, at hun månedlig skal samle sten, der kommer fra vejene. Det er mange – og der er huller, som hun skal fylde op igen.

Hun har ligeledes oplevet, at sten slynges fra bilerne og rammer forbipasserende, hvilket bestemt ikke er i orden. Gert kontakter vejentreprenør Jonas, så han kan se på det – samtidig vil Carsten holde øje og følge det tæt, så der kan findes en løsning.

 

Næste møde d. 27.08 hos Lars kl. 10.00 (Alicevej 4)

 Notater v. Käthe Fogh

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Invitation til naturplejevandring på det fredede areal ved Gjerrild Nordstrand lørdag d. 21. maj 2022

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”]

  Invitation til alle i Gjerrild Nordstrands Grundejerforening og Grundejerforeningen Fridavej

                     Lørdag 21. maj 2022 kl.  10 inviteres til 

Naturplejevandring på det fredede areal ved Gjerrild Nordstrand 

                               Mødested ved P-pladsen for enden af Langholmvej. 

                                 Varighed ca. 2 timer

 

Frivillige har gennem mange år gjort en indsats for at begrænse træopvækst, gyvel og bjørneklo i fredningen.

I årene 2018, 2019 og 2022 er der indgået opdaterede Partnerskabsaftaler mellem tovholderne og Naturstyrelsen for ca 14 hektar af den 43,5 hektar store fredning.

Disse partnerskabsaftaler har bl.a. sat nye mål for bekæmpelsen af Rynket Rose, Gyvel og massiv græsvækst – og også betydet indskrænkninger i de aktiviteter, der har udviklet sig tradition for. 

Vi har stor lyst til at fortælle om målene for den frivillige naturpleje og om de forskellige metoder, vi anvender for at bevare og udvikle lyngområder, overdrevsflora og gode levemuligheder for krybdyr, insekter, fugle og pattedyr. 

Der vil i starten af maj komme mere detaljeret information om, hvad naturplejevandringen den lørdag formiddag byder på.

Bedste hilsner fra tovholderne

Ole Olesen, Stavnsborgvej 6              tlf. 4032 3542

Lone Brems, Bertavej 3                      tlf. 6160 8113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Lørdag den 04. september 2021 kl. ca. 12.30 på Gjerrild Kro

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″ custom_margin=”2px|auto||auto||” custom_padding=”|||38px||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ custom_padding=”17px|||||”]

    Gjerrild Nordstrands Grundejerforening
1969 – 2020

NB! GNG ´s ekstraordinære generalforsamling afvikles efter Vandværkets generalforsamling, der starter kl. 11.00 og efterfølges af en pause, hvor der serveres et let traktement.

 

Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling:

Gjerrild Nordstrands Grundejerforening (GNG) fik på sin ordinære generalforsamling den 13. maj 2021 godkendt etablering af vejbump på vejene ved Nordstranden med henblik på en mere effektiv sænkning af bilernes hastighed og dermed også dæmpning af støvproblemer.

På samme generalforsamling blev der stillet forslag og godkendt en kontingentforhøjelse på kr. 100 bl.a. til brug for bumpetableringer.

GNG ‘s vejudvalg har i overensstemmelse med beslutningen på generalforsamlingen indhentet tilbud på bump- etableringer ved 3 firmaer. Firmaet PEAB, som Norddjurs Kommune i øvrigt samarbejder med, er blevet valgt til at udføre opgaven, som i alt omfatter 16 bump.

Omkostningerne hertil er på baggrund af pristilbud fra PEAB beregnet til kr. 450.000 inkl. skilte. GNG har p.t. selv kr. 150.000 til projektet.

For at få projektet udført på de berørte veje i ET FORLØB, og ikke fordelt over 3-4 år foreslår GNG ‘s bestyrelse, at bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling får godkendelse til optagelse af lån/kassekredit i henhold til vedtægternes § 13.

GNG´s pengeinstitut har givet en forhåndsgodkendelse på etablering af en kassekredit på kr. 300.000 jf. betingelser i dagsordenens punkt 2.

 

Flere detaljer omkring projektet fremlægges på generalforsamlingen, hvor der også bliver mulighed for at stille spørgsmål til projektet.

 

Dagsorden

 

 1. Valg af
 2. forslag til optagelse og godkendelse af kassekredit på kr. 300.000 i Sparekassen Kronjylland på nedenstående vilkår fra Jan Andersen, Sparekassen Kronjylland:
 • Kreditten forrentes med t. 3,75% p.a. og etableringsomkostningerne er 1% (3.000 kr.)
 • Kreditten knyttes til GNG´s driftskonto, så GNG kan spare renter i perioder, hvor likviditeten er
 • Kreditten vil kunne nedbringes med 50.000 kr. årligt – det vil sige en max. løbetid på 6 år.
 1. Eventuelt

GNG og Vandværket inviterer på et lille traktement dvs. 2 stk. smørrebrød med enten 1 vand eller 1 øl efter Vandværkets generalforsamling og inden GNG starter den ekstraordinære generalforsamling. ca. kl. 12.30.

Venlig hilsen

Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

Bestyrelsen

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Hvordan du deltager i den virtuelle generalforsamling

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″ custom_margin=”2px|auto||auto||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ custom_padding=”||1px|1px||”]

Kære medlem af Gjerrild Nordstrands Grundejerforening.

 

Som tidligere meddelt holder vi generalforsamling i grundejerforening d. 13.05 kl. 11.00 – det bliver over Teams.

Vi ”åbner” mødet kl. 10.30, så kom endelig på i god tid.

 Har du ikke Teams på PC’en, kan du enten downloade  programmet, eller du kan vælge at tilgå mødet via din browser – hvilket også fungerer fint.

Når du har installeret Teams, kan du følge dette link, og så kommer du direkte ind til mødet. Du skal være klar i god tid, så du er sikker på, at du kan komme ind.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:f37f7b3802ef480d92e6f0735f0d06aa@thread.tacv2/1619966302396?context=%7B%22Tid%22:%22ac1e3cd1-453d-4012-a012-09088a51ed96%22,%22Oid%22:%22983597fe-349b-430a-871c-dfbcbdae20e2%22%7D

 

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″ custom_margin=”2px|auto||auto||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Torsdag den 13. maj 2021 ca. kl. 11.00 (dvs. efter Vandværkets generalforsamling på Gjerrild Vandrerhjem.)

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning (som drøftes og sættes til afstemning)
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf
 4. Fremlæggelse af budget og kontingent for kommende år og godkendelse heraf
 5. Indkomne forslag (indsendes senest 29.april pr. mail). Bestyrelsen foreslår en forhøjelse fra 600 kr. til 700 kr. – set i lyset af forventede større omkostninger til etablering af vejbump m.v. i de kommende år.
 6. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen.
 7. Valg (se vedtægternes § 16 og 17):
 8. Formand (vælges i ulige år): Preben larsen – er indstillet på genvalg.
 9. Kasserer (vælges i lige år).
 10. Bestyrelsesmedlemmer: 2 er på valg i ulige år: Käthe Fogh og Gert Otkjær (valgt i 2020 for 1 år i s f Poul Christensen) – begge er indstillet på genvalg.
 11. Bestyrelsessuppleanter: 1 suppleantpost er vakant, og der skal vælges en for 2 år.
 12. Revisorer: Kirsten Bertelsen er på valg – er indstillet på genvalg. Hun blev i 2020 valgt for 1 år i stedet for John Jørgensen, som ikke er grundejer mere. Erik Svendsen blev genvalgt for 2 år i 2020 og er ikke på valg.

1 revisorsuppleant (vælges hvert år) er vakant og ny skal vælges.

 1. Eventuelt

 NB! NB! Hvis generalforsamlingen på grund af COVID-19 ikke kan afholdes ved medlemmernes fysiske fremmøde, så afholdes generalforsamlingen samme dag kl. 11.00 digitalt på internettet over Microsoft Teams. Der sendes mail til alle med link til mødet.

 Venlig hilsen

Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

Bestyrelsen

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

GNG ‘s regnskab med budget 2020

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″ custom_margin=”2px|auto||auto||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″]

 

Periode: 1. jan. 2020 – 31. dec. 2020        
Betegnelse GNG 2020 Budget 2020 GNG 2019 Budget 2021
D R I F T S R E G N S K A B        
         
INDTÆGTER        
Vejbidrag 137.540,00                138.000 137.170,00               174.840
Grenaffald 80.730,00                  81.000 80.270,00                 81.000
Vejtilskud 7.658,85                    5.000 5.399,09                   7.000
Renteindtægter 0                           –   750                          –  
Opkrævning GND 0                           –   0                          –  
Opkrævning drænlaug 0                        500 0                          –  
Indtægter i alt 225.928,85                224.500 223.589,09               262.840
         
UDGIFTER        
Vejvedligeholdelse -125.624,80                125.000 -127.647,50               126.000
Skilte og vejtilbehør -11.541,25                           –   0                   4.000
Grenaffald -86.300,00                  85.000 -85.093,75                 86.000
ForeningLet -5.040,00                    5.000 -4.561,00                   5.100
Hjemmeside -104                    2.500 -3.091,13                   1.000
Nets -2.006,69                    2.500 -2.040,09                   2.500
Generalforsamling -1.235,35                    5.000 -2.231,00                   5.000
Telefon og kørsel 0                    5.000 -1.345,00                   5.000
Kontorhold -731,28                    1.000 -1.314,79                   1.000
Bestyrelsen 0                    8.000 -10.572,00                   8.000
Gaver og blomster -3.000,00                    1.000 -1.688,95                   1.000
Gebyrer -500                           –   -100                       500
Diverse udgifter -2.365,00                        300 -275                   2.000
Udgifter i alt -238.448,37                240.300 -239.960,21               247.100
         
DRIFTRESULTAT -12.519,52                -15.800 -16.371,12                 15.740
         
S T A T U S R E G N S K A B        
         
AKTIVER        
Danske Bank 0   0  
Sparkron 109.260,98   121.040,50  
Tilgodehavender -2.190,00   -1.450,00  
Aktiver i alt 107.070,98   119.590,50  
         
PASSIVER        
Egenkapital primo 119.590,50   135.961,62  
Årets resultat -12.519,52   -16.371,12  
Egenkapital ultimo 107.070,98   119.590,50  
Diverse kreditorer 0   0  
Opkrævning GND 0   0  
Oprkævning Drænlaug 0   0  
Passiver i alt 107.070,98   119.590,50  
         
BALANCE 0   0  

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

To Meddelelser til Bådejere ved Gjerrild Nordstrand!

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″ custom_margin=”2px|auto||auto||” custom_padding=”|||38px||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ custom_padding=”17px|||||”]

 

 

 DIN BÅD ER I FARE…

 

1. Hvis du ikke allerede har fået registreret din båd ved Naturstyrelsen, så ligger den øjensynligt på P-pladsen ved det hvide informationshus. Naturstyrelsen har i efteråret udsendt følgende information:

 

Naturstyrelsen fjerner både uden numre fra Gjerrild Nordstrand langs ophalerpladserne ved stranden.  

Naturstyrelsen har indført en registrerings-ordning for de borgere der gerne vil have både liggende på styrelsens areal ved Gjerrild Nordstrand. 

Bland andet på grund af jeres hjælp med at formidle budskabet videre, er der allerede en del af bådene, der har fået nummer på. 

Vi vil fjerne de både, der ikke har numre på. I første omgang fjernes de dog ikke helt, men flyttes op på kommunens parkeringsplads ved Stavnsborgvej. 

Her kommer de til at ligge indtil 1. december 2020, hvorefter de enten overgives til politiet som hittegods (hvis de repræsenterer en vis værdi) eller køres på losseplads. 

Bådejere der vil have numre kan sende en mail til kjy@nst.dk eller ringe på 72 54 39 20 inden for normal arbejdstid. 

Venlig hilsen 

Jesper Stenild 

Forstfuldmægtig | Kronjylland +45 24 69 38 04 | ild@nst.dk

 2. OPRETTELSE AF ET BÅDLAUG – ER DU INTERESSERET I AT VÆRE MED I EN ARBEJDSGRUPPE, SÅ GIV BESKED TIL GRUNDEJERFORENINGEN? 

Grundejerforeningen har fået vedhæftet forslag til: 

”etablering af 2 faste ”køreveje” ned til stranden så småbådene med håndkraft kan skubbes ned i vandet og ditto køres op på slæbestedet. Som det er nu, er det meget vanskeligt at sætte en båd i vandet og især at få den trukket op” 

Forslaget er videresendt til Naturstyrelsen, som administrerer forholdene langs stranden. Naturstyrelsen er indstillet på at gå med til at der opsættes nogle fælles faciliteter ved hvert af de to slæbesteder. Jesper Stenild, Naturstyrelsen, har i brevet til bådejere nævnt ophaler-spil og faste pladser (stolper eller lignende) til at lægge både på og skriver videre: 

”En bund som beskrevet i vedhæftet forslag og som tages op om vinteren, kunne jo godt være en del af det, tænker jeg. Jeg mener at kajakklubben har fået tilladelse til noget tilsvarende for nogle år siden. Men der vil være en række forudsætninger, som jeg lige vil ridse op her, idet man skal have gang i en flertrinsraket:

 

 1. Få etableret er bådelaug, eller en anden type forening, der har interesse i de to slæbesteder.
  Er bådelaug kan jo godt have medlemmer som ikke har bådplads og nummer, men også dem der kommer og bruge slæbestedet til at sætte en båd i vandet.
  Vi vil på ingen måde blande os i hvordan sådan en forening skrues sammen, vi ønske bare at have en enkel fælles indgang til brugerne af slæbestederne.
 2. Bådelauget/foreningen aftaler med os, hvilke anlæg og placering vi kan gå med til, og laver måske også på dette tidspunkt en aftale om en fremtidig drift
 3. Bådelauget/foreningen søger om de relevante tilladelser (her giver vi gerne råd og vejledning og hjælp til forespørgsler)
 4. Bådelauget/foreningen skaffer den nødvendige finansiering til etablering.
  Jeg vil gætte på, at dette alt andet lige vil være lettere når der er giver tilladelser.
  Tilskud kommer som regel med en tidsfrist, og processen med at indhente tilladelser kan tage rigtig lang tid, specielt hvis der bliver klaget over dem.”
   

LAG (Landdistrikternes Aktions Gruppen), som har givet penge til Kajakklubbens underlag, yder støtte til sådanne formål efter ansøgning. 

Venlig hilsen 

Jesper Stenild

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Referat fra Gjerrild Nordstrands Drænlaug`s generalforsamling d. 10.10.2020 på Doloresvej 6

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″ custom_padding=”55px|||||”][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″]
 1. Valg af dirigent

Bjarne Kjærgaard 

 1. Udvalgets beretning

Formanden Finn Pedersen orienterede om de aktiviteter, der har været de sidste 2 år: 

 • Grøften omkring drænudløbet er blevet renset november 2018. 
 • Kort gennemgang af drænets tilstand og funktion. Derudover nævnte Finn, at der tilstræbes rensning/gennemskyldning af drænsystemet hvert andet år, men at det ikke havde været nødvendigt i den forgangne periode. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 1. Regnskab og fastsættelse af bidrag til lauget

Det udsendte regnskab, der udviser en kassebeholdning på kr. 26.521,42 blev kort gennemgået af Kirsten Bertelsen. 

Bidrag til drænlauget blev fastsat til at være uændret kr. 75 hvert år med opkrævning sammen med bidrag til grundejerforeningen. 

Godkendt 

 1. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag. 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 2 supplanter

På valg: Lars Sørensen og Bjarne Kjærgaard. Derudover udtræder Finn Pedersen, som har solgt sit hus. Lars Sørensen og Bjarne Kjærgaard blev genvalgt for en ny periode. Frederik Madsbjerg, Doloresvej 3 blev valgt for en halv periode isf. Finn Pedersen.  Suppleanter: Jørgen Bertelsen og Sven Poulsen genvalgtes.

 

 1. Valg af revisor + revisorsuppleant

Christa Sørensen blev genvalgt som revisor. Som revisorsuppleant valgtes Morten Rasmussen, Dagmarvej 14.

 

 1. Eventuelt

Under eventuelt blev der taget afsked med Finn Pedersen, og bestyrelsen takkede ham for et langt og ansvarligt arbejde med drænlauget.

Finn Pedersen holdt selv en usædvanlig fin tale om sit lange og engagerede virke med lauget.

 

 Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede lauget sig med Bjarne Kjærgaard som ny formand.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]