Nyheder

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. november 2022

ferat fra bestyrelsesmøde d. november 2022 

 Sted:                       Teamsmøde indkaldt af Lars

Deltagere:                Judi, Marianne, Lars, Carsten. Peter, Gert og Michael

Afbud:                     Käthe

Referent:                 Michael

Punkter til drøftelse

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og opfølgning på action-punkter –

Referatet blev godkendt og action-punkterne gennemgået. Dette gav ikke gav anledning til yderligere bemærkninger, udover at Carsten og Gert tager en yderligere drøftelse med vores vejentreprenør om den mest optimale vedligeholdelse af vejsystemet. 

 1. Indkommet post / henvendelser- Michael har, udover kontakt til bl.a. HedeDanmark og vandværket, haft en enkelt henvendelse vedr. matrikelgrænser og lån af minesøgeren, ellers ikke noget. 

Marianne bemærkede at der stadig mangler hajtænder ved udkørslen fra Annavej. Gert tager sig af dette ved førstgivne lejlighed. 

 1. Regnskabs status (Judi) – Judi gennemgik regnskabet, hvilket viste at økonomien er under fin kontrol. Regnskabet gav således ikke anledning til yderligere bemærkninger. 
 1. Veje og stier – gennemgang af indkomne svar vedr. vejbump, og next step – Resultatet af undersøgelse blev drøftet. De indkomne svar viser, at bumpene har en effekt. Et flertal af respondenterne tilkendegiver at farten på Annavej er sænket efter etableringen af bumpene. Dog er der stadig ønske om yderligere begrænsning af fart og støvgener. Bestyrelsen arbejder videre med mulighederne for at øge effekten af de allerede etablerede vejbump. Emnet tages igen op på mødet i januar 
 1. Status på samarbejde med vandværket om den kommende generalforsamling – Michael har haft kontakt formanden for vandværket, Niels Frederik, for at drøfte samarbejdsmulighederne omkring næste generalforsamling. Både vandværk og GNG er meget indstillet på at fortsætte fælles generalforsamlinger. En fair fordelingsnøgle omkring udgifter til samme blev drøftet, og sagen forventes afsluttet snart. 
 1. Revision af velkomst- og informationsfolderen – Marianne fremlagde et revideret udkast til velkomstfolderen til nye medlemmer af GNG Stor opbakning til udkastet, dog blev mindre tilretninger foreslået og vedtaget. Folderen færdig revideres herefter og bliver distribueret til nye medlemmer af GNG. 
 1. Bådlaug status Michael har haft kontakt til Grundejerforeningen Fridavej vedr. genoplivning af processen om et fælles bådlaug ved Gjerrild Nordstrand. Herefter har Michael haft kontakt til Naturstyrelsen og bedt dem om at sætte projektet i gang igen, da flere medlemmer af GNG er interesserede heri. Projektet kører i regi af Naturstyrelsen, som indbyder til et opstartsmøde tirsdag den 22. november kl. 17:00 i Naturstyrelsens mødelokale på Kalø Jagtslot, Grenåvej 12, 8410 Rønde.

Naturstyrelsen har fået navnene på 21 interesserede medlemmer, som herefter har fået en direkte henvendelse fra Naturstyrelsen. Har du ikke fået en henvendelse fra Naturstyrelsen, kan du tilmelde dig mødet ved at kontakte; Forstfuldmægtig Kronjylland Jakob Kristian Thøgersen Dahl, på telefon 26 87 54 24 eller mail jaktd@nst.dk 

 1. Grenordningens fremtid – Forud får dette års indsamling rettede HedeDanmark henvendelse til Michael og problematiserede kvaliteten af de bunker der var lagt frem af grundejerne. Ved indsamlingen sidste år blev dette ligeledes problematiseret. Den korte version er, at HedeDanmark mener at bunkerne har mere karakter af haveaffald en flis egnet materiale. Det er aftalt, at HedeDanmark evaluerer efter afsluttet afhentning 2022. Det forventes at der ikke er ønske fra HedeDanmark om, at fortsætte ordningen i dens nuværende form og med den nuværende økonomi. Vi afventer udspil fra HedeDanmark. 
 1. Eventuelt – Ingen punkter til eventuelt.

 Næste møde afholdes 07. januar 2023 via Teams – Lars indkalder.

 

 

Skab bedre muligheder for blomstrende lyng

Forespørgsel fra Lone Brems

 Kære alle

 I maj 2022 spurgte jeg her på Grundejerforeningens hjemmeside, om nogen kunne have lyst til at være med til at give naturen i Gjerrild Nordstrand-fredningen en hånd og skabe bedre muligheder for blomstrende lyng.

 Nu er tiden ved at være inde til at tage stilling til, om du i år kan og vil være med til at naturpleje første etape af i alt fem etaper i lyngområderne nord for Betinavej.

 Første etape

Søndag 2. oktober kl. 10 – 14

Afskæring af al lyng – Indsatsen sker med buskryddere. Området afmærkes forud for dagen.

Har du en egnet buskrydder med metalklinge, må du gerne medbringe den.

 Lørdag 8. oktober kl. 10 – 14

Sammenrivning af alt afklip, læsning af trailere, kørsel til Genbrugsstationen. Har du en trailer, må du gerne medbringe den. Vi har presenninger til at slæbe det afklippede ud til vejen.

 “Reservedag første etape”  (i tilfælde af dårligt vejr 2. oktober)

Søndag 9. oktober kl. 10 – 14

Afskæring af al vegetation i første etape. Indsatsen sker med buskrydder. Sammenrivning og bortkørsel organiserer jeg efterfølgende med vores egen trailer.

Flere oplysninger & tilmelding – senest søndag 25.september

mail: lone.brems@aye.dk    eller    SMS til 61608113

Venlig hilsen

Lone Brems  (Tovholder)

Bertavej 3

 

Opfølger på Naturplejevandring i maj 2022

..Vil du være med til at gi’ naturen en hånd og skaffe plads til blomstrende lyng ?

 Efter en velbesøgt Naturplejevandring i en del af Gjerrild Nordstrand-fredningen  21. maj 2022 med 26 repræsentanter for sommerhusejerne i Fridavejens og i Gjerrild Nordstrands Grundejerforeninger, hvor vi i et par timer udvekslede viden, synspunkter og nye ideer vil vi, der er tovholdere og aktive i naturplejen, takke for interessen. Vi arbejder videre med både positive og negative tilkendegivelser.

Et af dagens emner var foryngelsen af lyngområderne og fjernelse af førne på dele af arealet.  Flere af de fremmødte tilkendegav, at de ville være klar til en praktisk indsats i den sammenhæng, hvis blot der blev inviteret til en sådan.

 Vi har i samarbejde med Naturstyrelsen og indenfor rammerne af den eksisterende Partnerskabsaftale besluttet til efteråret at igangsætte en særlig indsats, der vil være målrettet etapevis foryngelse og mulig udvidelse af lyngpartierne nord for Betinavej og mellem Birtevej og Bentevej.

Forventningen er, at der med en femårig indsats (fordelt på to dage i oktober i hvert af de fem år) vil være genskabt grundlag for et blomstrende, langlivet lyngtæppe.

Efter den femårige periode bliver vedligeholdelsen af lyngtæppet forventeligt meget enklere og består kun af en “studsning” af lyngen med to – fire års mellemrum og en opfølgende (men afgrænset) årligt tilbagevendende indsats med fjernelse af enkeltstående gyvelbuske og glansbladet hæg.

Her kommer så en invitation til at være med i den praktiske indsats i 2022:

søndag den 2. oktober kl. 10 – ca. 14 og / eller søndag den 9. oktober kl. 10 – ca. 13.

 Søndag den 2. oktober gælder det afskæring al vegetation på ca 1/5-del af arealet.

Målet er at fjerne “senil lyng” og det tykke lag af førne, som grænser op til lyngområdet.

Begge dele skal skæres ned til jordoverfladen, ligesom der skal ske hårdhændet nedskæring af glansbladet hæg på arealet.

Arbejdsredskaberne er buskryddere med metalklinge, spade, økse og greb.

 Lørdag den 8. oktober er opgaven at rive alt det afskårne sammen og læsse det i trailere  og køre det til Genbrugsstationen eller samle det i en container, som Naturstyrelsen eventuelt kan stille til rådighed (dette sidste er ikke afklaret endnu).

Arbejdsredskaberne er hø-river, grebe, presenninger og trailere / container.

 For at vi kan koordinere omkring (og evt. fremskaffe) grej, er tilmelding senest søndag den 25. september til en eller begge arbejdsdage vigtig.       

Giv gerne samtidig besked, om du har mulighed for at medbringe buskrydder (2. oktober) eller greb & hø-rive (9. oktober).

Tilmelding sker med mail til lone.brems@aye.dk eller med SMS til 61608113.

 

Venlig hilsen

Lone Brems (tovholder)

Bertavej 3

 

 

Notater fra Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings virtuelle bestyrelsesmøde d. 04.06.2022

 Deltagere: Judi, Marianne, Lars, Peter, Carsten, Gert, Michael og Käthe

 Dagsorden:

 1.Konstituering af bestyrelsen

 Michael Lichtenberg Crone:    Formand og kontaktperson vedr. IT og fibernet

Gert Ortkjær:                              Næstformand og kontaktperson vedr. veje og stier

Judi Jørgensen:                           Kasserer

Lars Skriver:                                Kontaktperson vedr. skilte og støv

Carsten Jensen:                          Kontaktperson vedr. lokalområde samt veje og stier.

Marianne Slot:                            Suppleant – Redaktør hjemmeside

Peter Nielsen:                             Suppleant

Käthe Fogh:                                 Referent

 

 1. Opfølgning på sidste generalforsamling

 a. Etablering af vejbump

Formanden har via en jurist undersøgt, om bestyrelsens håndtering af processen vedrørende etablering af vejbump er juridisk korrekt. Juristens konklusion er, at iht. den jura en bestyrelse er underlagt, er beslutningen om etablering af vejbump stadig gældende. Bestyrelsen beklager, at processen kunne have været håndteret mere hensigtsmæssigt. Da bestyrelsen naturligvis altid ønsker at arbejde i medlemmernes interesse og til gavn for vores område, tager bestyrelsen generalforsamlingens bemærkninger ad notam, og har derfor truffet den beslutning – som det blev foreslået på generalforsamlingen – at der ikke etableres flere vejbump, før der har fundet en evaluering af effekten af de tre allerede etablerede vejbump på Annavej sted. 

Bestyrelsen foranlediger en evaluering ultimo 3. kvartal 2022, så vi har erfaringsgrundlag fra hele sommersæsonen med i evalueringen. Konklusionerne fra evalueringen og et forslag til handlingsplan baseret herpå, vil blive kommunikeret til medlemmerne via det førstkommende referat efter evalueringens afslutning.

b. Endelig formulering af referat, der lægges på hjemmesiden

 Referat fra generalforsamlingen blev drøftet og efterfølgende godkendt.

 

 1. Årshjul for bestyrelsesarbejdet.

 Datoer:                                  Tid:

 1. juni 2022                        10.00 – 12.00              (Virtuelt)
 2. august 2022                   10.00 – 12.00              Hos Lars
 3. november 2022             10.00 – 12.00
 4. januar 2023                    10.00 – 12.00
 5. marts 2023                     10.00 – 12.00              Budget fremlæggelse
 6. april 2023 10.00 – 12.00                                    Indkaldelse til generalforsamling
 7. maj 2023 10.00 – 12.00                                   Gennemgang af forslag
 8. maj 2023 12.30 – 15.00                                   Generalforsamling

 Vi aftaler for gang til gang, om det enten er fysisk eller over Teams.     

  

 1. Hjemmesiden – handlingsplan for at få den up to date og gjort brugervenlig

 Marianne overtager arbejdet med hjemmesiden – og hun er positiv stemt for, at hun kan gøre den mere overskuelig.

Marianne og Käthe samarbejder omkring overdragelsen

 

5. Eventuelt

Marianne orienterede om, at hajtænderne ved Langholmvej er nedslidte. Der skal rettes henvendelse til kommunen om at få dem gjort synlige.

Marianne oplever, at hun månedlig skal samle sten, der kommer fra vejene. Det er mange – og der er huller, som hun skal fylde op igen.

Hun har ligeledes oplevet, at sten slynges fra bilerne og rammer forbipasserende, hvilket bestemt ikke er i orden. Gert kontakter vejentreprenør Jonas, så han kan se på det – samtidig vil Carsten holde øje og følge det tæt, så der kan findes en løsning.

 

Næste møde d. 27.08 hos Lars kl. 10.00 (Alicevej 4)

 Notater v. Käthe Fogh

 

Referat fra Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Aage Jørgensen blev valgt; han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig.

Han gjorde opmærksom på, at rækkefølgen i dagsordenen blev ændret, så det indkomne forslag i punkt 5 vedr. grenafhentning blev rykket op før punkt 4.

2. Bestyrelsens beretning (som drøftes og sættes til afstemning).

Beretningen var delt op, så forskellige bestyrelsesmedlemmer orienterede ud fra deres specifikke arbejdsopgaver i bestyrelsen.

Preben Larsens beretning for 2021.                                           

Jeg vil også byde Jer velkommen til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen, som i kraft af jeg har solgt vort sommerhus bliver min sidste efter 12 år i bestyrelsen og 6 år på formandsposten.

Som fungerende formand Carsten Jensen har meddelt, så bliver bestyrelsens beretning aflagt af de enkelte bestyrelsesmedlemmer inden for deres respektive arbejds- og ansvarsområder. Jeg vil primært beskæftige mig med min formands-periode indtil 1. december 2021.

Indledningsvis synes jeg, vi skal mindes en afdød i bestyrelsen:

Poul Kristensen, som boede her fast og fungerede i hele 22 år som vejformand. Poul fik desværre en langvarig kræftsygdom, døde sidste sommer, og blev bisat fra Ålsø Kirke den 17. juli. Ære Være Poul Kristensens minde.

Jeg er desuden blevet opmærksom på, at Henning Kusk, ligeledes tidligere medlem af bestyrelsen, også er afgået ved døden. Ære være Henning Kusk´s minde.

Veje og hastigheder var de primære fokuspunkter i 2021.

Bestyrelsen har indtil dato afholdt 8 bestyrelsesmøder, halvdelen over nettet via TEAMS. Som følge af den særlige CONVID19-situation i Danmark måtte vi i lighed med 2020 aflyse den planlagte generalforsamling på vandrerhjemmet og afholde ordinær generalforsamling den 13. maj 2021 virtuelt over TEAMS. 29 grundejere deltog. De emner, som kom frem under dagsordenens pkt. 8: Eventuelt er der efterfølgende taget fat om: Det drejer sig bl.a. om opstilling af bænke og borde på strandarealet samt parkering på strandarealet ud for Bentevej.  Begge steder er underlagt Naturstyrelsens og Fredningsmyndighedernes område.  Naturstyrelsen v/ Jesper Stenild har meddelt, at de vil tage handling på de fremførte emner. Naturstyrelsen har endvidere meddelt, at de gerne vil deltage i en opstart af et bådlaug med henblik på at skaffe bedre faciliteter til nedtagning og ophaling af de mange både ved stranden, men også mere ordnede forhold for bådejerne.  Uheldigvis har Corona-situationen og mødeafbud gjort, at vi ikke har kunnet gennemføre et indledende møde herom. Jeg håber, der kommer gang i bådlaug- projektet i år.

På den ordinære generalforsamling den 13.maj 2021 blev det på vejområdet besluttet og godkendt: ”at grundejerforeningen over tid laver op til 18 vejbump”. Kontingentet blev i den forbindelse forhøjet med kr. 100 til formålet. Men i det videre arbejde med dette i vort vejudvalg, blev det klart, at projektets færdiggørelse kunne vare op til 4-5 år af finansieringsmæssige årsager. En hurtigere færdiggørelse f.eks. inden for 1 år ville kræve en optagelse af en kassekredit på 300.000 kr., hvilket ifølge grundejerforeningens vedtægter krævede en generalforsamlingsgodkendelse. Bestyrelsen besluttede at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling den 4. sept. alene med det ene formål at få generalforsamlingens godkendelse af en lånoptagelse på 300.000 kr. 

På den ekstraordinære generalforsamling blev projektet grundigt præsenteret, både teknisk og økonomisk. Som det fremgår af det udsendte referat fra den ekstraordinære generalforsamling, trak bestyrelsen sit forslag om lånoptagelse. Det betyder så, at det på den ordinære generalforsamling den 13. maj 2021 vedtagne forslag om etablering af vejbump, vil blive udført over en periode på ca. 4-5 år i stedet for over 1 år.

Der er efter min mening både før og efter den ekstraordinære generalforsamling lagt et meget stort professionelt arbejde fra vejudvalgets side i projektets videreførelse både med indhentning af tilbud og kontakt til myndigheder m.m. – men også hensyntagen til de under den ekstraordinære generalforsamling indkomne konstruktive forslag. Senere under beretningsaflæggelsen vil I kunne høre vejudvalgets status på arbejdet. I har en rigtig god kompetent bestyrelse – ildsjæle med en masse erfaringer og kompetencer, som de anvender til gavn for Gjerrild Nordstrand. Hold fast i den 😊

Afsluttende bemærkninger:

Når jeg kikker fremad, så er naturen og miljø blevet vigtige fokusområder. Også her ved Gjerrild Nordstrand. Jeg håber, at I vil sørge for at fastholde og udbygge Gjerrild Nordstrands attraktionsværdier i form af den flotte natur, den dejlige familievenlige badestrand og ikke mindst et super miljø.

Gert Ortkjær beretning fra vejudvalget

Der har været forhandlinger med Naturstyrelsen om vedligeholdelse af Betinavej og Stavnsborgvej. Naturstyrelsen ejer halvdelen af vejen og er indforstået med at give deres andel af omkostningerne til vejvedligeholdelsen. Der blev i januar 2022 indgået aftale med naturstyrelsen om fordeling af vejudgifterne. Naturstyrelsen dækker 30 % af de dokumenterede udgifter.

I forbindelse med forhandlingerne med Naturstyrelsen har det været nødvendigt at sandsynliggøre vejvedligeholdelsen for Betinavej og Stavnsborgvej. Det har resulteret i, at alle veje er blevet opmålt, hvorved vi har kunnet beregne en ca. gennemsnitlig omkostning pr. meter vej. Det er selvfølgelig et groft gennemsnit, men med de oplysninger vi har om vedligeholdelsen var det det bedst mulige.

Vi tog på den foranledning kontakt til vores vejentreprenør, for at få en mere udførlig dokumentation for vedligeholdelsen. Vores ønske var en timeopgørelse for vedligeholdelsen på de enkelte veje.

Vejentreprenøren ønskede ikke at fortsætte samarbejdet under disse betingelser. Vejudvalget udarbejdede derefter et udbudsmateriale for vedligeholdelsen og sendte det til tre lokale entreprenører. Det blev Kloakmester Jonas Gregersen der kom med det bedste bud og det er nu ham der udfører opgaven.

Med den nye Entreprenør køber vi selv gruset ind ved grus entreprenøren og sparer derved en del penge. Gruset bliver leveret på den store parkeringsplads på Stavnsborgvej. Man er selvfølgelig velkommen til at hente grus til vedligeholdelse af vejen ud for ens egen matrikel, hvis der er huller.

Hastigheden for trafikken i området har jo været fast emne på de fleste generalforsamlinger igennem årene. Der er derfor taget kontakt til Nord Djurs Kommune om reduktion af hastigheden. Vi ville gerne have hastigheden ned på 20 km/h, men Kommunen og Politiet ville kun acceptere en reduktion til 30 km/h. Vi har her i april modtaget godkendelse af hastighedsreduktionen. Det resulterer i, at Kommunen etablerer et vejbump ved indsnævringen på Langholmvej, og vi etablerer tre vejbump på Annavej. Vejbumpene blev etableret den 17 maj.

Vi fortsætter stadig med opsætning af de skilte, der blev produceret med tekst om at reducere hastigheden. Vi har opsat skiltene efter de bedste hensigter, men skulle et af disse skilte stå uhensigtsmæssig, vil vi gerne kontaktes i bestyrelsen, og vi vil så sørge for at de/det flyttes.

Michael Lichtenberg Crone beretning vedr. IT og Fibernet.

Siden installationen af fibernet i området primo 2021, har der været stille omkring projektet – hvilket jeg tager som et udtryk for, at det fungerer til alles tilfredshed. 

I forbindelse med installation og gravearbejde var der et par enkelte henvendelser vedr. manglende oprydning fra entreprenørens side. Her er klager blevet oplyst om, hvorledes man kunne kontakte Fibia og træffe aftale om udbedring af forholdene.   

Jeg har ikke så meget mere at tilføje, udover at jeg har undersøgt muligheden for at opgradere hastigheden på ens forbindelse. Dette er muligt, og man kan opgradere op til 1000/1000 Mbit/s, hvilket så dog kræver at man tiltræder et privat abonnement og hermed mister muligheden for at sætte sit abonnement på fx vinterpause. Men er man afhængig af at kunne arbejde med ting, der kræver en hurtigere forbindelse, så er det muligt.   

(Kommentar om, at abonnementet netop er steget)

Käthe Fogh vedr. hjemmeside

Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings hjemmeside har nu været etableret et par år. Det er fortsat en fin og meget informativ side, men vi må også konstatere, at det bestemt ikke er nemt at overtage andres arbejde – og slet ikke, når man ikke som medlem har forstand på, hvordan man arbejder med hjemmesider.

Charlotte Holst, der er ophavsmand til og har skabt hjemmesiden, har optaget en video, hvor hun meget udførligt forklarer, hvordan man arbejder med og i hjemmesiden. Det er og har været en god hjælp, men der mangler fortsat en viden omkring nogle af de funktioner, som vil optimere overblikket af hjemmesiden. Det er bl.a. at kunne få PDF-filer ind, men også at få ældre referater til automatisk at komme ind på siden under ”gamle” referater. Lige nu lykkes det heller ikke at give siderne forskellige farver, så det er nemmere at overskue, hvad der er nyt, og hvad der er gammelt.

Vi i bestyrelsen er enige om, at vi vil høre Charlotte, om hun evt. også vil lave en video, hvor hun viser og forklarer os alle dette.

Kommentarer til beretningen:

Kirsten Højgaard: Jeg har misforstået, idet jeg forstod det sådan, at vi efter de første 3 bump skulle evaluere for at se, om der skulle laves yderligere bump.

Gert gjorde rede for, at på den pågældende generalforsamling var der ikke kommet andet forslag end man ikke optog et lån til bump. Derfor var det den gamle beslutning om de 18 bump, der stadig var gældende.

Laila forslog, at der blev indkaldt til en ekstra generalforsamling, hvor det var et ekstra punkt.

Palle orienterede om, at man ikke kunne godkende beretningen, hvis der stod etablering af 18 bump!

Marianne Sloth, gav Kirsten Højgaard ret i, at der var blevet sagt, at man evaluerede efter de første tre bump.

Gert: Selvfølgelig er vi som bestyrelse nødt til at følge generalforsamlingens beslutninger. Lige nu er der aftalt 3 yderligere bump om året.

Anders: Tag debatten til efterretning

Kirsten Højgaard: Der blev nedstemt, at der blev optaget et lån.

Palle: Bestyrelsen har handlet mod, hvad generalforsamlingen besluttede.

Bent pointerede, at der skulle evalueres på, hvordan grus og asfalt reagerer med hinanden

Der blev oplæst fra referat fra sidste generalforsamling, at der blev fulgt op til vurdering.

Judi: Vi hører, hvad der bliver sagt – vi gør ikke andet før næste generalforsamling. De næste bump er ikke bestilt.

Øvrigt:

Et medlem gjorde opmærksom på, at vedtægter er ikke nemme at finde på hjemmesiden!  

En forespørgsel vedr. støv på vejene.

Betty Skov fortalte, at det grus, der bliver lagt ud, er alt for groft og mange tør ikke lade børn cykle der.

Gert svarede, at for at reducere støvgener, har man besluttet at benytte det grovere materialer – og det er rigtigt, at når det lige er lagt, er det vanskeligt at gå med barnevogne og cykle på.

Eva – flintesten ligger inde i græsset, så det ikke er til at slå græs – og det er også farligt med børn etc. Derfor: Forsøg at få noget mere blødt grus igen!

Gert: Vi kan tage det op i bestyrelsen.

Endnu en bemærkning: Flere steder er der fine veje – hvorfor ansætter man en, der ødelægger vejene.

Palle: Bump har ingen effekt

Åge: Der bliver ført til referat, at der IKKE opføres flere bump før efter næste generalforsamling i 2023.

Bemærk: Der skal være bump for at få hastigheden ned til 30 km/t.

Forslag: Der bør være muligt for alle at evaluere på bump.

Det tages til efterretning og vil finde sted inden næste generalforsamling.

Forslag: Kan man lave hastighedsmålinger?

Gert: Vejdirektoratet har lavet undersøgelser, der viser, at hastighedsreduktionen er på mellem 13 og 30 %.

Efter fremlæggelse og drøftelse kom beretningen til afstemning. Den blev godkendt; en enkelt stemte ikke for bestyrelsens beretning. Bestyrelsen tilkendegav i forlængelse af drøftelsen af beretningen, at man tog kommentarerne til indtægt, og på førstkommende bestyrelsesmøde ville drøfte kommentarerne fra medlemmerne. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf.

Judi Jørgensen gennemgik regnskab og budget med særlig fokus på de steder, hvor der var nogen forskel med budgettet.

Kommentar: Fin og flot regnskab – undren over, at der ikke er noteret negative renter. Judi informerede om, at det kommer med fremadrettet. – det var med nu under gebyrer – ikke en forglemmelse, men det skal ind i det regnskabssystem, som der benyttes. Det kommer med næste år.

I alt er der et overskud på godt 71.000 kr.

Regnskab blev godkendt af alle

4. Indkomne forslag

Ib Nielsen, Bodilvej 7: ”Det foreslås.at ordningen med afhentning af grenaffald ophører. Det er en uforholdsmæssig dyr ordning, som efterhånden kun et mindretal af medlemmerne benytter sig af.” (indsendt 10.maj 2022)

Ib Nielsen motiverede sit forslag med, at ordningen med grenafhentning var en beslutning tilbage fra 2008, og det derfor var på sin plads at tage det op igen.

Ovenstående resulterede i en drøftelse, hvor mange talte positivt for at bevare ordningen med grenafhentning.

Marianne: En grundejerforening er for mig, at man også er solidarisk – og det ser jeg netop ved, at man kan bevare det skønne område, hvilket grenafhentningen netop er med til.

Kirsten: Det er også godt for vejene, at der fjernes høje grene, der går ud over vejene, så man ikke kører slalom på vejene.

Til forslag om, at der bliver en genforhandling af grenordningen, svarede Michael Crone, at han har talt med Søren Stilling om dette – og han vurderer det ikke som en realistisk mulighed.

.

Resultat af afstemning blev, at forslaget blev forkastet!

5. Fremlæggelse af budget og kontingent for kommende år og godkendelse heraf. Bestyrelsen foreslår, at grenafgiften forhøjes med 30. kr. som følge af, at udgifterne de senere år er højere end indtægterne. Dette er i overensstemmelse med GNG´s generalforsamlingsbeslutning i 2008, hvor forsamlingen besluttede, at den solidariske medlemsbetaling til foreningens grenindsamling skal være udgiftsneutral.

De 5.000 kr. til generalforsamling er lagt ind, hvis der skulle komme udgifter; det er Vandværket, der i dag betaler for traktement.

Spørgsmål: Kommer der skiltning vedr. vejbump. Der kommer nye zoneskilte op med 30 km ved indkørslen på Langholmvej.

Budget vedtaget af alle

            (Regnskab og budget vedlagt referat. Efter generalforsamlingen har en opmærksom deltager påpeget en summeringsfejl, så budgettet 2022 udviser et underskud på kr. 29.100)

6. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen.

Der er 5 og 2 suppleanter, hvilket blev vedtaget som uændret.

7. Valg til bestyrelse

 1. Formand (vælges i ulige år).

Ny formand skal vælges for et år. Bestyrelsesmedlem, Michael Lichtenberg Crone, stiller sig til rådighed på formandsposten indtil generalforsamlingen i maj 2023. Michael blev valgt.

 • Kasserer (vælges i lige år).

Judi Jørgensen er på valg og blev genvalgt.

 • Bestyrelsesmedlemmer:

Carsten Jensen blev genvalgt, og suppleant Lars Skriver blev valgt til bestyrelsen.

 • Bestyrelsessuppleanter:

1 suppleantpost, Lars Skrivers, er vakant, og der skal vælges en ny suppleant for 2 år.

Marianne Sloth foreslået – og valgt.

 • Revisorer:

Erik Svendsen genvalgt.

 1. revisorsuppleant (vælges hvert år). Jørgen J. Jensen genvalgt.

8. Eventuelt

Kommentar om, at nogle træer i skel er alt for høje. Svar til dette var, at det er kommunen, der skal kontaktes – det er ikke bestyrelsesarbejde. Kommunen giver besked til ejeren – og kan få fjernet træerne – på ejernes regning

Tak til Preben for den store arbejdsindsats gennem mange år

Preben overrakte mange års referater til Michael – sammen med en USB-nøgle

Der blev oplyst, at der er en FB-gruppe, der hedder Gjerrild Nordstrands FB-gruppe

Anne er generet af støj fra Fjeldholmlejren – hun opfordrer til, at bestyrelsen retter henvendelse. Det er heller ikke bestyrelsen, der skal agere i forhold til dette; det er kommunen, der skal kontaktes.

Palle: Der har været en regel om, at der ikke bliver slået græs mellem 12.00 og 14.00. Judi informerede om, at alle nye medlemmer i grundejerforeningen får en folder, hvor der netop også bliver henstillet til, at der er ro på dette tidspunkt.

Gert: Der er mange frivillige, der holder stranden ren – Jeg har fortalt, at vi medlemmer af foreningen gerne vil hjælpe til.

Notater v. Käthe Fogh Underskrevet af dirigent Aage Jørgensen

Regnskab 2021 og budget 2022

 

 

 

 

 

GNG 2021

Budget 2021

GNG 2020

Budget 2022

D R I F T S R E G N S K A B

 

 

 

 

INDTÆGTER

 

 

 

 

Vejbidrag

176.130,00

174.840

137.540,00

176.000

Grenaffald

81.420,00

81.000

80.730,00

92.000

Vejtilskud

7.537,49

7.000

7.658,85

7.000

Renteindtægter

Opkrævning GND

Opkrævning drænlaug

                                        –

                                        –     

                                        –                                         

     

Indtægter i alt

                        265.087,49

                              262.840

                        225.928,85                        

275.000

UDGIFTER

 

 

 

 

Vejvedligeholdelse

-77.940,66

-126.000

-125.624,80

-80.000

Skilte og vejtilbehør

-4.000

-11.541,25

-25.000

Vejbump

-75.000

Grenaffald

-87.666,25

-86.000

-86.300,00

-92.000

ForeningLet

-4.607,00

-5.100

-5.040,00

-5.100

Hjemmeside

-1.118,00

-1.000

-104,00

-1.500

Nets

-2.028,24

-2.500

-2.006,69

-2.500

Generalforsamling

-9.981,55

-5.000

-1.235,35

-5.000

Telefon og kørsel

-5.000

-5.000

Kontorhold

-166,25

-1.000

-731,28

-1.000

Bestyrelsen

-8.384,00

-8.000

-8.500

Gaver og blomster

-250,00

-1.000

-3.000,00

-2.000

Gebyrer

-1.169,41

-500

-500,00

-500

Rente udgifter

-1.000

Diverse udgifter

 

 -2.000

 -2.365,00                            

     

Udgifter i alt

 

-238.448,37                      

-304.100

DRIFTRESULTAT

                          71.776,13

                          15.740,00

                         -12.519,52                         

-29.100

S T A T U S R E G N S K A B

 

 

 

 

AKTIVER

 

 

 

 

Danske Bank

 

 

Sparkron

202.178,61

 

109.260,98

 

Tilgodehavender

                           -2.750,00

 

                            -2.190,00

 

Aktiver i alt

                        199.428,61

 

                        107.070,98

 

PASSIVER

 

 

 

 

Egenkapital

107.070,98

 

119.590,50

 

Årets resultat

71.776,13

 

-12.519,52

 

Diverse kreditorer

20.581,50

 

 

Opkrævning GND

 

 

Oprkævning Drænlaug

                                        –

 

                                        –

 

Passiver i alt

                        199.428,61

 

                        107.070,98

 

BALANCE

0

 

0

 

 Kassere: Judi Jørgensen

 

Undertegnede revisorer har d.d. revideret foranstående regnskab, er er i overensstemmelse med de os foreviste

opgørelser og bilag. Beholdninger er konstateret til stede. Der er i øvrigt intet at bemærke.

 

Gjerrild Nordstrand, den

2022

 

Erik Svendsen, Agnetevej 31                                                                                                                           Kirsten Bertelsen, Adelevej 33

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21.05.2022

REFERAT fra Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings bestyrelsesmøde d. 17.05.2022

 

Deltagere: Judi, Preben, Lars, Peter, Carsten, Gert, Michael og Käthe

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 24. marts via TEAMS.

Godkendt uden bemærkninger

 2. Indkommen post og meddelelser siden sidst.

Intet at bemærke 

 1. Veje og Stier v/ Gert og Carsten
 • Status på Projekt Bump, herunder skilte, igangsætning, økonomi og tidsplan samt udmeldinger fra kommune og politi i den forbindelse.

Gert orienterer om, at de tre bump på Annavej og på Langholmvej er etableret d.d. I forbindelse med etableringen af bump, kommer en mindre separat regning fra vejentreprenøren, der har materiel, som skulle benyttes. Den meter fra begge sider af bumpet, skulle ned i gruset, og det har vejentreprenøren klaret i dag de seks steder. Ellers forventes alt at være, som det skal.

Preben har været rundt på vejene, og der er lavet et fint arbejde af den nye entreprenør.

Carsten fortæller, at flere beboere har ytret, at grus størrelsen er for stor. Gert gør opmærksom på, at grovere grus mindsker støvgener.

Der har generelt været positive tilkendegivelser omkring arbejdet.

 Det bliver spændende at se, hvilken effekt de etablerede bump har.

  

 1. Generalforsamlingen på Gjerrild Kro torsdag den 26. maj 2022 kl. 12.30.
 • Der er generalforsamling i vandværket kl. 11.30. herefter forventes vi at være på kl. 12.30.
 • Ib Nielsen, Bodilvej 7 har indsendt flg. forslag:

Forslag til grundejerforeningen GNG’s generalforsamling d. 26. maj 2022.

Det foreslås, at ordningen med afhentning af grenaffald ophører. Det er en uforholdsmæssig dyr ordning, som efterhånden kun et mindretal af medlemmerne benytter sig af.

Judi udsender det indkomne forslag til medlemmerne.

Hvis Ib Nielsens forslag går igennem, så sker der ændringer i udgifter. Vigtigt at beløbet hviler i sig selv mht. udgifter og indtægter. Den enkelte grundejer betaler nu 230 kr., hvilket ved godkendelse af bestyrelsens forslag hæves til 260 kr.

 • til nedlæggelse af grenordning, bør det først være aktuelt for 2023. Hvis grenafhentningen afskaffes, er det vigtigt, at der informeres om brandfare – det kommer med under regnskab/budget.
 • Under evt. mht. støj, bør vi som bestyrelse holde os til de regler, der generelt gælder vedr. støj; vi har som bestyrelse ikke nogen restriktionsmuligheder- vi kan informere og komme med råd om, at dialog er den vigtigste måde til at løse problemerne på.

Peter: Vores INFORMATIONSFOLDER vedr. græsslåning, støj mv. foreslås gennemgås ved et kommende bestyrelsesmøde (se vedhæftet)

 • Tekniske nødvendigheder i f m generalforsamlingen
 • Judi har PP m.m. klar, så regnskab mm. Kan komme op på skærmen. Judi medbringer stemmesedler og projektor.
 • De skriftlige beretninger sendes til alle i bestyrelsen inden.
 • Preben har mikrofon og en dirigentklokke med.
 • Käthe har skriveredskaber med.

 5. Næste møde i bestyrelsen.

Aftales efter generalforsamlingen med ny bestyrelse.

 Notater v. Käthe Fogh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 24.03.2022

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 24. marts 2022

Deltagere: Preben, Gert, Carsten, Lars, Michael, Judi og Käthe

 

DAGSORDEN

 

 1. Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 5.2.22

Ad. 1. Referat godkendt.

 1. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden

Ad 2. Ingen indkommen post og meddelelser 

 1. Veje og Stier v. Gert og Carsten
 • Status på Projekt Bump, herunder skilte, igangsætning, økonomi og tidsplan samt evt. meldinger fra kommune og politi i den forbindelse

Ad. 3. Carsten har rykket vejingeniør Anders Bitsch Christiansen, Norddjurs kommune, for info vedr. nedsættelse af hastigheden i området. Der vil den kommende uge blive givet besked fra Anders til politiet om, at der skal være en hastighedsnedsættelse til 30 km/t. Norddjurs kommune betaler for et 30 km bump ved indkørslen ved forsnævringen til området. Foreningen har tilbudt at betale den halve udgift til bumpet på Langholmvej, men det må vi faktisk ikke, idet det er en kommunal opgave. Efterfølgende bestiller Gert de 3 bump, der skal etableres på Annavej.

Når myndigheds-godkendelserne er klar, så kommer bumpprojektet i gang, og der forventes at gå mellem 3 – 4 uger fra godkendelse til etablering af bump er foretaget

Der kan blive behov for ekstra zone-skilte udover Langholmvej bl.a. til Betinavej. Anders skal have godkendelse af politiet til placering af skiltene.

Gert foreslår, at vi skal se på, om vi skal have nogle SF-sten ved sten-chikanerne. Ved bump kommer der ikke skilte op; der kommer hvide refleksmarkeringer på vej bumpene. 

 1. Hjemmeside status v. Käthe

Ad 4. Charlotte Holst har spurgt, om vi ønsker flere informationer nu end den video, som hun har lavet. Der mangler fortsat en vejledning i, hvordan vi får PDF-filer ind, så det følges der op på. Stor ros til videoen – dejligt, at vi har den og kan opdateres her. 

 1. Økonomi v/Judi, idet Årsregnskab 2021 og budget 2022 tages under punkt 6

Ad 5. Regnskab godkendt af revisorerne.

Budget er drøftet – og bestyrelsen er enige i, at det lille underskud er acceptabelt.

Økonomi ved grenafhentning skal ifølge en generalforsamlingsbeslutning i 2008 være udgiftsneutral, hvilket resulterer i en forhøjelse på 30 kr. i den solidariske medlemsbetaling til dette. 

 1. Generalforsamlingen på Gjerrild Kro torsdag den 26. maj 2022 kl. 12.30.

Ad 6. Indkaldelsen udsendes pr. mail og som opslag på hjemmeside og i informationsboden. 

 1. Eventuelt
 • Kort om dumpingindsigelsen

Ikke relevant lige nu; det er kommet på hjemmeside m.m.

 • Naturplejevandring 21. maj – hvem deltager

Gert deltager helt bestemt, mens flere andre også, hvis det er muligt.

 • Sommerfest

Bestyrelsens interne og private sommerfest afholdes d. 23.07. 

 1. Næste møde

Virtuelt møde d. 17.05.2022 kl. 19.30 – Lars indkalder.  

Referat v. Käthe Fogh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde er lagt op under “Bestyrelsen arbejder”   

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Invitation til naturplejevandring på det fredede areal ved Gjerrild Nordstrand lørdag d. 21. maj 2022

  Invitation til alle i Gjerrild Nordstrands Grundejerforening og Grundejerforeningen Fridavej

                     Lørdag 21. maj 2022 kl.  10 inviteres til 

Naturplejevandring på det fredede areal ved Gjerrild Nordstrand 

                               Mødested ved P-pladsen for enden af Langholmvej. 

                                 Varighed ca. 2 timer

 

Frivillige har gennem mange år gjort en indsats for at begrænse træopvækst, gyvel og bjørneklo i fredningen.

I årene 2018, 2019 og 2022 er der indgået opdaterede Partnerskabsaftaler mellem tovholderne og Naturstyrelsen for ca 14 hektar af den 43,5 hektar store fredning.

Disse partnerskabsaftaler har bl.a. sat nye mål for bekæmpelsen af Rynket Rose, Gyvel og massiv græsvækst – og også betydet indskrænkninger i de aktiviteter, der har udviklet sig tradition for. 

Vi har stor lyst til at fortælle om målene for den frivillige naturpleje og om de forskellige metoder, vi anvender for at bevare og udvikle lyngområder, overdrevsflora og gode levemuligheder for krybdyr, insekter, fugle og pattedyr. 

Der vil i starten af maj komme mere detaljeret information om, hvad naturplejevandringen den lørdag formiddag byder på.

Bedste hilsner fra tovholderne

Ole Olesen, Stavnsborgvej 6              tlf. 4032 3542

Lone Brems, Bertavej 3                      tlf. 6160 8113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af den ekstraordinære generalforsamling d. 04.09.2021

Referat af den ekstraordinær generalforsamling d. 04.09.2021 på Gjerrild Kro.

 

Indledning:

 1. Nærværende referat/resume er baseret på generalforsamlingens forløb og indlæg fra såvel bestyrelse som grundejerforeningens medlemmer.
 2. Generalforsamlingen er indkaldt den 12. august 2021 pr. mail til medlemmerne og ved opslag i foreningens informationsstander på Langholmvej.
 3. Modforslag er indkommet den 18. august 2021.

 

Referat af den ekstraordinære generalforsamlings forløb:

Velkomst ved formand Preben Larsen, som præsenterede bestyrelsen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Modforslag fra Henrik Schwert om ekstraordinær betaling på 750 kr. pr. grundejer.
 3. Bestyrelsens forslag til optagelse og godkendelse af kassekredit på 300.000 kr.
 4. Eventuelt

 

Ad. 1 Valg af dirigent

        Bestyrelsen foreslog Aage Jørgensen, som blev valgt

 • Dirigenten konstaterede, at den ekstra ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og i overensstemmelse med GNG´s vedtægter.
 • Generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da 145 medlemmer (38%) var mødt frem til mødet enten ved fuldmagt eller i egen person.
 • Stemmetællere: Kirsten Bertelsen og Bent Højgård blev foreslået og valgt.

 

Ad. 2 b. Forslag til optagelse og godkendelse af kassekredit på kr. 300.000

Bestyrelsen fremlagde sit forslag vedr. fartdæmpende foranstaltninger på sommerhusvejene.

Orientering fra formanden Preben Larsen om baggrunden for bestyrelsens ønske om etablering af vejbump. Yderligere uddybning af Gert Otkjær, Vejudvalget, om:

 • Bump-projektets indhold og
 • Bump-erfaringer fra andre dele af landet.
 • Erfaringer fra andre grundejerforeninger, der ligger til grund for det vej-materiale, som bestyrelsen foreslår at bruge ved etablering af vejbumpene.

 

 

Vejbumpene på kortet er de bump, som blev foreslået på den ordinære generalforsamling, og der er selvfølgelig mulighed for ændringer. Endelig placering skal godkendes af kommunen.

Carsten Jensen, Vejudvalget, orienterede om de finansieringsmuligheder, som bestyrelsen har undersøgt.

Efter bestyrelsens præsentation af projektet med vejbump og forslag til finansiering heraf, blev ordet givet fri til dialog og spørgsmål fra de fremmødte.

Der kom mange tilkendegivelser såvel for som imod vejbump, alternative forslag til finansiering og vejbelægninger samt bemærkninger om opstart med et prøveprojekt på Annavej.

Efter de mange forskellige holdninger og kommentarer fra de fremmødte, bad formanden om 2 minutters suspension af mødet, så han havde mulighed for kort at samle bestyrelsen.

Formanden meddelte efterfølgende, at bestyrelsen, på baggrund af de mange tilkendegivelser, trak sit forslag tilbage.

Formanden informerede desuden om, at bestyrelsen fortsætter sit arbejde på baggrund af den beslutning, der blev truffet på det ordinære møde. Dvs. at vi starter ud med Annavej, og efterfølgende vurderer, om det har den ønskede effekt.

Medlemmernes input er vigtig for bestyrelsen, og det er på den baggrund, at bestyrelsen har valgt at trække forslaget.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at når bestyrelsen havde trukket sit forslag, så er konsekvensen, at modforslaget fra Henrik Schwert bortfalder.

Efterfølgende afsluttede dirigenten mødet og takkede for god ro og orden, og formanden fik ordet for afsluttende bemærkning.

Formanden takkede for den konstruktive dialog og de mange gode indlæg på mødet.

 

Notater og referat ved Judi Jørgensen og Preben larsen

 

Godkendt af dirigent Aage Jørgensen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Lørdag den 04. september 2021 kl. ca. 12.30 på Gjerrild Kro

    Gjerrild Nordstrands Grundejerforening
1969 – 2020

NB! GNG ´s ekstraordinære generalforsamling afvikles efter Vandværkets generalforsamling, der starter kl. 11.00 og efterfølges af en pause, hvor der serveres et let traktement.

 

Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling:

Gjerrild Nordstrands Grundejerforening (GNG) fik på sin ordinære generalforsamling den 13. maj 2021 godkendt etablering af vejbump på vejene ved Nordstranden med henblik på en mere effektiv sænkning af bilernes hastighed og dermed også dæmpning af støvproblemer.

På samme generalforsamling blev der stillet forslag og godkendt en kontingentforhøjelse på kr. 100 bl.a. til brug for bumpetableringer.

GNG ‘s vejudvalg har i overensstemmelse med beslutningen på generalforsamlingen indhentet tilbud på bump- etableringer ved 3 firmaer. Firmaet PEAB, som Norddjurs Kommune i øvrigt samarbejder med, er blevet valgt til at udføre opgaven, som i alt omfatter 16 bump.

Omkostningerne hertil er på baggrund af pristilbud fra PEAB beregnet til kr. 450.000 inkl. skilte. GNG har p.t. selv kr. 150.000 til projektet.

For at få projektet udført på de berørte veje i ET FORLØB, og ikke fordelt over 3-4 år foreslår GNG ‘s bestyrelse, at bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling får godkendelse til optagelse af lån/kassekredit i henhold til vedtægternes § 13.

GNG´s pengeinstitut har givet en forhåndsgodkendelse på etablering af en kassekredit på kr. 300.000 jf. betingelser i dagsordenens punkt 2.

 

Flere detaljer omkring projektet fremlægges på generalforsamlingen, hvor der også bliver mulighed for at stille spørgsmål til projektet.

 

Dagsorden

 

 1. Valg af
 2. forslag til optagelse og godkendelse af kassekredit på kr. 300.000 i Sparekassen Kronjylland på nedenstående vilkår fra Jan Andersen, Sparekassen Kronjylland:
 • Kreditten forrentes med t. 3,75% p.a. og etableringsomkostningerne er 1% (3.000 kr.)
 • Kreditten knyttes til GNG´s driftskonto, så GNG kan spare renter i perioder, hvor likviditeten er
 • Kreditten vil kunne nedbringes med 50.000 kr. årligt – det vil sige en max. løbetid på 6 år.
 1. Eventuelt

GNG og Vandværket inviterer på et lille traktement dvs. 2 stk. smørrebrød med enten 1 vand eller 1 øl efter Vandværkets generalforsamling og inden GNG starter den ekstraordinære generalforsamling. ca. kl. 12.30.

Venlig hilsen

Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

Bestyrelsen

Referat fra generalforsamling i GNG d. 13.05.2021

     GENERALFORSAMLING              

Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

1969 – 2021

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Aage Jørgensen, Annavej 8. Valgt.

Generalforsamlingen er lovlig: Indkaldelse er lagt på hjemmesiden den 9. april 2021, og opslag herom er opsat i Informationsboden på langholmvej den 17. april. Kravet er 21 dage før.

Desuden er der mandag den 19. april sendt mail ud til de grundejere, som har leveret korrekt mailadresse.

 • Bestyrelsens beretning (som drøftes og sættes til afstemning).

Den skriftlige beretning er lagt på grundejerforeningens hjemmeside www.gjerrild.dk og kan læses der.

Mundtlige beretning: Formanden Preben Larsen byder velkommen til et godt og konstruktivt møde. Desværre igen foregår det virtuelt – vi har holdt fast i datoen, da der er flere opgaver, der skal klares.

Denne mundtlige beretning afviger lidt fra den skriftlige. Der noteres derfor blot her de enkelte ting, der ikke er med i den skriftlige beretning.

På hjemmesiden er der noteret, hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer ”står” for. Vi har haft 4 møder siden sidst, hvoraf 3 har været virtuelt og blot et fysisk.

Vejene og problemer med støv og hastighed – det problem skal løses nu, så derfor holder vi fast i generalforsamlingen i dag. Der er nu over 500 sommerhuse – og der kommer mange på såvel campingpladsen og også Fjeldholmlejren – derfor er der stor stigning på trafikken; desværre er sikkerheden faldet. Vi oplever ofte, at der er faretruende situationer, hvor der heldigvis ikke endnu er sket ulykker, men det er bestemt et under. Bestyrelsen er enige om, at vi holder os til myndighedernes krav – vi holder loven. Vi forventer over tid at opsætte 18 bump – og det vil koste en del, så det er også årsagen til, at vi ønsker en forhøjelse af kontingentet

Informationsfolderen er taget godt imod – men vil I venligst lige tjekke vedr. beskæringer og også hvordan det træ, der skal bruges til flis, ser ud. Husk lige, at P-pladsen ikke er til blade og affald.

Folderen opdateres løbende – vi vil også få med vedr. løse hunde og omkring loppemarked på egen grund.

Næste punkt er regnskabet, der holder sig inden for det budgetterede – godt arbejde af vor kasserer Judi Jørgensen.

Afslutningsvis tak til alle – og jeg håber, at vi kan mødes fysisk til næste generalforsamlingen.

Spørgsmål til beretningen fra Jørgen Juul Jensen, Stavnsborgvej 31 C:

Tak for en fyldig beretning. Jeg har været med til at foreslå slæbestedet og meldt mig til møder omkring etablering af et bådlaug. Er det bestyrelsen, der igangsætter arbejdet med Bådlaug.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af de 29 deltagere.

 • Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf v/ Kasserer Judi Jørgensen.

Regnskab er ligeledes lagt op på hjemmesiden – herunder budget.

Judi: Årets regnskab passer fint med det lagte budget.

Judi gennemgik de enkelte punkter i regnskab.

Spørgsmål og kommentarer:

Re. indkøb af nye skilte: formand Preben Larsen orienterede om, at der fortsat er 10 skilte, som kan sættes op, hvis nogle gerne vil have skilte op.

Marianne Holck, Adelevej 20: I regnskabet er der budgeret med 8000 kr. til bestyrelsen – og der står 0 kr. Årsagen er, at almindeligvis holder bestyrelsen en julefrokost med ægtefælder på Gjerrild Kro (4000 kr. pr, år), det er ikke holdt.

Jørgen Juul Jensen, Stavnsborgvej 31, spurgte ind til Grenaffald-ordningen. Indtægter til ordningen er. Kr. 80.730 grundejernes bidrag, medens ordningens udgifter kr. 86.300 til Hede Danmark.

Regnskab godkendt.

 • Fremlæggelse af budget og kontingent for kommende år og godkendelse heraf.

Budget blev gennemgået.

Bestyrelsen foreslår forhøjelse af medlemsbidraget til foreningen, således at det forhøjes med 100 kr. primært til brug på vejområdet.

Formanden oplyste, at der er budgetteret med et vejvedligeholdelses-tilskud til Betinavej fra Skov- og Naturstyrelsen på omkring 7000 kr. Grundejerforeningen (GNG) er i dialog med Norddjurs kommune omkring et tilskud til vedligeholdelse af den kommunale vej: Stavnsborgvej. Kommunen vil give et tilskud til vedligeholdelsen på 928 kr. om året til dette – et beløb, som GNG ikke kan gøre det for. Formanden foreslår derfor, at kommunen fortsat varetager vedligeholdelsen med et tilskud fra GNG på ca. 928 kr.

Budget godkendt af alle.

 • Indkomne forslag (indsendes senest 29.april pr. mail).

Bestyrelsen havde foreslået en forhøjelse fra 600 kr. til 700 kr. set i lyset af forventede større omkostninger til etablering af vejbump m.v. i de kommende år.

Da budgettet er godkendt, bortfalder forslaget.

 • Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen.

Uændret 6 medlemmer.

 • Valg (se vedtægternes § 16 og 17):
 • Formand (vælges i ulige år): Preben Larsen – er indstillet på genvalg. Valgt.
 • Kasserer (vælges i lige år).
 • Bestyrelsesmedlemmer: 2 er på valg i ulige år: Käthe Fogh og Gert Otkjær (Gert er valgt i 2020 for 1 år i s f Poul Christensen) – begge er indstillet på genvalg. Begge valgt.
 • Bestyrelsessuppleanter: 1 suppleantpost er vakant, og der skal vælges en for 2 år – Peter Nielsen Agnetevej 25 meldte sig – så tillykke til Peter Nielsen med valget.
 • Valgt.                                                         Erik Svendsen blev genvalgt for 2 år i 2020 og er ikke på valg.

1 revisorsuppleant (vælges hvert år) er vakant. Jørgen Juul Jensen, Stavnsborgvej 31 C, har meldt sig til posten. Jørgen Juul Jensen blev valgt – tillykke med det.

 • Eventuelt

Annette Knudsen, Bertavej 2: Der er kommet en trappe bygget af sten og fliser samt et bord/bænkesæt op på Strandarealet langs Betinavej. Er det i orden, at der foretages individuelle beslutninger i det offentlige areal?

Formanden oplyser, at Skov- og Naturstyrelsen skal godkende de ændringer, der foretages. Carsten Jensen, Betinavej 12 oplyste, at han er sikker på, at det er beboere i nærheden, der har lavet det – og også dem, der har placeret bænkesættet på strandarealet. Formanden vil høre Jesper Stenild, Skov- og Naturstyrelsen, om der er nogle retningslinjer, som skal følges.

Annette Knudsen, Bertavej 2: Hvad med de skilte, der er sat op – tages de ned om vinteren?

Bestyrelsen har ikke besluttet sig endeligt til dette. Forventer at få dem taget op i vinterperioden.

Ole og Anita Rohde, Ebbavej 2: Hvad med de bump, der sættes op – vil det ikke give mere støv, når man kommer og bremser op?

Gert Ortkær, Vejudvalget, orienterer om, at kommunen nok vil sige, at de vil gå med til skilte med 30 km/t. Indtil vi får et endeligt tilbud fra en entreprenør, kan man ikke præcist oplyse hvor mange bump, der kommer op. Der kommer såkaldte cirkelbump, der følger Vejdirektoratets forskrifter, så der ikke er nogen, der stilles til regnskab ved eventuelle uheld. Vi håber, at støvforhold mindskes – og vi forventer, at der bliver grovere grus lagt på vejstrækningerne. Der er problemer med såvel støv som hastighed.

Carsten Jensen, Betinavej 12, oplever store støvgener. Hastigheden er altafgørende mht. støv – jo større hastighed jo mere støv.

Jesper Jacobsen: Bump er en belastning; oplever det som en hindring og ser det negativt i sin hjemby. Det skæmmer hele området, hvis der kommer asfalt i vores område.

Gert Otkjær, Vejudvalget oplyste, at det ikke er alle steder, der skal være bump – der kommer en oversigt over, hvor de påtænkes, så man kan komme med indsigelser.

Dirigenten og formanden takkede deltagerne for aktiv deltagelse i generalforsamlingen med gode relevante spørgsmål og input. Mht. bådlaug så vil GNG indkaldte til møde herom.

Formanden takkede dirigent Aage Jørgensen for at styre mødet med fast hånd.

Notater og referat ved Käthe Fogh og Preben Larsen.

Godkendt af dirigent Aage Jørgensen:

Fra 1. april kan det koste dyrt med løse hunde på stranden

Mange dansker bruger stranden i denne tid. Her er der god mulighed for at få frisk luft, samtidig med at den nødvendige afstand til andre personer kan overholdes.
Hvis hunden skal med på turen, er det vigtigt at være opmærksom på, at vi nu har passeret den 1. april, hvor hunden nu være i snor på stranden frem til den 30. september.
På stranden kan en løs hund være skyld i, at sælungen bliver forstyrret og dør af sult. Løse hunde kan også være skyld i, at fugle ikke får ro til at passe æg og unger.
Husk at alle hunde, også de ellers fredelige og velafrettede, har et jagtinstinkt.
 
Hvordan du deltager i den virtuelle generalforsamling

Hvordan du deltager i den virtuelle generalforsamling

Kære medlem af Gjerrild Nordstrands Grundejerforening.

 

Som tidligere meddelt holder vi generalforsamling i grundejerforening d. 13.05 kl. 11.00 – det bliver over Teams.

Vi ”åbner” mødet kl. 10.30, så kom endelig på i god tid.

 Har du ikke Teams på PC’en, kan du enten downloade  programmet, eller du kan vælge at tilgå mødet via din browser – hvilket også fungerer fint.

Når du har installeret Teams, kan du følge dette link, og så kommer du direkte ind til mødet. Du skal være klar i god tid, så du er sikker på, at du kan komme ind.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:f37f7b3802ef480d92e6f0735f0d06aa@thread.tacv2/1619966302396?context=%7B%22Tid%22:%22ac1e3cd1-453d-4012-a012-09088a51ed96%22,%22Oid%22:%22983597fe-349b-430a-871c-dfbcbdae20e2%22%7D

 

 

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Torsdag den 13. maj 2021 ca. kl. 11.00 (dvs. efter Vandværkets generalforsamling på Gjerrild Vandrerhjem.)

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning (som drøftes og sættes til afstemning)
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf
 4. Fremlæggelse af budget og kontingent for kommende år og godkendelse heraf
 5. Indkomne forslag (indsendes senest 29.april pr. mail). Bestyrelsen foreslår en forhøjelse fra 600 kr. til 700 kr. – set i lyset af forventede større omkostninger til etablering af vejbump m.v. i de kommende år.
 6. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen.
 7. Valg (se vedtægternes § 16 og 17):
 8. Formand (vælges i ulige år): Preben larsen – er indstillet på genvalg.
 9. Kasserer (vælges i lige år).
 10. Bestyrelsesmedlemmer: 2 er på valg i ulige år: Käthe Fogh og Gert Otkjær (valgt i 2020 for 1 år i s f Poul Christensen) – begge er indstillet på genvalg.
 11. Bestyrelsessuppleanter: 1 suppleantpost er vakant, og der skal vælges en for 2 år.
 12. Revisorer: Kirsten Bertelsen er på valg – er indstillet på genvalg. Hun blev i 2020 valgt for 1 år i stedet for John Jørgensen, som ikke er grundejer mere. Erik Svendsen blev genvalgt for 2 år i 2020 og er ikke på valg.

1 revisorsuppleant (vælges hvert år) er vakant og ny skal vælges.

 1. Eventuelt

 NB! NB! Hvis generalforsamlingen på grund af COVID-19 ikke kan afholdes ved medlemmernes fysiske fremmøde, så afholdes generalforsamlingen samme dag kl. 11.00 digitalt på internettet over Microsoft Teams. Der sendes mail til alle med link til mødet.

 Venlig hilsen

Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

Bestyrelsen

 

 

GNG ‘s regnskab med budget 2020

 

Periode: 1. jan. 2020 – 31. dec. 2020        
Betegnelse GNG 2020 Budget 2020 GNG 2019 Budget 2021
D R I F T S R E G N S K A B        
         
INDTÆGTER        
Vejbidrag 137.540,00                138.000 137.170,00               174.840
Grenaffald 80.730,00                  81.000 80.270,00                 81.000
Vejtilskud 7.658,85                    5.000 5.399,09                   7.000
Renteindtægter 0                           –   750                          –  
Opkrævning GND 0                           –   0                          –  
Opkrævning drænlaug 0                        500 0                          –  
Indtægter i alt 225.928,85                224.500 223.589,09               262.840
         
UDGIFTER        
Vejvedligeholdelse -125.624,80                125.000 -127.647,50               126.000
Skilte og vejtilbehør -11.541,25                           –   0                   4.000
Grenaffald -86.300,00                  85.000 -85.093,75                 86.000
ForeningLet -5.040,00                    5.000 -4.561,00                   5.100
Hjemmeside -104                    2.500 -3.091,13                   1.000
Nets -2.006,69                    2.500 -2.040,09                   2.500
Generalforsamling -1.235,35                    5.000 -2.231,00                   5.000
Telefon og kørsel 0                    5.000 -1.345,00                   5.000
Kontorhold -731,28                    1.000 -1.314,79                   1.000
Bestyrelsen 0                    8.000 -10.572,00                   8.000
Gaver og blomster -3.000,00                    1.000 -1.688,95                   1.000
Gebyrer -500                           –   -100                       500
Diverse udgifter -2.365,00                        300 -275                   2.000
Udgifter i alt -238.448,37                240.300 -239.960,21               247.100
         
DRIFTRESULTAT -12.519,52                -15.800 -16.371,12                 15.740
         
S T A T U S R E G N S K A B        
         
AKTIVER        
Danske Bank 0   0  
Sparkron 109.260,98   121.040,50  
Tilgodehavender -2.190,00   -1.450,00  
Aktiver i alt 107.070,98   119.590,50  
         
PASSIVER        
Egenkapital primo 119.590,50   135.961,62  
Årets resultat -12.519,52   -16.371,12  
Egenkapital ultimo 107.070,98   119.590,50  
Diverse kreditorer 0   0  
Opkrævning GND 0   0  
Oprkævning Drænlaug 0   0  
Passiver i alt 107.070,98   119.590,50  
         
BALANCE 0   0  

 

 

To Meddelelser til Bådejere ved Gjerrild Nordstrand!

To Meddelelser til Bådejere ved Gjerrild Nordstrand!

 

 

 DIN BÅD ER I FARE…

 

1. Hvis du ikke allerede har fået registreret din båd ved Naturstyrelsen, så ligger den øjensynligt på P-pladsen ved det hvide informationshus. Naturstyrelsen har i efteråret udsendt følgende information:

 

Naturstyrelsen fjerner både uden numre fra Gjerrild Nordstrand langs ophalerpladserne ved stranden.  

Naturstyrelsen har indført en registrerings-ordning for de borgere der gerne vil have både liggende på styrelsens areal ved Gjerrild Nordstrand. 

Bland andet på grund af jeres hjælp med at formidle budskabet videre, er der allerede en del af bådene, der har fået nummer på. 

Vi vil fjerne de både, der ikke har numre på. I første omgang fjernes de dog ikke helt, men flyttes op på kommunens parkeringsplads ved Stavnsborgvej. 

Her kommer de til at ligge indtil 1. december 2020, hvorefter de enten overgives til politiet som hittegods (hvis de repræsenterer en vis værdi) eller køres på losseplads. 

Bådejere der vil have numre kan sende en mail til kjy@nst.dk eller ringe på 72 54 39 20 inden for normal arbejdstid. 

Venlig hilsen 

Jesper Stenild 

Forstfuldmægtig | Kronjylland +45 24 69 38 04 | ild@nst.dk

 2. OPRETTELSE AF ET BÅDLAUG – ER DU INTERESSERET I AT VÆRE MED I EN ARBEJDSGRUPPE, SÅ GIV BESKED TIL GRUNDEJERFORENINGEN? 

Grundejerforeningen har fået vedhæftet forslag til: 

”etablering af 2 faste ”køreveje” ned til stranden så småbådene med håndkraft kan skubbes ned i vandet og ditto køres op på slæbestedet. Som det er nu, er det meget vanskeligt at sætte en båd i vandet og især at få den trukket op” 

Forslaget er videresendt til Naturstyrelsen, som administrerer forholdene langs stranden. Naturstyrelsen er indstillet på at gå med til at der opsættes nogle fælles faciliteter ved hvert af de to slæbesteder. Jesper Stenild, Naturstyrelsen, har i brevet til bådejere nævnt ophaler-spil og faste pladser (stolper eller lignende) til at lægge både på og skriver videre: 

”En bund som beskrevet i vedhæftet forslag og som tages op om vinteren, kunne jo godt være en del af det, tænker jeg. Jeg mener at kajakklubben har fået tilladelse til noget tilsvarende for nogle år siden. Men der vil være en række forudsætninger, som jeg lige vil ridse op her, idet man skal have gang i en flertrinsraket:

 

 1. Få etableret er bådelaug, eller en anden type forening, der har interesse i de to slæbesteder.
  Er bådelaug kan jo godt have medlemmer som ikke har bådplads og nummer, men også dem der kommer og bruge slæbestedet til at sætte en båd i vandet.
  Vi vil på ingen måde blande os i hvordan sådan en forening skrues sammen, vi ønske bare at have en enkel fælles indgang til brugerne af slæbestederne.
 2. Bådelauget/foreningen aftaler med os, hvilke anlæg og placering vi kan gå med til, og laver måske også på dette tidspunkt en aftale om en fremtidig drift
 3. Bådelauget/foreningen søger om de relevante tilladelser (her giver vi gerne råd og vejledning og hjælp til forespørgsler)
 4. Bådelauget/foreningen skaffer den nødvendige finansiering til etablering.
  Jeg vil gætte på, at dette alt andet lige vil være lettere når der er giver tilladelser.
  Tilskud kommer som regel med en tidsfrist, og processen med at indhente tilladelser kan tage rigtig lang tid, specielt hvis der bliver klaget over dem.”
   

LAG (Landdistrikternes Aktions Gruppen), som har givet penge til Kajakklubbens underlag, yder støtte til sådanne formål efter ansøgning. 

Venlig hilsen 

Jesper Stenild

 

 

Referat fra Gjerrild Nordstrands Drænlaug`s generalforsamling d. 10.10.2020 på Doloresvej 6

 1. Valg af dirigent

Bjarne Kjærgaard 

 1. Udvalgets beretning

Formanden Finn Pedersen orienterede om de aktiviteter, der har været de sidste 2 år: 

 • Grøften omkring drænudløbet er blevet renset november 2018. 
 • Kort gennemgang af drænets tilstand og funktion. Derudover nævnte Finn, at der tilstræbes rensning/gennemskyldning af drænsystemet hvert andet år, men at det ikke havde været nødvendigt i den forgangne periode. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 1. Regnskab og fastsættelse af bidrag til lauget

Det udsendte regnskab, der udviser en kassebeholdning på kr. 26.521,42 blev kort gennemgået af Kirsten Bertelsen. 

Bidrag til drænlauget blev fastsat til at være uændret kr. 75 hvert år med opkrævning sammen med bidrag til grundejerforeningen. 

Godkendt 

 1. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag. 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 2 supplanter

På valg: Lars Sørensen og Bjarne Kjærgaard. Derudover udtræder Finn Pedersen, som har solgt sit hus. Lars Sørensen og Bjarne Kjærgaard blev genvalgt for en ny periode. Frederik Madsbjerg, Doloresvej 3 blev valgt for en halv periode isf. Finn Pedersen.  Suppleanter: Jørgen Bertelsen og Sven Poulsen genvalgtes.

 

 1. Valg af revisor + revisorsuppleant

Christa Sørensen blev genvalgt som revisor. Som revisorsuppleant valgtes Morten Rasmussen, Dagmarvej 14.

 

 1. Eventuelt

Under eventuelt blev der taget afsked med Finn Pedersen, og bestyrelsen takkede ham for et langt og ansvarligt arbejde med drænlauget.

Finn Pedersen holdt selv en usædvanlig fin tale om sit lange og engagerede virke med lauget.

 

 Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede lauget sig med Bjarne Kjærgaard som ny formand.