Nyheder

Referat fra generalforsamling i GNG d. 13.05.2021

     GENERALFORSAMLING              

Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

1969 – 2021

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Aage Jørgensen, Annavej 8. Valgt.

Generalforsamlingen er lovlig: Indkaldelse er lagt på hjemmesiden den 9. april 2021, og opslag herom er opsat i Informationsboden på langholmvej den 17. april. Kravet er 21 dage før.

Desuden er der mandag den 19. april sendt mail ud til de grundejere, som har leveret korrekt mailadresse.

 • Bestyrelsens beretning (som drøftes og sættes til afstemning).

Den skriftlige beretning er lagt på grundejerforeningens hjemmeside www.gjerrild.dk og kan læses der.

Mundtlige beretning: Formanden Preben Larsen byder velkommen til et godt og konstruktivt møde. Desværre igen foregår det virtuelt – vi har holdt fast i datoen, da der er flere opgaver, der skal klares.

Denne mundtlige beretning afviger lidt fra den skriftlige. Der noteres derfor blot her de enkelte ting, der ikke er med i den skriftlige beretning.

På hjemmesiden er der noteret, hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer ”står” for. Vi har haft 4 møder siden sidst, hvoraf 3 har været virtuelt og blot et fysisk.

Vejene og problemer med støv og hastighed – det problem skal løses nu, så derfor holder vi fast i generalforsamlingen i dag. Der er nu over 500 sommerhuse – og der kommer mange på såvel campingpladsen og også Fjeldholmlejren – derfor er der stor stigning på trafikken; desværre er sikkerheden faldet. Vi oplever ofte, at der er faretruende situationer, hvor der heldigvis ikke endnu er sket ulykker, men det er bestemt et under. Bestyrelsen er enige om, at vi holder os til myndighedernes krav – vi holder loven. Vi forventer over tid at opsætte 18 bump – og det vil koste en del, så det er også årsagen til, at vi ønsker en forhøjelse af kontingentet

Informationsfolderen er taget godt imod – men vil I venligst lige tjekke vedr. beskæringer og også hvordan det træ, der skal bruges til flis, ser ud. Husk lige, at P-pladsen ikke er til blade og affald.

Folderen opdateres løbende – vi vil også få med vedr. løse hunde og omkring loppemarked på egen grund.

Næste punkt er regnskabet, der holder sig inden for det budgetterede – godt arbejde af vor kasserer Judi Jørgensen.

Afslutningsvis tak til alle – og jeg håber, at vi kan mødes fysisk til næste generalforsamlingen.

Spørgsmål til beretningen fra Jørgen Juul Jensen, Stavnsborgvej 31 C:

Tak for en fyldig beretning. Jeg har været med til at foreslå slæbestedet og meldt mig til møder omkring etablering af et bådlaug. Er det bestyrelsen, der igangsætter arbejdet med Bådlaug.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af de 29 deltagere.

 • Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf v/ Kasserer Judi Jørgensen.

Regnskab er ligeledes lagt op på hjemmesiden – herunder budget.

Judi: Årets regnskab passer fint med det lagte budget.

Judi gennemgik de enkelte punkter i regnskab.

Spørgsmål og kommentarer:

Re. indkøb af nye skilte: formand Preben Larsen orienterede om, at der fortsat er 10 skilte, som kan sættes op, hvis nogle gerne vil have skilte op.

Marianne Holck, Adelevej 20: I regnskabet er der budgeret med 8000 kr. til bestyrelsen – og der står 0 kr. Årsagen er, at almindeligvis holder bestyrelsen en julefrokost med ægtefælder på Gjerrild Kro (4000 kr. pr, år), det er ikke holdt.

Jørgen Juul Jensen, Stavnsborgvej 31, spurgte ind til Grenaffald-ordningen. Indtægter til ordningen er. Kr. 80.730 grundejernes bidrag, medens ordningens udgifter kr. 86.300 til Hede Danmark.

Regnskab godkendt.

 • Fremlæggelse af budget og kontingent for kommende år og godkendelse heraf.

Budget blev gennemgået.

Bestyrelsen foreslår forhøjelse af medlemsbidraget til foreningen, således at det forhøjes med 100 kr. primært til brug på vejområdet.

Formanden oplyste, at der er budgetteret med et vejvedligeholdelses-tilskud til Betinavej fra Skov- og Naturstyrelsen på omkring 7000 kr. Grundejerforeningen (GNG) er i dialog med Norddjurs kommune omkring et tilskud til vedligeholdelse af den kommunale vej: Stavnsborgvej. Kommunen vil give et tilskud til vedligeholdelsen på 928 kr. om året til dette – et beløb, som GNG ikke kan gøre det for. Formanden foreslår derfor, at kommunen fortsat varetager vedligeholdelsen med et tilskud fra GNG på ca. 928 kr.

Budget godkendt af alle.

 • Indkomne forslag (indsendes senest 29.april pr. mail).

Bestyrelsen havde foreslået en forhøjelse fra 600 kr. til 700 kr. set i lyset af forventede større omkostninger til etablering af vejbump m.v. i de kommende år.

Da budgettet er godkendt, bortfalder forslaget.

 • Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen.

Uændret 6 medlemmer.

 • Valg (se vedtægternes § 16 og 17):
 • Formand (vælges i ulige år): Preben Larsen – er indstillet på genvalg. Valgt.
 • Kasserer (vælges i lige år).
 • Bestyrelsesmedlemmer: 2 er på valg i ulige år: Käthe Fogh og Gert Otkjær (Gert er valgt i 2020 for 1 år i s f Poul Christensen) – begge er indstillet på genvalg. Begge valgt.
 • Bestyrelsessuppleanter: 1 suppleantpost er vakant, og der skal vælges en for 2 år – Peter Nielsen Agnetevej 25 meldte sig – så tillykke til Peter Nielsen med valget.
 • Valgt.                                                         Erik Svendsen blev genvalgt for 2 år i 2020 og er ikke på valg.

1 revisorsuppleant (vælges hvert år) er vakant. Jørgen Juul Jensen, Stavnsborgvej 31 C, har meldt sig til posten. Jørgen Juul Jensen blev valgt – tillykke med det.

 • Eventuelt

Annette Knudsen, Bertavej 2: Der er kommet en trappe bygget af sten og fliser samt et bord/bænkesæt op på Strandarealet langs Betinavej. Er det i orden, at der foretages individuelle beslutninger i det offentlige areal?

Formanden oplyser, at Skov- og Naturstyrelsen skal godkende de ændringer, der foretages. Carsten Jensen, Betinavej 12 oplyste, at han er sikker på, at det er beboere i nærheden, der har lavet det – og også dem, der har placeret bænkesættet på strandarealet. Formanden vil høre Jesper Stenild, Skov- og Naturstyrelsen, om der er nogle retningslinjer, som skal følges.

Annette Knudsen, Bertavej 2: Hvad med de skilte, der er sat op – tages de ned om vinteren?

Bestyrelsen har ikke besluttet sig endeligt til dette. Forventer at få dem taget op i vinterperioden.

Ole og Anita Rohde, Ebbavej 2: Hvad med de bump, der sættes op – vil det ikke give mere støv, når man kommer og bremser op?

Gert Ortkær, Vejudvalget, orienterer om, at kommunen nok vil sige, at de vil gå med til skilte med 30 km/t. Indtil vi får et endeligt tilbud fra en entreprenør, kan man ikke præcist oplyse hvor mange bump, der kommer op. Der kommer såkaldte cirkelbump, der følger Vejdirektoratets forskrifter, så der ikke er nogen, der stilles til regnskab ved eventuelle uheld. Vi håber, at støvforhold mindskes – og vi forventer, at der bliver grovere grus lagt på vejstrækningerne. Der er problemer med såvel støv som hastighed.

Carsten Jensen, Betinavej 12, oplever store støvgener. Hastigheden er altafgørende mht. støv – jo større hastighed jo mere støv.

Jesper Jacobsen: Bump er en belastning; oplever det som en hindring og ser det negativt i sin hjemby. Det skæmmer hele området, hvis der kommer asfalt i vores område.

Gert Otkjær, Vejudvalget oplyste, at det ikke er alle steder, der skal være bump – der kommer en oversigt over, hvor de påtænkes, så man kan komme med indsigelser.

Dirigenten og formanden takkede deltagerne for aktiv deltagelse i generalforsamlingen med gode relevante spørgsmål og input. Mht. bådlaug så vil GNG indkaldte til møde herom.

Formanden takkede dirigent Aage Jørgensen for at styre mødet med fast hånd.

Notater og referat ved Käthe Fogh og Preben Larsen.

Godkendt af dirigent Aage Jørgensen:

Fra 1. april kan det koste dyrt med løse hunde på stranden

Mange dansker bruger stranden i denne tid. Her er der god mulighed for at få frisk luft, samtidig med at den nødvendige afstand til andre personer kan overholdes.
Hvis hunden skal med på turen, er det vigtigt at være opmærksom på, at vi nu har passeret den 1. april, hvor hunden nu være i snor på stranden frem til den 30. september.
På stranden kan en løs hund være skyld i, at sælungen bliver forstyrret og dør af sult. Løse hunde kan også være skyld i, at fugle ikke får ro til at passe æg og unger.
Husk at alle hunde, også de ellers fredelige og velafrettede, har et jagtinstinkt.
 

Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde d. 05.05.21

Notater fra virtuelt bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj kl. 20.00

 Deltagere: Preben, Judi, Lars, Michael, Carsten, Gert og Käthe

 1. Godkendelse af referat og evt. opfølgning fra sidste best.møde den 8. april via Microsoft Teams.

Godkendt uden bemærkninger

 2. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden

 • Mail fra Hanne og Claus Nielsen, Dagmarvej 8, om fartdæmpning på Annavej

Der er sat skilte op, så det er løst

 • Mail fra Ann Jul Nielsen, Bentevej 16, om Parkering på græsarealet ud for Betinavej/Bentevej

Jesper Stenild er orienteret og han følger op – det er ikke grundejerforeningen, der står med dette område.

 • Michael har været i dialog med Fibia vedr. reetablering af områder – Fibia ønsker en dokumentation i form af billeder. Det nævnes på generalforsamlingen, at man skal sige til, hvis der er nogle, der har nogle kritikpunkter.

 3. Veje og Stier

 •  Behandling af Gerts forslag til vedligeholdelse af veje (sendt til bestyrelsen den 28. april)

Gert har været i kontakt med RC-beton for at høre, om der kunne laves noget. NCC er kommet med et oplæg vedr. cirkelbump, som opfylder de gængse krav – og der er desuden til at se i mørke. Prisen er på 20. – 30.000 kr. pr. bump. Vi kan starte op med få 8 på de mest befordrede veje og efterfølgende se på, om der skal flere med. Over en årrække planlægges op til i alt 18 bump på alle relevante grusveje. Finansieringen vil se over flere år.

Kommunen er gået med til, at det er i orden med 30 km skilte. Hvis det kan sættes på Langholmvej, så slipper vi for at orientere om antal bump. Hvert skilt koster 3.000 kr. – 4.000 kr. men en kan også holde i mange år. Generelt er der enighed om, at det er vigtigt med kvalitetsprodukter, der opfylder lovens krav.

Carsten skriver til Anders Bitsch Christiansen med et oplæg om de 8 bump på de i første omgang 3 veje,(Betinavej, Stavnsborgvej og Anna-Dortevej) og et skilt.

 

 1. Økonomi
 • Status v/ Judi

Der har været 3 mindre regninger, som er betalt.

 5. Generalforsamling torsdag den 13. maj kl. 11.00

 • Se vedhæftede dagsorden og udkast til beretning

Åge har påtaget sig rollen som dirigent.

Preben har skrevet bestyrelsens skriftlige beretning, hvor der har været mulighed for at give feedback.

Fremlæggelse af regnskab – det klares af Judi

Forhøjelse af kontingent – Preben svarer på eventuelle spørgsmål og Gert uddyber vedr. veje og bump.

Vi mangler en suppleant til bestyrelsen

Kirsten vil gerne fortsætte på revisorposten

Der mangler en revisorsuppleant

 

 6. Andre punkter

 • Medlemmers mail
 • Judi oplyser, at der nu blot er 8 husstande, som ikke har oplyst mail. Hun forventer, at få fat i flere hen over sommeren.

 7. Eventuelt og næste møde

 

Næste møde er generalforsamlingen d. 13. maj på Viden Djurs, Aarhusvej 49-51 Grenå.

 Notater og referat v/Käthe og Preben.

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2021.

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2021.

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2021.           

Indledning.

Velkommen til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen.

Bestyrelsen ser frem til et godt og konstruktivt møde.

Som følge af den særlige CONVID19-situation i Danmark har vi igen måttet aflyse den planlagte generalforsamling på vandrerhjemmet og igen afholde generalforsamlingen virtuelt over TEAMS. Sidste år blev generalforsamlingen også udsat og afholdt virtuelt så sent som lørdag den 10. okt. kl. 11.00.

Men i år har bestyrelse på sine møder den 20. februar og igen den 4. april 2021 besluttet at gennemføre denne generalforsamling via TEAMS på internettet på den fastlagte dato af hensyn til kommende opgaver.

Bestyrelse har indtil nu fremlagt det revisor-godkendte regnskab op på vores nye hjemmeside. Det vil sige, de fleste har haft mulighed for at læse regnskabet for 2020 på vores hjemmeside. 

Bestyrelsens arbejdsfordeling

Inden for de sidste 2 år er der sket en forholdsvis stor udskiftning på foreningens bestyrelsesposter: Kirsten Bertelsen og Kirsten Højgaard havde allerede meddelt udtræden af bestyrelsen efter mere end 20 års virke, men vor tidligere vejformand Poul Kristensen og Henning Qvist måtte vi også sige farvel til, idet de solgte deres sommerhuse.

Alle 4 har ydet en meget stor, flot og frivillig indsats for Gjerrild Nordstrand.

I løbet af bare 2 år måtte sige farvel til 4 ud af 6 bestyrelsesmedlemmer.

På trods af at møder og forsamlinger ikke var muligt, lykkedes det alligevel at få nye bestyrelsesmedlemmer på plads.  Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig og fordelt arbejdsområderne således:

Navn                                    Funktion                     Primære arbejdsområder

Preben Larsen, Alicevej:         Formand                  Administrator/rollefordeler.

Carsten Jensen, Betinavej:     Næstformand          Lokal kontakt, veje og stier

Judi Jørgensen, Annavej:       Kasserer                 Økonomi, regnskab og budget.

Käthe Fogh, Bentevej:            Sekretær                 Hjemmesiden

Gert Ortkær, Annettevej:        Vejudvalg                Forhold vedr. veje og stier.

Michael Lichtenberg Crone, Annettevej                Fibernet-bredbånd-mobiltelefoni

Lars Skriver, Alicevej:      Suppleant                Skilte, støv under vejområdet

Bestyrelsen har indtil dato afholdt 4 møder, hvoraf 3 på grund af Covid 19 har været virtuelle via kommunikations-platformen TEAMS.

Det har på alle områder været stærkt hæmmende for igangsætning og gennemførelse af opgaver.

Hvorfor udsætter bestyrelsen ikke generalforsamlingen til senere, kunne man spørge?

Det gør vi ikke, idet vi meget gerne vil have sat et kraftigt flueben på et – for alle grundejere – irriterende problem, som har været behandlet på hvert eneste bestyrelsesmøde, siden vi blev stiftet i 1969, nemlig trafikhastighed og støv på vore veje. Nu SKAL og må vi få hamret dette evindelige problem på plads – ligesom de andre væsentlige fokusområder, som vi har løst fra 70érne til 2020´erne:

 • Vi er gået fra dunkevand til dejlig rindende vand i rør og haner i 70érne.
 • Vi er gået fra septiktanke, tørklosetter til et velfungerende kloaksystem i 80érne.
 • Vi har fået vor egen hjemmeside i 90érne. Siden er i 2020 blevet fornyet.
 • Vi har efter en lang kamp fået ”brevduerne” og kobberledningerne suppleret med en mobilmast og nu i år et stærkt og hurtigt fibernet.
 • Vi er desuden næsten kommet helt i mål med at få jeres mails registreret, så vi kan kommunikere direkte med jer, når der er behov.

☹ Men vejene mangler fortsat kraftigt et

Siden 1969 er så godt som alle sommerhusgrunde blevet bebygget, og nye huse kommer til på Strandsletten, så nu er der over 500 sommerhuse i hele området.

Dertil kommer DCU-campingpladsen, som har kapacitet til ca. 85.000 overnatninger på årsbasis, samt at der kommer mange børn & unge på Fjeldholmlejren.

Gjerrild Nordstrand er i dag et meget besøgt og attraktivt område for strand og naturelskere.

Sidste år havde vi endvidere på grund af Coronaen et voldsomt stort besøg ved stranden. Vi forudser, at denne udvikling vil fortsætte fremover, hvor flere danskere foretrækker at blive hjemme i Danmark.

Trafikken er selvsagt steget meget siden 1969, hvor de første bestyrelses-referater nævner problemet med hastighed og støv – modsat er trafiksikkerheden desværre faldet; f.eks. er der ingen af vore grusveje, der har en sikker gå-sti langs vejen i lighed med gå- og cykelstien langs asfaltvejen på Langholmvej.

Nye generationer med børn er på vej ind i den ældre generations huse, og når børnene på vej til stranden skal tit over nogle stærkt bil-trafikprægede veje, hvor hurtigkørende biler ikke ser, når børnene løber ud fra sidevejene. Dette forhold gælder i øvrig også vi andre unge og ældre grundejere.

Man kan frygte den første alvorlige lemlæstelse eller endnu værre et dødsfald i en trafikulykke på vore veje.

Der har siden sidste generalforsamling været en hel del kontakter til kommunens vejafdeling om løsning af for høj hastighed og etablering af vejbump, som tilsyneladende er evindeligt tilbagevendende problem og mere kompliceret en forventet. Kommunens vejingeniør oplyser, at politiet er en hindring for bedre forhold, medens kommunen gerne vil medvirke til f.eks. en prøveordning med 30km/t-zone.

Vores egne opsatte 20 km. – skilte var ikke lovlige og måtte fjernes.

Sten-chikanerne var kommunens vejafdeling og politiet heller ikke glade for. De er blevet omlagt og afmærket bedre – men problemet med hastighed og støv er fortsat ikke løst!

Her i 2021 har vi arbejdet med at opstille nye udformede skilte med henstillinger om fart- og støvdæmpning til bilister.

Vi forsøger at følge lovgivningen og gældende regler på området.

Når vi eller andre grundejere standser de for hurtigt kørende biler, får vi meddelelsen, at der jo står 40 km/zone på Langholmvej.

I bestyrelsen har vi derfor drøftet, hvorvidt vi skulle følge de andre grundejerforeninger med selvtægt: udskifte 40 km/t zoneskiltet på Langholmvej med er 30 km/t – zoneskilt. Men vi har valgt at følge gældende regler og love.

Vi arbejder derfor med etablering af godkendte bump med lang holdbarhed.

I en positiv dialog med kommunen vil vi i første omgang stile efter et prøveprojekt på de primære ”fødelinjer” til sommerhusene og stranden, nemlig 2 bump på Betinavej, 2 bump på Stavnsholmvej og 4 bump på Anna-Dortevej.

Efter godkendelse af prøveprojektet af såvel kommune som Naturstyrelsen er det hensigten også at lave faste bump på nogle af de mindre trafikerede veje. Der stiles over en årrække mod i alt 18 bump, som i væsentlig grad er skal være vedligeholdelsesfrie.

Men et projekt af den karakter kræver økonomi: for de 3 veje i prøveprojektet er det estimeret til 200.000 – 250.000 kr. – penge vi ikke har.

Derfor foreslår bestyrelsen i år en forhøjelse på 100 kr. af medlemsbidraget, som i så fald vil stige fra 600 kr. til 700 kr.

I forbindelse med finansieringen vil vi skære ned på nuværende udgifter, hvor vi hvert år bruger ca. kr. 80.000 på Dustex og ca. kr. 100.000 på vejvedligeholdelse.

Projektet kan evt. gennemføres arbejdsmæssigt og økonomisk over en 2 eller flerårig periode.

Informationsfolder.

Grundejerforeningen har produceret og udsendt via mails en informationsfolder indeholdende vejledninger om bl.a.:

 • Beskæringer af hæk og hegn langs vejene. Vi skal gentage vor anbefaling om beskæring af hyben langs vejene – enkelte steder er beskæringen meget dårlig, og vi anbefaler grundejerne at få det i orden. Hybenrose-buske anbefaler vi også, at I beskærer og allerhelst fjerner, idet de er af invasiv art. Der gælder især på Stavnsborgsvej og Betinavej. Sker der skader på biler på grund af udragende grene, hybenroser eller brombær grene, er de pågældende grundejere erstatningsansvarlige!
 • Vejledning for levering af træ og grene til flis i oktober.
 • Vejledning for nedlukning af vand i frostperioder.
 • Grundejerforeningens vedtægter.
 • Oversigt over bestyrelsens medlemmer.
 • ”Ta´ hensyn” anbefalinger.
 • Vigtige navne og links m.v.

Folderen opdateres og udsendes efter behov.

Check jeres brandsikring og røgalarmer!

Desværre har et par sommerhuse været udsat for brand, senest i april måned på Annettevej, hvor en familie med 3 børn slap dramatisk men heldigt ud af et sommerhus midt om natten. En brand eller røgalarm kunne sikkert have reddet huset fra den voldsomme brand, så check, om I har tilstrækkelig sikring på dette område. 

Mail-liste og kommunikation.

Vi er nu så langt med vor mail-registreringer, at vi kun mangler ganske få for at have et effektivt kommunikationsredskab. Har I ikke afleveret jeres mail endnu, så send den til foreningens kasserer Judi Jørgensen. Mailen bliver kun brugt internt i grundejerforeningen i henhold til persondataloven.

IT, mobiltelefoni og bredbånd

Det store problem, som vi en lang årrække har døjet med på IT-siden, tegner nu til at blive løst:

 • Der er sket et stort positivt gennembrud på området, idet FIBIA har nedgravet fibernet i hele området og foreløbigt har ca. 160 sommerhuse fået det indlagt.
 • På DCU-pladsen har masten nu i alt fået opsat sendere fraTeleNord, 3, Telia og TDC.
 • TDC/YOUSEE tilbyder forsat TV- og WIFI-løsninger via deres kobbernet.

Samarbejde med bl.a. Gjerrild og Omegns Borgerforening, DCU- campingpladsen, Skov og Naturstyrelsen og Hede Danmark.

Convid19 har i høj grad præget kontakten til en række samarbejdspartnere og vil fortsat have indflydelse herpå – bla. har der ikke været afholdt strandrensninger.

Det samme gælder DCU-campingpladsen; vi har en aftale, som gør, at sommerhusgæsters børn gerne må komme på campingpladsens legeplads. Så længe Corona situationen ikke er bedret, må DCU-pladsen indtil videre sige nej tak til sommerhusfolket om køb af endags billetter til børn.

Skov- og Naturstyrelsen ejer en stor del af strandarealet ved Gjerrild Nordstrand, Betinavej, og desuden de to slæbesteder, der anvendes til mere eller mindre permanent oplægning af både.

Styrelsen vil de næste par år fortsætte arbejdet med rydning af træer og hyben langs stranden. Vi må således forvente støj fra maskiner.

Styrelsens har ønsket ordnede forhold for både, og det er nu i 2020 gennemført med registrering af både i området og både uden ejere-tilmelding er fjernet.

Ordnede forhold ønskes også på slæbestederne ved Gjerrild Nordstrand. Styrelsen er endvidere interesseret i etablering af et bådelaug.

Vi har ikke et bådelaug, som organiserer ejerne af bådene.

Vi har udsendt en opfordring til grund- og bådejere i GNG men også til formanden for grund- og bådejere på Fridavej om at indtræde i et kommende bådlaug.

Foreløbig har 4 meldt sig til at indtræde i arbejdet med lauget, som vi håber kommer i gang, når CONVID19 situationen åbner mere op for mødeaktiviteter.

Hede Danmark. Vi har et fint samarbejde med Hede Danmark omkring træaffald til flisning, og de indsamler gren- og træaffaldet i uge 43 og 44. Skovfoged Søren Stilling fra Hede Danmark har igen været på besøg hos os og har de senere par år bemærket, at der er udlagt haveaffald, som ikke kan karakteriseres som gren- og træaffald. Dermed falder både kvaliteten og prisen på flisen, idet hækaffald og lignende ikke er brandbart velegnet. Hjælp derfor med at højne kvaliteten. Gå ind på vores hjemmeside eller den udsendte informationsfolder og se vejledningerne omkring levering af træaffald til flisning.

GNG´s årsregnskab.

Årsregnskabet med revisorernes underskrift ligger på hjemmesiden og ligger under og tæt på det budgetteret – et flot resultat. Tak til vor nye kasserer Judi Jørgensen for en flot styring af pengene.

Afslutning på bestyrelsen skriftlige beretning:

Bestyrelsen siger STOR TAK til alle samarbejdspartnere og ikke mindst Gjerrild Nordstrands grundejere for et godt samarbejde og kontakt i årets forløb.

Vi håber, at de igangværende vaccinationer bevirker, at vi kan ses under bedre forhold senere i 2021.

Pas på jer selv og jeres familie.  

Og der skal selvfølgelig også lyde en stor tak fra min side til bestyrelseskollegerne for et rigtigt godt samarbejde – tak skal I have.

P.b.v.

Preben larsen

formand 

Hvordan du deltager i den virtuelle generalforsamling

Hvordan du deltager i den virtuelle generalforsamling

Kære medlem af Gjerrild Nordstrands Grundejerforening.

 

Som tidligere meddelt holder vi generalforsamling i grundejerforening d. 13.05 kl. 11.00 – det bliver over Teams.

Vi ”åbner” mødet kl. 10.30, så kom endelig på i god tid.

 Har du ikke Teams på PC’en, kan du enten downloade  programmet, eller du kan vælge at tilgå mødet via din browser – hvilket også fungerer fint.

Når du har installeret Teams, kan du følge dette link, og så kommer du direkte ind til mødet. Du skal være klar i god tid, så du er sikker på, at du kan komme ind.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:f37f7b3802ef480d92e6f0735f0d06aa@thread.tacv2/1619966302396?context=%7B%22Tid%22:%22ac1e3cd1-453d-4012-a012-09088a51ed96%22,%22Oid%22:%22983597fe-349b-430a-871c-dfbcbdae20e2%22%7D

 

 

 

 

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 8. APRIL 2021

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 8. APRIL 2021

Deltagere: Preben, Judi, Lars, Michael, Carsten, Gert og Käthe

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde LØRDAG DEN 20.02.21

 

 • Referat godkendt uden bemærkninger

 

 1. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden

 

 • Preben har pr. mail kontaktet kommunens vejingeniør for et møde – Preben rykker igen for et møde, hvor han vil deltage sammen med Gert og Carsten. Det kan evt. blive foreslået, at det kan holdes udendørs.
 • På campingpladsen kan der ikke holdes generalforsamling, hvis der ikke åbnes op. Vi forventer dog stadig, at generalforsamlingen holdes på vandrehjemmet.
 • Mødet holdes virtuelt, hvis der ikke er åbnet op. Bestyrelsen holder mødet samlet på Viden Djurs i Grenaa, hvis forsamlingsforbud er ændret.

 

 1. Veje og Stier
 • Vejudvalgets gennemgang af vejene, anbefalinger og beslutninger.
 • Henvendelse til Norddjurs Kommune om møde.
 • Vejvedligeholdelse. Ny aftale med entreprenør Karsten Gregersen v/Preben
 • Start og arbejdsfordeling på nedsættelse af de indkøbte nye skilte.

 

 • Før påske var der en rundtur med Karsten Gregersen. Efterfølgende er vejene blevet udbedret – og med den anden belægning, tegner der sig et billede af, at det holder bedre.
 • Det er relevant, at der bliver møde med kommunen, så de forskellige bump bliver etableret. Nu, hvor Dustex er fjernet, er det nødvendigt med, at farten mindskes.
 • Vejentreprenøren har informeret om, at materialet bliver mere bæredygtigt og med mindre sand og deraf mindskning af støv.
 • Gert vil lave en beskrivelse a, hvilke beslutninger, der er vedr. vejenes vedligeholdelse. Flere veje er der desværre ikke set på – derfor foreslår Gert, at der skal udspecificeres, hvordan det ændrede og højere beløb er fremkommet.
 • Der følges op på hvilke materialer, der benyttes – Gert retter henvendelse til Karsten Gregersen – nu skal problemet mht. støv og hastighed løses. Vejingeniør Anders Bitch Christiansen fra kommunen er positiv overfor, at der sker noget. Før dette holdes, kommer vi ikke videre. Han vil gerne kontakte politiet med henblik på, at vi i første omgang laver et prøveprojekt på udvalgte veje.
 • Der er nu nye ”Tag-hensyn- skilte” til opsætning. Gert og Carsten har set på, hvor der kan placeres vejbump og skilte – og der er forslag om, at de gennemgående veje får vejbump – og så kan nye skilte bruges på de mindre veje.
 • Preben indkalder til et weekend- møde, hvor vi samles og i fællesskab får sat skilte op.

 

 1. Hjemmeside og IT
 • Status på hjemmesiden v/Preben: Har brug for en vejledning til hjemmesiden. Kan Charlotte lave en sådan?

 

 • Charlotte Holst, der har lavet hjemmesiden, vil fortsat gerne være behjælpelig, og aftalen er, at Charlotte i et Teams møde guider og forklarer interesserede bestyrelsesmedlemmer, hvordan man arbejder med og i hjemmesiden.
 • .
 • Status på fibernet v/Michael
 • Gert gør opmærksom på, at FIBIA bør reetablere det græs, som de har fjernet. Generelt er det et pænt arbejde, som de har foretaget.
 • Michael fortæller, at der ikke har været nogle væsentlige henvendelser – det ser ud til, at alt fungerer.
 • En enkelt har gjort opmærksom på, at der blev spurgt om, hvor kloakledninger m.m. er placeret. Der er ikke oversigtskort på de enkelte matrikler, men der er over de større på området.
 • Gert gør opmærksom på, at det ikke er kundens ansvar vedr. de forskellige ledninger – det er entreprenørens ansvar.

 

 

 1. Grenaffaldsordningen (Preben)

Beboere på Stavnsborgvej klager over, at grundejere læsser grenaffald af på P-pladsen. Aktion i den forbindelse.

 • Enkelte grundejere har smidt grenaffald på P-pladsen. Det generer beboerne – og er bestemt heller ikke i orden.
 • Grundejerforeningen foretager sig ikke noget i denne forbindelse, da vi mener, at er lavet tilfredsstillende.
 1. Økonomi

Årsregnskab 2020 og budget 2021 v/ Judi

 • Beslutning om at tage kontingentforhøjelse på 100 kr. med som forslag på generalforsamlingens dagsorden, bl.a. fordi der forventes større udgifter til veje, bump m.m
 • På budgettet holdes vejvedligeholdelsesomkostningerne dog på 126.000 kr., indtil kontingentforhøjelsen er godkendt.
 • Der er i øvrigt ikke de store ændringer og udgifter siden sidste møde, bortset fra omkostninger til hjemmesiden via One.com.

 

 1. Generalforsamling lørdag den 13. maj 2021 kl. 10.00

Se vedhæftede udkast til dagsorden.

 • Dagsorden godkendt – kommer straks op på hjemmesiden. Her er noteret, at hvis vi ikke kan mødes fysisk, så bliver det virtuelt. De medlemmer, der har oplyst mailadresse, modtager en mail fra Käthe med link til deltagelse i generalforsamlingen over Teams.
 • Åge vil godt være dirigent.
 • Der sendes regnskab og dagsorden ud til alle på mail (og på hjemmesiden) SENEST DEN 22. APRIL – og efterfølgende den skriftlige beretning. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 29. april.
 1. Andre punkter
 • INFORMATIONSFOLDEREN til medlemmerne. Kommentarer og bemærkninger hertil.
  • Folderen har givet positive tilbagemeldinger – og undren over flere informationer, som man ikke var vidende om.
  • Forslag om tilføjelser i revideret udgave: Info omkring campingpladsen – og at børn må lege der.
  • Nærmeste indkøb kan foretages på Letkøb oppe i Gjerrild by og også på campingpladsen.
  • Loppemarked skal være på egen grund – og ikke på vejene.

 

 • Status på medlems-mails
 • De fleste er inde – mon ikke de sidste 10 kommer i løbet af sommeren
 • Carsten følger op – vil gerne gå rundt såvel med breve som at forsøge med personlig henvendelse.

 

 • Status på båd-laug projekt – oprettelse af arbejdsudvalg.
 • Der har været flere positive henvendelser vedr. båd-laug, hvoraf fire har givet info om, at de gerne vil indgå i dette.

 

 1. Eventuelt og næste møde

Onsdag d. 5.05.2021 kl. 20.00 over Teams

Notater v. Preben og Käthe

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Torsdag den 13. maj 2021 ca. kl. 11.00 (dvs. efter Vandværkets generalforsamling på Gjerrild Vandrerhjem.)

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning (som drøftes og sættes til afstemning)
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf
 4. Fremlæggelse af budget og kontingent for kommende år og godkendelse heraf
 5. Indkomne forslag (indsendes senest 29.april pr. mail). Bestyrelsen foreslår en forhøjelse fra 600 kr. til 700 kr. – set i lyset af forventede større omkostninger til etablering af vejbump m.v. i de kommende år.
 6. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen.
 7. Valg (se vedtægternes § 16 og 17):
 8. Formand (vælges i ulige år): Preben larsen – er indstillet på genvalg.
 9. Kasserer (vælges i lige år).
 10. Bestyrelsesmedlemmer: 2 er på valg i ulige år: Käthe Fogh og Gert Otkjær (valgt i 2020 for 1 år i s f Poul Christensen) – begge er indstillet på genvalg.
 11. Bestyrelsessuppleanter: 1 suppleantpost er vakant, og der skal vælges en for 2 år.
 12. Revisorer: Kirsten Bertelsen er på valg – er indstillet på genvalg. Hun blev i 2020 valgt for 1 år i stedet for John Jørgensen, som ikke er grundejer mere. Erik Svendsen blev genvalgt for 2 år i 2020 og er ikke på valg.

1 revisorsuppleant (vælges hvert år) er vakant og ny skal vælges.

 1. Eventuelt

 NB! NB! Hvis generalforsamlingen på grund af COVID-19 ikke kan afholdes ved medlemmernes fysiske fremmøde, så afholdes generalforsamlingen samme dag kl. 11.00 digitalt på internettet over Microsoft Teams. Der sendes mail til alle med link til mødet.

 Venlig hilsen

Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

Bestyrelsen

 

 

GNG ‘s regnskab med budget 2020

 

Periode: 1. jan. 2020 – 31. dec. 2020        
Betegnelse GNG 2020 Budget 2020 GNG 2019 Budget 2021
D R I F T S R E G N S K A B        
         
INDTÆGTER        
Vejbidrag 137.540,00                138.000 137.170,00               174.840
Grenaffald 80.730,00                  81.000 80.270,00                 81.000
Vejtilskud 7.658,85                    5.000 5.399,09                   7.000
Renteindtægter 0                           –   750                          –  
Opkrævning GND 0                           –   0                          –  
Opkrævning drænlaug 0                        500 0                          –  
Indtægter i alt 225.928,85                224.500 223.589,09               262.840
         
UDGIFTER        
Vejvedligeholdelse -125.624,80                125.000 -127.647,50               126.000
Skilte og vejtilbehør -11.541,25                           –   0                   4.000
Grenaffald -86.300,00                  85.000 -85.093,75                 86.000
ForeningLet -5.040,00                    5.000 -4.561,00                   5.100
Hjemmeside -104                    2.500 -3.091,13                   1.000
Nets -2.006,69                    2.500 -2.040,09                   2.500
Generalforsamling -1.235,35                    5.000 -2.231,00                   5.000
Telefon og kørsel 0                    5.000 -1.345,00                   5.000
Kontorhold -731,28                    1.000 -1.314,79                   1.000
Bestyrelsen 0                    8.000 -10.572,00                   8.000
Gaver og blomster -3.000,00                    1.000 -1.688,95                   1.000
Gebyrer -500                           –   -100                       500
Diverse udgifter -2.365,00                        300 -275                   2.000
Udgifter i alt -238.448,37                240.300 -239.960,21               247.100
         
DRIFTRESULTAT -12.519,52                -15.800 -16.371,12                 15.740
         
S T A T U S R E G N S K A B        
         
AKTIVER        
Danske Bank 0   0  
Sparkron 109.260,98   121.040,50  
Tilgodehavender -2.190,00   -1.450,00  
Aktiver i alt 107.070,98   119.590,50  
         
PASSIVER        
Egenkapital primo 119.590,50   135.961,62  
Årets resultat -12.519,52   -16.371,12  
Egenkapital ultimo 107.070,98   119.590,50  
Diverse kreditorer 0   0  
Opkrævning GND 0   0  
Oprkævning Drænlaug 0   0  
Passiver i alt 107.070,98   119.590,50  
         
BALANCE 0   0  

 

 

Referat af VIRTUEL BESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 20. FEB. KL. 10.00

Referat af VIRTUEL BESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 20. FEB. KL. 10 -12

NB! den fremhævede tekst med sort er dagordenes punkter og underpunkter og lys tekst referat

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 31. oktober 2020 hos Preben larsen

Der mangler afklaring om Generalforsamling kan afholdes hos DCU i Gjerrild. Resten Godkendt.

2.  Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden

 • Meddelelse fra Käthe om midlertidig udtræden af bestyrelsen p. g. a. sygdom.

Preben fået koder til hjemmesiden. Judi skriver referat. Lars Skriver indtræder i bestyrelsen under Käthes fravær.

3.  Veje og Stier

 • Henvendelse til Norddjurs Kommune og svar herfra.
 • Anvendelse af Dustex, beslutning herom.
 • Vejvedligeholdelse. Ny aftale med entreprenør Karsten Gregersen v/Preben
 • Status på skilteprojekter.

Vi vil overtage vedligeholdelsen af Stavnsborgvej i lighed med Betinavej (fordeling af omkostninger) – Preben meddeler kommunen dette herunder søger om tilladelse fra kommunen til at opstille de producerede ”tag-hensyn-skilte”.

Bestyrelsen besluttede ikke at anvende Dustex (pris pr. gang vil beløbe sig til ca. 20.600 incl. stavsborgvej). Vi mener at problemerne med støv og hastighed vil kunne løses via etablering af vej bump.

Til de kommende opgaver blev der nedsat et hurtigt arbejdende vejudvalg bestående af: Carsten, Gert og Michael.

Opgaver for vejudvalg;

 • Oplæg om hvilke vejbump vi skal investere i og hvor de skal etableres..
 • Gennemgang af alle veje med Karsten Gregersen og lave et oplæg for vedligeholdelse af vejene 2021.
 • Overblik om evt. reparation af vejskader forsaget af FIBIA. Kontakten til FIBIA er Michael.
 • Udpegning af steder, hvor de nye ”ta´-hensyn-skilte”  kan opsættes.

4.   Hjemmeside og IT

 • Status på hjemmesiden v/Preben
 • Status på fibernet v/Michael

Preben overtaget hjemmesiden. Michael orienterede om fibernet.

5.  Grenaffaldsordningen (Preben)

 • Forløb oktober 2020
 • Udmelding fra Hede Danmark og kvalitetsforbedring v/Preben

Orienteret om forløbet 2020. Kvaliteten lidt bedre i 2020. Vi forventer ikke at kvaliteten ændrer sig væsentligt de kommende år. Enighed om at lave grenafhentning igen i 2021, men kommer der en forhøjelse vil vi tage stilling til om vi skal stoppe.

Hede Danmark vil gerne lave en informations folder. Vi forslår, at de medsender et tilbud på træfældning

6.   Økonomi

 • Årsregnskab 2020 og budget 2021 v/ Judi

Regnskab godkendt af revisorer. Besluttet, at forslå en kontingentforhøjelse på kr. 100.-, idet vi må imødese ekstra udgifter til vej bump. Regnskab og budget rundsendes til bestyrelsen.

7. Generalforsamling lørdag den 13. maj 2021 kl. 10.00

 • Punkter til dagsorden og beretning

Forslag om kontingent forhøjelse med kr. 100- til vejforbedringer/projekter (stiger i så fald fra kr. 600 til kr. 700)

På valg til bestyrelsen: Preben, Käthe og Gert. Revisor: Kirsten Berthelsen

8. Andre punkter

 • Status på medlems-mails
 • Status på båd laug projekt – oprettelse af arbejdsudvalg.
 • Forslag: Til grundejerforeningens medlemmer laves en A-5 folder/8 sider indeholdende f.eks.:

Vedtægter Grundejerforeningen, – do- Vandværket, Vis Hensyn Henstillinger (høj musik, brug af græsslåmaskiner etc. på bestemte tidspunkter), beskæring af træer langs veje, retningslinjer for levering af grene og træ til flis i oktober, Strandrensning, vejledning om nedlukning i frostperioder og vigtige kontakter til brand – politi – vandværk m.v.

Folderen udsendes via mail til medlemmer og nye sommerhusejere.

Medlems mailadresser: pt mangler vi mailadresse på 19 medlemmer.

Båd laug: 4-5 interesseret.

A-5 folder til nye medlemmer med Information: Blev besluttet. Preben og Judi har opgaven.

9. Eventuelt og næste møde

Næste møde torsdag d. 8. april kl. 20.00 via Teams.

20.02.21 Judi/Preben

To Meddelelser til Bådejere ved Gjerrild Nordstrand!

To Meddelelser til Bådejere ved Gjerrild Nordstrand!

 

 

 DIN BÅD ER I FARE…

 

1. Hvis du ikke allerede har fået registreret din båd ved Naturstyrelsen, så ligger den øjensynligt på P-pladsen ved det hvide informationshus. Naturstyrelsen har i efteråret udsendt følgende information:

 

Naturstyrelsen fjerner både uden numre fra Gjerrild Nordstrand langs ophalerpladserne ved stranden.  

Naturstyrelsen har indført en registrerings-ordning for de borgere der gerne vil have både liggende på styrelsens areal ved Gjerrild Nordstrand. 

Bland andet på grund af jeres hjælp med at formidle budskabet videre, er der allerede en del af bådene, der har fået nummer på. 

Vi vil fjerne de både, der ikke har numre på. I første omgang fjernes de dog ikke helt, men flyttes op på kommunens parkeringsplads ved Stavnsborgvej. 

Her kommer de til at ligge indtil 1. december 2020, hvorefter de enten overgives til politiet som hittegods (hvis de repræsenterer en vis værdi) eller køres på losseplads. 

Bådejere der vil have numre kan sende en mail til kjy@nst.dk eller ringe på 72 54 39 20 inden for normal arbejdstid. 

Venlig hilsen 

Jesper Stenild 

Forstfuldmægtig | Kronjylland +45 24 69 38 04 | ild@nst.dk

 2. OPRETTELSE AF ET BÅDLAUG – ER DU INTERESSERET I AT VÆRE MED I EN ARBEJDSGRUPPE, SÅ GIV BESKED TIL GRUNDEJERFORENINGEN? 

Grundejerforeningen har fået vedhæftet forslag til: 

”etablering af 2 faste ”køreveje” ned til stranden så småbådene med håndkraft kan skubbes ned i vandet og ditto køres op på slæbestedet. Som det er nu, er det meget vanskeligt at sætte en båd i vandet og især at få den trukket op” 

Forslaget er videresendt til Naturstyrelsen, som administrerer forholdene langs stranden. Naturstyrelsen er indstillet på at gå med til at der opsættes nogle fælles faciliteter ved hvert af de to slæbesteder. Jesper Stenild, Naturstyrelsen, har i brevet til bådejere nævnt ophaler-spil og faste pladser (stolper eller lignende) til at lægge både på og skriver videre: 

”En bund som beskrevet i vedhæftet forslag og som tages op om vinteren, kunne jo godt være en del af det, tænker jeg. Jeg mener at kajakklubben har fået tilladelse til noget tilsvarende for nogle år siden. Men der vil være en række forudsætninger, som jeg lige vil ridse op her, idet man skal have gang i en flertrinsraket:

 

 1. Få etableret er bådelaug, eller en anden type forening, der har interesse i de to slæbesteder.
  Er bådelaug kan jo godt have medlemmer som ikke har bådplads og nummer, men også dem der kommer og bruge slæbestedet til at sætte en båd i vandet.
  Vi vil på ingen måde blande os i hvordan sådan en forening skrues sammen, vi ønske bare at have en enkel fælles indgang til brugerne af slæbestederne.
 2. Bådelauget/foreningen aftaler med os, hvilke anlæg og placering vi kan gå med til, og laver måske også på dette tidspunkt en aftale om en fremtidig drift
 3. Bådelauget/foreningen søger om de relevante tilladelser (her giver vi gerne råd og vejledning og hjælp til forespørgsler)
 4. Bådelauget/foreningen skaffer den nødvendige finansiering til etablering.
  Jeg vil gætte på, at dette alt andet lige vil være lettere når der er giver tilladelser.
  Tilskud kommer som regel med en tidsfrist, og processen med at indhente tilladelser kan tage rigtig lang tid, specielt hvis der bliver klaget over dem.”
   

LAG (Landdistrikternes Aktions Gruppen), som har givet penge til Kajakklubbens underlag, yder støtte til sådanne formål efter ansøgning. 

Venlig hilsen 

Jesper Stenild

 

 

Referat fra Gjerrild Nordstrands Drænlaug`s generalforsamling d. 10.10.2020 på Doloresvej 6

 1. Valg af dirigent

Bjarne Kjærgaard 

 1. Udvalgets beretning

Formanden Finn Pedersen orienterede om de aktiviteter, der har været de sidste 2 år: 

 • Grøften omkring drænudløbet er blevet renset november 2018. 
 • Kort gennemgang af drænets tilstand og funktion. Derudover nævnte Finn, at der tilstræbes rensning/gennemskyldning af drænsystemet hvert andet år, men at det ikke havde været nødvendigt i den forgangne periode. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 1. Regnskab og fastsættelse af bidrag til lauget

Det udsendte regnskab, der udviser en kassebeholdning på kr. 26.521,42 blev kort gennemgået af Kirsten Bertelsen. 

Bidrag til drænlauget blev fastsat til at være uændret kr. 75 hvert år med opkrævning sammen med bidrag til grundejerforeningen. 

Godkendt 

 1. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag. 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 2 supplanter

På valg: Lars Sørensen og Bjarne Kjærgaard. Derudover udtræder Finn Pedersen, som har solgt sit hus. Lars Sørensen og Bjarne Kjærgaard blev genvalgt for en ny periode. Frederik Madsbjerg, Doloresvej 3 blev valgt for en halv periode isf. Finn Pedersen.  Suppleanter: Jørgen Bertelsen og Sven Poulsen genvalgtes.

 

 1. Valg af revisor + revisorsuppleant

Christa Sørensen blev genvalgt som revisor. Som revisorsuppleant valgtes Morten Rasmussen, Dagmarvej 14.

 

 1. Eventuelt

Under eventuelt blev der taget afsked med Finn Pedersen, og bestyrelsen takkede ham for et langt og ansvarligt arbejde med drænlauget.

Finn Pedersen holdt selv en usædvanlig fin tale om sit lange og engagerede virke med lauget.

 

 Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede lauget sig med Bjarne Kjærgaard som ny formand.

Information til bådejere ved Gjerrild Nordstrand.

 Dette informationsbrev er sendt til alle 26 bådholdere, der indtil nu har bedt om bådnumre til arealerne ved Gjerrild Nordstrand.

I dette brev vil vi:

 • besvare nogle af de spørgsmål, som vi har fået,
 • orientere om, hvad vi forventer at gøre på arealet i sidste halvdel af 2020,
 • samt opfordre til, at der dannes et bådelaug.

 Ophalervogne, spil mm.

Et par af jer har spurgt om muligheden for, at lade bådene stå på en ophalervogn, når de ikke er i brug.

Det korte svar er nej. 

En del af baggrunden for saneringen af området, er blandt andet at mindske mængden af tekniske anlæg på vores areal.

Tekniske anlæg, som gør det umuligt at pleje området med maskiner.

Det er derfor, at vi vil have nedstøbte pæle, ophalerspil og lignende væk fra arealet. Vi er godt klar over, at dette vil gøre det mere besværligt for jer som bådejere.

Hvis der etableres et bådelaug, vil vi derfor være åbne over for, at der opsættes fæl- les ophalerspil, og måske også etableres en form for faste pladser til bådene (vand- rette stolper, eller lignede).

 Men det skal være i dialog med os omkring udformning og placering, og det kan først ske, når der er indhentet den fornødne dispensation fra Kystdirektoratet.

 Det videre forløb

Ugen inden efterårsferien vil vi gennemgå arealet, og sætte skilte på de både, der ikke har numre på. Heraf vil det fremgå, at båden vil blive fjernet uden advarsel, senest ved udgangen af oktober/starten af november.

Dette gælder selvfølgelig ikke, hvis der i mellemtiden bliver sat et nummer på bå- den.

 De fjernede både vil i en periode blive lagt på den store p-plads ved Stavnsborgvej, herefter vil de, alt efter værdi, blive kørt til politiauktion eller på losseplads.

I løbet af vinterhalvåret vil vi dernæst fjerne de jordfaste anlæg, der måtte være til- bage på arealet.

 Kronjylland

journal. NST-551-00746 Ref. Jesper Stenild

Den 29. september 2020

 Naturstyrelsen • Vasevej 7 • 8920 Randers NV

Tlf. 72 54 30 00 • Fax 86 45 40 36 • CVR 33157274 • EAN 5798000860315 • kjy@nst.dk www.nst.dk

 

Det vil være Naturstyrelsen, der afholder udgiften til at fjerne herreløse både og faste anlæg.

 Bådelaug

Vi vil anbefale, at jer, der har bådnumre, går sammen i en lille forening, et bådelaug.

Som nævnt ovenfor, vil et bådelaug kunne lave fælles aftaler med os om emner, som det ikke vil være muligt at kunne lave individuelle aftaler om.

På grund af persondatalovgivningen, kan vi ikke umiddelbart dele den enkeltes kontaktoplysninger med jer alle sammen.

Derfor er der i den mail, som dette brev er vedhæftet, givet en anvisning på, hvor- dan man sender en mail, som giver os mulighed for at dele jeres kontaktoplysninger.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Jesper Stenild

Forstfuldmægtig | Kronjylland

+45 24 69 38 04 | ild@nst.dk

 

 

Hede Danmark samler grenaffald uge 43 og uge 44

Hede Danmark samler grenaffald uge 43 og uge 44

Så er der atter tid til hentning af grenaffald. Hede Danmark påbegynder indsamling mandag d. 19.10.2020 og henter frem til og med uge 44. 

Husk endelig at overholde reglerne, der også er her på hjemmesiden. 

Referat fra ordinær generalforsamling d. 10.10.2020.

  Referat fra ordinær generalforsamling d. 10.10.2020.

Generalforsamlingen blev afholdt digitalt over Microsoft Teams

 1. Valg af dirigent.                                                                                                                                                                                Aage Jørgensen, Annavej 8, blev valgt til dirigent og meddelte, at generalforsamlingen var lovlig, eftersom indkaldelse    var lagt på hjemmesiden den 24. april; opslag var opsat i informationsboden på Langholmvej 8. maj. Meddelelse om flytning fra vandrerhjemmet til digital afvikling er meddelt på infoboden den 12.09 og på hjemmesiden den 23.09.2020.

 2. Bestyrelsens mundtlige beretning. Den skriftlige beretning og regnskabet er lagt på hjemmesiden www.gjerrild.dk i maj måned 2020.

 Formand for GNG Preben Larsen fremlagde den mundtlige beretning, der i store træk lagde sig op ad den skriftlige beretning. 

 • Der kom spørgsmål fra tilhører vedr. støvsikring på Stavnsborgsvej, hvilket der blev taget positivt imod, så der arbejdes videre med dette.
 • Der kom desuden et ønske fra anden tilhører om, at der blev lagt op på hjemmesiden, hvornår Hede Danmark fjerner grenaffald. Det er nu blevet skrevet på hjemmesiden.
 • Der blev desuden ytret ønske om, at ”Vis Hensyn” blev tydeliggjort på hjemmesiden. Der kommer skilte op i området – og så håber vi, at det har den ønskede effekt.

Den mundtlige beretning blev efterfølgende godkendt.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (kan ses på www.gjerrild.dk under rubrikken “Nyt fra Nordstranden”) samt forslag til budget for det kommende år.

 Til spørgsmål om, hvad ”Forenings-let” er, blev der svaret, at det er foreningens regnskabsprogram.

Regnskab og budget blev godkendt. 

 1. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsens forlag om uændret kontingent blev godkendt. 

 1. Indkomne forslag.

Grundejerforeningen har modtaget et forslag vedr. støvbehandling på Stavnborgvej.  

 • Der arbejdes positivt videre med dette.

Vejformand Poul Kristensen og Formand Preben Larsen oplyste til forslaget: at Stavnsborgvej er en kommunal vej. Kommunen skal derfor praktisk og økonomisk involveres, idet en Dustex behandling kræver ny vejbelægning, hvis den skal være effektiv. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis grundejerforeningen og kommunen kan indgå en ordning, som grundejerforeningen allerede har med Naturstyrelsen om Betinavej, som ejes af Naturstyrelsen. Her betaler Naturstyrelsen en procent-andel af omkostningerne.

 1. Valg

Bestyrelsesmedlemmer på valg: 

b:        Kirsten Bertelsen ønsker ikke genvalg som kasserer.

            Suppleant Judi Jørgensen, Annavej 8, blev efter bestyrelsens indstilling valgt og overtager jobbet som ny                              kasserer.

c1:       Kirsten Højgaard ønsker ikke genvalg.

            Carsten Jensen, Betinavej 12 blev valgt.

c2:       Michael Lichtenberg Crone – villig til genvalg – (valgt for 1 år i 2019 i s f Henning Qvist)

            Michael blev valgt og fortsætter som bestyrelsesmedlem.

c3:       Poul Kristensen – har solgt sit hus og fratræder derfor ekstraordinært bestyrelsen.

            Gert Otkjær, Annettevej 14-16 blev valgt.

d:      Suppleanter på valg:  Lars Skriver

          Lars Skriver blev genvalgt. 

NB! Der mangler 1 suppleant, som vælges 1 år i stedet for Judi Jørgensen

e1:     Revisorer på valg: Erik Svendsen – villig til genvalg

          Erik Svendsen blev genvalgt

          Der skal for 1 år vælges en ny revisor for John Jørgensen, som ikke er grundejer mere.

         Kirsten Bertelsen indvilligede i at påtage sig jobbet som revisor.

e2:    Revisorsuppleant på valg (vælges hvert år).

          Laila Rolighed blev genvalgt.                

 1. Eventuelt

Næste år håber vi, at generalforsamlingen d. 13. maj 2021 atter kan holdes på Gjerrild Vandrehjem. Det er som vanligt    Kr. Himmelfartsdag.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med ”Tak for god ro og orden”.

 

 

Naturstyrelsen fjerner både uden numre fra Gjerrild Nord- strand ved udgangen af oktober

Som jeg orienterede jer om i foråret, har Naturstyrelsen indført en registrerings- ordning for de borgere der gerne vil have både liggende på styrelsens areal ved Gjerrild Nordstrand.

Bland andet på grund af jeres hjælp med at formidle budskabet videre, er der alle- rede halvdelen af bådene, der har fået nummer på.

Nu har vi brug for jeres hjælp til at få de sidste med.

Vi planlægger nemlig at fjerne de både, der ikke har numre på ved udgangen af ok- tober.

I første omgang fjernes de dog ikke helt, men flyttes op på kommunens parke- ringsplads ved Stavnsborgvej.

Her kommer de til at ligge i nogle 3-4 uger, hvorefter de enten overgives til politiet som hittegods (hvis de repræsenterer en vis værdi) eller køres på losseplads.

Vi håber dog de resterende ejere vil melde sig inden da.

Vi har i onsdags sat sedler på de både der ikke havde numre. Men sådanne sedler kan jo fjernes af vind og vejr.

Så det vil hjælpe os meget hvis I kunne formidler dette videre til jeres medlem- mer/kunder, enten ved nyhedsbreve, opslag eller hjemmeside.

Bådejere der vil have numre kan sende en mail til kjy@nst.dk eller ringe på 72 54 39 20 inden for normal arbejdstid.

På forhånd tak for hjælpen.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig. Venlig hilsen

Jesper Stenild

Forstfuldmægtig | Kronjylland

+45 24 69 38 04 | ild@nst.dk

Dette brev er sendt til:

Gjerrild og Omegns Borgerforening Gjerrild Nordstrand Grundejerforening Fridavej Grundejerforening og Camping Gjerrild Nordstrand

Kronjylland

journal. NST-2302-00141 Ref. Jesper Stenild

Den 9. oktober 2020

Naturstyrelsen • Vasevej 7 • 8920 Randers NV

Tlf. 72 54 30 00 • Fax 86 45 40 36 • CVR 33157274 • EAN 5798000860315 • kjy@nst.dk www.nst.dk

Bestyrelsens skriftlige beretning 2019

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2019.

Indledning.
Som følge af den særlige Corona-situation i Danmark har Gjerrild Nordstrands Grundejerforening (GNG) måttet aflyse den planlagte generalforsamling den 21. maj 2020. Det forventes, at GNG kan gennemføre en ordinær og mundtlig generalforsamling lørdag den 10. okt. kl. ca. 11.00 – eller umiddelbart efter Vandværkets generalforsamling, som starter kl. 10.00.
GNG´s bestyrelse har indtil da valgt at uploade den skriftlige beretning samt det revisor-godkendte regnskab på GNG´s nye hjemmeside.
Kommentarer og bemærkninger til såvel den skriftlige beretning som til regnskabet er meget velkomne og kan sendes til bestyrelsens formand pr. mail: prela@mail.dk

Bestyrelsens arbejde.
Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig således og med følgende arbejdsområder. Suppleanterne har fået tildelt arbejdsområder og deltager, i det omfang de kan, i bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret.
Navn Funktion Primære arbejdsområder
Preben Larsen Formand Administrator og rollefordeler.
Kathe Fogh Næstformand Ansvarlig for hjemmesiden.
Kirsten Bertelsen Kasserer Økonomiske forhold, regnskab og budget.
Poul Kristensen Vejformand Forhold vedr. veje og stier.
Kirsten Højgaard Sekretær Sekretæropgaver samt lokal kontaktperson.
Michael L Crone Best. medlem Forhold vedrørende Natur og Miljø
Judi Jørgensen Suppleant Assisterer vejformanden i f.m. veje og stier
Lars Skriver Suppleant IT og fibernet.

Bestyrelsen har indtil dato afholdt 4 møder, hvoraf 1 har været afholdt virtuelt via kommunikations-platformen TEAMS.

Der har især været arbejdet med 2 fokusområder:

 1. Vejene – herunder især etablering af bump, hastighed på grusvejene, støv herfra samt vedligeholdelse.
 2. Kommunikation med medlemmerne via etablering af en ny hjemmeside.
  Ad 1: Vejene

 1. Der har siden sidste generalforsamling været en hel del kontakter til kommunens vejafdeling om løsning af for høj hastighed og etablering af vejbump, som tilsyneladende er evindeligt tilbagevendende problem og mere kompliceret en forventet.
  Vores egne opsatte 20 km-skilte er ikke lovlige, og stenchikanerne er vejafdelingen og politiet ikke glade for. De skal afmærkes bedre og allerhelst fjernes.
  Anbefalingerne fra kommunens vejingeniør blev, at vi skal afmærke stenchikanerne bedre med afstandsskilte, fjerne de inderste sten og lave cykel- og gangsti bag om de tilbageværende stenchikaner. Det er det kompromis, vi nu er i gang med at færdiggøre.
  Afstands-skiltene ved chikanerne er opsat med kommunens hjælp og er nu lovliggjorte. Dog henledes opmærksomheden på, at der forsat mangler skilte enkelte steder og tilretninger.
  Chikanen ned mod stranden tilhører Norddjurs Kommune.                                                                                                                                   
  Bevoksningen langs rabatten på Langholmvej. På sidste generalforsamlingen anførte en grundejer, at bevoksningen på Langholmvej fra sommerhusområdet og frem til Langholm nu har fået et omfang, så der ikke længere er rabat. Det betyder, at to biler har vanskeligt ved at passere på denne strækning. Vejformand Poul Kristensen har haft kontakt til teknisk afdeling i Norddjurs Kommune, og bevoksningen er nu beskåret, således to biler kan passere hinanden.                                            
  Parkeringsregler. Bestyrelsen har desuden fået henvendelse om hvilke regler, der gælder for parkering på vejene. Reglerne følger færdselslovens bestemmelser. F.eks. må man ikke parkere inden for 10 meter fra vejhjørnerne, for at sikre store biler (f.eks. affaldsbiler) kan dreje omkring hjørnet. Hvis det skønnes, at reglerne er overtrådt, er det politiet og ikke GNG, der må vurdere dette. GNG anbefaler, at grundejere så vidt muligt henviser parkeringer til at foregå inden for eget grundareal og ikke langs rabatten.

 1. Beskæringer af grene og hyben langs vejene er enkelte steder meget dårlig, og vi anbefaler grundejerne at få det bragt i orden. Hybenroser/buske anbefaler vi også beskæres og allerhelst fjerner, idet de er af invasiv art. Der gælder især på Stavnsborgsvej og Betinavej. Sker der skader på biler, er de pågældende grundejere erstatningsansvarlige!
  De generelle regler lægges snarest muligt på hjemmesiden, så det sikres, at reglerne er kendte. Poul Kristensen har oplyst, at han vil få lavet informationsmateriale herom til at lægge i postkasser.
  Grundejerforeningens gamle 20 km-skilte er ikke lovlige, da vi ikke har myndighed til at lave en 20 km. Zone, oplyser politi og vejafdelingen.
  Vi arbejder derfor på andre muligheder for en lovlig tekst i en ny form for skilte. (se nye forslag).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gammelt skilt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til nyt skilt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til nyt skilt

 1. Støv:
  Vi har forsat følt det nødvendigt at bruge Dustex, men i begrænset/ reduceret omfang.
  Vedligeholdelsen efter huller i grusvejene fortsættes.
  Poul Kristensen kan oplyse, at prisen for vedligeholdelsen er uændret i forhold til sidste år.                                                                   
  Ad 2. Ny hjemmeside.

 1. Sidste år fik vi meddelelse fra udbyderen af vores hjemmeside om, at samarbejdet ophørte, og at det eksisterende mailsystemet via hjemmesiden nedlægges.
  Käthe Fogh har overtaget den opgaven med etablering af en ny hjemmeside, og hun har fået og får hjælp til udvikling af den nye hjemmeside gennem Viden Djurs og vores tidligere bestyrelsesmedlem Henning Kusk. Det er mere end et år siden, at vi besluttede at se på en ny hjemmeside. Det har bestemt været en noget vanskelig og drøj proces af flere årsager.
  Henning Kusk har stået for den tidligere hjemmeside – et stort og flot arbejde, som han skal have en varm tak for. Henning er trådt ud af bestyrelsen, idet han solgte sit sommerhus.
  På Viden Djurs er der lærere, der netop underviser elever i at lave hjemmesider, så derfor var det naturligt at rette henvendelse hertil. Charlotte Holst, underviser på skolen, lovede, at den opgave ville hun da gerne påtage sig – evt. sammen med elever.
  Charlotte fandt dog hurtigt ud af, at det faktisk var nemmere at lave det selv.
  Charlotte gik i gang med opgaven, men blev desværre forhindret en periode grundet ekstra arbejde, og da så den endelig skulle lægges op, så blev vores domain nedlagt. Samtidig gav det nogle problemer med at få rettigheder til såvel det gamle som det nye system, da det var Henning Kusk, der stod som eneansvarlig.
  Det er nu endelig langt om længe lykkes at få hjemmesiden op. Vi undersøgte, om det er muligt at sende sms eller mail – og det er det, men… vi har samtidig et regnskabssystem, hvor denne mulighed er med. Havde vi tænkt os om, kunne vi faktisk også have lavet vores hjemmeside gennem ”Foreninglet”.
  Lige nu fungerer siden. Der mangler dog nogle ting – bl.a. har vi besluttet, at der skal tages nogle billeder af bestyrelsen, når vi har mulighed for at mødes igen.
  Vi vil forsøge at holde hjemmesiden opdateret – og er enige om, at alle gerne må komme med input til siden. Her er det dog vigtigt at pointere, at vi i bestyrelsen er enige om, at vi holder fast i de gode gamle dyder om god ”Takt og Tone”.
  En stor tak igen til Charlotte Holst på Viden Djurs for det fine arbejde. Hun har lovet at være Stand By fremadrettet. … Bestyrelsen siger til gengæld en STOR tak til Käthe Fogh for hjemmeside-arbejdet.                                                                                
  Mail-liste.
  Siden meddelelsen om nedlægning af hjemmeside og mail, sendte vi sidste år en skrivelse rundt til Jer grundejerne om, at vi får brug for Jeres mail, så vi fortsat kan rundsende informationer m.v. til Jer. Desværre er det meget få, som har responderet på denne vigtige information. Har I ikke leveret mailadressen, så send den venligst til vores kasserer på mail kjb@mail.dk eller aflevere den på Adelevej 33.                                                                                                                                                  
  IT, mobiltelefoni og bredbånd
  Der er pt. følgende udbydere på masten på DCU-pladsen: TeleNord, 3 og Telia.
  DCU-campingpladsen har fået lavet fiberforbindelse fra masten til egne kontormaskiner, hvilket har givet en væsentlig forbedring. GNG holder fortsat øje med udviklingen på fibersiden. Primanet, det lokale udbyderfirma, har udvist interesse for at komme på masten.

Samarbejde med bl.a. Gjerrild og Omegns Borgerforening, DCU- campingpladsen, Skov og Naturstyrelsen og Hede Danmark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Gjerrild og Omegns Borgerforeningen: Igen i år havde GNG et godt samspil med Gjerrild og Omegns borgerforening omkring borgerforeningens aktiviteter. I 2019 deltog mange sommerhusejere i borgerforeningens arrangementer såsom Åben By og markedsdage. Nogle gode sociale projekter, hvor man møder grundejere og byens befolkning. Desværre måtte dette års strandrensning Store Bededag aflyses – også på grund af Corona-virussen. Bestyrelsesmedlem Kirsten Højgaard er vores kontakt til foreningen, men også andre lokale foreninger.                                                                             Følg borgerforeningen på http://www.gjerrild.net/ hvor der er en liste over mange spændende aktiviteter til glæde for sommerhusfolket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DCU- campingpladsen: Vi har fortsat en aftale, som gør, at sommerhusgæsters børn gerne må komme på campingpladsens nye legeplads. Der kan købes dagsbilletter til børnene; dog kan det være, at DCU i juli måned ser sig nødsaget til, at kun campingpladsens campister kan bruge den, hvis der er fyldt op på pladsen.                                                                                                                                                                                                                                                                   Skov- og Naturstyrelsen GNG er i kontakt med Skov- og Naturstyrelsen vedrørende det arbejde på Betinavej, som blev nævnt på sidste generalforsamling. Man er allerede langt fremme med fældning og flisning, men grundejerne må fortsat forvente støj fra maskiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Naturstyrelsen ønsker etablering af et bådelaug og kontakt med områdets bådejerne:                                                 Naturstyrelsen ejer jo en stor del af arealet ved Gjerrild Nordstrand, herunder også de to slæbesteder, der anvendes til mere eller mindre permanent oplag af både. Os bekendt eksisterer der ikke et bådelaug eller lignende, som organiserer ejerne af bådene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ordnede forhold ønskes på slæbestederne ved Gjerrild Nordstrand.                                                                             Blandt andet vil Naturstyrelsen gerne have navn og kontaktoplysninger på de personer, der har både til at ligge permanent på arealet. (Formelt er det kun noget, man har lov til med ejerens tilladelse).                                    Naturstyrelsen understreger, at det ikke er deres hensigt at ændre på mulighederne for at have både liggende på arealet!                                                                                                                                                                                                     Man ønsker, at det sker under mere ordnede forhold end i dag af følgende årsager:
➢ I forbindelse med naturpleje vil vi gerne have mulighed for at bede ejerne flytte deres både; det var et problem her i efteråret, hvor vi måtte undlade at pleje de arealer, hvor der lå både.
➢ Der ligger helt tydeligt både, der ikke har været i brug i flere år. Her vil vi have mulighed for at bede ejeren fjerne dem.
➢ Der er gennem tiden blevet lavet faste anlæg (ophalerspil mm.), som i dag er ulovlige. Det kan vi som myndighed ikke leve med, og det er vores hensigt, at de pågældende anlæg skal være fjernet i løbet af i år.
➢ Vi har også lagt mærke til, at der begynder at ligge både i længere tid på dele af stranden uden for de to slæbesteder. Men det er vores ønske, at det kun skal være muligt at have både liggende i længere tid ved selve slæbestederne.                                                                                                                                                                                                              Naturstyrelsen planlægger indførelse af en registreringsordning.
➢ En registreringsordning, hvor både, der ligger mere end et døgn på slæbestederne, skal have et nummer, som refererer til en ejer og pågældendes kontaktoplysninger, så man altid kan få fat på vedkommende.
➢ Denne ordning vil blive indfaset i løbet af det kommende år.
➢ Hen på efteråret vil alle både uden nummer blive fjernet.
➢ Alle faste anlæg skal fjernes.
➢ I samme periode vil man give folk mulighed for at fjerne de anlæg, der er etableret.

➢ De, der ikke er væk hen på efteråret, vil Naturstyrelsen så fjerne.
➢ Opfordring til at danne et bådelaug.
➢ Naturstyrelsen håber, at GNG vil være behjælpelige med at formidle dette videre til bådejere. Måske via generalforsamling, hjemmeside, nyhedsbreve eller nabokontakt.
➢ Naturstyrelsen opfordring til bådejerne vil være, at man danner et bådelaug, som kan være bindeled til Naturstyrelsen.
➢ Et bådelaug vil have mulighed for efter aftale med Naturstyrelsen, at søge om tilladelse til et antal faste oplagspladser. Noget den enkelte bådejer ikke vil have mulighed for.

Spørgsmål og kontakt til Naturstyrelsen rettes til:
Jesper Stenild, Forstfuldmægtig | Kronjylland +45 24 69 38 04 |mail: ild@nst.dk

GNG´s årsregnskab.
Årsregnskabet med revisorernes underskrift ligger på hjemmesiden og ligger under det budgetterede – et meget flot resultat. Tak til Kirsten Bertelsen for en eminent styring af pengene.

Afslutning på bestyrelsen skriftlige beretning:
Bestyrelsen siger STOR TAK til alle samarbejdspartnere og ikke mindst Gjerrild Nordstrands grundejere for et godt samarbejde og kontakt i årets forløb. Vi håber at kunne ses under bedre forhold senere på året.
Pas på Jer selv og Jeres familie.

Venlig hilsen


GNG – Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

    Gjerrild Nordstrands Grundejerforening
1969 – 2020

Generalforsamlingen afholdes digitalt på internettet over Microsoft Teams systemet på internettet på grund af COVID-19´s forhøjede smitterisiko.

Lørdag den 10. oktober 2020 kl. 11.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens mundtlige beretning. Den skriftlige beretning lægges på hjemmesiden www.gjerrild.dk

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (kan ses på www.gjerrild.dk under rubrikken “Nyt fra Nordstranden”) samt forslag til budget for det kommende år.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
            b: Kirsten Bertelsen, ønsker ikke genvalg som kasserer.
            c1: Kirsten Højgaard ønsker ikke genvalg.
            c2: Michael Lichtenberg Crone – villig til genvalg – (valgt for 1 år i 2019 i s f Henning Qvist)
            d: Suppleanter på valg: Lars Skriver
             e1: Revisorer på valg: Erik Svendsen – villig til genvalg
             Der skal for 1 år vælges en ny revisor for John Jørgensen, som ikke er grundejer mere

             e2: Revisorsuppleant på valg (vælges hvert år): Laila Rolighed blev valgt i 2019

7. Eventuelt


Venlig hilsen
Gjerrild Nordstrands Grundejerforening
Bestyrelsen

 

0

Regnskab 2019

GNG Regnskab 2019

INDTÆGTER:

2019

2018

Budget 2020

Budget 2019

Vejbidrag

137.170,00

137.540,00

138000

138.000

Grenaffald/Flis

80.270,00

80.270,00

81.000

81.000

217.440,00

217.810,00

219.000

219.000

Rykkergebyrer / opkrævn. Drænlaug

750,00

750,00

500

500

Renter, Sparekassen Kronjylland

0,00

10,00

0

0

Vejtilskud fra Skov- & Naturstyrelsen (Betinavej)

5.399,09

7.199,51

5000

5.000

223.589,09

225.769,51

224.500

224.500

UDGIFTER:

Veje og stier: almindelig vedligeholdelse

70.000,00

70.000,00

75000

70.000

Veje og stier: udbygning, forbedringer, dustex

57.647,50

19.984,79

50000

75.000

Grenaffald/Flis 

85.093,75

81.600,00

85000

85.000

Telefon og kørsel

1.345,00

220,00

5000

5.000

EDB og kontorartikler

1.314,79

1.118,00

1000

1.000

Kontingent til drænlaug/Gjerrild Borgerforening

275,00

275,00

300

300

Generalforsamling

2.231,00

544,00

5000

10.000

Medlems- og bestyrelsesmøder

10.572,00

5.343,00

8000

8.000

Gaver og blomster

1.688,95

1.000,00

1000

500

Hjemmeside

3.091,13

1.891,13

2500

2.000

BetalingsService og gebyrer

2.140,09

1.779,33

2500

2.500

Forening Let

4.561,00

4.558,50

5000

5.000

239.960,21

188.313,75

240.300

264.300

Resultat

-16.371,12

37.455,76

-15.800

-39.800

STATUS

Aktiver

2019

2018

Indestående Sparekassen Kronjylland

121.040,50

135.211,62

Tilgodehavende/skyldig kontingent

-1.450,00

750,00

Tilgodehavende / Skov- og Naturstyrelsen

0,00

0,00

Aktiver i alt

119.590,50

135.961,62

Passiver

Egenkapital

Primo

135.961,62

98.505,86

Over-/underskud

-16.371,12

37.455,76

Egenkapital ultimo

119.590,50

135.961,62

Forudbetalt vejbidrag

0,00

0,00

Skyldige omkostninger

0,00

0,00

Passiver i alt

119.590,50

135.961,62

Kasserer:  Kirsten Bertelsen