Generalforsamling – drænlaug vest 2

Set i lyset af den overståede vinter som var ekstremt regnfuld, og da der ikke har været afholdt generalforsamling i længere tid, indkaldes der hermed til

Ordinær generalforsamling i “Drænlauget 28 D af år 2000”
Lørdag d. 18. maj 2024 kl. 14.00 på Ellavej 18.
Link til vedtægter

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

Indkomne forslag:

1.
Kontingentet hæves til kr. 250,- pr. Sommerhus pr. år.
Nuværende kontingent er kr. 150,- pr. år.
Årsag til stigning af kontingent:
Der er flere vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres, og en “polstring” af økonomien i forhold til klimaforandringer bør etableres.
Flere grunde har denne vinter haft store problemer med vand og disses dræningsforhold skal optimeres.

2.
Ordinær generalforsamling skal varsles minimum 4 uger før afholdelse mod de nuværende 2 uger.
Årsag:
Beboerne skal have mulighed for tilpasse deres planer, så de kan deltage i generalforsamling.
2 uger varsel er for kort tid.

På bestyrelsens vegne
Torben Kaas Sørensen, formand