Notater fra virtuelt bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj kl. 20.00

 Deltagere: Preben, Judi, Lars, Michael, Carsten, Gert og Käthe

 1. Godkendelse af referat og evt. opfølgning fra sidste best.møde den 8. april via Microsoft Teams.

Godkendt uden bemærkninger

 2. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden

  • Mail fra Hanne og Claus Nielsen, Dagmarvej 8, om fartdæmpning på Annavej

Der er sat skilte op, så det er løst

  • Mail fra Ann Jul Nielsen, Bentevej 16, om Parkering på græsarealet ud for Betinavej/Bentevej

Jesper Stenild er orienteret og han følger op – det er ikke grundejerforeningen, der står med dette område.

  • Michael har været i dialog med Fibia vedr. reetablering af områder – Fibia ønsker en dokumentation i form af billeder. Det nævnes på generalforsamlingen, at man skal sige til, hvis der er nogle, der har nogle kritikpunkter.

 3. Veje og Stier

  •  Behandling af Gerts forslag til vedligeholdelse af veje (sendt til bestyrelsen den 28. april)

Gert har været i kontakt med RC-beton for at høre, om der kunne laves noget. NCC er kommet med et oplæg vedr. cirkelbump, som opfylder de gængse krav – og der er desuden til at se i mørke. Prisen er på 20. – 30.000 kr. pr. bump. Vi kan starte op med få 8 på de mest befordrede veje og efterfølgende se på, om der skal flere med. Over en årrække planlægges op til i alt 18 bump på alle relevante grusveje. Finansieringen vil se over flere år.

Kommunen er gået med til, at det er i orden med 30 km skilte. Hvis det kan sættes på Langholmvej, så slipper vi for at orientere om antal bump. Hvert skilt koster 3.000 kr. – 4.000 kr. men en kan også holde i mange år. Generelt er der enighed om, at det er vigtigt med kvalitetsprodukter, der opfylder lovens krav.

Carsten skriver til Anders Bitsch Christiansen med et oplæg om de 8 bump på de i første omgang 3 veje,(Betinavej, Stavnsborgvej og Anna-Dortevej) og et skilt.

 

  1. Økonomi
  • Status v/ Judi

Der har været 3 mindre regninger, som er betalt.

 5. Generalforsamling torsdag den 13. maj kl. 11.00

  • Se vedhæftede dagsorden og udkast til beretning

Åge har påtaget sig rollen som dirigent.

Preben har skrevet bestyrelsens skriftlige beretning, hvor der har været mulighed for at give feedback.

Fremlæggelse af regnskab – det klares af Judi

Forhøjelse af kontingent – Preben svarer på eventuelle spørgsmål og Gert uddyber vedr. veje og bump.

Vi mangler en suppleant til bestyrelsen

Kirsten vil gerne fortsætte på revisorposten

Der mangler en revisorsuppleant

 

 6. Andre punkter

  • Medlemmers mail
  • Judi oplyser, at der nu blot er 8 husstande, som ikke har oplyst mail. Hun forventer, at få fat i flere hen over sommeren.

 7. Eventuelt og næste møde

 

Næste møde er generalforsamlingen d. 13. maj på Viden Djurs, Aarhusvej 49-51 Grenå.

 Notater og referat v/Käthe og Preben.