Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde d. 7. januar 2023

Deltagere: Judi, Lars, Carsten. Peter, Gert, Michael og Käthe

Punkter:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og opfølgning

Redigeret referat godkendt. Marianne er efterfølgende udtrådt af bestyrelsen. 

 1. Indkommet post / henvendelser

En enkelt har efterspurgt, om det er muligt at træde ud af grenordningen. Et punkt senere på dagsordenen.

Ligeledes har der været henvendelser vedr. vejbump, hvilket er med under punkt 4. diskuteres senere.

 

 1. Regnskabsstatus (Judi)

Det udsendte regnskab og budget blev diskuteret og godkendt uden bemærkninger. 

 1. Veje og stier
 • Vejbump

Veje og stier

 • Vejbump

Undersøgelsen har vist, at vejbump har en effekt. De fleste respondenter tilkendegiver at have set en effekt, men har dog et ønske om at hastigheden sænkes yderligere. Bestyrelsen arbejder derfor videre med at finde den mest effektive model for vejbump, således at hastigheden kan nedbringes yderligere.  

Judi påpegede, at højden på bump på Annavej er for lav. Gert følger op og undersøger via Norddjurs Kommune om de evt. kan blive højere – såvel nye som de etablerede. Yderligere tiltag kunne være, hvis der kommer et bump tidligere på Annavej, umiddelbart efter indkørslen fra Langholmvej, så bliver bilisterne tidligere opmærksom på at reducere hastigheden.

Da der forventes en længere sagsbehandlingstid omkring tilladelser, så det blev besluttet at Gert indhenter forhåndsgodkendelse fra fredningsmyndigheder og kystdirektoratet vedr. etablering af bump på Betinavej, således vi har den del på plads ved etablering af yderligere vejbump. 

 • Status på belægning og hajtænder (fra sidste møde)

Der er blevet set på belægning – der er hidtil benyttet stabilt grus med skarpe kanter; fremadrettet benyttes grus med runde kanter. Flere steder er belægningen så ringe, at der atter skal fyldes på, hvilket der er givet information om.

Gert har rettet henvendelse til kommunen vedr. hajtænder – processen er i gang og forventes udført i løbet af 2023. 

 1. Status på kommende generalforsamling – nyt fra vandværket?

Bestyrelsens holdning er, at vi ikke kan pålægge medlemmerne så stor en udgift, som generalforsamlingen på kroen vil koste, hvis vi skal betale halvdelen af udgifterne. Michael følger atter op – vi bør få tilbud fra såvel kroen som Vandrehjemmet. 

 1. Opfølgning på den af Marianne præsenterede folder

Det sidste redigeres – og folderen benyttes frem til næste generalforsamling. Målet er, at der fremadrettet blot er info på hjemmesiden, men ind til videre sender Judi til nye medlemmer. 

Bådelaug – afsluttende status (Michael)

På det af Naturstyrelsen arrangerede møde den 22. november, mødte kun en enkelt af de 21 forhånds interesserede op. Naturstyrelsen har på denne baggrund tilkendegivet, at de ikke foretager sig mere i bestræbelsen på at oprettet et bådlaug. Et navngivent medlem fra grundejerforeningen, har tilbudt at ville koordinere oprettelsen af bådlauget. Bestyrelsen følger sagen, og står ved henvendelse til rådighed med eventuelle oplysninger til brug for oprettelsen (naturligvis i respekt af gældende GDPR regler). 

 1. Grenordningens fremtid i Gjerrild efter opsigelsen fra Hede Danmark

Hede Danmark har opsagt grenordningen, og medlemmerne informeres på mail om, at der ikke kan garanteres, at der indsamles ind i 2023.

Bestyrelsen undersøger eventuelle alternativer og ser bl.a. på, hvordan ordningen på Fridavej fungerer. 

Bestyrelsen holdning er overordnet, at der bør etableres en ordning udenfor for grundejerforeningens regi, således at medlemmer af GNG frit kan vælge, om man ønsker at deltage i en sådan ordning. 

 1. Sammensætning efter generalforsamlingen 2023

Käthe træder som meddelt ud af bestyrelsen.

Michael afventer jobmæssige forhold, før han kan sige, om han fortsætter.

De øvrige medlemmer fortsætter alle, hvis de vælges på et positivt grundlag.

Peter er forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

Der skal vælges to nye til bestyrelsen (suppleanter eller bestyrelsesmedlemmer) 

 1. Eventuelt

Hvis der er problemer med vandudslip, får Michael afklaret, om det er muligt, at der sendes en mail ud til medlemmer. Ikke alle er med på Facebook, hvor meddelelserne nu bliver bragt.

Gert: Informationstavlen ved indkørslen til området er ikke funktionel og skal derfor have et andet format. Carsten får undersøgt, hvordan den bedst kan laves. Indholdet skal opdateres.

Hjemmeside – der skal professionelle ind over, og efterfølgende skal mindst 2 bestyrelsesmedlemmer være i stand til at arbejde med hjemmesiden. 

Næste møde afholdes mandag d. 6. marts kl. 19.00 over Teams –  Lars indkalder.

 

Notater v. Käthe Fogh