Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Aage Jørgensen blev valgt; han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig.

Han gjorde opmærksom på, at rækkefølgen i dagsordenen blev ændret, så det indkomne forslag i punkt 5 vedr. grenafhentning blev rykket op før punkt 4.

2. Bestyrelsens beretning (som drøftes og sættes til afstemning).

Beretningen var delt op, så forskellige bestyrelsesmedlemmer orienterede ud fra deres specifikke arbejdsopgaver i bestyrelsen.

Preben Larsens beretning for 2021.                                           

Jeg vil også byde Jer velkommen til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen, som i kraft af jeg har solgt vort sommerhus bliver min sidste efter 12 år i bestyrelsen og 6 år på formandsposten.

Som fungerende formand Carsten Jensen har meddelt, så bliver bestyrelsens beretning aflagt af de enkelte bestyrelsesmedlemmer inden for deres respektive arbejds- og ansvarsområder. Jeg vil primært beskæftige mig med min formands-periode indtil 1. december 2021.

Indledningsvis synes jeg, vi skal mindes en afdød i bestyrelsen:

Poul Kristensen, som boede her fast og fungerede i hele 22 år som vejformand. Poul fik desværre en langvarig kræftsygdom, døde sidste sommer, og blev bisat fra Ålsø Kirke den 17. juli. Ære Være Poul Kristensens minde.

Jeg er desuden blevet opmærksom på, at Henning Kusk, ligeledes tidligere medlem af bestyrelsen, også er afgået ved døden. Ære være Henning Kusk´s minde.

Veje og hastigheder var de primære fokuspunkter i 2021.

Bestyrelsen har indtil dato afholdt 8 bestyrelsesmøder, halvdelen over nettet via TEAMS. Som følge af den særlige CONVID19-situation i Danmark måtte vi i lighed med 2020 aflyse den planlagte generalforsamling på vandrerhjemmet og afholde ordinær generalforsamling den 13. maj 2021 virtuelt over TEAMS. 29 grundejere deltog. De emner, som kom frem under dagsordenens pkt. 8: Eventuelt er der efterfølgende taget fat om: Det drejer sig bl.a. om opstilling af bænke og borde på strandarealet samt parkering på strandarealet ud for Bentevej.  Begge steder er underlagt Naturstyrelsens og Fredningsmyndighedernes område.  Naturstyrelsen v/ Jesper Stenild har meddelt, at de vil tage handling på de fremførte emner. Naturstyrelsen har endvidere meddelt, at de gerne vil deltage i en opstart af et bådlaug med henblik på at skaffe bedre faciliteter til nedtagning og ophaling af de mange både ved stranden, men også mere ordnede forhold for bådejerne.  Uheldigvis har Corona-situationen og mødeafbud gjort, at vi ikke har kunnet gennemføre et indledende møde herom. Jeg håber, der kommer gang i bådlaug- projektet i år.

På den ordinære generalforsamling den 13.maj 2021 blev det på vejområdet besluttet og godkendt: ”at grundejerforeningen over tid laver op til 18 vejbump”. Kontingentet blev i den forbindelse forhøjet med kr. 100 til formålet. Men i det videre arbejde med dette i vort vejudvalg, blev det klart, at projektets færdiggørelse kunne vare op til 4-5 år af finansieringsmæssige årsager. En hurtigere færdiggørelse f.eks. inden for 1 år ville kræve en optagelse af en kassekredit på 300.000 kr., hvilket ifølge grundejerforeningens vedtægter krævede en generalforsamlingsgodkendelse. Bestyrelsen besluttede at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling den 4. sept. alene med det ene formål at få generalforsamlingens godkendelse af en lånoptagelse på 300.000 kr. 

På den ekstraordinære generalforsamling blev projektet grundigt præsenteret, både teknisk og økonomisk. Som det fremgår af det udsendte referat fra den ekstraordinære generalforsamling, trak bestyrelsen sit forslag om lånoptagelse. Det betyder så, at det på den ordinære generalforsamling den 13. maj 2021 vedtagne forslag om etablering af vejbump, vil blive udført over en periode på ca. 4-5 år i stedet for over 1 år.

Der er efter min mening både før og efter den ekstraordinære generalforsamling lagt et meget stort professionelt arbejde fra vejudvalgets side i projektets videreførelse både med indhentning af tilbud og kontakt til myndigheder m.m. – men også hensyntagen til de under den ekstraordinære generalforsamling indkomne konstruktive forslag. Senere under beretningsaflæggelsen vil I kunne høre vejudvalgets status på arbejdet. I har en rigtig god kompetent bestyrelse – ildsjæle med en masse erfaringer og kompetencer, som de anvender til gavn for Gjerrild Nordstrand. Hold fast i den 😊

Afsluttende bemærkninger:

Når jeg kikker fremad, så er naturen og miljø blevet vigtige fokusområder. Også her ved Gjerrild Nordstrand. Jeg håber, at I vil sørge for at fastholde og udbygge Gjerrild Nordstrands attraktionsværdier i form af den flotte natur, den dejlige familievenlige badestrand og ikke mindst et super miljø.

Gert Ortkjær beretning fra vejudvalget

Der har været forhandlinger med Naturstyrelsen om vedligeholdelse af Betinavej og Stavnsborgvej. Naturstyrelsen ejer halvdelen af vejen og er indforstået med at give deres andel af omkostningerne til vejvedligeholdelsen. Der blev i januar 2022 indgået aftale med naturstyrelsen om fordeling af vejudgifterne. Naturstyrelsen dækker 30 % af de dokumenterede udgifter.

I forbindelse med forhandlingerne med Naturstyrelsen har det været nødvendigt at sandsynliggøre vejvedligeholdelsen for Betinavej og Stavnsborgvej. Det har resulteret i, at alle veje er blevet opmålt, hvorved vi har kunnet beregne en ca. gennemsnitlig omkostning pr. meter vej. Det er selvfølgelig et groft gennemsnit, men med de oplysninger vi har om vedligeholdelsen var det det bedst mulige.

Vi tog på den foranledning kontakt til vores vejentreprenør, for at få en mere udførlig dokumentation for vedligeholdelsen. Vores ønske var en timeopgørelse for vedligeholdelsen på de enkelte veje.

Vejentreprenøren ønskede ikke at fortsætte samarbejdet under disse betingelser. Vejudvalget udarbejdede derefter et udbudsmateriale for vedligeholdelsen og sendte det til tre lokale entreprenører. Det blev Kloakmester Jonas Gregersen der kom med det bedste bud og det er nu ham der udfører opgaven.

Med den nye Entreprenør køber vi selv gruset ind ved grus entreprenøren og sparer derved en del penge. Gruset bliver leveret på den store parkeringsplads på Stavnsborgvej. Man er selvfølgelig velkommen til at hente grus til vedligeholdelse af vejen ud for ens egen matrikel, hvis der er huller.

Hastigheden for trafikken i området har jo været fast emne på de fleste generalforsamlinger igennem årene. Der er derfor taget kontakt til Nord Djurs Kommune om reduktion af hastigheden. Vi ville gerne have hastigheden ned på 20 km/h, men Kommunen og Politiet ville kun acceptere en reduktion til 30 km/h. Vi har her i april modtaget godkendelse af hastighedsreduktionen. Det resulterer i, at Kommunen etablerer et vejbump ved indsnævringen på Langholmvej, og vi etablerer tre vejbump på Annavej. Vejbumpene blev etableret den 17 maj.

Vi fortsætter stadig med opsætning af de skilte, der blev produceret med tekst om at reducere hastigheden. Vi har opsat skiltene efter de bedste hensigter, men skulle et af disse skilte stå uhensigtsmæssig, vil vi gerne kontaktes i bestyrelsen, og vi vil så sørge for at de/det flyttes.

Michael Lichtenberg Crone beretning vedr. IT og Fibernet.

Siden installationen af fibernet i området primo 2021, har der været stille omkring projektet – hvilket jeg tager som et udtryk for, at det fungerer til alles tilfredshed. 

I forbindelse med installation og gravearbejde var der et par enkelte henvendelser vedr. manglende oprydning fra entreprenørens side. Her er klager blevet oplyst om, hvorledes man kunne kontakte Fibia og træffe aftale om udbedring af forholdene.   

Jeg har ikke så meget mere at tilføje, udover at jeg har undersøgt muligheden for at opgradere hastigheden på ens forbindelse. Dette er muligt, og man kan opgradere op til 1000/1000 Mbit/s, hvilket så dog kræver at man tiltræder et privat abonnement og hermed mister muligheden for at sætte sit abonnement på fx vinterpause. Men er man afhængig af at kunne arbejde med ting, der kræver en hurtigere forbindelse, så er det muligt.   

(Kommentar om, at abonnementet netop er steget)

Käthe Fogh vedr. hjemmeside

Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings hjemmeside har nu været etableret et par år. Det er fortsat en fin og meget informativ side, men vi må også konstatere, at det bestemt ikke er nemt at overtage andres arbejde – og slet ikke, når man ikke som medlem har forstand på, hvordan man arbejder med hjemmesider.

Charlotte Holst, der er ophavsmand til og har skabt hjemmesiden, har optaget en video, hvor hun meget udførligt forklarer, hvordan man arbejder med og i hjemmesiden. Det er og har været en god hjælp, men der mangler fortsat en viden omkring nogle af de funktioner, som vil optimere overblikket af hjemmesiden. Det er bl.a. at kunne få PDF-filer ind, men også at få ældre referater til automatisk at komme ind på siden under ”gamle” referater. Lige nu lykkes det heller ikke at give siderne forskellige farver, så det er nemmere at overskue, hvad der er nyt, og hvad der er gammelt.

Vi i bestyrelsen er enige om, at vi vil høre Charlotte, om hun evt. også vil lave en video, hvor hun viser og forklarer os alle dette.

Kommentarer til beretningen:

Kirsten Højgaard: Jeg har misforstået, idet jeg forstod det sådan, at vi efter de første 3 bump skulle evaluere for at se, om der skulle laves yderligere bump.

Gert gjorde rede for, at på den pågældende generalforsamling var der ikke kommet andet forslag end man ikke optog et lån til bump. Derfor var det den gamle beslutning om de 18 bump, der stadig var gældende.

Laila forslog, at der blev indkaldt til en ekstra generalforsamling, hvor det var et ekstra punkt.

Palle orienterede om, at man ikke kunne godkende beretningen, hvis der stod etablering af 18 bump!

Marianne Sloth, gav Kirsten Højgaard ret i, at der var blevet sagt, at man evaluerede efter de første tre bump.

Gert: Selvfølgelig er vi som bestyrelse nødt til at følge generalforsamlingens beslutninger. Lige nu er der aftalt 3 yderligere bump om året.

Anders: Tag debatten til efterretning

Kirsten Højgaard: Der blev nedstemt, at der blev optaget et lån.

Palle: Bestyrelsen har handlet mod, hvad generalforsamlingen besluttede.

Bent pointerede, at der skulle evalueres på, hvordan grus og asfalt reagerer med hinanden

Der blev oplæst fra referat fra sidste generalforsamling, at der blev fulgt op til vurdering.

Judi: Vi hører, hvad der bliver sagt – vi gør ikke andet før næste generalforsamling. De næste bump er ikke bestilt.

Øvrigt:

Et medlem gjorde opmærksom på, at vedtægter er ikke nemme at finde på hjemmesiden!  

En forespørgsel vedr. støv på vejene.

Betty Skov fortalte, at det grus, der bliver lagt ud, er alt for groft og mange tør ikke lade børn cykle der.

Gert svarede, at for at reducere støvgener, har man besluttet at benytte det grovere materialer – og det er rigtigt, at når det lige er lagt, er det vanskeligt at gå med barnevogne og cykle på.

Eva – flintesten ligger inde i græsset, så det ikke er til at slå græs – og det er også farligt med børn etc. Derfor: Forsøg at få noget mere blødt grus igen!

Gert: Vi kan tage det op i bestyrelsen.

Endnu en bemærkning: Flere steder er der fine veje – hvorfor ansætter man en, der ødelægger vejene.

Palle: Bump har ingen effekt

Åge: Der bliver ført til referat, at der IKKE opføres flere bump før efter næste generalforsamling i 2023.

Bemærk: Der skal være bump for at få hastigheden ned til 30 km/t.

Forslag: Der bør være muligt for alle at evaluere på bump.

Det tages til efterretning og vil finde sted inden næste generalforsamling.

Forslag: Kan man lave hastighedsmålinger?

Gert: Vejdirektoratet har lavet undersøgelser, der viser, at hastighedsreduktionen er på mellem 13 og 30 %.

Efter fremlæggelse og drøftelse kom beretningen til afstemning. Den blev godkendt; en enkelt stemte ikke for bestyrelsens beretning. Bestyrelsen tilkendegav i forlængelse af drøftelsen af beretningen, at man tog kommentarerne til indtægt, og på førstkommende bestyrelsesmøde ville drøfte kommentarerne fra medlemmerne. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf.

Judi Jørgensen gennemgik regnskab og budget med særlig fokus på de steder, hvor der var nogen forskel med budgettet.

Kommentar: Fin og flot regnskab – undren over, at der ikke er noteret negative renter. Judi informerede om, at det kommer med fremadrettet. – det var med nu under gebyrer – ikke en forglemmelse, men det skal ind i det regnskabssystem, som der benyttes. Det kommer med næste år.

I alt er der et overskud på godt 71.000 kr.

Regnskab blev godkendt af alle

4. Indkomne forslag

Ib Nielsen, Bodilvej 7: ”Det foreslås.at ordningen med afhentning af grenaffald ophører. Det er en uforholdsmæssig dyr ordning, som efterhånden kun et mindretal af medlemmerne benytter sig af.” (indsendt 10.maj 2022)

Ib Nielsen motiverede sit forslag med, at ordningen med grenafhentning var en beslutning tilbage fra 2008, og det derfor var på sin plads at tage det op igen.

Ovenstående resulterede i en drøftelse, hvor mange talte positivt for at bevare ordningen med grenafhentning.

Marianne: En grundejerforening er for mig, at man også er solidarisk – og det ser jeg netop ved, at man kan bevare det skønne område, hvilket grenafhentningen netop er med til.

Kirsten: Det er også godt for vejene, at der fjernes høje grene, der går ud over vejene, så man ikke kører slalom på vejene.

Til forslag om, at der bliver en genforhandling af grenordningen, svarede Michael Crone, at han har talt med Søren Stilling om dette – og han vurderer det ikke som en realistisk mulighed.

.

Resultat af afstemning blev, at forslaget blev forkastet!

5. Fremlæggelse af budget og kontingent for kommende år og godkendelse heraf. Bestyrelsen foreslår, at grenafgiften forhøjes med 30. kr. som følge af, at udgifterne de senere år er højere end indtægterne. Dette er i overensstemmelse med GNG´s generalforsamlingsbeslutning i 2008, hvor forsamlingen besluttede, at den solidariske medlemsbetaling til foreningens grenindsamling skal være udgiftsneutral.

De 5.000 kr. til generalforsamling er lagt ind, hvis der skulle komme udgifter; det er Vandværket, der i dag betaler for traktement.

Spørgsmål: Kommer der skiltning vedr. vejbump. Der kommer nye zoneskilte op med 30 km ved indkørslen på Langholmvej.

Budget vedtaget af alle

            (Regnskab og budget vedlagt referat. Efter generalforsamlingen har en opmærksom deltager påpeget en summeringsfejl, så budgettet 2022 udviser et underskud på kr. 29.100)

6. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen.

Der er 5 og 2 suppleanter, hvilket blev vedtaget som uændret.

7. Valg til bestyrelse

  1. Formand (vælges i ulige år).

Ny formand skal vælges for et år. Bestyrelsesmedlem, Michael Lichtenberg Crone, stiller sig til rådighed på formandsposten indtil generalforsamlingen i maj 2023. Michael blev valgt.

  • Kasserer (vælges i lige år).

Judi Jørgensen er på valg og blev genvalgt.

  • Bestyrelsesmedlemmer:

Carsten Jensen blev genvalgt, og suppleant Lars Skriver blev valgt til bestyrelsen.

  • Bestyrelsessuppleanter:

1 suppleantpost, Lars Skrivers, er vakant, og der skal vælges en ny suppleant for 2 år.

Marianne Sloth foreslået – og valgt.

  • Revisorer:

Erik Svendsen genvalgt.

  1. revisorsuppleant (vælges hvert år). Jørgen J. Jensen genvalgt.

8. Eventuelt

Kommentar om, at nogle træer i skel er alt for høje. Svar til dette var, at det er kommunen, der skal kontaktes – det er ikke bestyrelsesarbejde. Kommunen giver besked til ejeren – og kan få fjernet træerne – på ejernes regning

Tak til Preben for den store arbejdsindsats gennem mange år

Preben overrakte mange års referater til Michael – sammen med en USB-nøgle

Der blev oplyst, at der er en FB-gruppe, der hedder Gjerrild Nordstrands FB-gruppe

Anne er generet af støj fra Fjeldholmlejren – hun opfordrer til, at bestyrelsen retter henvendelse. Det er heller ikke bestyrelsen, der skal agere i forhold til dette; det er kommunen, der skal kontaktes.

Palle: Der har været en regel om, at der ikke bliver slået græs mellem 12.00 og 14.00. Judi informerede om, at alle nye medlemmer i grundejerforeningen får en folder, hvor der netop også bliver henstillet til, at der er ro på dette tidspunkt.

Gert: Der er mange frivillige, der holder stranden ren – Jeg har fortalt, at vi medlemmer af foreningen gerne vil hjælpe til.

Notater v. Käthe Fogh Underskrevet af dirigent Aage Jørgensen