REFERAT fra BESTYRELSESMØDE TORSDAG D. 8. APRIL 2021

Deltagere: Preben, Judi, Lars, Michael, Carsten, Gert og Käthe

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde LØRDAG DEN 20.02.21

 

 • Referat godkendt uden bemærkninger

 

 1. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden

 

 • Preben har pr. mail kontaktet kommunens vejingeniør for et møde – Preben rykker igen for et møde, hvor han vil deltage sammen med Gert og Carsten. Det kan evt. blive foreslået, at det kan holdes udendørs.
 • På campingpladsen kan der ikke holdes generalforsamling, hvis der ikke åbnes op. Vi forventer dog stadig, at generalforsamlingen holdes på vandrehjemmet.
 • Mødet holdes virtuelt, hvis der ikke er åbnet op. Bestyrelsen holder mødet samlet på Viden Djurs i Grenaa, hvis forsamlingsforbud er ændret.

 

 1. Veje og Stier
 • Vejudvalgets gennemgang af vejene, anbefalinger og beslutninger.
 • Henvendelse til Norddjurs Kommune om møde.
 • Vejvedligeholdelse. Ny aftale med entreprenør Karsten Gregersen v/Preben
 • Start og arbejdsfordeling på nedsættelse af de indkøbte nye skilte.

 

 • Før påske var der en rundtur med Karsten Gregersen. Efterfølgende er vejene blevet udbedret – og med den anden belægning, tegner der sig et billede af, at det holder bedre.
 • Det er relevant, at der bliver møde med kommunen, så de forskellige bump bliver etableret. Nu, hvor Dustex er fjernet, er det nødvendigt med, at farten mindskes.
 • Vejentreprenøren har informeret om, at materialet bliver mere bæredygtigt og med mindre sand og deraf mindskning af støv.
 • Gert vil lave en beskrivelse a, hvilke beslutninger, der er vedr. vejenes vedligeholdelse. Flere veje er der desværre ikke set på – derfor foreslår Gert, at der skal udspecificeres, hvordan det ændrede og højere beløb er fremkommet.
 • Der følges op på hvilke materialer, der benyttes – Gert retter henvendelse til Karsten Gregersen – nu skal problemet mht. støv og hastighed løses. Vejingeniør Anders Bitch Christiansen fra kommunen er positiv overfor, at der sker noget. Før dette holdes, kommer vi ikke videre. Han vil gerne kontakte politiet med henblik på, at vi i første omgang laver et prøveprojekt på udvalgte veje.
 • Der er nu nye ”Tag-hensyn- skilte” til opsætning. Gert og Carsten har set på, hvor der kan placeres vejbump og skilte – og der er forslag om, at de gennemgående veje får vejbump – og så kan nye skilte bruges på de mindre veje.
 • Preben indkalder til et weekend- møde, hvor vi samles og i fællesskab får sat skilte op.

 

 1. Hjemmeside og IT
 • Status på hjemmesiden v/Preben: Har brug for en vejledning til hjemmesiden. Kan Charlotte lave en sådan?

 

 • Charlotte Holst, der har lavet hjemmesiden, vil fortsat gerne være behjælpelig, og aftalen er, at Charlotte i et Teams møde guider og forklarer interesserede bestyrelsesmedlemmer, hvordan man arbejder med og i hjemmesiden.
 • .
 • Status på fibernet v/Michael
 • Gert gør opmærksom på, at FIBIA bør reetablere det græs, som de har fjernet. Generelt er det et pænt arbejde, som de har foretaget.
 • Michael fortæller, at der ikke har været nogle væsentlige henvendelser – det ser ud til, at alt fungerer.
 • En enkelt har gjort opmærksom på, at der blev spurgt om, hvor kloakledninger m.m. er placeret. Der er ikke oversigtskort på de enkelte matrikler, men der er over de større på området.
 • Gert gør opmærksom på, at det ikke er kundens ansvar vedr. de forskellige ledninger – det er entreprenørens ansvar.

 

 

 1. Grenaffaldsordningen (Preben)

Beboere på Stavnsborgvej klager over, at grundejere læsser grenaffald af på P-pladsen. Aktion i den forbindelse.

 • Enkelte grundejere har smidt grenaffald på P-pladsen. Det generer beboerne – og er bestemt heller ikke i orden.
 • Grundejerforeningen foretager sig ikke noget i denne forbindelse, da vi mener, at er lavet tilfredsstillende.
 1. Økonomi

Årsregnskab 2020 og budget 2021 v/ Judi

 • Beslutning om at tage kontingentforhøjelse på 100 kr. med som forslag på generalforsamlingens dagsorden, bl.a. fordi der forventes større udgifter til veje, bump m.m
 • På budgettet holdes vejvedligeholdelsesomkostningerne dog på 126.000 kr., indtil kontingentforhøjelsen er godkendt.
 • Der er i øvrigt ikke de store ændringer og udgifter siden sidste møde, bortset fra omkostninger til hjemmesiden via One.com.

 

 1. Generalforsamling lørdag den 13. maj 2021 kl. 10.00

Se vedhæftede udkast til dagsorden.

 • Dagsorden godkendt – kommer straks op på hjemmesiden. Her er noteret, at hvis vi ikke kan mødes fysisk, så bliver det virtuelt. De medlemmer, der har oplyst mailadresse, modtager en mail fra Käthe med link til deltagelse i generalforsamlingen over Teams.
 • Åge vil godt være dirigent.
 • Der sendes regnskab og dagsorden ud til alle på mail (og på hjemmesiden) SENEST DEN 22. APRIL – og efterfølgende den skriftlige beretning. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 29. april.
 1. Andre punkter
 • INFORMATIONSFOLDEREN til medlemmerne. Kommentarer og bemærkninger hertil.
  • Folderen har givet positive tilbagemeldinger – og undren over flere informationer, som man ikke var vidende om.
  • Forslag om tilføjelser i revideret udgave: Info omkring campingpladsen – og at børn må lege der.
  • Nærmeste indkøb kan foretages på Letkøb oppe i Gjerrild by og også på campingpladsen.
  • Loppemarked skal være på egen grund – og ikke på vejene.

 

 • Status på medlems-mails
 • De fleste er inde – mon ikke de sidste 10 kommer i løbet af sommeren
 • Carsten følger op – vil gerne gå rundt såvel med breve som at forsøge med personlig henvendelse.

 

 • Status på båd-laug projekt – oprettelse af arbejdsudvalg.
 • Der har været flere positive henvendelser vedr. båd-laug, hvoraf fire har givet info om, at de gerne vil indgå i dette.

 

 1. Eventuelt og næste møde

Onsdag d. 5.05.2021 kl. 20.00 over Teams

Notater v. Preben og Käthe