ferat fra bestyrelsesmøde d. november 2022 

 Sted:                       Teamsmøde indkaldt af Lars

Deltagere:                Judi, Marianne, Lars, Carsten. Peter, Gert og Michael

Afbud:                     Käthe

Referent:                 Michael

Punkter til drøftelse

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde og opfølgning på action-punkter –

Referatet blev godkendt og action-punkterne gennemgået. Dette gav ikke gav anledning til yderligere bemærkninger, udover at Carsten og Gert tager en yderligere drøftelse med vores vejentreprenør om den mest optimale vedligeholdelse af vejsystemet. 

  1. Indkommet post / henvendelser- Michael har, udover kontakt til bl.a. HedeDanmark og vandværket, haft en enkelt henvendelse vedr. matrikelgrænser og lån af minesøgeren, ellers ikke noget. 

Marianne bemærkede at der stadig mangler hajtænder ved udkørslen fra Annavej. Gert tager sig af dette ved førstgivne lejlighed. 

  1. Regnskabs status (Judi) – Judi gennemgik regnskabet, hvilket viste at økonomien er under fin kontrol. Regnskabet gav således ikke anledning til yderligere bemærkninger. 
  1. Veje og stier – gennemgang af indkomne svar vedr. vejbump, og next step – Resultatet af undersøgelse blev drøftet. De indkomne svar viser, at bumpene har en effekt. Et flertal af respondenterne tilkendegiver at farten på Annavej er sænket efter etableringen af bumpene. Dog er der stadig ønske om yderligere begrænsning af fart og støvgener. Bestyrelsen arbejder videre med mulighederne for at øge effekten af de allerede etablerede vejbump. Emnet tages igen op på mødet i januar 
  1. Status på samarbejde med vandværket om den kommende generalforsamling – Michael har haft kontakt formanden for vandværket, Niels Frederik, for at drøfte samarbejdsmulighederne omkring næste generalforsamling. Både vandværk og GNG er meget indstillet på at fortsætte fælles generalforsamlinger. En fair fordelingsnøgle omkring udgifter til samme blev drøftet, og sagen forventes afsluttet snart. 
  1. Revision af velkomst- og informationsfolderen – Marianne fremlagde et revideret udkast til velkomstfolderen til nye medlemmer af GNG Stor opbakning til udkastet, dog blev mindre tilretninger foreslået og vedtaget. Folderen færdig revideres herefter og bliver distribueret til nye medlemmer af GNG. 
  1. Bådlaug status Michael har haft kontakt til Grundejerforeningen Fridavej vedr. genoplivning af processen om et fælles bådlaug ved Gjerrild Nordstrand. Herefter har Michael haft kontakt til Naturstyrelsen og bedt dem om at sætte projektet i gang igen, da flere medlemmer af GNG er interesserede heri. Projektet kører i regi af Naturstyrelsen, som indbyder til et opstartsmøde tirsdag den 22. november kl. 17:00 i Naturstyrelsens mødelokale på Kalø Jagtslot, Grenåvej 12, 8410 Rønde.

Naturstyrelsen har fået navnene på 21 interesserede medlemmer, som herefter har fået en direkte henvendelse fra Naturstyrelsen. Har du ikke fået en henvendelse fra Naturstyrelsen, kan du tilmelde dig mødet ved at kontakte; Forstfuldmægtig Kronjylland Jakob Kristian Thøgersen Dahl, på telefon 26 87 54 24 eller mail jaktd@nst.dk 

  1. Grenordningens fremtid – Forud får dette års indsamling rettede HedeDanmark henvendelse til Michael og problematiserede kvaliteten af de bunker der var lagt frem af grundejerne. Ved indsamlingen sidste år blev dette ligeledes problematiseret. Den korte version er, at HedeDanmark mener at bunkerne har mere karakter af haveaffald en flis egnet materiale. Det er aftalt, at HedeDanmark evaluerer efter afsluttet afhentning 2022. Det forventes at der ikke er ønske fra HedeDanmark om, at fortsætte ordningen i dens nuværende form og med den nuværende økonomi. Vi afventer udspil fra HedeDanmark. 
  1. Eventuelt – Ingen punkter til eventuelt.

 Næste møde afholdes 07. januar 2023 via Teams – Lars indkalder.