REFERAT fra Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings bestyrelsesmøde d. 17.05.2022

 

Deltagere: Judi, Preben, Lars, Peter, Carsten, Gert, Michael og Käthe

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 24. marts via TEAMS.

Godkendt uden bemærkninger

 2. Indkommen post og meddelelser siden sidst.

Intet at bemærke 

 1. Veje og Stier v/ Gert og Carsten
 • Status på Projekt Bump, herunder skilte, igangsætning, økonomi og tidsplan samt udmeldinger fra kommune og politi i den forbindelse.

Gert orienterer om, at de tre bump på Annavej og på Langholmvej er etableret d.d. I forbindelse med etableringen af bump, kommer en mindre separat regning fra vejentreprenøren, der har materiel, som skulle benyttes. Den meter fra begge sider af bumpet, skulle ned i gruset, og det har vejentreprenøren klaret i dag de seks steder. Ellers forventes alt at være, som det skal.

Preben har været rundt på vejene, og der er lavet et fint arbejde af den nye entreprenør.

Carsten fortæller, at flere beboere har ytret, at grus størrelsen er for stor. Gert gør opmærksom på, at grovere grus mindsker støvgener.

Der har generelt været positive tilkendegivelser omkring arbejdet.

 Det bliver spændende at se, hvilken effekt de etablerede bump har.

  

 1. Generalforsamlingen på Gjerrild Kro torsdag den 26. maj 2022 kl. 12.30.
 • Der er generalforsamling i vandværket kl. 11.30. herefter forventes vi at være på kl. 12.30.
 • Ib Nielsen, Bodilvej 7 har indsendt flg. forslag:

Forslag til grundejerforeningen GNG’s generalforsamling d. 26. maj 2022.

Det foreslås, at ordningen med afhentning af grenaffald ophører. Det er en uforholdsmæssig dyr ordning, som efterhånden kun et mindretal af medlemmerne benytter sig af.

Judi udsender det indkomne forslag til medlemmerne.

Hvis Ib Nielsens forslag går igennem, så sker der ændringer i udgifter. Vigtigt at beløbet hviler i sig selv mht. udgifter og indtægter. Den enkelte grundejer betaler nu 230 kr., hvilket ved godkendelse af bestyrelsens forslag hæves til 260 kr.

 • til nedlæggelse af grenordning, bør det først være aktuelt for 2023. Hvis grenafhentningen afskaffes, er det vigtigt, at der informeres om brandfare – det kommer med under regnskab/budget.
 • Under evt. mht. støj, bør vi som bestyrelse holde os til de regler, der generelt gælder vedr. støj; vi har som bestyrelse ikke nogen restriktionsmuligheder- vi kan informere og komme med råd om, at dialog er den vigtigste måde til at løse problemerne på.

Peter: Vores INFORMATIONSFOLDER vedr. græsslåning, støj mv. foreslås gennemgås ved et kommende bestyrelsesmøde (se vedhæftet)

 • Tekniske nødvendigheder i f m generalforsamlingen
 • Judi har PP m.m. klar, så regnskab mm. Kan komme op på skærmen. Judi medbringer stemmesedler og projektor.
 • De skriftlige beretninger sendes til alle i bestyrelsen inden.
 • Preben har mikrofon og en dirigentklokke med.
 • Käthe har skriveredskaber med.

 5. Næste møde i bestyrelsen.

Aftales efter generalforsamlingen med ny bestyrelse.

 Notater v. Käthe Fogh