Referat af VIRTUEL BESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 20. FEB. KL. 10 -12

NB! den fremhævede tekst med sort er dagordenes punkter og underpunkter og lys tekst referat

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 31. oktober 2020 hos Preben larsen

Der mangler afklaring om Generalforsamling kan afholdes hos DCU i Gjerrild. Resten Godkendt.

2.  Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden

 • Meddelelse fra Käthe om midlertidig udtræden af bestyrelsen p. g. a. sygdom.

Preben fået koder til hjemmesiden. Judi skriver referat. Lars Skriver indtræder i bestyrelsen under Käthes fravær.

3.  Veje og Stier

 • Henvendelse til Norddjurs Kommune og svar herfra.
 • Anvendelse af Dustex, beslutning herom.
 • Vejvedligeholdelse. Ny aftale med entreprenør Karsten Gregersen v/Preben
 • Status på skilteprojekter.

Vi vil overtage vedligeholdelsen af Stavnsborgvej i lighed med Betinavej (fordeling af omkostninger) – Preben meddeler kommunen dette herunder søger om tilladelse fra kommunen til at opstille de producerede ”tag-hensyn-skilte”.

Bestyrelsen besluttede ikke at anvende Dustex (pris pr. gang vil beløbe sig til ca. 20.600 incl. stavsborgvej). Vi mener at problemerne med støv og hastighed vil kunne løses via etablering af vej bump.

Til de kommende opgaver blev der nedsat et hurtigt arbejdende vejudvalg bestående af: Carsten, Gert og Michael.

Opgaver for vejudvalg;

 • Oplæg om hvilke vejbump vi skal investere i og hvor de skal etableres..
 • Gennemgang af alle veje med Karsten Gregersen og lave et oplæg for vedligeholdelse af vejene 2021.
 • Overblik om evt. reparation af vejskader forsaget af FIBIA. Kontakten til FIBIA er Michael.
 • Udpegning af steder, hvor de nye ”ta´-hensyn-skilte”  kan opsættes.

4.   Hjemmeside og IT

 • Status på hjemmesiden v/Preben
 • Status på fibernet v/Michael

Preben overtaget hjemmesiden. Michael orienterede om fibernet.

5.  Grenaffaldsordningen (Preben)

 • Forløb oktober 2020
 • Udmelding fra Hede Danmark og kvalitetsforbedring v/Preben

Orienteret om forløbet 2020. Kvaliteten lidt bedre i 2020. Vi forventer ikke at kvaliteten ændrer sig væsentligt de kommende år. Enighed om at lave grenafhentning igen i 2021, men kommer der en forhøjelse vil vi tage stilling til om vi skal stoppe.

Hede Danmark vil gerne lave en informations folder. Vi forslår, at de medsender et tilbud på træfældning

6.   Økonomi

 • Årsregnskab 2020 og budget 2021 v/ Judi

Regnskab godkendt af revisorer. Besluttet, at forslå en kontingentforhøjelse på kr. 100.-, idet vi må imødese ekstra udgifter til vej bump. Regnskab og budget rundsendes til bestyrelsen.

7. Generalforsamling lørdag den 13. maj 2021 kl. 10.00

 • Punkter til dagsorden og beretning

Forslag om kontingent forhøjelse med kr. 100- til vejforbedringer/projekter (stiger i så fald fra kr. 600 til kr. 700)

På valg til bestyrelsen: Preben, Käthe og Gert. Revisor: Kirsten Berthelsen

8. Andre punkter

 • Status på medlems-mails
 • Status på båd laug projekt – oprettelse af arbejdsudvalg.
 • Forslag: Til grundejerforeningens medlemmer laves en A-5 folder/8 sider indeholdende f.eks.:

Vedtægter Grundejerforeningen, – do- Vandværket, Vis Hensyn Henstillinger (høj musik, brug af græsslåmaskiner etc. på bestemte tidspunkter), beskæring af træer langs veje, retningslinjer for levering af grene og træ til flis i oktober, Strandrensning, vejledning om nedlukning i frostperioder og vigtige kontakter til brand – politi – vandværk m.v.

Folderen udsendes via mail til medlemmer og nye sommerhusejere.

Medlems mailadresser: pt mangler vi mailadresse på 19 medlemmer.

Båd laug: 4-5 interesseret.

A-5 folder til nye medlemmer med Information: Blev besluttet. Preben og Judi har opgaven.

9. Eventuelt og næste møde

Næste møde torsdag d. 8. april kl. 20.00 via Teams.

20.02.21 Judi/Preben