Referat af den ekstraordinær generalforsamling d. 04.09.2021 på Gjerrild Kro.

 

Indledning:

 1. Nærværende referat/resume er baseret på generalforsamlingens forløb og indlæg fra såvel bestyrelse som grundejerforeningens medlemmer.
 2. Generalforsamlingen er indkaldt den 12. august 2021 pr. mail til medlemmerne og ved opslag i foreningens informationsstander på Langholmvej.
 3. Modforslag er indkommet den 18. august 2021.

 

Referat af den ekstraordinære generalforsamlings forløb:

Velkomst ved formand Preben Larsen, som præsenterede bestyrelsen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Modforslag fra Henrik Schwert om ekstraordinær betaling på 750 kr. pr. grundejer.
 3. Bestyrelsens forslag til optagelse og godkendelse af kassekredit på 300.000 kr.
 4. Eventuelt

 

Ad. 1 Valg af dirigent

        Bestyrelsen foreslog Aage Jørgensen, som blev valgt

 • Dirigenten konstaterede, at den ekstra ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og i overensstemmelse med GNG´s vedtægter.
 • Generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da 145 medlemmer (38%) var mødt frem til mødet enten ved fuldmagt eller i egen person.
 • Stemmetællere: Kirsten Bertelsen og Bent Højgård blev foreslået og valgt.

 

Ad. 2 b. Forslag til optagelse og godkendelse af kassekredit på kr. 300.000

Bestyrelsen fremlagde sit forslag vedr. fartdæmpende foranstaltninger på sommerhusvejene.

Orientering fra formanden Preben Larsen om baggrunden for bestyrelsens ønske om etablering af vejbump. Yderligere uddybning af Gert Otkjær, Vejudvalget, om:

 • Bump-projektets indhold og
 • Bump-erfaringer fra andre dele af landet.
 • Erfaringer fra andre grundejerforeninger, der ligger til grund for det vej-materiale, som bestyrelsen foreslår at bruge ved etablering af vejbumpene.

 

 

Vejbumpene på kortet er de bump, som blev foreslået på den ordinære generalforsamling, og der er selvfølgelig mulighed for ændringer. Endelig placering skal godkendes af kommunen.

Carsten Jensen, Vejudvalget, orienterede om de finansieringsmuligheder, som bestyrelsen har undersøgt.

Efter bestyrelsens præsentation af projektet med vejbump og forslag til finansiering heraf, blev ordet givet fri til dialog og spørgsmål fra de fremmødte.

Der kom mange tilkendegivelser såvel for som imod vejbump, alternative forslag til finansiering og vejbelægninger samt bemærkninger om opstart med et prøveprojekt på Annavej.

Efter de mange forskellige holdninger og kommentarer fra de fremmødte, bad formanden om 2 minutters suspension af mødet, så han havde mulighed for kort at samle bestyrelsen.

Formanden meddelte efterfølgende, at bestyrelsen, på baggrund af de mange tilkendegivelser, trak sit forslag tilbage.

Formanden informerede desuden om, at bestyrelsen fortsætter sit arbejde på baggrund af den beslutning, der blev truffet på det ordinære møde. Dvs. at vi starter ud med Annavej, og efterfølgende vurderer, om det har den ønskede effekt.

Medlemmernes input er vigtig for bestyrelsen, og det er på den baggrund, at bestyrelsen har valgt at trække forslaget.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at når bestyrelsen havde trukket sit forslag, så er konsekvensen, at modforslaget fra Henrik Schwert bortfalder.

Efterfølgende afsluttede dirigenten mødet og takkede for god ro og orden, og formanden fik ordet for afsluttende bemærkning.

Formanden takkede for den konstruktive dialog og de mange gode indlæg på mødet.

 

Notater og referat ved Judi Jørgensen og Preben larsen

 

Godkendt af dirigent Aage Jørgensen