Deltagere: Preben, Carsten, Judi, Gert, Peter, Michael og Käthe

Afbud: Lars 

DAGSORDEN 

 1. Godkendelse af referat og evt. opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt 

 1. Godkendelse af referat og evt. opfølgning fra den ekstraordinære generalforsamling

Referat godkendt – notater med navne og adresser på indlægsholdere er bestyrelsens interne. 

 1. Der følges op på priser til anden vejbelægning bl.a. den på generalforsamlingen nævnte belægning af granitskæver, så der er dokumentation for faktiske priser. Gert følger op på dette.
 2. Der kommer nye regler pr. 1. januar 2022 vedr. hastighed, hvor det er kommunen, der får større myndighed til at beslutte.

Carsten følger op på dette. 

 1. Veje og Stier

Behandling af Naturstyrelsens oplæg til opdateret aftale om drift af veje:

Der er gamle aftaler vedr. naturstyrelsens drift af veje. Kommunen og naturstyrelsen bør selv lave aftaler vedr. nogle af vejene. På Betina vej mod havet, ses på, hvem der skal holde området op til vejen.

Status på

 1. Ny vejentreprenør:

Grundejerforeningens vejentreprenør har opsagt samarbejdet. Nu undersøges, hvem der skal være ny; der kommer forskellige tilbud til Gert, som sender videre til bestyrelsen. Lige nu trænger flere veje til reparation.

Preben udsender mail til Grundejerne og orienterer om vejene afventer ny entreprenør.

 1. Skilte

Desværre har der været hærværk ved nogle skilte.

Søndag d. 24.10 fjernes skiltene, så de ikke hindrer HedeDanmarks grenindsamling. Judi tilbyder, at de pågældende skilte kan leveres bag deres carport på annavej 8.

På sigt ses på, om grundejerforeningen evt. kan få et mindre skur, så metaldetektor, busk-rydder og skilte kan placeres her.

 4. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden

Bådlaug – der har været ca. 10 positive tilkendegivelser vedr. at indgå i arbejdet med et bådlaug. Samtidig undersøges om ”LAG-midler” evt. kan yde et tilskud til ophaler- og nedsætningsfaciliteter til bådene. Naturstyrelsen vil gerne indgå som ”fødselshjælper” til etablering af lauget. Preben indkalder til et kommende møde.

  1. Træ-og grenafhentning via HedeDanmark. Det er vigtigt, at der fortsat er opmærksomhed på, at grenene er af god kvalitet – det må ikke være affald. Det er vigtigt, at de udstukne retningslinjer overholdes.
  2. Grundejerforeningen får et stigende antal henvendelser om hvilken grundejerforening, de nybyggede sommerhuse på Strandsletten og ved Langholmvej skal tilsluttes. Hverken Fridavej eller GNG er p.t. interesseret i en tilslutning. Preben mener, at Norddjurs kommune bør inddrages f.eks. ved at lave en allonge til lokalplanen, hvori sommerhusejere forpligtes til at tilknytte sig den/de af kommunen udpegede grundejerforeninger. Preben retter en forespørgsel til kommunen herom.
 1. Økonomi-status v/Judi

Regnskab er udleveret.

Vejbidrag ydes efter antal matrikelnummer. Judi følger op på dette.

6. Natur og strand

Bekæmpelse af japanske pileurt

Der er sendt information ud til alle. Grundejerforeningen holder øje med dambrugsprojekter.

  

 1. Fibia bredbåndsnet, IT

Der er ikke nyt – det kører stille og roligt. Der har ikke været negative kommentarer.

 

 1. Hjemmeside

Hjemmesiden fungerer ikke optimalt. Nogle har meddelt, at de ikke kan finde referater.

Vi får fulgt op på hjemmesiden – det er vigtigt, at flere kan arbejde og navigere i denne.

Charlotte får set på, hvem der får besked fra mail på hjemmesiden – nogle skal slettes og andre skal tilføjes.

Det er relevant, at vi også få lavet en side, hvor budget m.m. er med.

Struktur m.m. bør være mere overskuelig.

Michael og Käthe undersøger alternative muligheder.

 

 1. Andre punkter

Der er udsendt informationer til medlemmerne

 

 1. Eventuelt og næste møder

28.11.2021 kl. 10.00 på Betinavej 12. hos Carsten og

29.01.2022 kl. 17.00 på Gjerrild kro .