REFERAT

Bestyrelsesmødet, søndag den 28. november kl. 10.00 hos Carsten, Betinavej

Deltagere: Preben, Michael, Judi, Lars, Carsten, Gert og Peter

Referent: Peter

 

 1. Godkendelse af referat og evt. opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
  1. Godkendt!

 

 1. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden
  1. Konsekvenser af svar fra kommunen:
   1. Ved medlemskab af Grundejerforeningen, overtager foreningen den enkelte grundejers vejforpligtelse. Dette vil være den fremtidige begrundelse for medlemskab.
   2. Ejendomsmæglere vil fremover, ved eventuelle henvendelser salg af sommerhuse, blive oplyst op, at medlemskab af Gjerrild Nordstrands Grundejerforening anbefales.

 

 1. Veje og Stier
  1. Status på
 • Ny vejentreprenør
  • Jonas Gregersen, Glesborg
  • Agnesvej undersøges m.h.t. hvordan vejen skal behandles fremover. Dette tager Judi sig af.
 • Skilte
  • Skilte, indsamlet af Carsten og Preben, opbevares under presenning.
  • Fra 1. januar 2022 vil kommunen opsætte hastighedsskilt på 30 km. ved indkørslen til sommerhusområdet.
  • Carsten har detektor og buskrydder, og administrerer udlån.
 • Bump
  • Når 30 km.-skiltet er opsat, vil Gert kontakte firmaet med henblik på igangsætning i 2022 af 3 stk. bump på Annavej i overensstemmelse med beslutningen på generalforsamlingen den 13. maj 2021.
 • Naturstyrelsens oplæg til aftale om drift af veje
  • Preben kontakter Naturstyrelsen med henblik på at færdiggøre aftalen.

 

 1. Hjemmeside status
  1. Vi afventer tilbagemelding fra Kathe.

 

 1. Økonomi-status v/Judi
  1. Foreløbigt regnskab tages til efterretning uden bemærkninger.
  2. Preben kontakter Hede Danmark om, hvordan kvaliteten af grenaffaldet har været i år.
  3. Carsten kontakter LetKøb mht. annoncering fremover på gjerrild.dk

 

 1. Bestyrelsesforhold efter 1. december:
 • Konstituering i forbindelse med Prebens salg af sommerhus og dermed afgang som medlem af grundejerforeningen.
 • I forbindelse med overleveringer af opgaver tilbyder Preben en tilknytning til bestyrelsen uden stemmeret indtil næste generalforsamling den 13. maj 2022
  • Carsten (næstformand) bliver fungerende formand. Prebens tilbud om fortsat tilknytning til bestyrelsen modtages med taknemlighed, således at Carsten og han kører et parløb frem til generalforsamlingen
  • Preben rundsender mail til grundejerforeningen om formandsskifte, og at der skal vælges og genvælges bestyrelsesmedlemmer til kommende generalforsamling i 2022. I denne sammenhæng må eventuelle interesserede meget gerne og kontakte en af bestyrelsesmedlemmerne inden generalforsamlingen.

 

 1. Eventuelt og næste møde
  1. Næste møde, lørdag den 5/2 2022, kl. 10.00 hos Gert.
  2. Derfor er formødet på Gjerrild Kro den 29/1 2022 aflyst.