Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 24. marts 2022

Deltagere: Preben, Gert, Carsten, Lars, Michael, Judi og Käthe

 

DAGSORDEN

 

 1. Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 5.2.22

Ad. 1. Referat godkendt.

 1. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden

Ad 2. Ingen indkommen post og meddelelser 

 1. Veje og Stier v. Gert og Carsten
 • Status på Projekt Bump, herunder skilte, igangsætning, økonomi og tidsplan samt evt. meldinger fra kommune og politi i den forbindelse

Ad. 3. Carsten har rykket vejingeniør Anders Bitsch Christiansen, Norddjurs kommune, for info vedr. nedsættelse af hastigheden i området. Der vil den kommende uge blive givet besked fra Anders til politiet om, at der skal være en hastighedsnedsættelse til 30 km/t. Norddjurs kommune betaler for et 30 km bump ved indkørslen ved forsnævringen til området. Foreningen har tilbudt at betale den halve udgift til bumpet på Langholmvej, men det må vi faktisk ikke, idet det er en kommunal opgave. Efterfølgende bestiller Gert de 3 bump, der skal etableres på Annavej.

Når myndigheds-godkendelserne er klar, så kommer bumpprojektet i gang, og der forventes at gå mellem 3 – 4 uger fra godkendelse til etablering af bump er foretaget

Der kan blive behov for ekstra zone-skilte udover Langholmvej bl.a. til Betinavej. Anders skal have godkendelse af politiet til placering af skiltene.

Gert foreslår, at vi skal se på, om vi skal have nogle SF-sten ved sten-chikanerne. Ved bump kommer der ikke skilte op; der kommer hvide refleksmarkeringer på vej bumpene. 

 1. Hjemmeside status v. Käthe

Ad 4. Charlotte Holst har spurgt, om vi ønsker flere informationer nu end den video, som hun har lavet. Der mangler fortsat en vejledning i, hvordan vi får PDF-filer ind, så det følges der op på. Stor ros til videoen – dejligt, at vi har den og kan opdateres her. 

 1. Økonomi v/Judi, idet Årsregnskab 2021 og budget 2022 tages under punkt 6

Ad 5. Regnskab godkendt af revisorerne.

Budget er drøftet – og bestyrelsen er enige i, at det lille underskud er acceptabelt.

Økonomi ved grenafhentning skal ifølge en generalforsamlingsbeslutning i 2008 være udgiftsneutral, hvilket resulterer i en forhøjelse på 30 kr. i den solidariske medlemsbetaling til dette. 

 1. Generalforsamlingen på Gjerrild Kro torsdag den 26. maj 2022 kl. 12.30.

Ad 6. Indkaldelsen udsendes pr. mail og som opslag på hjemmeside og i informationsboden. 

 1. Eventuelt
 • Kort om dumpingindsigelsen

Ikke relevant lige nu; det er kommet på hjemmeside m.m.

 • Naturplejevandring 21. maj – hvem deltager

Gert deltager helt bestemt, mens flere andre også, hvis det er muligt.

 • Sommerfest

Bestyrelsens interne og private sommerfest afholdes d. 23.07. 

 1. Næste møde

Virtuelt møde d. 17.05.2022 kl. 19.30 – Lars indkalder.  

Referat v. Käthe Fogh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde er lagt op under “Bestyrelsen arbejder”   

Venlig hilsen

Bestyrelsen