Information fra

Gjerrild Nordstrands Grundejerforening (Fridavej har sin egen grundejerforening)

 Indhold 

Side 1: Velkommen til Gjerrild Nordstrand

Side 2: Vis hensyn til dine naboer

Side 3: Sådan beskærer du træer og buske langs veje

Side 4: Vejledning for nedlukning af vand i frostperioder

Side 5: Vigtige og nyttige telefonnumre og links

Side 6: Grundejerforeningens vedtægter

Side 9: Grundejerforeningens bestyrelse

 

Velkommen til Gjerrild Nordstrand

 

Kære nye medlem af Gjerrild Nordstrands Grundejerforening (GNG) – velkommen til vores dejlige sommerhusområde, og velkommen som medlem af grundejerforeningen.

I denne folder finder du nyttige oplysninger om området, og hvordan vi sammen skaber et sommerhusområde, hvor der er rart at være og plads til alle. Du kan i folderen bl.a. finde nyttige telefonnumre til fx lægevagt og dyrlæge, oversigt over bestyrelsesmedlemmerne i GNG og foreningens vedtægter. Ligeledes finder du guidelines for hvad generalforsamlingen har besluttet at betegne som ”god skik”, der understøtter hensynet til andre beboere i området.

GNG har en hjemmeside der løbende opdateres, og hvor du med fordel kan tjekke for nyheder med jævne mellemrum. Her finder bl.a. referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlingen, du kan læse lidt om områdets historie og du kan se løbende opdateringer der har relevans for området.  Du finder hjemmesiden på adressen www.gjerrild.dk

Endnu engang velkommen til Gjerrild Nordstrand

 

Vis hensyn til dine naboer m.fl.

 

 • Motorplæneklippere, motorsave og andre støjende maskiner bør ikke benyttes før kl. 9, mellem kl. 12 – 14 og efter kl. 18.
 • VIGTIGT – Undlade at opbygge ”kvashegn” i skel. Tørre kvashegn er yderst brandfarlige og udgør en stor risiko i tørre perioder. Træ, grene og hækafklip, kan frit afleveres på genbrugs-stationen i Glesborg, Håndværkervej 2
 • Beplantning, stensætninger, hegnm. skal, i henhold til lov om private fælles veje, holdes på egen grund. Hvis bevoksningen fra din grund breder sig ud på vejen, kan dette forhindre fri færdsel for fx udrykningskøretøjer og dagrenovation. Grundejerforeningen kan i sådanne tilfælde lade udføre beskæring for grundejerens regning. Se mere information herom på side 3.
 • Hastighedsgrænsen er på Langholmvej 30 km. i timen; på grusvejene anbefaler grundejerforeningen 20 km/t af hensyn til trafiksikkerheden, slitage på vejene og ikke mindst støj og støv, der er et udpræget problem i specielt tørre perioder.
 • Både skal registreres ved Naturstyrelsen og må kun placeres på de to godkendte bådpladser.
 • Løsgående hunde skal holdes på egen grund. Hunde på offentlige områder bør være i snor – også på stranden, hvor hunde skal være i snor fra 1. april til 30. september.
 • Bilparkering henvises til egen grund eller den kommunale P-plads ved stranden. Der må ikke parkeres på de fredede strandarealer langs Betinavej. Parkerede biler på de smalle sideveje er stærkt generende og kan i værste fald hindre udrykningskøretøjer og renovationsbiler i at komme frem, især hvis bilerne holder i rabatten tæt ved vejudkørsler, hvor der skal være minimum 8 meters afstand.
 • Undgå sprøjtegifte – af hensyn til drikkevand og miljø.
 • Afbrænding af affald er forbudt. Der er dog tilladt at brænde tørt
 • Træer er smukke, men tænk på, at dine træer måske skygger på naboens grund. Tal med din nabo om det, inden skyggerne måske bliver et problem.
 • Salgsboder – en spændende ting, men er ikke tilladt på vejene af hensyn til fri færdsel. Hold derfor din salgsbod på egen grund.

 

Beskæring af hæk og hegn mod vejen

Regler omkring beskæring af hække og hegn er et lille hjørne af vejlovens bestræbelser på at sikre trafikken og de “bløde” trafikanters passage på fortove og langs veje. Efter reglerne er det den enkelte grundejers pligt at sikre den frie passage.  Reglerne findes i lov om offentlige veje (§ 87), i lov om private fælles veje (§ 61) og i lov om hegn (§ 11, stk. 1).

Hvad skal grundejeren gøre?  Langs en ejendom, som grænser op til vej, har grundejeren pligt til at studse udhængende grene og holde beplantning opstammet. Det skal ske sådan, at der holdes en frihøjde over vejen på mindst 4,0 meter og over fortove og rabatter på 2,75 meter. Hæk eller beplantning skal være klippet ind i flugt med vejskel.

Grundejere skal beskære og klippe, så gældende regler bliver overholdt. Det er også vigtigt at holde beplantningen klippet omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning og lignende. Det er nemlig indirekte til gene for færdslen – og forringer trafiksikkerheden, hvis beplantning helt eller delvist dækker for skilte og lamper.

 

 

Oversigtsarealer – Grundejere, der har tinglyste oversigtsarealer ved vej, skal sørge for, at eventuel beplantning på arealet ikke bliver over 80 cm højt.

Hvad kan kommunen gøre?  Kommunen kan som vejmyndighed gribe ind, hvis

 • der opstår væsentlige gener for færdslen eller oversigten på vejen/fortovet,
 • grundejeren ikke, overholder reglerne om beskæring,
 • der kommer en klage over manglende beskæring og gener som følge

Hvis grundejeren ikke har udført sine forpligtelser, kan kommunen udføre arbejdet for grundejerens regning.

 

Vej og Ejendom kan mod betaling være behjælpelig med tilbageklipning af hegn og hække langs offentlig vej – herunder også privat fællesvej.

 

For eventuelle yderligere oplysninger, kontakt da kommunens driftskontor.

 

 

 

 

Nedlukning af vand i frostperioder

Grundejerforeningen får tit meddelelser om frostsprængte rør, og vil derfor gøre sommerhusejere opmærksom på

 

 • at tjekke vandrørene i frostperioder
 • hvis huset ikke er beboet at der er lukket ned for vandtilførslen både indendørs samt især også i husets vandbrønd
 • eventuelt at udlufte vandrørene til

 

Det vil være god service, hvis man som nabo også holder et vågent øje med sine naboers huse i frostperioder – herunder også varmepumper, som viser tegn på defekt.

 

Der sendes mail til grundejerforeningens medlemmer, når der observeres ekstraordinært vandforbrug

 

 

 

 

 

 

Vigtige navne, links og telefonnumre

 

 • Akut hjælp: Sygdom, ambulance, brand, katastrofer, miljøudslip o.a. Ring: 112

 

 • Politiet i Grenaa: Ring 114 eller tlf. 87 31 14 48, Nordhavnsvej 1, 8500

 

ü Mere om brand og redning

Beredskab & Sikkerhed Randers-Favrskov-Djursland: Telefon 89 15 21 12

 

 

 • Lægevagten– Ring 70 11 31 31

 

 • Tandlægevagten Region Midtjylland– 40 51 51 62, læs mere om åbningstider påtandvagtregionmidt.dk

 

 • Dyrlægevagten – Grenå Dyrehospital 70 87 61 49 læs mere på Dyrlægevagten grenå – Grenå Dyrehospital (vetgruppen.dk)

 

 • Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa, tlf. 89 50 10 00

 

 • Gjerrild Nordstrands Vandværk, info@gjerrildnordvand.dk ,gjerrildnordvand.dk, mobilnummer forefindes på hjemmesiden.

 

 

 • Glesborg Genbrugsstation: Åbent: Tirsdag – Fredag kl. 13 – 18, Lørdag og Søn- og helligdage kl. 9 -13.

 

Vedtægter for Gjerrild Nordstrands Grundejerforening.

Navn og formål
 • 1: Foreningens navn er “Gjerrild Nordstrands Grundejerforening” – herefter GNG. Dens virkefelt er sommerhusområderne på Gjerrild Nordstrand, og dens hjemsted er formandens adresse.

 

 • 2: Det er GNGs formål primært at sørge for vedligeholdelse af og tilsyn med områdets private fællesveje, stier m.m. samt at være bindeled mellem grundejerne og offentlige myndigheder. GNG medvirker efter bestyrelsens skøn derudover til løsning af væsentlige opgaver, der har betydning for området som sådan eller for grupper af grundejere.

GNG skal virke til gavn for Gjerrild Nordstrand som rekreativt område og kan efter bestyrelsens bestemmelse tage initiativ til eller være del af arrangementer og initiativer, der fremmer foreningens formål: Blå Flag, strandrensning etc.

 

Medlemskab
 • 3: Som medlemmer kan optages personer, der ejer grunde i foreningens virkeområde.

 

Økonomi
 • 4: Medlemmerne er forpligtet til at betale det kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen og hæfter alene med det indbetalte kontingent. De økonomiske midler til foreningens virke skaffes tillige ved indtægts-givende virksomhed, offentlige og private tilskud og ved midler fra fonde, indsamlinger, arrangementer, annonce-salg i medlemsblad og på hjemmeside m.v. Ved udtræden af foreningen refunderes indbetalt kontingent ikke.

 

 • 5: Foreningens midler anbringes i videst muligt omfang i pengeinstitut eller statsgældsbeviser. GNG kan kun stifte gæld med generalforsamlingens tilslutning (se § 13).

 

 • 6: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres før den ordinære generalforsamling af foreningens generalforsamlingsvalgte revisorer.

 

 • 7: Ved opløsning af GNG båndlægges aktiverne i mindst to år med henblik på start af ny forening, og de kan først derefter anvendes til fremme af områdets rekreative kvaliteter. (se § 21)

 

Generalforsamling
 • 8: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som holdes hvert år fortrinsvis i forbindelse med generalforsamlingen i Gjerrild Nordstrands Vandværk, dog inden udgangen af maj måned.

 

 • 9: Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning (som drøftes og sættes afstemning)
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf
 4. Fremlæggelse af budget, og kontingent for kommende år og godkendelse heraf
 5. Indkomne
 6. Beslutning om antal medlemmer i
 7. Valg (se også § 16 og 17):
  1. Formand (vælges i ulige år).
  2. Kasserer (vælges i lige år).

2 vælges lige år og 3 vælges i ulige år.

 

 

 1. 2 Bestyrelsessuppleanter. (én vælges i lige og én vælges i ulige år).
 2. 2 Revisorer (én vælges lige og én vælges i ulige år) og 1

 

 • 10: Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden bilagt kopi af det reviderede regnskab. Indkaldelsen skal ske ved opslag på grundejerforeningens hjemmeside og i informationsportalen ved indkørsel til sommerhusområdet.

Medlemmer, som ikke har adgang til hjemmesiden via internettet, kan ved henvendelse til foreningen aftale at få sendt pr. brevpost.

 

 • 11: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

 • 12: På generalforsamlingen kan der kun stemmes ved personligt fremmøde af ejeren eller dennes befuldmægtigede. Der kan ikke derudover stemmes ved fuldmagt. Hvert medlemskab giver én stemme. På forlangende foretages skriftlig afstemning. Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

 • 13: Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindeligt flertal. Beslutning om optagelse af lån, ændring af vedtægter eller sammenlægning med anden forening kræver dog et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

 

Ekstraordinær generalforsamling
 • 14: Der holdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 15% af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske om det. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, der skal holdes senest 60 dage efter bestyrelsen har modtaget anmodningen og med mindst 21 dages varsel fra indkaldelsen. Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen, der sker som ved ordinær generalforsamling. Der kan ikke behandles andre emner end de på dagsordenen angivne.

 

 • 15: En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, hvis 20 % af medlemmerne deltager. Derudover gælder bestemmelserne i § 12 og § 13.

 

Bestyrelsen
 • 16: GNG ledes af en bestyrelse på mindst fem og højst syv medlemmer. Generalforsamlingen fastsætter antallet af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Den vælger tillige to suppleanter til bestyrelsen, to revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne vælges skiftevis – den ene i ulige årstal den anden i lige årstal. Alle valg gælder for to år.

 

 • 17: Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Formanden er på valg i ulige årstal, mens kassereren er på valg i lige årstal. Afgår formand eller kasserer i utide indtræder suppleanten i bestyrelsen, der derefter konstituerer sig indtil valgperiodens udløb.

 

 • 18: Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden, vælger af sin midte næstformand, kassererassistent og sekretær og nedsætter udvalg og arbejdsgrupper. På bestyrelsens opfordring kan medlemmer uden for bestyrelsen indtræde i arbejdsgrupper. Formand og kasserer tegner foreningen i økonomiske spørgsmål. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren – eventuelt inden for en beløbsramme.

 

 • 19: Bestyrelsen har ansvaret for GNG´s daglige ledelse i overensstemmelse med foreningens formål og træffer aftale med relevante personer eller firmaer om udførelse af påkrævet arbejde.

 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne deltager i bestyrelsesmødet. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

 

Sammenslutning med anden forening
 • 20: Sammenlægning med anden forening kræver vedtagelse på en generalforsamling. Forslaget om sammenslutning skal optræde på den pågældende generalforsamlings dagsorden. Bestyrelsen redegør forud for afstemningen for de førte forhandlinger. De mellem de to foreninger indgåede aftaler om bl.a. økonomi forelægges skriftligt for generalforsamlingen til godkendelse (se § 13).

 

Foreningens opløsning og Vedtægternes Ikrafttræden
 • 21: Foreningen kan kun opløses, hvis en generalforsamling indkaldt med opløsningen på dagsordenen, bestemmer det. Opløsning af foreningen kræver, at mindst 25 procent af samtlige medlemmer deltager i generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede stemmer for opløsning. Er disse krav ikke opfyldt, skal der – senest 60 dage efter – med 14 dages varsel indkaldes til en ny generalforsamling med samme dagsorden, hvor opløsningen kan vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede.

Generalforsamlingen kan efter beslutningen om opløsning nedsætte et udvalg til endelig afvikling af foreningen og til i henhold til § 7 at varetage generalforsamlingens beslutning angående foreningens aktiver.

Foreningens første vedtægter trådte i kraft 29. juni 1969, ændret 12. maj 1995. Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 5. maj 2005 og ændret ved generalforsamlingen 4. maj 2012 samt ved generalforsamlingen 30.maj 2019. Ændringen træder i kraft omgående.

 

Grundejerforeningens bestyrelse 2022- 2023

 

 

Formand

Michael Lichtenberg Crone, Anettevej 25 Tlf. 2949 3622

Mail: michael.lichtenberg.crone@gmail.com Vinter: Vibyhøjvej 5, 8260 Viby J. Opgaver: IT, fibernet og mobil telefoni- området

 

Næstformand

Gert Otkjær, Annettevej 14 – 16

Tlf: 2452 4311

Mail: gertotkjaer@mail.dk

Vinter: Koldingvej 169, 8800 Viborg. Opgaver: Veje- og Stier

 

Kasserer

Judi Jørgensen, Annavej 8 Tlf. 2335 4676

Mail: jujaaj@tunenet.dk

Vinter: Byagervej 37, 4030 Tune Opgaver: Kontingenter og økonomi

 

Carsten Jensen, Betinavej 12, Tlf. 2677 3103

Mail: cruze0123@gmail.com Winter: Samme adresse.

Opgaver: Kontakt til lokalområde samt veje og stier

 

Lars Skriver, Alicevej 4 Tlf. 2238 2924

Mail: skriverl@energimail.dk

Vinter: Panduros vej 11, 8600 Silkeborg Opgaver: Skilte og Støv under vejområdet

 

 

Suppleant: Peter Nielsen, Agnetevej 25 Tlf.  21684199

Mail: georgebonielsen@gmail.com Vinter: Borresøvej 49, 3.tv., 8240 Risskov

 

Hjemmeside: GNG       www.gjerrild.d