INDTÆGTER:  2003-tal
Kontingent:  367 medlemmer à  270,00    99.090,00    99.090,00
Restancer / Rykkergebyr            50,00          370,00
   99.140,00    99.460,00
Annoncer / Sponsorater    14.700,00       9.730,50
Renter, BG-bank            89,23            70,55
Vejtilskud vedr. Betinavej (SNS)       2.495,00  
 116.424,23  109.261,05
Overført fra 2003    66.971,29    55.391,35
 183.395,52  164.652,40
UDGIFTER:
Veje og stier: vedligeholdelse    40.000,00    49.900,00
Udbygning og forbedringer       6.752,50    18.255,70
Vejchikaner, vedligeholdelse og reparation       6.536,09
Porto       4.113,55          487,75
Telefon og kørsel       3.650,00       5.618,00
EDB og kontorartikler       3.019,25       5.116,25
Strandrensning, St.Bededagsaften dækkes af kommunen
Diverse: drænkontingent          150,00          450,00
Medlems- og bestyrelsesmøder/fest            46,75       9.380,00
Gaver og blomster       1.065,00       1.338,00
Trykning af blad, brevpapir, kuverter       4.425,00       2.078,70
Blad og hjemmeside       3.070,00       2.150,00
Gebyrer til bank og PBS       2.750,74       2.906,71
   
   75.578,88    97.681,11
BEHOLDNINGEN:
BG bank:  107.816,64    66.971,29
 183.395,52  164.652,40
Kasserer: Frans Møller
Undertegnede revisorer har d.d. revideret foranstående regnskab, der er i overensstemmelse
med de os foreviste opgørelser og bilag
Beholdningen er konstateret til stede. Der er i øvrigt intet at bemærke.
Randers den 15 marts 2005
Kirsten Bertelsen, Adelevej 33          Thomas Sørensen, Astridvej 6