Tre drænlaug holder vandet fra dørene

Flere steder på Gjerrild Nordstrand er jordbunden så fugtig, at det er nødvendigt at dræne. Til formålet er der oprettet tre drænlaug - 1øst og 2 vest for Langholmvej.

Drænlaug vest 1 (se kort HER)dræner i store træk godt 80 grunde i området: Annavej, Dortevej og Stavnsborgvej
Finn Pedersen, formand: Dortevej (vinter Nyvangsvej 8, 8462, Harlev), telefon: 6178 3106 - Kirsten Bertelsen, Adelevej (kasserer) telefon 2147 1170 - Preben Clausen, Dorisvej 3 - Lars Sørensen, Doloresvej 6 - Erling Hansen, Doloresvej 7.

Drænlaug vest 2, dræner i store træk godt 30 grunde i området omkring Ellavej og Ebbavej.
Formand: Lisbeth Jørgensen, Ellavej ee, 8500 Grenå.

I begge disse drænlaug betales kontingent.

Drænlaug øst - Brøndstrup Mølleå Drænlaug (se kort HER):
Kontaktperson: Jørn Sønderdahl, Bodilvej 13, telefon 4045 5489
Der betales ikke noget kontingent. I tilfælde af reparations- eller vedligeholdelsesarbejder deles udgifterne ligeligt mellem de tilsluttede ejendomme.


Gjerrild Nordstrands Drænlaug

generalforsamling, lørdag, 20. oktober 2018 kl. 11.00
Sted: Dortevej 9
Deltagere: 12 mødedeltagere


1. Valg af dirigent
Finn Pedersen

2. Udvalgets beretning
Formanden Finn Pedersen orienterede om de aktiviteter, der har været de sidste 2 år:

- Drænet er blevet renset i juli 2017. De markeringspæle, der manglede at blive udskiftet fra træ til stål er nu etableret, og ligeledes er de sidste tunge dæksler skiftet ud nu. Der planlægges rensning og spuling af udløbet.


- Som vedtaget på sidste generalforsamling, har der været henvendelse og korrespondance med kommunen om afledning af regnvand til drænsystemet for at give bedre gennem-strømning og mindske okkerdelen. Finn Pedersen orienterede om forløbet i sagen og kommunens svar, som indebærer, at der skal drænes via faskine og rensebrønd. Finn Pedersen udarbejder en lille vejledning, som vi kan udlevere og endvidere oploade på Grundejerforeningens hjemmeside under Drænlauget.

- Evt. nye tilslutninger koster kr. 4.000 og pristalsjusteres fremover.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Regnskab og fastsættelse af bidrag til lauget
Det udsendte regnskab, der udviser en kassebeholdning på kr. 19.342,92 blev kort gennemgået af Kirsten Bertelsen.
Bidrag til drænlauget blev fastsat til at være uændret kr. 75 hvert år med opkrævning sammen med bidrag til grundejerforeningen.

Godkendt

4. Indkomne forslag
Der var indkommet forslag om, at indkaldelse til generalforsamling fremover skal foregå via mail. Det blev besluttet, at der fremover indkaldes pr. mail. Det formodes, at vi fremover har mailadresser via grundejerforeningens database. Skulle nogle ønske en skriftlig indkaldelse, kan man aflevere en frankeret kuvert til formanden, som så sørger for at fremsende pr. post.

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 2 supplanter
På valg: Finn Pedersen og Preben Clausen. Derudover ønsker Knud Andersen, Daimivej 2 at udtræde i utide. Finn Pedersen blev genvalgt. 2 nye medlemmer valgtes: Bjarne Kjærgaard, Doloresvej 5 og Henrik Olsen, Dyvekevej 2. Suppleanter: Jørgen Bertelsen og Sven Poulsen.

6. Valg af revisor + revisorsuppleant
Christa Sørensen genvalgt som revisor. Lena Hansen ligeså genvalgt som suppleant.

7. Eventuelt
Under eventuelt var der debat omkring vores registrering i Sparekassen, som kræver legitimation fra samtlige bestyrelsesmedlemmer samt registrering af selskab. Dette skønnes voldsomt for så lille en forening og Kirsten Bertelsen vil tage kontakt til grundejerforeningen omkring muligheden for, at vores konto kan registreres sammen med grundejerforeningens, hvor formalia er på plads.


Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede lauget sig med Finn Pedersen som ny formand.

Lagt på siden 29. oktober 2018


Gjerrild Nordstrands Drænlaug, generalforsamling
Lørdag 22. oktober 2016 kl. 10.00, Dortevej 9

Deltagere: 8 mødedeltagere

1. Valg af dirigent: Finn Pedersen

2. Udvalgets beretning: Formanden Finn Pedersen orienterede om de aktiviteter der har været de sidste 2 år: - Drænet er blevet renset i maj 2015, og der er netop udskiftet de sidste 7 brønde med cementdæksler.
Der skal udskiftes markeringspæle fra træ til stål. Lars Sørensen har
fabrikeret nogle sådanne, således at vi undgår, at de knækker/rådner.
Der skal fældes træ
ved brønd 3 samt ryddes træer, så traktoren kan køre frem til udløbet. Der planlægges rensning og spuling af udløbet til foråret. De sidste to dæksler skiftes også ud nu, således at vi er helt ude over problemer med de gamle tunge dæksler.

Finn Pedersen takkede Kirsten Bertelsen, som har taget initiativ til at få lagt tegning af hele drænsystemet på grundejerforeningens hjemmeside og for det store arbejde med omlægning af kontingentopkrævningen sammen med grundejerforeningen. Fremover opkræves kr. 75 hvert år i stedet for kr. 150 hvert andet år.

Ide om afledning af regnvand til drænsystemet for at give bedre gennemstrømning og mindske okkerdelen. Generalforsamlingen syntes godt om ideen og Finn Pedersen kontakter kommunen herom.

Generalforsamlingstidspunktet blev endvidere nævnt af formanden; men man valgte ikke at
ændre noget nu.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Regnskab og fastsættelse af bidrag til lauget: Det udsendte regnskab, der udviser en kassebeholdning på kr. 27.762,42 blev kort gennemgået af Kirsten Bertelsen.

Bidrag til drænlauget blev fastsat til at være uændret kr. 75 hvert år med opkrævning sammen med bidrag til grundejerforeningen. Det bemærkes her, at der bruges en stor del af formuen på de af formanden nævnte dæksler samt at der skal foretages rensning til foråret.

Godkendt

4. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 2 supplanter: På valg: Lars Sørensen og Erling Hansen. Lars Sørensen blev genvalgt. Som nyt medlem valgtes Knud Andersen, Daimivej 2. Suppleanter: Bjarne Kjærgaard og Jørgen Bertelsen.

6. Valg af revisor + revisorsuppleant: Krista Sørensen genvalgt som revisor. Lena Hansen ligeså genvalgt som suppleant.

7. Eventuelt: Under eventuelt udtalte Jørgen Dahlmann stor respekt og tak til Finn Pedersen for det store arbejde han gør og altid har gjort for lauget.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede lauget sig med Finn Pedersen som ny formand.

Til forsiden