Let Køb i Gjerrild
FRA 7/6 2019
kl. 7.30 - 20.00
Varebestilling på
8638 4002
inden tors. kl. 11
Bringes ud samme dag mellem Kl. 13.00 og 17.00
(kræver nedsparingskonto)

Nyt fra Nordstranden
bidrag sendes til bestyrelsen@gjerrild.dk

Tilmeld dig GNGs mailingliste
og få automatisk GNGs nyhedsbreve direkte i din mail-box

På Facebook-gruppen "Gjerrild Nordstrand" kan du finde andre grundejere på Nordstranden
Prøv også FB-gruppen "Aktive borgere i Gjerrild og omegn" med stort og småt fra Gjerrild


HJERTESTARTER

findes uden for campingpladsens reception
og på købmandsbutikken - Stokkebro 77, på gavlen mod Bytorvet


 

Bestyrelsens beretning for 2018.

Som de fleste af jer sikkert har bemærket, så har vi i år 50års jubilæum. Efter Gjerrild Nordstrand blev udstykket til sommerhus grunde opstod der blandt grundejerne et behov for en forening, som kunne varetage grundejernes interesser i forhold til myndigheder, områdets udvikling og vedligeholdelse. Den 18. maj 1969 mødtes en 30-40 af grundejerne på Hotel Jægergården for at lægge kimen til stiftelse af en egentlig grundejerforening. Den 29. juni 1969 blev Gjerrild Nordstrands Grundejerforening så stiftet med deltagelse af 59 grundejere.
Foreningens første formand var Knud Kusk. (flere af jer kan sikkert huske det efternavn, eftersom det har fulgt foreningens bestyrelse gennem utallige år med skiftende fornavne – senest Henning Kusk).
Foreningens formål var enkelt: at varetage fælles interesser for sommerhusområdet.
Når man som jeg læser bestyrelsesprotokollerne og referater fra generalforsamlinger, så har der været rigeligt af opgaver for de igennem tiderne siddende bestyrelser. Nogle store milepæle har bl.a. været etablering af vandledning, vandklosetter, omlægning af el-ledninger fra maste- til jordledninger, etablering af og vedligeholdelse af veje, oprettelse af campingplads, P- pladser, strand-kiosk, kloakering af området opstilling af affaldsstativer, adgangsforhold til strand og bådpladser. Men også andre mindre sager som varetagelse af fredningssager, lave strandrensninger, fastlæggelse af hastigheder på grusvejene, dræning af grunde, hundevagt-ordninger p g af tyverier, problemer med løsgående hunde, vilde vildsvin og støj fra påfugle m.v. - alt sammen opgaver, som en række frivillige, ihærdige og aktive bestyrelsesfolk har arbejdet med gennem tiderne. Der er i referaterne fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger megen spændende punkter og materiale, som jeg kunne bruge flere timer med at referere fra, men det skal jeg ikke trætte jer med. Helhedsindtrykket, når man kikker tilbage er, at vi her på den 50. generalforsamling har god grund til at sige tak til de siddende bestyrelser gennem tiderne for en god arbejdsindsats. Vi har et godt, flot og velfungerende sommerhusområde, som vi gerne fortsat vil bevare og udbygge. I dag har vi også et rigtigt godt og velfungerende sammenarbejde i bestyrelsen, og det, at vi har inviteret vores 2 suppleanter med til vores bestyrelsesmøder, har givet os et løft i arbejdet. Suppleanterne bidrager med flot hjælp til de forskellige arbejdsopgaver- tak til Judi og Käthe for det – det er rigtigt positivt.
De sidste par år har de enkelte bestyrelsesmedlemmer redegjort for arbejdet indenfor hver af deres arbejdsområde bl.a. veje og stier samt arbejdet med vores hjemmeside.
Det kommer desværre ikke til at ske i år, idet 2 bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen, da de begge har solgt og afleveret deres sommerhuse, og dermed udtræder de automatisk af bestyrelsen. Det drejer sig om Henning Qvist, som deltager i arbejdet omkring vores veje og stier, og om Henning Kusk, der har siddet i bestyrelsen i ca. 20 år og har varetaget rollen som både formand og bestyrelsesmedlem med ansvar for vores kommunikation via hjemmesiden. Vi er kede af, at vi mister 2 gode arbejdsomme og erfarne bestyrelsesmedlemmer.
Og Poul Kristensen, vores vejformand, som også har været i bestyrelsen i ca. 20 år, har fået tale-fridag i dag, idet han lige skal rekreere sig efter en operation. Derfor bliver det mig som også afleverer hans del af beretningen om veje og stier. Poul fortsætter efter eget ønske i bestyrelsen.
Jeg synes vi allerede i starten af beretningen skal sige de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer stor tak for en flot indsats og et stort GOD BEDRING til Poul – dejligt du er her.

Bestyrelsen har drøftet markeringen af 50års jubilæet, og har besluttet at det bliver en beskeden markering med en forfriskning umiddelbart efter denne generalforsamling.

Vandrerhjemmet har lejet hele vandrerhjemmet ud fra kl. 14.00 og beder derfor om, at vi afslutter omkring kl.13.30.

Bestyrelsen har indtil dato afholdt 4 møder, hvor vi især har behandlet 5 fokusområder:
Veje og stier, herunder især etablering af bump, hastighed på grusvejene og støv her fra samt vedligeholdelse heraf.

Internet via bredbånd og mobiltelefoni.

Samarbejde med Gjerrild og Omegns Borgerforening, DCU, kommunen, Skov og Naturstyrelsen samt Hede Danmark.

Kommunikation med medlemmerne via hjemmesiden.

Vedtægtsændringer


Ad 1: Veje og stier - herunder etablering af vejbump. (Churchill: Det umulige tager blot lidt længere tid.)
Der har siden sidste generalforsamling været en hel del kontakter til kommunens vejafdeling om etablering af vejbump, som tilsyneladende er mere kompliceret en forventet. Sagsbehandlingen har været og er fortsat utroligt tidskrævende. Umiddelbart efter sidste generalforsamling fremsendte vi en ansøgning, som kommunen efterfølgende ønskede at vi tilrettede ansøgningen på nogle punkter, idet den laveste hastighed, vi kan søge om, er 30km/t. Vores egne opsatte 20 km-skilte er ikke lovlige, og stenchikanerne er vejafdelingen og politiet ikke glade for. De skal afmærkes bedre og allerhelst fjernes.
En tilrettet ansøgning nr. 2 baseret på 30 km. zone med vejbump blev derfor afsendt i oktober 2018. Den måtte vi rykke for svar på i 2019, men var næsten gået igennem - lige indtil politiet kom på banen og besøgte vore veje og ikke kunne godkende 30 km zoneoplægget. Den. 5. april inviterede vi så kommunen og politiet til et møde i Gjerrild for at få en besigtigelse og konkretisering/rådgivning af mulighederne. Politiet ønskede ikke af deltage. Poul Kristensen deltog som vejformand og grundejerrepræsentant John Evers deltog plus undertegnede. Anbefalingen fra kommunens vejingeniør blev, at vi skal afmærke stenchikanerne bedre med bløde steler, fjerne de inderste sten og der skal laves cykel- og gangsti bag om de tilbageværende stenchikaner. Det er ok vi supplerer med 4-6 bump for at få hastigheden mest muligt ned. 40km. zone- afmærkningen ved indkørsel til området på Langholmvej anbefales fastholdt. Det arbejder vi efterfølgende videre med. Ifølge politiet vil en 30 km. zone ikke blive godkendt. I øvrigt vil denne også blive meget dyr, idet alle sideveje skal skiltes her med.

Støv: Vi har følt det nødvendigt at bruge Dustex, men i begrænset/ reduceret omfang.
Hullet med vand ved Langholmvej/Annavej er ”delvis” lukket, men ikke ok. Spare på asfalten!
Vedligeholdelsen efter huller i grusvejene fortsættes. Poul Kristensen kan oplyse, at prisen for vedligeholdelsen er uændret i år i forhold til sidste år.

Beskæringer af grene og hyben langs vejene er enkelte steder meget dårlig, og vi skal anbefale grundejerne at få det i orden. Hybenrose-buske anbefaler vi også I beskærer og allerhelst fjerner, idet de er af invasiv art. Der gælder især på Stavnsborgvej og Betinavej. Sker der skader på biler er de pågældende grundejere erstatningsansvarlige!

Hastighed: På sidste generalforsamling blev vi anmodet om at post- renovations- og madbiler etc. sænker farten pga. støv og følger vores 20 km henstilling. Det er taget til efterretning, men området er klassificeret som en 40km-zone og det er derfor ikke ulovligt at køre mere en de 20km -men det er hensynsløst efter vores mening.

IT, mobiltelefoni og bredbånd
Foreningen har løbende fulgt op på det forhold, at vi som I kan se har en meget tom mast stående på DCU´s grund men uden sendeudstyr som blev lovet af Teracom for snart 2 år siden. Vi har meddelt, at vi vil stille krav om nedtagning af masten, hvis ikke det sker en løsning, idet masten i dag ikke lever op til det oprindelige formål. Denne meddelelse er videregivet af DCU, som har kontrakten med Teracom. Teracom er i dag overgået fra at være et statsejet svensk selskab til et privat finansieringsselskab. Det har resulteret i følgende ny og positive melding fra DCU og TT- netværks om, at de begynder at sætte mobil-udstyr op i masten om en måneds tid. Dermed bliver der bedre mobil dækning i området med Telenor og Telia Men vi mangler så at få mobilselskaberne TDC og 3 på banen, så de kan sætte deres mobil udstyr i masten. Dermed er det kun Internettet vi mangler og få til af fungere. Hvor tidshorisonten er for dette står i det uklare. Men vi bliver ved med at presse på.
TDC har indfriet deres tilsagn om en forbedret kobbernetløsning, som betydet væsentlig højere hastighed på internettet via kobbernettet, WIFI kan etableres i sommerhuset. Også her har vi spurgt om en fiberledning til campingpladsen.
FIBIA. Som I alle ved via kommunens E-post er i færd med fibernet i Gjerrild. Vi har bedt kommunens IT-ansvarlig, Henrik Friis, om at kontakte Fibia for at høre, om de vil lægge en fiberledning ned til DCU-pladsen. DCU-campingpladsen er faktisk er en stor erhvervsvirksomhed som generer millionindtægter til områdets andre virksomheder og bør derfor prioriteres på internet/bredbåndområdet.
Primanet. Det lokale foreningsbaseret Primanet arbejder fortsat ihærdigt på at tilgodese området med løsninger. De har som tidligere nævnt fået godkendt og igangsat en mast, oprejst på Gjerrild Fyrtårn. Og senest er Primanet kommet endnu tættere på, idet de har etableret en sender på Stavnsborgvej.

Ad 3: Samarbejde med bl.a. Gjerrild og Omegns Borgerforening, DCU- campingpladsen, Norddjurs Kommune, Skov og Naturstyrelsen og Hede Danmark.
Gjerrild og Omegns Borgerforeningen: Igen i år havde GNG et godt samspil med Gjerrild og Omegns borgerforening omkring strandrensning. Som både er et godt arbejdsmæssigt projekt, men også et godt socialt projekt, hvor man møder andre grundejere og byens befolkning. Bestyrelsesmedlem Kirsten Højgaard er vores kontakt til foreningen, men også andre lokale foreninger. Som nævnt på sidste generalforsamling har vi som tak overrakt foreningen et ”symbolsk” aktivitetstilskud på kr. 1000. Beløbet har borgerforeningen anvendt til en meget flot ”kysse-bænk” produceret af Sostrup Savværk. Den er blevet opsat nede ved stranden. Hele dagen den 8. juni holder Gjerrild ”Åben By”, som jeg kan anbefale, man deltager i. Se mere herom på http://www.gjerrild.net/ hvor der også er en liste over mange andre spændende aktiviteter til glæde for sommerhusfolket.
DCU- campingpladsen: Vi har lavet en aftale, som gør, at sommerhusgæsters børn gerne må komme på campingpladsens nye legeplads. De kan købe en dags billet til Kr. 12,00 pr. barn. Der kan dog være, at DCU i juli måned, ser sig nødsaget til, at kun campingpladsens campister kan bruge den, hvis der er fyldt op på pladsen.
Norddjurs kommune: På sidste generalforsamling fik vi et spørgsmål om vores affaldsspande, som har en tendens til at ligge ned – fortrinsvis ved sommerhuse, der ikke er beboede. Spørgsmål-stilleren mener, det måske er bevidst lagt ned, og kunne være en uheldig indikation til eventuelle indbrudstyve. Reno-Djurs, v/ ingeniør Jens Larsen oplyser, at de foretager uanmeldte kontrol herpå. At affaldsbeholderne ligger ned, kan skyldes vind og forkert underlag, og at de er tomme.
Kommunen har senest meddelt, at de på grund af dårlig økonomi ikke klipper græsset ved grønne områder. Det gælder dog ikke arealer langs stranden f.eks. langs Nordsøstien.
Skov- og Naturstyrelsen har til orientering lavet en partnerskabsaftale2019 (Bertavej 1 – 7) omkring et område på Betinavej fri for hybenroser gyvel agertidsler og pleje. Netop i går har vi modtaget en mail om et større naturpleje projekt langs betinavej. Vi har fået meddelelse om, at styrelsen ønsker møde med os omkring vedligeholdelse af de sidste vejafsnit på Betinavej samt omkring fjernelse af hybenroser.

Hede Danmark. I år har der været en stor bunke træ til flisning og afhentning af Hede Danmark. Oprydningen efter flisningen var ikke helt i orden. Vi fik en henvendelse herom som vi viderebragte til Søren Stilling fra Hede Danmark og problemet med lidt for meget flis blev klaret med en ny oprydning. Det får mig til at opfordre til netop at henvende jer, hvis I ser noget som lige bør rettes op. Vi har de direkte personkontakter i den forbindelse. Vi har konstateret, at der allerede ligger grenbunker til opsamling i oktober, men de udgør desværre en brandfare for hele området. Det ser heller ikke godt ud, så få dem venligst fjernet.
Hjemmesiden. Henning Kusk har fået meddelelse om, at udbyderen af vores hjemmeside har opsagt samarbejdet og mailsystemet via hjemmesiden nedlægges. Hjemmesiden kommer derfor i en ny udgave men også til at gennemgå nogle ændringer. Det betyder, at hjemmesiden skal fornyes og derfor vil den nuværende komme til at ligge stille i en periode, indtil den nye hjemmeside er på plads. Käthe Fogh overtager Kusk´s job med hjemmesiden og får hjælp til udvikling af en ny side gennem Viden Djurs og Kusk. Siden meddelelsen herom har vi i oktober sendt en skrivelse rundt til grundejerne om at vi får brug for jeres mail, så vi fortsat kan rundsende informationer m.v. til jer. Har I ikke leveret mailadressen så send den venligst til vores kasserer på mail kjb@mail.dk eller aflevere den på Adelevej 33 eller levere den allerede i dag til hende.
Vi får i øvrigt løbende diverse henvendelser til Grundejerforeningen fra Ejendomsmæglere, elselskaber, udlejningsselskaber og forsikringsselskaber om netop at anvende disse.
Vi mener, at det er op til den enkelte grundejer selv at vurdere disse tilbud og henvendelser, hvorfor vi blot tager dem til efterretning uden at anbefale det ene eller andet.
Ad 5: Vedtægtsændringer. Vi har, som I kan se, nogle forslag til vedtægtsændringer, som vi vil karakterisere som tidsmæssige opdateringer og nødvendige justeringer. Vi håber ændringerne kan godkendes og vedtages.

Afslutning på beretningen:
Tak til bestyrelsen især Kusk og Henning Qvist og samarbejdspartnere men også til jer grundejere for gode og konstruktive input og forslag.

Lagt på siden 31. maj 2019Gør selv en indsats mod indbrud

Fire organisationer er gået sammen om at sænke antallet af indbrud i vores boliger. Indsatsen kalder ,de "Bo trygt, og den er skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. Læs mere om initiativet HER.

Lagt på siden 4. marts 2019


Væltede affaldsspande

Foranlediget af en række forspørgsler har grundejerforeningen har rettet nedenstående forespørgsel til RENO DJURS:

”Gjerrild Nordstrands Grundejerforening har dels på den seneste generalforsamling og dels pr. mail fået henvendelse om, hvorfor affaldspandende bliver lagt ned efter tømning, idet flere grundejere mener, det er en indikation til eventuelle indbrudstyve på, at de pågældende sommerhuse er ubeboede.
Grundejerforeningen er udmærket tilfredse med renovationen og opfatter det således ikke som et stort problem, men det ville være fint, såfremt Reno Djurs vil give sin forklaring herpå, idet vi så vil fremlægge den på den kommende generalforsamling. På forhånd tak.”

Venlig hilsen
Gjerrild Nordstrands Grundejerforening
Preben Larsen
Formand

RENO DJURS svarer:

Kære Preben.

Der er ikke nogen som helst tvivl om proceduren for tømning af affaldsbeholdere. Skraldemanden skal tømme affaldsbeholderen og stille beholderen helt tilbage på standpladsen i oprejst stilling.

Alle skraldemænd kender proceduren, men der kan selvfølgelig altid ske svigt.

Vi får af og til henvendelser fra sommerhusejere, der mener, at skraldemanden bevidst lægger affaldsbeholderne ned efter tømningen.
Tanken bag denne ageren skulle være, at skraldemanden kan springe ejendommen over næste gang, der indsamles affald – med mindre grundejer har været ved ejendommen og rejst beholderen op.

Jeg kan oplyse, at vi (stort set) hver gang har lavet en uanmeldt kontrol i det pågældende område. Og til dato har vi ikke kunne påvise, at skraldemanden lægger beholderne ned.
Og der er mig bekendt indtil nu heller ikke grundejere, der ved selvsyn har set, at skraldemanden lægger beholderne ned. Ved kontrollerne viser det sig, at de beholdere, der ligger ned langs jorden, oftest er opstillet på en ujævn belægning af græs/skovbund – uden nogen form for indelukke, der kan give beholderen læ.

Det er vores erfaring, at en tom beholder, der står på et ujævnt og måske skrånede underlag, let vil kunne vælte – selv ved mindre vindstød.
Du kunne evt. selv gøre forsøget. Find en ejendom, hvor beholderen (den skal være tom) står på et ujævnt underlag og giv den et skub, som du vurderer vil svare til et vindstød.
Jeg vil meget gerne foranstalte, at vi laver en uanmeldt kontrol i jeres område.

Kontrollen vil da foregå på den måde, at vi dagen forinden tømningsdagen vil køre området igennem og rejse ´liggende´ affaldsbeholdere op. Og næste dag, efter der er tømt affald, køre samme område igennem igen.


Med venlig hilsen

Jens Larsen
Akademiingeniør


RYD OP

Så er årets indsamnling af grene forbi. Flere steder på vejene ligger der dog stadig "gren-smulder", som gren-indsamlerne ikke har fået med. Grundejerforeningen opfordrer grundejerne til at sørge for, at der ryddes op på vejene. Tak.

lagt på siden 14. november 2018


Så samles der gren-affald

Mandag 22. oktober starter Hede Danmark afhentning af grenaffald på Gjerrild Nordstrand. HUSK, der må IKKE være bladaffald, paller eller almindeligt affald i bunkerne. De indsamlede grene hakkes omgående til flis, der afsættes til varmeværker.

Grenene skal placeres på egen grund, så de kan tages med grab fra offentlig vej - altså ikke mere end 5-6 meter fra skel. Pas på de ikke ligger oven på stophaner eller lignende. Prøv at lægge grenene til afhentning så tæt på afhentningsdagen som muligt.

lagt på siden 12. sept. 2018


Bedre vej til stranden

”Gjerrild Bønnerup IF, kajakafdelingen har i samarbejde med Norddjurs Kommune og med støtte fra Velux-Fonden forbedret vejen til stranden. Læs historien på borgerforeningens hjemmeside www.gjerrild.net

lagt på siden 9. sept. 2018


Mail-service lukker

Grundejerforeningens mail-system lukker til efteråret. Derfor er det slut med at udsende mail til medlemmerne via denne service, hvor man selv kunne melde til og fra. Det betyder, at medlemmerne fremover selv må søge informationmer om foreningens arbejde (bl.a. generalforsamlingen) på foreningens hjemmeside www.gjerrild.dk Bestyrelsen forbereder derfor en ændring af GNGs vedtægter.

I lyset af denne lukning indkaldes derfor allerede nu til generalforsamling i 2019, hvor generalforsamlingen nok engang holdes i forlængelse af vandværkets generalforsamling.

GNG indkalder til ordinær generalforsamling 2019
kl. Ca. 11.30 (lige efter vandværkets generalforsamling)
på Gjerrild Vandrerhjem 30. Maj 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Klip hækken ud mod vejen

Desværre er det igen blevet tiltrængt med en venlig påmindelse om, at holde bevoksningen af buske og træer mod offenltig vej nede. Alt for mange steder breder hække og træer sig, så det mange steder er vanskeligt at orientere sig og endnu sværere for to biler at passere hinanden. Et enkelt sted er der tillige sket en mindre kollission på grund af dårlige oversigtsforhold. Sker der skader på bilens lak - forårsaget af grene eller anden beboksning, er det grundejeren, der er ansvarlig og kan blive dømt til at betale for skader på bilen.
Du kan få hjælp af skitsenlængere nede på siden, hvor det vises, hvordan der skal beskæres. Tegningen er "lånt" fra den kommunale informationsfolder.

lagt på siden 6. sept. 2018


Internet udskydes

På grund af kommunens dårlige økonomi skal Norddjurs Byråd på sit møde onsdag 7. juni 2018 drøfte fremtiden for udbredelse af højhastighedsinternet i kommunen. Der er lagt op til, at et projekt på Gjerrild Nordstrand udskydes. I dagsordenen hedder det:

Derudover er der planlagt samgravning på følgende strækninger:
Kni-Ginnerup-Fannerup, Gjerrild-Gjerrild Nordstrand.
Disse 2 strækninger er endnu ikke iværksat og kan stoppes. Det vil dog betyde, at der ikke pånuværende tidspunkt kommer højhastighedsinternet forbindelser til hele området nord for Lyngby og syd for Ørum. Dermed vil der være et stort område i Norddjurs Kommune der ikke får mulighed for at udnytte de muligheder en højhastighedsinternetforbindelse giver.
Samtidig vil hele sommerhusområdet omkring Gjerrild Nordstrand også få udskudt muligheden for højhastighedsinternet.

Kommunaldirektøren indstiller, at 1. projektet Udbredelse af mobil og bredbånd stoppes med øjeblikkelig virkning, således det kun er allerede iværksatte tiltag, der færdiggøres.

lagt på siden 23. juni 2018


AFBRÆNDINGS-FORBUD

Efter den lange varme og tørre periode er vegetationen i naturen nu så tør, at der er akut fare for naturbrande. Der er der for indført AFBRÆNDINGS-FORBUD i HELE kommunen. Læs mere HER

lagt på siden 4. juni


VIS HENSYN

Motorplæneklippere, motorsave og lignende motordrevne havemaskiner bør ikke benyttes kl. 12-14 eller efter kl. 18.
Undlad at opbygge "kvashegn" i skel - benyt flisordningen.
Beplantning, stensætnger m.m. holdes på egen grund (lov om private fællesveje)
Hastigheden holdes tilpas lav på alle veje i området (både af hensyn til sikkerhed, vejvedligeholdelse, støv og støj).
åde placeres kun på de to godkendte bådpladser.
unde holdes på egen grund eller føres i snor - og efterladenskaber fjernes.
Parkering sker kun på egen grund eller de officielle P-pladser - ikke på vejene.
Undgå sprøjtegifte - af hensyn til drikkevand og miljø.
Brænd kun tørt haveaffald - afbrænding af affald er forbudt.
Sørg for, at dine træer ikke skygger på naboens grund.
Følg anvisningerne i kommunens "Obs"-folder.


Ny købmand fundet

Gjerrilds lille købmandsbutik er efter lang tids søgen reddet fra lukning oplyser TV2/Østjylland.Læs nyheden HER

lagt på siden 4. juni


Pas på frostsprængte vandure

På den netop afviklede generalforsamling i Gjerrild Norstradns Vandværk (GNV) rettede formandenNiels Frederik Pedersen, en speciel appel til forbrugerne.

Han sagde bl.a.
0er har i den afvigte vinter været problemer med frostsprængte vandure og haner med tab af vand tilfølge.
Husk at kontrollere målebrønde for jord og andet affald. Der skal være mindst 80 cm fra jord til vandur. Husk også at tømme vanduret når frosten kommer. Cykelventilen åbnes når der er lukket for vandet. Det vil være med til at frostsikre. Det er vores ansvar som grundejere at sørge for at vanduret ikke er dækket af vand eller jord.
Husk også at kontrollere at visere i vanduret er helt i ro når alle haner er lukket inklusiv til toilettet og hæld evt kølervæske i toilettet
. (Står viserne ikke HELT stille er det som oftest tegn på, at der en utæthed i systemet, og det kan blive dyrt, hvis et evt. hul ikke stoppes, red.)

Der er mange der ikke har aflæst deres ure, idet de tidligere afregnet skønsmæssig. Vi er nød til at skrue bissen på. Sørg for aflæsning inden nytår eller ved det sidste besøg i sommerhuset inden vinteren ellers er der nogen der betaler for lidt og værket betaler for meget i afgift.
Jeg har været ude at kontrollere, men det er en umulig opgave, når brønddækslerne frossetr fast.

lagt på siden 23. maj 2018


Gjerrild søger en ny købmand! / NY KØBMAND ER FUNDET se ovenfor

Er det dig?
V
i er beliggende et smukt sted mellem skov og strand. En gæstfri by der vil tage imod dig med åbne arme. I landsbyen har vi en Friskole, en Efterskole og en integreret institution med Børnehave og Vuggestue. Udover det har vi mange selvstændige i byen og vi er gode til at hjælpe hinanden.
Sostrup slot, Gjerrild kro og vandrehjemmet er steder der tiltrækker turister samt vores gode strand og et stort sommerhusområde.Byen har et rigt foreningsliv der samler folk til forskellige interesser. Om sommeren afholder vi både Kram Rock Jazz festival der varer over en weekend, samt Ik’ så ringe festival.

Vi søger en købmand til at træde til pr. 1 juli, til erstatning for nuværende. Fornuftig løn og arbejdstider efter aftale.Vi har en butik med en god og lang historie i sig. Vores butik er i fremgang og med en fornuftig økonomi . Går du med drømmen, eller kender du en der gør? Skriv eller ring til…

Kasserer:

Erik Vestergaard

Tlf.: 52521931

lagt på siden 23. maj 2018


Flere penge til sommerhus-udlejere


Sommerhusudlejere får næsten fordoblet deres fradrag som følge af en politisk aftale, men – for der er et men: Det forhøjede fradrag gælder kun, hvis udlejningen sker gennem et udlejningsbureau. Sker udlejningen privat, er fradraget for sommerhusejerne på 11.000 kroner om året. Sommerhusudlejere får næsten fordoblet deres fradrag som følge af en
politisk aftale.Det forhøjede fradrag gælder dog kun, hvis udlejningen sker gennem et udlejningsbureau. Sker udlejningen privat, er fradraget for sommerhusejerne på 11.000 kroner om året.

Hos Feriepartner Danmark, som står for udlejningen af mere end 6.000 feriehuse, glæder direktør Flemming Toft Andersen ifølge Jyllands Posten sig over det forhøjede fradrag.
- Med så stort et løft i fradraget betyder det reelt, at de fleste kan udleje huset hele højsæsonen uden at skulle betale skat.Derfor forventer jeg helt klart, at vi nu møder flere husejere, der overvejer udlejning, siger han til avisen.

Carlos Villaro Lassen, administrerende direktør i Feriehusudlejernes Brancheforeni g, er ligeledes tilfreds.
- Det her er meget vigtigt for dansk turisme, for der er så stor lyst til at holde ferie i Danmark, at vi mangler feriehuse til udlejning. - Vi forventer at op mod 2.000 flere danskere vil sætte deres sommerhus til udlejning, siger han i en pressemeddelelse.

Udlejning af feriehuse beskattes efter den nye ordning således med et fast bundfradrag på 40.000 kr. Herefter kan der fradrages yderligere 40 pct. af resten, og af det tilbageværende betales der kapitalindkomstskat. Det betyder, at man med en årlig lejeindtægt på eksempelvis 50.000 kr. kun skal betale ca. 2.000 kr. i skat. Det ser også lysere ud for de sommerhusejere, der vil skille sig af med ferieboligen. Siden april sidste år er der kommet så meget gang i salget, at udbuddet er faldet med 6,2 pct.

Danmarks Statistik meddeler, at antallet af feriehusovernatninger i marts 2018 viser mere end en fordobling af antallet af overnatninger i forhold til marts 2017. Forventningerne til den kommende sommer er store. De foreløbige tal for april og maj
viser, at danskerne nu booker huse til sommerferien i større omfang end sidste år. I april blev der booket 20 pct. flere overnatninger end i samme måned sidste år.

lagt på siden 18. maj 2018
Skema tilføjet 28. maj 2018


Skemaet er udarbejdet af Dagbladet Politiken og bragt i avisen 28. maj 2018.


70 deltog i strandrensning

Den årlige strandrensning, som arrangeres af borgerforeningen, samlede i år 70 deltagere, oplyser foreningen på sin hjemmeside.

"Det er en god tradition, og det styrker samarbejdet mellem sommerhusejerne, campingpladsen og gjerrildborgerne", sagde borgerforeningens formand Jens Peter Stehr-Nielsen, der også glædede sig over, at Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings formand Preben Larsen betænkte borgerforeningen med et tilskud på på 1000 kr. som anerkendelse af borgerforeningens arbejde.

Og så sørgede Gjerrild Kro for en kop varm kaffe og campingpladsen for varme hveder efter turen op og ned lands stranden.

.Lagt på siden 3. maj 2018


Strandrensning

Gjerrild og Omegns Borgerforening indkalder igen i år til strandrengning. Det sker torsdag 26. april kl. 1930. Yderligere informationer findes på borgerforeningensw hjemmeside HER.
Efter strandrensningen samles deltagerne til varme hveder og kaffe i campingpladsens festtelt.

Lagt på siden 18. april 2018


Generalforsamling i vandværket


Gjerrild Nordstrands Vandværk holder generalforsamling t
orsdag den 10. maj 2018 kl. 10.00 på Danhostel Gjerrild, Dyrehavevej 9, Gjerrild, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning for året 2017

3. Regnskab 2017 og budget 2018

4. Indkomne forslag

5. Orientering om takster for 2018

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Niels Frederik Pedersen (modtager genvalg) Kirsten Bertelsen (modtager genvalg) og Bent Højgaard (modtager valg)

7. Valg bestyrelsessuppleant

8. Eventuelt

Vandværket er efter generalforsamlingen vært ved et let traktement, og derefter afvikler Gjerrild Nordstrands Grundejerforening sin generalforsamling.

Lagt på siden 18. april 2018


Priserne på sommerhuse stiger i Østjylland spår Boliga. Læs mere HER

Lagt på siden 31. martsl 2018


GENERALFORSAMLING
Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 10. maj 2018

i Gjerrild Nordstrands Grundejerforening på Vandrerhjemmet Djursvold, Gjerrild.

NB! Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af Gjerrild Nordstrand Vandværks generalforsamling, som starter kl. 10.00 samme dag og sted.

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (kan ses på www.gjerrild.dk under
rubrikken "Bestyrelsen arbejder") samt forslag til budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag

6. Valg
A: Bestyrelsesmedlemmer på valg: Alle er villig til genvalg
Henning Qvist
Kirsten Bertelsen
Kirsten Højgaard

B: Suppleanter på valg:
Käthe Fogh : villig til genvalg

C: Revisorer på valg
Erik Svendsen

D: Revisorsuppleant på valg (vælges hvert år) :
Laila Rolighed

7. Eventuelt

Venlig hilsen
Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

Bestyrelsen

Lagt på siden 28. marts 2018


Svært at sælge sommerhuse i Norddjurs

Norddjurs ser ud til at være den østjyske kommune, hvor det har holdt hårdest med at sælge sommerhuse. Det viser en gennemgang af data fra boligsiden.dk, som Århus Stiftstidende har foretaget.
Tallene viser, at blandt de fire østjyske sommerhuskommuner, Norddjurs, Syddjurs, Odder og Aarhus, er Norddjurs kommunen med de længste liggetider. 13,6 procent af sommerhusene til salg i Norddjurs Kommune har været det i mere end tre år. Et sommerhus på Fjellerup Strand til 1,4 millioner kr. har rekorden. Det har været til salg i 10 år.
Norddjurs er også kommunen, hvor det største antal sommerhusejere har været nødt til at bide i det sure æble og sætte salgsprisen ned. Det har 42 procent af sommerhusejerne gjort. Blandt dem ejeren af et sommerhus til 1,8 millioner kr. på Bønnerup Strand. Han har skåret 29 procent af prisen - men indtil videre uden held. Sommerhuset er i hvert fald stadig til salg.
Avisen har ikke beskæftiget sig med tallene for Gjerrild Nordstrand.

Lagt på siden 25. marts 2018


Gjerrild - åben by

Formanden for Gjerrild og Omegns Borgerforening, Jens Peter Stehr-Nielsen, oplyser, at borgerforeningen holder et "Gjerrild - åben by"-arrangement 19. maj 2018..
Han skriver bl. a. "Vi vil på den måde sætte fokus på bosætningsmulighederne i Gjerrild og omegn samt de Djurslandske landområder i det hele taget. Vi vil fremvise alt det man går glip af, hvis man vælger at slå sig ned i en storby!

Vi inviterer alle byens foreninger, institutioner og forretningsdrivende, samt ejendomsmæglere, der har huse til salg i Gjerrild. Vi ønsker at bruge dagen til at promovere Gjerrild med alle de muligheder, der er her, og i den forbindelse ønsker vi også at invitere ejendomsmæglerne, der har interesse i byen. Vi mener at dagen er en god mulighed for også at fremvise de huse og grunde, der er til salg i byen og området inklusive sommerhusene. Et fremstød for byen er også en markedsføring af de huse, der er til salg. Vi forventer, at Norddjurs kommune bliver en aktiv samarbejdspartner i projektet"

Spørgsmål kan rettes til Jens Peter Stehr-Nielsen, tlf. 41316755

Lagt på siden 21. marts 2018


Hjælp til kompostering

De fleste ved, hvor god en ting, kompostering er - både for miljøet og for mulighederne i haven. I Bolius, Boligejernes Videncenter, har e udarbejdet n stor guide, der skal hjælpe endnu flere danskere med at komme godt i gang med kompostering. Du finder guiden på https://www.bolius.dk/kompost-16576/

Bolius er en nonprofit organisation, der formidler gratis og uvildig rådgivning til alle danske boligejere fra de dygtigste fageksperter.

Lagt på siden 19. marts 2018


Sostrup Slot i påsken. klik HER

Lagt på siden 19. marts 2018


Fibernet bliver ikke til noget

Firmaet Fibia har meddelt, at det lukker projektet med fibernet til Gjerrild Nordstrand. Firmaet har ikke kunnet opnå den tilslutning, der var en forudsætning for projektets gennemførelse.

Lagt på siden 5. februar 2018


En LAPSUS fra Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune har via E-post sendt flere sommerhusejere en opfordring til at melde sig som interesseret i at tilmelde sig firmaet "Fibia"s fibernet, som - hvis der er interesse nok - bliver udrullet ved Gjerrild Nordstrand. Gjerrild Nordstrands Grundejerforening har som forening ikke været involveret i hverken fibernettet eller opfordringen fra kommunen.
GNG vil i den forbindelse gerne understrege, at vi som forening via hjemmesiden www.gjerrild.dk orienterer om ALLE muligheder for at komme på nettet ved nordstranden, og at vi i den forbindelse ikke foretrækker den ene eller den anden løsning. Hvilken løsning der er den bedste, beror udelukkende på den enkelte sommerhusejers valg og behov.
GNGs formand, Preben Larsen, der udover posten som formand for GNG også varetager formandsposten for den arbejdsgruppe, der siden foråret 2015 har arbejdet med forbedring af internet, tv og mobilsiden ved Gjerrild Nordstrand, har sendt følgende til Norddjurs Kommune:

"Det som jeg hermed vil forholde dig/jer er den fremgangsmåde, som I har valgt med at rette henvendelse til GNG´s grundejere via E-post systemet. Det har bevirket ret så stor forvirring bl.a. om der overhovedet vil fremkomme en løsning på internet, tv og mobilsiden ved Gjerrild Nordstrand.

Siden vi i 2015 igangsatte arbejdet med at forbedre internet- og mobilforholdene ved Gjerrild Nordstrand, fik vi at vide, at Norddjurs Kommune ikke kunne engagere sig i, at anbefale private kommercielle projekter. Kommunen måtte nødvendigvis holde sig kommercielt neutral og alene hjælpe kommercielle virksomheder med udpegning af arealer og diverse tilladelser.

Nu går kommunen imidlertid ind og involverer sig i Fibia´s kommercielle projekt, og udsender en ensidig anbefaling af dette projekt på trods af, at vi jo længe har haft andre projekter:
" Teracoms masteprojekt som i dag alene er en tom mast uden udbydere,
" TDC projektet med forstærkning af servere, som via området kobbernet giver forbedret TVog bredbånd, pg
" Primanet-projektet med en ny bredbåndssender på Gjerrild Fyrtårn
uden at kommunen har anbefalet disse projekter på samme måde via E-post.

I GNG´s bestyrelse undres vi kraftigt over denne e-post fremgangsmåde.

Vi har i fin dialog med Fibia´s Nicolaj Pedersen valgt at meddele grundejerne via vor hjemmeside, at Fibia er på banen og henvist til Fibias hjemmeside: www.fibia.dk/gjerrildnordstrand , men i samme omgang også henvist til Primanets nye luftbårne bredbåndprojekt.

Vi har gjort Fibia opmærksom på, at tidspunktet for henvendelse til grundejerne ikke er ideelt, og at antallet på 215 husstande vil være svært at løfte inden 31. dec. 2017. Gjerrild by og Gjerrild Nordstrand burde måske betragtes som et sammenhængende område.

Vi mener ikke, at kunne udlevere grundejernes mailadresser til Fibia på grund af person-data-reglerne.

Den udmelding til Fibia har kommunen så fundet ved at anvende E-post systemet alene til fordel for Fibias projekt, hvilket efter vor mening er stærkt uheldigt både i forhold til de andre som er på banen, men også i forhold til anvendelse af offentligt e-post til meddelelser, som egentligt ligger uden for e-post anvendelsesområdet.

I aftes og i dag er jeg således blevet kontaktet af grundejere, der føler sig lidt forvirrede over denne E-post servicemeddelelse fra kommunen, og stiller spørgsmålene:

- hvorledes med de andre projekter? Er de øvrige projekter (Teracom- masten, TDC´s serverforstærking og Primanet) droppet/blevet underkendt af GNG´s estyrelse/arbejdsgruppe, idet GNG nu satser alene på en løsning via Fibia´s fibernet?
- Hvorledes med Primanets system via den nye sende ved Gjerrild Fyrtårn ?
- er det i orden, at kommunen bruger E-post systemet til en anbefaling af denne karakter?
- Vil det næste være, at kommunen via E-post sender anbefalinger ud vedrørende forsikringer på sommerhusene ?

Det er positivt at kommunen engagerer sig i at finde en løsning på vort mangeårigt problem, som tilsyneladende har svært ved at finde en løsning. Men når vi nu - efter vor mening - har et konstruktivt samarbejde om at løse problemet, hvorfor så anvende e-post, når vi nu allerede har sendt henvendelser ud via vor hjemmeside. Det har kun skabt forvirring og spørgsmål.

Hvor er samarbejdet henne?

Det må være en LAPSUS?"

Lagt på siden 14. december 2017


Hvor er vores skilte?

Grundejerforeningen opsætter hvert forår en række skilte langs områdets veje, hvor det opfordres til, at man holder hastigheden på højst 20 kilometer i timen. Det sker både af hensyn til trafiksikkerheden men også for at dæmpe den støvplage, der ofte opstår i tørre perioder. Desværre er skiltene så populære, at de forsvinder, så i øjeblikket mangler vi en lille halv snes skilte. Det kan være, at de er væltet og putter sig i det høje græs langs vejene, men de kan også være fjernet med vilje.
Finder du sådant et skilt vil formanden for vejudvalget Poul Kristensen gerne have besked på telefon 2512 2242. Så sørger han for det videre fornødne.

Lagt på siden 26. oktober. 2017


Flere tilbud om hurtigt internet på Nordstranden


Bredbåndsforeningen Primanet har for kort tid siden opsat en sender på Gjerrild Fyr. Foreningen vil herefter kunne dække en god del af Gjerrild Nordstrands østlige område, men det afhænger af, at der er mulighed for frit sigte til sender - der må altså ikke stå træer i vejen for signalet.
Mulighederne for at få hurtigt og billigt internet stranden bedres således betydeligt.
På Primanets hjemmeside kan man læse mere om betingelserne. Klik på www.primanet.dk

Også firmaet Fibia byder sig til med en hurtig og billig bredbåndsløsning. Borgerne i Gjerrild har netop sikret deres by med fibernet, og efter henvendelser fra lokale initiativtagere undersøges det nu, om der også er grundlag for at etablere fibernet i Gjerrild Nordstrand.

Fibia tilbyder bl.a. en 50/50 Mbit/s forbindelse, men nettet etableret kun hvor beboerne viser nok interesse. Førte skridt er derfor at mani undersøger interessen, og er den tilstrækkelig stor, udrulles fibernettet.

Der bliver oprettet et by-site til Gjerrild Nordstrand, hvor interesserede kan tilmelde sig, og Fibia vil tilbyde at afholde informationsmøder i området. Der er oprettet en hjemmeswide specielt om fibernetløsningen på Gjerrild Nordstrand.
Du finder den på denne adresse: www.fibia.dk/gjerrildnordstrand

Lagt på siden 26. oktober. 2017
Redigeret 7. november 2017


Ny bog om Gjerrildbanen

Gennem 45 år var Gjerrildbanen en livline gennem det nordøstlige Djursland.Man rej-
ste på familiebesøg, til en ny tjenesteplads, på ferietur, til dyrskuer, til Grenaa for at gå i biografen.Tusindvis af grenaaborgere kørte på udflugt til Gjerrild, hvor der både var kro og afholdshotel samt store skove. Flere generationer af unge rejste dagligt til Ryomgård for at få undervisning på byens private realskole.

Banens godstrafik gav nye muligheder, og flere byer skylder Gjerrildbanen deres eksistens. Gravning af tørv ved Stenvad skabte industri og en by ved stationen. Tømmer fra de store skove ved Meilgaard Gods og Sostrup blev sendt med banen, og et savværk blev etableret i Tranehuse. Kystfiskerne ved Fjellerup og Bønnerup sendte fisk helt til Nordtyskland. Fra engene nær Glæsborg station blev der hentet mergel til landmænds jordforbedring, og fra et sidespor ved Gjerrild Nordstrand blev der under Besættelsen afsendt enorme mængder ral og grus til støbning af tyske forsvarsværker i Vestjylland og anlæg af tyske flyvepladser ved Karup og Tirstrup.

Efter Besættelsen voksede konkurrencen fra landevejstrafikken og banens økonomi gjorde det umuligt at fortsætte driften. Gjerrildbanens sidste tog kørte i juni 1956.

Bogen, der koster 299,- kr. udkommer november. Den kan bestilles på jernbog@jernbaneklub.dk

Lagt på siden 24. oktober. 2017


Hvor bliver antennerne af?

Henning Kusk, medlem af GNGs bestyrelse har sendt nedenstående læserbrev til bl.a. Randers Amtsavis:

Jeg stiller ind på fjernsyn, det vil sige jeg prøver på'et
jeg har aldrig fået noget, jeg har aldrig fået noget
de skønne billeder svæver rundt et sted i himmelblået
jeg har aldrig aldrig aldrig aldrig aldrig fået noget.

Sådan sang Ib Schønberg i Cirkusrevyen på Dyrehavsbakken i 1953, og sådan synger de stadig ved Gjerrild Nordstrand.
Efter over otte års utrættelig og møjsommelig asen og masen blev der i dette forår rejst en mast til mobiltelefon, tv-signaler og internet ved Gjerrild Nordstrand. Og mange grundejere og ikke mindst campisterne på Gjerrild Nordstrand Camping glædede sig. Nu blev det - troede man - endelig muligt at få ordentlige mobil- og tv-signaler til stranden, så telefoner, tv-apparater og computere kunne fungere uden forstyrrelser.
Som det vil være mange bekendt har mobilsignalet på store dele af såvel stranden som campingpladsen været enten særdeles mangelfuldt eller helt væk. Nu troede sommergæster og campister, problemet stod foran en løsning. Men intet skete, og den dag i dag står masten tom - uden de antenner, der kan sikre ordentlige tv-signaler og gode telefon og internetforbindelser.
Vi troede i vor naivitet, på de løfter, der blev givet, at nu ville problemerne være overstået. Vi troede, at den statslige pulje til hurtigt internet til udkantsdanmark kunne bruges her, men pengene er i stedet brugt i Københavnsområdet, hvor de havde internet i forvejen.
Nogle onde tunger påstår, at det er fordi bygherren, det svenske firma Teracom, vil have hånds- og halsret over de tekniske installationer og derudover er så grisk, at firmaet kræver et større beløb af de udbydere, der vil hænge antenner op i masten. Men det kan da vel ikke passe, at svenskerne har ofret i omegnen ef en halv million kronet på at opføre masten - og så lader den stå til pynt.
Hvem har den gode forklaring på, at masten står nøgen? Teracom, kommunen eller hvem?
Nu bliver det spændende at se, om man om nogle uger vil sætte et juletræ i toppen - for dog at bruge den til noget.

Lagt på siden 12. oktober. 2017


Grenindsamling 2017

Indsamlingewn af grene til flis, foregår i år umiddelbart efter efterårsferien. Sidste frist for udlægning er således søndag 22, oktober. Grenene viul blive indsamlet i perioden derefter.

Lagt på siden 3. oktober. 2017


Ekstra generalforsamling i Købmandsgruppen

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Købmandsgruppen Amba i Gjerrild torsdag den 28. september kl 19.00 på friskolen i Gjerrild. Der skal foretages valg til bestyrelsen Interesserede på Nordstranden opfordres til at detage.

Lagt på siden 24. sept. 2017


Kan tyskerne købe danske feriehuse?

Da et flertal i Folketinget i forrige uge stemte ja til en ændring af planloven, såede de også usikkerhed om det bolværk, der skal beskytte de over 235.000 danske fritidsboliger mod udenlandsk overtagelse Læs mere HER

Lagt på siden 17. junil 2017


Den nyu campingfatter er en mutter

Der er nye ansigter bag skranken, når campisterne i denne sæson gæster DCU-Camping Gjerrild Nordstrand på det nordlige Djursland.
På Gjerrild Nordstrand blev Peter Toft Nielsen 1. maj afløst af 54-årige Jane Berthelsen, som kender pladsen særdeles godt. Hun har drevet campingpladsens købmandsbutik det seneste år og har desuden gjort rent på Nordstrand i 14 år.
– Jeg kan rigtig godt lide miljøet på en campingplads og at yde god service til campisterne. Gjerrild er en meget veldrevet campingplads, som jeg ser frem til at køre videre i samme spor, siger Jane Bertelsen.

Lagt på siden 31. majl 2017

Bål mod havdambrug

Der tændes bål i protest mod de tre havdambrug, der tænkes placeret i havet ud for Duursland. På Gjerrild Nordstrand løber protesten af stablen søndag 4. Juni. Arrangør er kajakafdelingen i GBIF. Arrangementet begynder kl 20.00.

Regeringens forslag om at anlægge flere havdambrug i Kattegat, finder ingen tilhængere på Djursland. Tværtimod taler borgmesterne fra Nordjurs Kommune Jan Pedersen (A) og Claus Wistoft (V) fra Syddjurs Kommune, direkte mod planerne nu, trods udsigten til større vækst og flere i arbejde.

Nyhederne på TV2 har talt med Thorkild Hansen, der som borger på Djursland samt naturelsker og miljøbeskytter, sammen med andre 4.000 klart melder ud, at planerne om havdambrug i »deres baghave«, efter deres udsagn truer deres livsgrundlag.
Så skarpt stiller modstanderne af havdambrugene tingene op, trods forsikringer fra Ministeren for Miljø- og Fødevare Esben Lunde Larsen om, at havbrugene kombineres med tang- og muslingebanker ude i havet, som kan optage de affaldsstoffer, som fiskene afgiver og dermed reelt fungere som et effektivt rensningsanlæg og en sikring mod øget forurening.
Et flertal i Folketinget ser gerne, sammen med ministeren, at der i fremtiden oprettes endnu flere havbrug i de danske fjorde og langs de danske kyster. Noget der i følge regeringen skaber endnu flere arbejdspladser samt generere eksport og øget indtjening lokalt og til Danmark.
Flere er dog bange for de miljømæssige konsekvenser, når fisk som ørred og laks skal fodres og medicineres. Dette vil efter modstanderens skøn, give tonsvis af affaldsstoffer, der direkte udledes og blander sig med havvandet.
Affaldsstoffer der ifølge havbiolog fra Aarhus Universitet Stiig Markager, næsten er umulige at fjerne. »Hvis dette skulle blive en succes med en effektiv rensning, ville det kræve 50 kvadratkilometer med tangbrug, for at opsamle kvælstoffet fra blot ét havbrug,« udtaler biologen til TV2 Nyhederne. Der selv mener, at et så stort areal med liner og bøjer, måske ikke lige var det man havde tænkt sig skulle fylde vores havmiljø med.
Frygten for at det naturskønne Djursland, med det klare vand og rene strande, skal ende som en grøn algesump pga. forurening deles af rigtig mange borgere i de to kommuner på Jyllands næse. Et skrækscenarie hvor turisterne, der lægger millioner i omsætningskroner ved overnatninger og attraktionerne samt i butikkerne på halvøen, pludselig bliver væk, har fået modstanden mod havbrugene til at vokse. (Kilde. Nyhederne.TV2.dk)

Lagt på siden 30. majl 2017


Medlemsskab af Fritidshusejerne

Grundejerforeningen Gjerrild Nordstrand har fra organisationen "Fritidshusejerne" modtaget tilbud om kollektiv indmeldelse af foreningens medlemmer. GNGs bestyrelse drøftede sagen på på mødet 25. martrs, men bestyrelsen fandt ikke, at der er grund til en kollektiv indmeldelse. Det er således op til det enkelte medlem om man ønsker at tilmelde sig "Fritidshgusejerne". Yderligere oplysninger frindes på organisationens hjemmeside www.fritidshusejerne.dk

Lagt på siden 13. april 2017


Den "nye" købmand er også socialrådgiver
1. september 2015 fik Gjerrild ny købmand. Hun hedder Bit Carstensen og hun er ikke gået den traditionelle vej til købmandsdisken

Af Bente Kjær
"Egentlig lå det mig meget fjernt at blive købmand, da jeg har arbejdet i meget forskellige erhverv så langt fra købmandsjobbet, som nærmest siges kan. Således har jeg kørt lastbil i mange år. Senere uddannede jeg mig til socialrådgiver og arbejdede indenfor dette felt i fem år, før jeg tog springet og blev købmand".

"Igennem flere års meget aktive engagement i Købmandsgruppen var jeg med hele vejen og med til at sælge andele, således at vi endte med at købe butiksbygningen og inventar i 2013. Situationen omkring butikkens drift udviklede sig sådan, at jeg kastede mig ret hurtigt og hovedkuls over opgaven som købmand, da det hele tiden har ligget mig meget på sinde, at Gjerrild skulle bevare sin meget vigtige indkøbsmulighed."

"I butikken bestræber vi os meget på at have et så bredt udvalg af dagligvarer som overhovedet muligt - også hvad angår økologiske varer. Vi bestræber os også på at forhandle så mange danske varer som muligt, når det gælder frugt og grønt. Desuden er vi begyndt at forhandle flere forskellige varer fra lokale producenter, og vi håber at flere lokale varer og producenter kommer til. Vi har f.eks. allerede nu honning fra Sekshøje Biavl, Fannerup Mark, øl fra Nordisk Bryghus, Gjerrild, hampeprodukter fra Møllerup Hamp A/S og tangprodukter fra Nordisk Tang, Grenaa.
Vi ønsker at udvikle butikken under konceptet: At indkøbe så lokalt og tæt på som muligt - og så grønt som muligt."

For nylig foranstaltede købmandsgruppen et fremtidsværksted på friskolen, hvor der kom et væld af gode ideer, som kan bruges som tiltag i og omkring butikken. Myten om " den lille dyre købmand på landet" holder ikke stik her i Gjerrild, da der intensivt arbejdes på at gøre den til skamme…"

Lagt på siden 18. marts 2017


Tryg-Fonden undersøger

Tryg-fonden er igang med en undersøgelse om sikkerheden i sommerhuse. HJvis du ønsker at være med kan du med nedenstående link og få spørgeskemaet frem.

http://www.surveygizmo.com/s3/3415850/4755695ec12b

Lagt på siden 17. marts 2017


DEN ”NYE” KØBMAND I GJERRILD

(Åbningstider 7.30 – 18.00 alle ugens dage - opslag i butikken ved ændrede åbningstider i helligdagene.

Købmanden har et bredt udvalg af dagligvarer, som dækker alle de basale behov i den daglige husførelse, og dertil et et stort udvalg af økologiske varer, som lige nu tæller mere end 70 forskellige varenumre. Af lokale varer føres f.eks øl, honning, tangprodukter og hampprodukter.

Forretningen har "bakeoff", så der kan købes lunt morgenbrød og kager fra kl. 7.30, og man kan med fordel ringe i forvejen og bestille, så brødet er er klar, når man kommer i butikken.

Forretningen rummer desuden Post-butik (dog ikke indbetaling af giro-kort) og pakkeservice GLS, tips og lotto, blade og aviser og håndkøbsmedicin, ligesom medicin fra apoteket kan afhentes i forretnngen. hilsen Bit Carstensen og personalet i Let Køb

Hvis du kører efter GPS er adressen Stokkebro 77, Gjerrild. Tlf: 86384002.

Lagt på siden 13. marts 2017


Kom og hør om lokale produkter

Den lokale købmand, Bit Carstensen, som overtog købmandsforretningen i Gjerrild for halvandet år siden, har inviteret flere lokale producenter til at fortælle om deres produkter. De besøger butikken fredag 24. februar kl. 16-18. De tre er Nordisk Tang Grenaa, Møllerup Hamp Møllerup Brands A/S og Nordisk Bryghus Gjerrild. Arrangementet er gratis.

Lagt på siden 10. februar 2017


Indbrudstyve på spil i sommerhuse

De seneste dage har Østjyllands Politi modtager fire anmeldelser af indbrud i sommerhuse ved Ebeltoft. Vinduer er brudt op og ukendte gerningsmænd har været inde i sommerhusene. Der er endnu ikke overblik over, hvad der er stjålet. Der er heller ikke noget signalement af eventuelle gerningsmænd.

I januar har sommerhusejere ved Fjellerup Strand på Norddjursland oplevet indbrud på lignende måde. Derfor opfordrer politiet til, at sommerhusejere overalt på Djursland, til at være opmærksomme på mistænkelige køretøjer, der kører rundt i sommerhusområderne, og eventuelt notere bilnummeret.

Sommerhusejere opfordres iøvrigt til at fjerne eventuelle værdigenstande fra sommerhusene og træffe aftaler med fastboende naboer om, at holde huset under opsyn.

Østjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114, hvis man ser noget mistænkeligt i området.

Lagt på siden 2. februar 2017


Nyt værtspar holder åbent hus

Nina og Stephen Barrett overtog 1. januar i år Danhostel Gjerrild efter Dorthe Lyk og Torben Leth Andersen, der drev det i 13 år.

Nina Barrett er fra Finland og har tidligere arbejdet som social- og sundhedshjælper, pottemager, tjener og kunst-terapeut. Stephen Barrett er født på Jersey og opvokset i Grenaa. Han har tidligere arbejdet som klejnsmed, med unge kriminelle og på Djurslandsskolen i Fjellerup.

Det nye værtspar har inviteret til åbent hus 10. februar klokken 15, hvor alle er velkomne til at se Danhostel Gjerrild på tættere hold og få en smagsprøve på noget af den mad, der kommer på menukortet.

Lagt på siden 1. februar 2017


Ny affaldsguide

Reno Djurs har udsendt en ny affaldsguide til sommerhusene i Norddjurs Kommune. Har du ikke fået den, kan du enten rette henvendelse til Reno Djurs på 8759 7777 eller søge oplysning på firmaets hjemmeside www.renodjurs.dk
Herunder gengiver vi brochurens anvisning på, hvordan man beskærer træer, hække og anden beplantning mod offentlig vej:

Lagt på siden 27. januar 2017


Julemanden har holdt rejsegilde

Den kommende mobil- og bredbåndsmast er rejst på et areal på campingpladsen. Nu forestår så opgaverne for Teracom med at få de nødvendige udbydere (TDC, Telia, Primanet, Boxer og andre) på masten, så grundejerne, turister og campinggæster kan få et væsentligt bedre modtagerforhold for såvel mobiltelefoni, tv-modtagning og interned forbindelser. .

Og med denne "julegave" sender bestyrelsen sine bedste jule- og nytårshilsner til GNGs medlemmer med ønsket om en strålende 2017-sæson ved Gjerrild Nordstrand.

Lagt på siden 23. december 2016


TV2: Norddjurs Kommune rejser sin egen mast

Ifølge TV2/Østjylland er Norddjurs Kommune blevet så træt af at vente på bedre mobildækning, at kommunen rejser sin egen mast til ca. en million kroner. Se tv-indslaget HER

Lagt på siden 4. november 2016


Internet-masten op inden jul

Efter henved ni års asen og masen ser det endelig ud til, at GNGs anstrengelser for at få ordentlig internetdækning krones med held.I en kortfattet mail meddeler Teraqcom følgende:

"Teracom har bestemt sig for at bygge masten nu, og inden jul. Dvs vi bestiller materialer nu, og går i gang med planlægningen. I vil få flere informationer fra os snarest
"

Dermed er der udsigt til at udbydere, som kan levere en betydelig bedre dækning på mobil-, internet og tv-siden. Bredbåndsforeningen skulle gerne få plads i masten, og sammen medTDC´s forstærkning af kobbernettet skulle Gjerrild Nordstrand være godt dækket nu.
Hjemmesiden vil løbende orientere om udviklingen i sagen.

Lagt på siden 29. september 2016


Generealforsamling i Gjerrild Nordstrands Drænlaug

Gjerrild Nordstrands Drænlaug ved Finn M. Pedersen,
Dortevej 7-9, Gjerrild Nordstrand, indkalder til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 8 lørdag den 22. oktober 2016 kl. 10.00, hos Finn Pedersen, Dortevej 9, Gjerrild Nordstrand.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Udvalgets beretning
3. Regnskab og fastsættelse af bidrag til lauget
(se regnskabet HER)
4. Indkomne forslag
5. Valg af 2 udvalgsmedlemmer + 2 suppleanter
på valg: Lars Sørensen og Erling Hansen
6. Valg af 1 revisor + 1 revisorsuppleant
på valg: Krista Sørensen som revisor. Lena Hansen som suppleant.
7. Eventuelt

Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Finn M. Pedersen i hænde senest lørdag, den 8. oktober 2016.

Med venlig hilsen
p. u. v.
Finn M. Pedersen, formand / Kirsten Bertelsen, kasserer

Lagt på siden 25. september 2016


Grenafhentning begynder i uge 43

Årets afhentning af grenaffald 2016 finder sted fra begyndelsen af uge 43 - altså fra mandag 24. oktober.

Lagt på siden 25. september 2016


Sensommerjazz på campingpladsen

Lørdag 3. september inviterer Gjerrild Nordstrands Camping til sensommerjazz kl 18-23 i campingpladsens festtelt..Få flere oplydninger HER

Lagt på siden 9. augusti 2016


En bevidst start på dagen

Sostrup slot åbner de kommende tirsdage og fredage Matia Hjerte Kirke for mennesker, der gerne vil have en bevist start på dagen. Læs merre HER

Lagt på siden 19. juli 2016


Seneste nyt i maste-sagen

Det går fremad mod en løsning af internetproblemerne på Gjerrild Nordstrand. Et af de store problemer har været at finde og få godkendt placeringen af den mast, der anses for nødvendig for at de dårlige forbindelser løses bedste muligt.  

I det seneste møde om sagen deltog Maiken Bjerre Sørensen, kommunens IT og medieafdeling og Annie Eggert-Hansen, sagsbehandleren i kommunens teknisk forvaltning, Anders Hansen fra Teracom, der skal stå for opsætning og drift af masten, Peter Toft, DCU-Camping, der lægger jord til masten og Preben Larsen fra Gjerrild Nordstrands Grundejerforening.

Der er kommet en enkelt indsigelse mod den seneste placering af masten, men kommunens repræsentanter oplyste på mødet, at indsigelsen ikke vil ændre væsentlig ved mastens placering. Den fastholdes omend placeringen rykket nogle meter for delvist at imødekomme indsigelsen.

Det betyder dog ikke, at etableringen af masten kan gå i gang med det samme. Der går fortsat tid med at indhente en dispensation for skovbyggelinien og en godkendelse, fordi masten også opstilles i landzone. Det tager minimum fire uger. Begge kommunens repræsentanter forventer at begge dispensationer går igennem. DCU har allerede godkendt opstillingen på den nye placering.

Inden etableringen kan igangsættes skal Teracom endvidere have foretaget en jordbundsanalyse i forbindelse med en sokkelstøbning. Så der er al mulig grund til at tro, at masten nu bliver en realitet, men desværre går der nok både vinter og vår før der kommer strøm i kablerne (om alt går vel). Hvis vejret arter sig er det optimistiske gæt, at masten kan tages i brug sidst på året. I modsat fald må vi væbne os med tålmodighed til foråret.

Referat Pr. Larsen/H. Kusk
Lagt på siden 7. juli 2016


Kunst og rundvisning på Sostrup

I juli og august kan man opleve et udvalg af Erik Lindbergs fortryllende og tankevækkende malerier, udstillet i de smukke rammer på Sostrup Slot. Læs mere - bl.a. åbningstider - HER

Rundvisning står også på programmet 10 og 18. juli, hvor slottets ejer Kirsten Bundgaard Swift fletter stedets historie sammen med Sostrup i dag. Hun fortæller om den nutidige funktion for slot og kloster såvel som visioner, drømme og planer og viser hvad der er sket siden overtagelsen for 2 år siden.Læs mere HER

lagt på siden 4. juli 2016


Rullende grill-bar

Der er denne sommeret nyt tilbud til campister, strandgæster og sommerhusgæster ved Gjerrild Nordstrand: En rullende grillbar, hvis sortiment ikke lader andre grill-barer megtet tilbage at ønske. Vognen holder ved campingpladsen tirsdage og onsdage i hele juli måned og den første uge i august. Herefter er den åben fredagene 19 og 26 august og 2. september. Åbningsyiden er kl. 16-20. Læs evt. mere om den rullende grill-bar på www.mosters2go.com eller på Facebook mosters2go.Djursland.

lagt på siden 30. juni 2016


OBS Sidste frist for at udnytte TDCs tilbud OBS

Nåede du ikke at komme til informationsmødet den 13. maj på DCU-pladsen, så husk at, TDCs tilbud til grundejere ved Gjerrild Nordstrand udløber fredag 3. juni 2016.
TDC´udbygning omkring Gjerrild Nordstrand betyder, at du som feriehusejer får en betydelig hurtigere bredbåndsforbindelse forhold til tidligere.

TDC tilbyder installation af systemet uden oprettelses gebyr, hvis du henvender dig senest 3. juni 2016, Nærmere oplysninger fås i TDC butikken i Grenaa tlf. 7012 9585. Du kan bede om en opringning ved at sende en mail til Jacob H. Iversen på: jadah@tdc.dk

lagt på siden 24. maj 2016


Mistanke om hul på en vandledning?

Gjerrild Nordstrands Vandværk har bedt os om at udsende nedenstående:

"Vi har mistanke om at der er hul på vandledningen et sted.

Vi vil gerne at folk tjekker om der er hul på deres ledning – hvis der er nogen der har hul på ledningen bedes de kontakte

Niels Frederik på tlf. 21422033."


Venlig hilsen
Laila Christensen
Gjerrild Nordstrands Vandværk

lagt på siden 16. maj 2016


TDC inviterer til åbent hus

TDC har i de seneste uger arbejdet på at forbedre forholdene for internet og kabel-tv på Gjerrild Nordstrand. Derfor holder firmaet åbent hus fredag 13. maj kl. 19.00 til 21.00 på campingpladsen. Invitationen gælder alle interesserede. Læs mere HER

lagt på siden 6. maj 2016


Sommerhøjskolen 2016

Gjerrilds sommerhøjskole tilbyder igen i år en række arrangementrer. Lokale frivillige driver sommerhøjskolen, og kurserne er hovedsagelig dagsarrangementer, der henvender sig til både børn og voksne. Se hjemmesiden HER for yderligere oplysninger.

lagt på siden 23. april 2016


Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

Indkalder til ordinær generalforsamling torsdag 5. maj 2016
på Vandrerhjemmet Djursvold, Gjerrild.

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af Gjerrild Nordstrand Vandværks generalforsamling, som starter kl. 10.00 samme dag og sted.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt forslag til budget for det kommende år.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag

6. Valg

Bestyrelsesmedlemmer:
Preben Larsen ( genopstiller).
Henning Qvist ( genopstiller)
Kirsten Bertelsen (genopstiller)

Suppleant
Joan Frank er på valg.

Suppleant 2. : Vakant

Revisorer:
Erik Svendsen er på valg.
Revisorsuppleant : Vakant

7. Eventuelt

lagt på siden 7. april 2016


Sankthansbål og kræmmermarked

To af de årlige begivenheder i gjerrild trænger sig på i juni. Kræmmermarkedet "Gjerrild Kram Rock og Jazz" afvikles i perioden 22-26. juni. og i år falder sankthan lige midt i kræmmermarkedet. det markeres med bål 23. juni fra kl. 19.
På borgerforeningens hjemmeside HER kan du finde yderligere oplysninger.

lagt på siden 21. marts 2016


Aktiviteter på campingpladsaen

DCU-pladsen Gjerrild Nordstrands Campingg tilbyder sæsonen igennem en række aktiviteter for såvel campinggæsterne som for sommerhusfolket. Her er en liste over aktiviteter, der især har interesse for sommerhusfolket:

Lørdag 7. maj: Trylle- og ballonshow i festteltet.
Lørdag 14, maj: Pinsebal i festteltet - Vi starter grillen ved festteltet kl .18. Medbring eget kød og tilbehør, eller bestil en 2-retters menu.
Lørdag 28, maj: Swimmingpoolen åbner med musik og hygge.
Lørdag 25. juni: Sankrhansfest og fakkeltog.
Tirsdag 5. juli: Trylle-og ballonahow i festteltet.
Torsdag 7. juli: Børneaktivitet ved festteltet
Tirsdag 12. juli: Trylle- og ballonshow i festteltet.
Torsdag 14. juli: Brandøvelse for børn.
Tirsdag 19. juli: Trylle og ballonshow i festteltet.
Onsdag 20. juli: Børnedisco i festteltet.
Torsdag 21. uli: Brandøvelse.
Fredag 22. juli: Sommerfest.
Søndag 24. juli: Trylle- og ballonshow i festteltet
Tirsdag 26. juli: Børneaktiviteter ved festteltet.
Onsdag 27, juli: Børnedisco i festteltet.
Torsdag 28. juli: Brandøvelse for børn.
Lørdag3. september: Jazzbal i festteltet.
Søndag 23. oktober: Sæsomnen slut - Pladsen lukker for vinteren.

Der er planlagt flere aktiviteter. Dem kan du læse om på campingpladsens hjemmeside (se linket til venstre på siden), hvor du også finder informationer om tider og steder samt om eventuelle ændringer.

lagt på siden 21. marts 2016


Påskeudstilling på slottet

19. marts 2016 åbner Sostrups første Påskeudstilling med arbejder af seks lokale kunstnere. Værkerne vil kunne ses i såvel kampestenslængen som i rytterstuen og på selve slottet. Udstillingen varer til 29. april.

Udstillingen åbnes med fernisering lørdag 19. marts kl. 14.00 - 17:00 - Læs mere HER

lagt på siden 1. marts 2016


Gjerrild løb 8. maj - læs mere HER


 

HUSK ! AT INDSENDE EN TILKENDEGIVELSE - UDEN FORPLIGTIGELSE!

Arbejdet med at etablere god internetforbindelse til alle husstande i området ved Gjerrild Nordstrand er som tidligere meddelt på hjemmesiden i fuld gang:

1. Teracom er i samarbejde med Norddjurs Kommune ved at forberede etablering af en lokal mast, hvorefter samtlige husstande i området vil få mulighed for at tilkoble sig en tidssvarende bredbånds-forbindelse. En placering på campingpladsen er fortsat i spil, men der arbejdes også med tre andre placeringer på kommunal grund. Det vigtigste er signalkvaliteten, som mastefirmaet Teracom afprøver på de forskellige udpegede placeringer. Der arbejdes på at sikre området en internetstyrke på 25/25 Mbits/s - 50/50 Mbits/s.

2. TDC vil endvidere opstille en DSLAM- en bredbåndscentral - i området her til april/maj. Det betyder at grundejere via kobberlinjerne kan få meget hurtigere båndbredde end i dag, både fra TDC og fra andre udbydere som Telia, Telenor m.fl. TDC er endvidere opmærksom på Teracoms masteprojekt, som kan være interessant for TDC´s mobilnet.

3. Primanet deltager 22. februar i et møde med arbejdsgruppen og Teracom. Vi håber mødet bl.a. vil resultere i et samarbejde mellem masteopstilleren Teracom og udbyderen Primanet.

4. Send en tilkendegivelse. For at sikre tilstrækkelig kapacitet til området, har vi – som del af det forberedende arbejde – brug for en tilkendegivelse fra områdets grundejere på, hvorvidt I positivt påtænker at tilslutte jer en ordning. Direktør Anders Hansen fra Teracom har i den forbindelse rettet henvendelse til projektets arbejdsgruppe. Han skriver:

“For at sikre tilstrækkelig kapacitet til området, har vi – som del af det forberedende arbejde – brug for en tilkendegivelse fra områdets beboere angående hvorvidt man positivt påtænker at tilslutte sig ordningen”.

Teracom har i det udsendte et skema til grundejerne indikeret nogle priser, som bør
tages med stærk forbehold, idet de endelige priser afhænger af hvilken udbyder og hvilket produkt, man vælger, så de kan absolut ændre sig.

Da vi har møde den 22. februar så er deadline for indsendelse rykket til 19. februar.

SÅ HUSK AT INDSENDE EN TILKENDEGIVELSE - UDEN FORPLIGTIGELSE !

Gjerrild Nordstrands Grundejerforening
på mail : prela@mail.dk
c/o Preben Larsen

PÅ FORHÅND TAK FOR HJÆLPEN !!

Venlig hilsen Arbejdsgruppen for projektet

lagt på siden 13. februar 2016


Slaget om Anholt startede i Gjerrild Bugt

Slaget om Anholt fandt sted under Kanonbådskrigen, som var en del af Englandskrigene. Anholts fyrtårn var blevet slukket af danskerne og et mindre britisk orlogsfartøj, HMS Proselyte, strandede på Anholt Rev i januar 1809. Derfor besluttede englænderne sig for at besætte øen for at beskytte konvojer og orlogsskibe, og for at kunne hente drikkevand.
18. maj 1809 anførte 74-kanoners linjeskibet HMS Standard, en eskadre der inkluderede fregatten HMS Owen Glendower, og de mindre HMS Avenger, HMS Ranger, HMS Rose and HMS Snipe. Tilsammen erobrede de Anholt. En landgangsstyrke bestående af søfolk og marineinfanteri gik til angreb på den danske garnison på 170 mand, der gjorde hårdnakket men forgæves modstand.
Anholts tilbageerobring var kong Frederik VI magtpåliggende, og 15. februar 1810 fik den verstkommanderende for Nørrejylland, general Carl Tellequist, ordre til at generobre øen og ødelægge fyret.
Først 13. marts lykkedes det at få styrken samlet i Gjerrild Bugt, men hårdt vejr medførte flere gange at man var nødt til at udskibe de indskibede tropper. Tre gange afgik ekspeditionen men hver gang blæste det op til østlig storm så man måtte vende om. Da imidlertid de engelske orlogsskibe begyndte at vise sig, blev ekspeditionen opgivet.
Kaptajn Nicolls, der var Anholts guvernør, fik efterretninger om at der var samlet en dansk styrke i Jylland med henblik på at generobre Anholt[. Han beordrede derfor Anholts både til at overvåge Randers og Grenaa, hver gang vinden var gunstig. Derfor genudrustede han "GB Grinder", som havde overvintret på øen. Efter nogen succes blev Grinder erobret af en dansk kanonbådsflotille 13. april 1810.
I begyndelsen af marts 1811 modtog viceadmiral James Saumarez efterretninger om at danskerne ville angribe Anholt, hvor der var en garnison på omkring 450 britiske søfolk, marineinfanterister og soldater. Saumarez sendte derfor to orlogsfartøjer til øen for at forstærke garnisonen. I det efterfølgende slag om Anholt, der fandt sted 25.-27. marts 1811, led danskerne nederlag og måtte notere 30 dræbte og 638 krigsfanger mod to dræbte og 30 sårede på den engelske side. De døde danskere blev begravet på øen.
I 2011 blev der afsløret en mindesten over de faldne officerer.

lagt på siden 11. februar 2016


Maste-projektet snart ved vejs ende

Udfordringen med dårlig internetforbindelse er snart løst. Arbejdet med at etablere bedre internetforbindelser til Gjerrild Nordstrand-området er i fuld gang.

Teracom er i samarbejde med Norddjurs Kommune ved at forberede etablering af en lokal mast, hvorefter samtlige husstande i området vil få mulighed for at tilkoble sig en stabil bredbåndsforbindelse, der gerne skulle være hurtigere end det i dag er muligt.

I øjeblikket overvejes flere opstillingsmuligheder, og den endlige placering er afhængig af, hvorfra man kan opnå det mest optimale signal fra den mast i Grenaa der skal levere signalet til masten vewd Gjerrild Nordstrand.

En placering ved DCU bagindgang tæt på Fridavej har været i spil, som det fremgår længere nede ad siden, men der arbejdes desuden med tre andre placeringer på kommunal grund.

Direktør Anders Hansen, Teracom, skriver i den forbindelse til Gjerrild Nordstrands Grundejerforening: For at sikre tilstrækkelig kapacitet til området, har Teracom – som del af det forberedende arbejde brug for en tilkendegivelse fra områdets beboere angående hvorvidt man positivt påtænker at tilsluttesig. Ikke mindst fordi opstillingen forventes at koste kr. 500.000 – 600.000.

Der er derfor postomdelt et spørgeskema til grundejerforeningens medlemmer på deres folkeregisteradresse, idet de færreste opholder sig i sommerhusene i vintersæsonen.

Teracom tilbyder:
En hurtig og stabil internetforbindelse: 25/25 Mbit/s til 50/50 Mbit/s
Fast månedlig ydelse: 349 kr. for 25/25 Mbit/s
Bindingsperiode – minimum 6 mdr.
Oprettelsesgebyr: 995,- dkk

Hvis vi når op på et antal tilsagn, som begrunder en mere gunstig ”foreningspris”, vil grundejerforeningen gå i forhandlinger herom med Teracom, idet ovennævnte priser er baseret på et absolut minimum deltagere.

Så bak op omkring spørgeskemaet - idet en tilkendegivelse ikke er ensbetydende med et endeligt tilsagn.

lagt på siden 29. jan 2016


Sidste nyt i mastesagen

Lokalavisen bringer i sit seneste nummer en artikel om den seneste udviklinbg i mastesagen. Læs artiklen HER

lagt på siden 26. jan 2016Den gule nål viser, hvor Teracom agter at placere en mast

Naboorientering
Evt. dispensation fra lokalplan 5 for et område ved Gjerrild Nordstrand
til etablering af en mobilmast

Norddjurs Kommune har til flere grundejere udsendt nedenstående skrivelse, dateret
1. december 2015.


Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra Teracom om tilladelse til at etablere en mobilantennemast på matr. nr. 26 fh, Gjerrild By, Gjerrild beliggende Fridavej 1A, Gjerrild Nordstrand, 8500 Grena. (Se foto ovenfor)

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Matrikel nr. 26 fh Gjerrild By, Gjerrild er omfattet af lokalplan 5 for et område ved Gjerrild N ordstrand. Matriklen er på 17.503 m2 og er i lokalplanen udlagt til fællesområde. Ifølge lokalplanens formåls- og anvendelsesparagraf, skal området anvendes til sommerhusbebyggelse.

Baggrund for ansøgningen
Norddjurs Kommune har modtaget henvendelse fra en del borgere og sommerhusejere i området, som har oplyst kommunen om, at dækningsforholdene i området er meget ringe. Sommerhusudlejere har oplyst kommunen om, at sommerhuse uden en god mobil- og bredbåndsdækning er svære at leje ud.

Borgermøde
Den d. 9. oktober 2015 afholdt Gjerrild Nordstrands Grundejerforening og Campingpladsen et borgermøde med politikere og kommunens embedsmænd for at prøve at finde en løsning på den mangelfulde dækning af området. I mødet deltog ca. 80 borgere fra området Gjerrild Nordstrand samt bl.a. borgmester Jan Pedersen og folketingsmedlem Leif Lahn. Se venligst medsendte referat af mødet.

På mødet blev der udtrykt et stort ønske om at få en bedre mobildækning af området.
Eventuel dispensation Norddjurs Kommune ønsker at imødekomme borgernes efterspørgsel efter gode mobil og bredbåndsforbindelser da en veludviklet digital infrastruktur er en afgørende forudsætning for at borgere og virksomheder kan udnytte de teknologiske muligheder optimalt.

Ved at øge den digitale tilgængelighed, vil det blive muligt at fremme vækst, udvikling og kulturelle tiltag til gavn for både borgere og turister. Etablering af en mobilantennemast på det omtalte fællesområde kræver en dispensation fra lokalplanen.

Mobilantennemasten vil lægge beslag på en mindre del af fællesarealet, som stadig vil kunne benyttes af områdets beboere og gæster. Norddjurs Kommune vurderer, at etablering af en mobilantennemast på matr. nr. 26 fh ikke er i modstrid med lokalplanens principper og er indstillet på at give en dispensation.

Inden der tages stilling til om der kan meddeles dispensation, skal der i medfør af planlovens § 20 foretages naboorientering. Visualisering af projektet er vedlagt som bilag.

Hvis De har bemærkninger, bedes disse inden den 16.12.15 sendt til undertegnede. Gerne på mail.


Med venlig hilsen
Annie Eggert-Hansen, planlægger, aeh@norddjurs.dk

lagt p siden 1. december 2015


TDC blokerer mails

Vi har fra vores maillistudbyder modtaget følgende:

Kære kunde

Vi har i den seneste tid oplevet problemer med, at Maillist ikke vil sende e-mails til TDC-kunder.

Fejlen har dog været helt bevidst fra TDC's side, da de har foretaget en blokade af samtlige indgående e-mails afsendt fra Maillist. Det har de gjort, fordi de ønsker, at vi skal ændre proceduren for, hvordan vi sender e-mails til deres kunder.

Vi er derfor påbegyndt en opdatering af Maillist, så det igen lever op til de krav, der stilles af TDC. Vi forventer, at opdateringen er klar mandag den 16. november 16/11-2015.

Opdateringen betyder, at det ikke længere vil være muligt at sende e-mails fra en ikke-eksisterende e-mailadresse (f.eks. no-reply@domæne.dk).

Vi beklager de gener, det end må have haft indtil videre.

Med venlig hilsen
DanDomain A/S

lagt p siden 20. november 2015


Konkrete resultater af informationsmødet

Da internetforeningen Primanet allerede er aktiveret foreslår arbejdsgruppes Peter Toft og Preben Larsen, at også Teracoms Anders Hansen aktiveres på baggrund af hans oplæg om en hurtig løsning omkring internet og mobiltelefoni.

Desuden foreslås det, at TDCs Jesper Bredal ogThomas Strunge Sejr på baggrund af deres oplæg til en løsning af TV signalet opfordres til at komme med konkrete udspil. TDC har efter det oplyste nu har fået minimum-antallet på 40 tilkendegivelser om tilslutning til TDCs net kan derfor gå i gang med at undersøge muligheden for at etablere en server i området. Den vil i givet fald betyde en kraftig forøgelse af internmet-hastigheden for de tilsluttede brugere.

Tilsvarende er Teracom igang med at undersøge, hvorvidt en mast ved Fjeldholmlejren - eller alternativt på campingpladsens område - opfylder betingelserne for, at området får en væsentlig bedre internet- og mobiltelefonidækning.

Orienteringsmødet 9. oktober på campingpladsen har således medført to konkrete resultater fra henholdsvis Teracom og TDC - to væsentlige firmaer, som begge var repræsenteret på mødet.

Udspil fra Teracom og TDC vil efter at være forelagt arbejdsgruppen blive omtalt på hjemmesiden.

lagt p siden 17. oktober 2015


80 til internet-møde

Der var pæn interesse for at høre om de bestræbelser, der gennem de seneste syv år er gjort for at forbedre forholdene for internet-, mobil- og tv-modtagelse på Gjerrild Nordstrand. Hele 80 personer havde sagt ja tak til invitationen fra GNG og Gjerrild Nordstrands Camping og var mødt op i campingpladsens festtelt 9. oktober.

Lejrchef Peter Toft trak problemets omfang op ved at fortælle, at pladsens 58.000 overnattende gæster kun kunne modtage dårlige tv-signaler og visse steder på pladsen på pladsen overhovedet ikke kunne opnå forbindelse med deres mobiltelefoner eller komme på internettet med deres computere.

Vi har - fortalte Peter Toft - et ned-signal på sølle 1 megabit til rådighed, og den skal, når pladsen er pænt fyldt op, deles med omkring 1500 brugere. Det er ikke muligt at høre DRs P4 hvilket er højst uheldigt, da det netop er på denne kanal, der udsendes advarsler og informationer ved bl.a. naturkatastrofer.

Preben Larsen fra Gjerrild Nordstrands Grundejerforening supplerede med oplysninger om forholdene for strandens ca. 500 grundejere, og han kom bl.a. ind på, at det på grund af de dårlige tv-, telefon- og internetforbindelser var vanskeligt at udleje sommerhuse. - Udenlandske lejere fravælger netop derfor ofte sommerhusene. Og campingpladsen med for den sags skyld. Også de usikre forbindelser til læge og ambulance og de manglende muligheder for at arbejde via nettet fra sommerhuset er også en betragtelig hæmsko.

Folketingsmedlem Leif Lahn fortalte, at der på tværs af partierne var enighed i Folketinget om problemet og understregede, at han ikke var der som repræsentant for sit parti (S) men for som hovedregel at lytte og indsamle informationer til brug for det videre arbejde. Han fortalte desuden, at han personligt kender problemet fra kommunen, bl.a. fra valgkampen, hvor han ofte fik at vide, at det flere steder var svært at tiltrække turister og nye virksomheder.
Han oplyste, at det optimistiske mål er, at sikre ca. 100 megabit til alle landets husstande inden 2020.

Det blev på mødet understreget, at det ville være en stor fordel, hvis flere af udbyderne af telefoni, tv- og internet kunne gå sammen om at etablere master, og der er i Norddjurs Kommune allerede åbnet for en låneramme, der kan anvendes til bedring af dækningen i kommunen. Kommune kan få penge til udvidelse af modtageforholdene og kommunen efterlyste oplysninger om, hvor forbedring var ønskelig og hvilke ønsker, forbrugerne har.

Eva Holm Iversen fra Norddjurs Kommune, oplyste, at kommunen over to år har mulighed for at låne i alt 14 millioner kr. til forbedring af bredbånd og mobildækning. Kommunen må hjælpe branchen med f.eks. at sætte master op og lægge rør ned til fiber. Men kun der, hvor der er problemer, og hvor der ikke allerede er planer om forbedringer. Udbyderne skal selv komme med og montere det fornødne udstyr på masterne og selv skyde fiber gennem rørene.

De berørte borgere blev opfordret til via kommunens hjemmeside (www.norddjurs.dk) at indberette steder med dårlig dækning. Kommunen vil så kontrolmåle, og forbedringerne vil fortrinsvis ske disse steder - hvis der ikke i forvejen er planlagt opsætning af master. Kommunen udpeger 10-12 steder, hvor der med skyldig hensyntagen til naturinteresser kan anbringes master, og godkendelsen af masterne skal så behandles i det politiske system. Interesserede udbydere eller organisationer skal ikke selv søge om pengene. Forslag til placering af master forelægges politikerne i starten af næste år, og sagen vil fremgå af den offentlige dagsorden for såvel økonomiudvalget som kommunalbestyrelsen.

Der er allerede givet tilladelse til opsætning af en mast på Fjeldholmlejrens område. Det blev på mødet påpeget, at der måske kunne opnås bedre dækning ved at "flytte2 masten et et højere liggende område på campingpladsen. Hvis det skal ske, skal den nye placering i en ny offentlig, men den tekniske side af sagen formentlig kan overføres direkte fra den gamle tilladelse.

TDCs Jesper Bredal og Bente Jensen orienterede om telefoncentralernes placering og mulige fremrykning til stranden. Han stillede i udsigt, at såfremt 40 husstande i et afgrænset område gav tilsagn om tilslutning vil der blive gjort noget ved bredbånds- og tv-signalet. Fra processens start til det stærkere signal er anvendeligt vil der gå 4-6 måneder.
De eksisterende kobberkabler vil stadig blive brugt. Dog kun det sidste stykke fra den nye central til den enkelte bruger. Signalet til og fra den nye central til det øvrige net vil skle gennem en fiber-forbindelse.

Firmaet Teracom driver antennemasten i Gjerrild, hvorfra der leveres tv til området. Selskabets repræsentant, Anders Hansen, oplyste, at der ikke ville være problemer med internet og mobil, hvis der blev opsat en mast til luftbåret signal. Sådanne forbindelser kan etableret på et par dage. Men, oplyste han, forstyrrelser af tv-signalet kan ikke afhjælpes på den måde. Vejret - storm, kraftig regn, højtryk - kan forstyrre signalet.

Den lokale internetforening Primanet var repræsenteret ved forretningsfører , Bent Sørensen: Han oplyste, at Primanet stort set bruger samme teknologi som Teracom, men kun dække på Djursland. Primanet har sammen med GNG fået tilladelse til en 35 m høj mast på Fjeldholmlejrens grund.

Borgmester Jan Petersen bekræftede, at der var penge til rådighed fra lånepuljen, og han understregede, at kommunen fortsat er dybt afhængig af oplysninger fra borgerne om dårlige dæknings steder, og han gentog opfordringen til at melde om dårlig dækning via www.norddjurs.dk

Referat Preben Larsen/Henning Kusk
lagt p siden 15. oktober 2015


Hvis mailing-listen svigter

Ved mødet om tv-, telefon- og internetproblemer på Gjerrild Nordstrand fredag 9. oktober undrede flere grundejere sig over, at de ikke var informeret om mødet via GNGs mail-service, som man selv kan melde sig til via gjerrild.dk's forsiden.

I den forbindelse vil jeg oprordre til, at grundejerne jævnligt besøger hjemmesiden, hvor mødet også var omtalt. På hjemmesiden omtales - også uden for sommersæsonen - små og store nyheder, som skønnes at have interesse for grundejerne.

Grunden til, at nogle grundejere ikke har fået meddelelsen om mødet via mailing-listen kan være mange. Skønt mail - eller e-post, som mange også kalder det - er blevet mere og mere pålideligt er der dog svipsere ind imellem. En af mange grunde kan være, at dit eget postsystem selv sorterer GNGs mail fra. Det kan skyldes, at dit postsystem anser den for at være spam fordi den samtidig sendes til over 200 adresser. Så kik i din mappe "spam" engang imellem.

Mailing-listen er dags dato gennemgået og testet. Den virker og de kontrolmails, der er sendt er modytaget af rette vedkommende. Sså fik du ikke meddelelsen om mødet behøver du ikke rette henvendelse til GNG. Vi har været inde og kikke på problemet.


Ovenstående er også sendt via mailing-listen, så hvis du har modtaget den, så virker systemet.

lagt p siden 10. oktober 2015


 

 

Vejene repareres - udskudt

Grundejerforeningen bebudede på generalforsamlingen, at en del af områdets veje skal have en kraftig overhaqling i løbet af vinteren og foråret. Nu begynder arbejdet, og Annavej, Ebbavej og Ellavej får lagt ny belægning i uge 41 - altså perioden 5. - 9. oktober. Vejene skulle være klar inden efterårsferien begynder, så det skulle ikke give trafikale problemer.

GNGs vejformand har netop meddelt, at det har været nødvendigt at udskyde de bebudede renoveringer af GNGs veje. Arbejdet udføres i stedet lige efter grenafhentningen har fundet sted

lagt p siden 3. oktober 2015

redigeret 10, oktober 2015


Købmanden bringer varer ud

Nu kan man ringe til købmanden - Let Køb - i Gjerrild og bestille varer på telefon 8638 4002. Det skal ske inden torsdag kl. 11, hvorefter varerne bliver bragt ud samme dag mellem kl. 13.00 og 17.00.
Denne service er gratis for kunderne, men - for der er et men. Hvis du vil bestille, kræver det, at du har en "nedsparingskonto" hos købmanden, så der ikke er penge mellem dig og budet. Så hvis du vil benytte dig af ordningen skal du lige en tur omkring butikken og sætte et beløb ind på din konto. Ordningen trådte i kraft 1. oktover.

lagt p siden 3. oktober 2015


Indbydelse til internet- og mobiltelefon-debatmøde

Fredag 9. oktober kl. 14.00 – 16.00

IT- arbejdsgruppen for Gjerrild Nordstrand indbyder til offentligt møde om mobiltelefoni, internet, radio- og tv-dækning på Gjerrild Nordstrand.

I mødet deltager repræsentanter fra Norddjurs Kommune – bl.a. borgmester Jan Petersen – samt folketingsmedlem Leif Lahn samt repræsentanter for Primanet og for TDC.

TDC vil på mødet præsentere et forslag til en hurtigere internetforbindelse, der kan realiseres, hvis 40 brugere melder sig.

Mødet finder sted i festteltet på DCUs campingplads ved Gjerrild Nordstrand, Langholmvej 26, 8500 Grenå.

Dagsorden :
1.Velkomst ved lejrchef Peter Toft DCU Gjerrild.
2.Den turistmæssige betydning for et velfungerende it- og tv-net/ v/Peter Toft.
3.Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings ønsker på it-og tv-V området, v/ Preben Larsen,
4.Den politiske indgangsvinkel til forbedring af it- og tv-nettet på Djursland, v/borgmester Jan Petersen og MF Leif Lahn
5.Eventuelle løsningsmuligheder: v/Thomas Strunge Sejr, TDC, Anders Hansen fra Teracom, (der driver tv-masten i Gjerrild) og Bent Sørensen, internetforeningen Primanet samt repræsentanter for Norddjurs Kommune.
6.Debat
7.Senest kl.16.00, afslutning..

Under mødet serveres kaffe og kage. Tilmelding senest 07.okt. 2015 på tlf. 86384200 eller mail: gjerrild@dcu.dk

På vegne af arbejdsgruppen

Lejrchef Peter Toft, DCU, Gjerrild og Preben Larsen, Gjerrild Nordstrands Grundejerforening


lagt p siden 17. september 2015


Giv kommunen besked om mobil-huller og dårligt tv-signal

Norddjurs Kommune indsamler i øjeblikket viden om huller i mobildækningen. Det sker via kommunens hjemmeside, hvor du kan taste oplysninger ind om eventuelle problemer i dit lokalområde. På et kort på hjemmesiden bliver informationerne derefter markeret.
Den indsamlede viden skal bruges som dokumentation over for teleselskaber og statslige myndigheder om, hvor og i hvilken grad der mangler mobiltelefon- og netdækning i kommunen.

I marts 2013 udstak regeringen et mål om, at alle husstande og virksomheder i 2020 skal have adgang til hurtige bredbåndsforbindelser, uanset hvor de bor.

Norddjurs Kommune vil bruge informationerne til en dialog med teleselskaberne om mulighederne for at opstille nye master og antenner i de områder, hvor dækningen er dårlig.

Yderligere informationer om Giv et praj-siden kan fås Jens Meilvang, formand for udvalget for miljø og teknik, tlf. 24 24 16 00 og hos udviklingsforvaltningen, Kirsten Bjerg, 89 59 40 72

Indmeldingerne kan ske på http://www.norddjurs.dk/borger/bolig-og-byggeri/giv-et-praj-om-mobilhuller

lagt p siden 6. september 2015


Postkontor i Gjerrild

Post Danmark åbner på tirsdag 8. september postkontor hos Let Køb i Gjerrild.På det nye postkontor kan man ahente og sende pakker og breve samt købe frimærker og pakkeporto. Alle posttilbud kan benyttes i hele butikkens åbningstid alle ugens dage.

Det nye ansigt bag disken i Let Køb hedder iøvrigt Bit Carstensen, og hun markerer sin tiltrædelse lørdag den 5. september fra kl. 10.

lagt p siden 4. september 2015


Udlægning af grenaffald - senest 18. oktober

HedeDanmark meddeler, at sidste frist for udlægning af grenaffald til flis, er søndag den 18. oktober – altså den sidste dag i skolernes efterårsferie.

lagt p siden 25. august 2015


Hjælp med at finde mobil-huller

Norddjurs Kommune har udsendt denne pressemeddelelse:

Norddjurs kommune vil gerne have din hjælp til at finde ud af, hvor der er størst behov for flere mobilmaster, så vi opnår en bedre mobildækning i kommunen.
Hvis du oplever udfald eller har kendskab til et mobilhul i Norddjurs Kommune, så tast det ind på vores hjemmeside: /borger/bolig-og-byggeri/giv-et-praj-om-mobilhuller.
Du kan også installere en app på din telefon, der automatisk registrerer, om der er dårlig dækning i et område. TDC har en gratis app henvendt til deres abonnenter, der hedder ”NetPerform”, som kan downloades på telefonen. Hvis der er dårlig dækning eller mobilhuller, så indmelder App’en automatisk til TDC.
TDC gemmer al information sikkert og anonymt i 14 måneder. I denne periode har de mulighed for at regne på og forudse sæsonudsving i belastningen af netværket. NetPerform app'en gør, at TDC kan modtage information om, hvor godt din netværksforbindelse fungerer, og TDC bruger resultaterne til at finde ud af, hvor netværket ikke fungerer optimalt. TDC kan desuden vise tilbagemeldingerne på et kort.
I øjeblikket virker App’en NetPerform dog bedst på android telefoner. På IOS telefoner som Iphones skal brugeren selv sende data til TDC. TDC arbejder på en løsning, så den også virker automatisk på IOS telefoner.
Kortlægningen af mobildækningen indgår i et projekt, der skal være med til at sikre bedre mobildækning og udbrede bredbånd i Norddjurs Kommune.
Projektet finansieres primært af lånepuljer under indenrigsministeriet. Norddjurs Kommune har fået dispensation til at låne 4 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016 til etablering af mobilmaster og tomrør til f.eks. fiber.

Første trin er at finde ud af, hvor det gør mest gavn at rejse mobilmasterne.

Kontakt: Norddjurs Kommune, norddjurs@norddjurs.dk

lagt p siden 20. august 2015


Fornem anmeldelse af restauranten på Sostrup

Den århusianske hjemmeside "aarhusupdate.dk", der især beskrræftiger sig med at informere om mad, drikke og gå i byen-steder i og omkring Århus, har gæstet restauranten på Sostruo Slot. Det er der er der kommet en fornem anmeldelse ud af. Læs den HER

lagt p siden 17. august 2015


Ny købmand i Gjerrild

Købmandsbutikkeni Gjerrild overlever. Købmandsgruppen meddeler, at det er lykkedes at finde en ny købmand, der tiltræder 1. september. Ny bag disken er er Bit Carstensen, som sidder i bestyrelsen for købmandsgruppen. Hun brænder meget for, at byen skal have en købmand, og hun har været med i købmandsgruppen helt fra starten.

Bit har ikke prøvet at være købmand før, men hun får god hjælp af Susanne, som fortsætter sit virke i butikken, og hun får tillige hjælp af Per Pedersen, som har en fortid som uddeler i SuperBrugsen i Glesborg.

lagt p siden 1. august 2015


Officiel åbning af Sostrup Slot

Sostrup Slot og Kloster åbner som et nyt kulturelt samlingspunkt på Djursland. Stor åbning for hele lokalbefolkningen lørdag 22. august kl. 10 forud for den officielle indvielse senere på eftermiddagen. Alle er velkomne. Se mere HER

lagt p siden 29. juli 2015


Annavej lukkes i etaper - til efteråret

GNGs bestyrelse er i gang med en plan for renovering af de mest slidte veje i området. Det betyder bl.a. at Annavej vil blive lukket i etaper. Arbejdet påbegyndes efter efterårsferien og grenafhentningen 2015 er overstået. Planen herfor vil dels fremgå af hjemmesiden men også af opslagstavlen ved indkørslen til området.

Husk at klippe hække og bevoksning ud til veje og stier
Bestyrelsen gør opmærksom på grundejernes forpligtelse til klipning af bevoksningen ud til veje og stier! Og det er ved at være rigtig slemt enkente steder.

Se iøvrigt nyt om mastesagen i referatet af de seneste bestyrelsesmøde under "Bestyrelsen arbejder".

lagt p siden 17. juli 2015


Skilte langs naturstierne skal repareres

Infotavlerne langs Nordsøstien og Gjerrildbanestien er i dårlig forfatning. Akrylpladerne, som informationen er monteret på, er mange steder krakeleret efter ca. 10 år i sollys, vind og vejr. Kortbordene er derimod i god stand og matcher det inventar Norddjurs Kommune i øvrigt bruger i det åbne land, nemlig Naturstyrelsens skilteprogram.
Skiltene skal nu gennemgås for informationernes relevans og tilpasses med aktuelt nytog skal fikses op. Det drejer sig om 15-20 skilte. Byrådet har netop bevilget de nødvendige penge.

lagt p siden 24. juni 2015


Spændende debataftner på Sostrup

Nogle af Danmarks fremtrædende forskere er på programmet når der til september indbydes til debataftener på Sostrup Slot. Videnskab, intuition og spiritualitet fuldender vores forståelse af verden og hvem vi er, hvorfor vi er her, og hvordan vi skal leve vores liv.
Debataftnerne finder sted den 5. den 12. den 19. og den 26. september alle dage kl. 14-16.-30

Over de fire eftermiddage er det muligt høre indlæg fra fremtrædende forskere - bl.a. professor emeritus i teoretisk højenergifysik ved Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet Holger Bech Nielsen.

Læs mere om de spændende debataftner HER.

lagt p siden 23. juni 2015


Blæserkoncert på Sostrup

4. juli kl. 16.00 danner Sostrup Slot ramme om en udendørs koncert med Grenå Blæserne. Ensemblet fremfører både klassisk og moderne musik og i dagens anledning med et par referencer til USA's uafhængighedsdag. Billetterne koster 100 kr og kan købes via Sostrups hjemmeside: www.sostrup.org
Koncerten foregår på gårdspladsen.

lagt p siden 12. juni 2015Plejehjem bliver borgerhus

Det tidligere Nørrevang plejehjem i Rimsø har skiftet navn og funktion.
Nu hedder det Rimsøhuset, og det er hensigten med tiden at skabe nye arbejdspladser i det tidligere plejehjems tomme bygninger samt bruge huset til forskellige kulturelle aktiviteter.
Norddjurs Kommune stiller huset huslejefrit til rådighed det første år for Foreningen Rimsøhuset, som skal stå for husets aktiviteter. Læs mere om Rimsøhuset og planerne for brugen af det på www.rimsøhuset.dk

lagt p siden 12. juni 2015


Sommerhøjskole starter i juli

Sommerhøjskolen i Gjerrild er snart tre år gammel. Den er et privat initiativ fra en bred gruppe af borgere omkring Gjerrild by og Gjerrild-Bønnerup Friskole - formelt set en forening. Skolen modtager ikke finansiering udefra, udover støttemedlemmernes medlemsskab på 10 kr.

Programmet for 2015 er delt op i endags forløb. Fællestitlen er: "Oplevelser i natur, kultur og kunst", tilrettelagt så det passer for børnefamilier, såvel som for enkeltpersoner. Turister kan deltage på lige fod. Derfor kan hver kursusdag opleves og tilmeldes særskilt for de, der netop vil dette tema. Arrangørerne trækker på lokale, professionelle undervisere og intruktører indenfor natur og kulturområdet. Vi vil gennem alle kursusdage holde den røde tråd: "Simple Living" i aktiviteter, oplæg og i kosten.

Niveauet er for såvel begyndere som kendere af emnerne. Der er særskilte tilbud til børn, men børn og forældre kan følges til alle aktiviteter, som de har lyst til. Ved siden af skolen ligger to legepladser og boldbaner, som frit kan benyttes.

Du finder mere om sommerhøjskolens program og idegrundlag på skolens hjemmeside: HER

lagt p siden 12. juni 2015


Bål på campingpladsen

20. juni kl. 18.00 er der sankthans-fest i campingpladsens festtelt. Der er mulighed for at købe gode ben og grillpølser med pastasalat, kold kartoffelsalat, samt øl og vand. Sankthansbålet tændes kl. 21.

lagt p siden 9. juni 2015


Dans i skoven

Folkedanserne i Gjerrild holder skovfest med danseopvisning og legestue i det fri. Det sker på
festpladsen i Gjerrild Skoven lørdag 20 juni 2015 kl. 14-21. Læs mere HER

lagt p siden 7. juni 2015


Vejene sprøjtes

Vejene i GNGs område vil - når vejret arter sig - blive sprøjtet med det astøvdæmpende middel Dustex. Dustex, der er et rent naturprodukt, kan lige efter, det er sprøjtet på, lugte fælt, men lugten forsvinder i løbet af en dag eller to.
Midlet overholder de miljøkrav, der er gældende på området, det er ikke skadeligt for miljøet og er 100 procent nedbrydeligt.

På midlets hjemmeside http://www.dustex.nu/ kan man hente yderligere informationer om Dustex, dets anvendelse og finde produktbeskrivelse og sikkerhedsdata.

lagt p siden 3. juni 2015


Op med det blå flag

Officielt hejses der Blå Flag 5. juni 2015 kl. 10.00 ved Fjellerup Strand, kl. 11.00 på
Bønnerup lystbådehavn og kl. 12.30 på Grenaa Strand ved Katholm. Der er ikke planlagt nogen markering, når flaget hejses på Gjerrild Nordstrand.
Et af kriterierne for at få Blå Flag er, at der i løbet af badesæsonen for strandenes vedkommende skal holdes mindst fem arrangementer med temaer over det kystnære miljø, mens kravene for havnenes vedkommende er tre aktiviteter pr. havn. Arrangementerne, der fremgår af Friluftsrådets/Blå Flags hjemmeside, foregår flere steder langs Norddjurs kommunes kyst hen over sommeren.

lagt p siden 26. maj 2015


Er din varmeregning for høj

Hvis du har varmepumpe i sommerhuset, kan du godt hoppe fra nu, men fyrer du med el eller olie var det måske en ide at undersøge et alternativ. Der kan være mange penge at spare. Læs mere HER.

lagt p siden 26. maj 2015


Gjerrild Kram Rock Jazz
afvikles i år i perioden 25. - 28. juni. Læs mere om programmet på sommerfestens hjemmeside HER

lagt p siden 25. maj 2015


Midsommerfest

"Vi elsker vort land" skal der nok synges, når der igen i år holdes Skt. Hans-fest med bål 23. juni kl. 19 på pladsen ved tennisbanerne/boldbanerne i Gjerrild. Teksten er skrevet af af Holger Drachmann i 1885, men om den skal synges på Lange-Müllers melodi fra samme år eller på Shu Bi Dua's fra 1980 vil tiden vise.
Der kan købes helstegt pattegris med tilbehør, kaffe, the, kage og øl/vand.

lagt p siden 25. maj 2015


Gudstjeneste i det fri

Kl. 12.00 er der 2. pinsedag friluftsgudstjeneste på Festpladsen i Gjerrild Skov. Efter gudstjenesten er der fællesspisning af medbragt mad. Medbring selv tæppe eller stol.

lagt p siden 17. maj 2015


Flot fangst ved nordstranden

1. maj var en god dag for sportsfisker Dennis E. ved Gjerrild Klint. Her fangede han en 7 kg. tung havørred på 84 cm. Som agn brugte han et blink. Se den flotte fangst HER

lagt p siden 2. maj 2015


GNG skal have ny formand

Efter mere end ti år på formandsposten har Henning Kusk meddelt bestyrelsen, at han ikke modtager genvalg til formandsposten. Det betyder, at GNG på generalforsamlingen Kr. Himmelfartsdag skal vælge ny formand. Henning kusk meddelte allerede da han blev genvalgt i 2013, at det sandsynligvis blev hans sidste periode som formand for GNG. Beklageligvis fremgår det af indkaldelsen til generalforsamlingen at han modtager genvalg. Det er ikke korrekt.

lagt p siden 23.april 2015


Internet ved Gjerrild Norstrand: En langsommelig proces
Status mht. rejsningen af en internet-mast ved Gjerrild Nordstrand.

I forbindelse med den kommende generalforsamling den 14. maj kommer der her en skriftlig status på GNG´s bestræbelser på at få bedre internet adgang i området. Lad det være slået fast med det samme, at processen har været via hele to ansøgninger med tilhørende to besværlige og langtrukne sagsbehandlinger:
1. Ansøgning.
Den første ansøgning, der startede processen for mere end syv år siden, resulterede i et afslag. Denne ansøgningsproces var især kendetegnet af ualmindelig dårlig kommunal kommunikation, hvor kommunen til trods for flere opfordringer sendte korrespondance til den forkerte modtager eller den forkerte adresse. Bl.a. blev der i en vinterperiode sendt korrespondance til et af bestyrelsesmedlemmernes sommeradresse, hvorfor der gik flere måneder før den pågældende korrespondance blev besvaret.
Den første ansøgning endte med, at der - se hjemmesiden "Nyt fra Nordstranden" december 2006 - blev givet afslag med henvisning til mastehøjden og til bestemmelserne ang. kystnærhedszonen - og i øvrigt også i placeringen tæt ved et fredet område.
Havde vi dengang blot accepteret afslaget kunne sagen være lukket. Og det havde så været det. Så havde vi været lige vidt.
2. Ansøgning.
Men GNG og Primanet mente ikke, at ansøgningen var blevet korrekt forstået og ville som følge deraf ikke acceptere afslaget. Derfor blev der i anden omgang søgt dispensation fra bestemmelserne i kystnærhedszonen. For at komme korrekt fra start blev der søgt personlig kontakt med medlemmer af teknisk udvalg for at forklare, hvad sagen egentlig drejede sig om, og vi fik tilstået et møde med den tidl. Borgmester Torben Jensen samt kommunaldirektøren for at fremlægge argumenter og synspunkter.
Til dette møde sendte GNG og Primanet tre repræsentanter, men borgmesteren udeblev simpelthen. Ingen forklaring fik vi, ingen undskyldning og ingen indbydelse til et erstatningsmøde. Så kunne vi slukøret gå igen med uforrettet sag.
Ansøgningerne har til stadighed været ledsaget af det tegnings- og fotomateriale, der blev krævet: Tegninger af masten, en foto-montage af, hvordan masten ville se ud i landskabet, en beskrivelse af de tekniske installationer, der var påtænkt samt kort med placeringen etc.
Efter adskillige måneder blev ansøgerne uden yderligere forklaring anmodet om igen at fremsende bilag, som allerede var fremsendt én gang.
Det var vores klare indtryk, at de personer, der skulle behandle sagen ikke havde tilstrækkeligt kendskab til forholdene på Gjerrild Nordstrand og f.eks. antog at sommerhusområderne ved Gjerrild, Bønnerup og Fjellerup var næsten identiske. For at fremme sagen tilbød GNG og Primanet derfor flere gange at stille op til en åstedsforretning for på stedet at forklare, hvorfor en mast var nødvendig, og svare på eventuelle spørgsmål. Men det havde ingen interesse. En åstedsforretning blev afvist.
Det fremmede heller ikke sagen, at der skulle holdes nabohøring og at, da tilladelsen endelig blev givet, blev sendt til en forkert mail-adresse, så GNG måtte rykke for den, da vi på rygtebasis erfarede, at tilladelsen var givet.
Og da tilladelsen så endelig kom, havde vi fået lov til noget helt andet, end vi havde søgt om.
Den oprindelige ansøgning lød på en spinkel gittermast, der ville rage et par meter op over trætoppene og kun kunne bære de forholdsvis spinkle antenner, der kræves til formålet. Det var på forhånd kalkuleret, at udgifterne til etablering af masten kunne holdes på 150.000-200.000 kr. Dette beløb mente Primanet, der skal stå for den tekniske del, var rimeligt i forhold til det antal brugere, der kunne ventes at tilslutte sig og Primanet regnede selv med at ville finansiere det.
Tilladelsen betinger imidlertid, at masten, der rejses, kan bære panelantenner til mobiltelefoni, hvis et af de kommercielle teleselskaber (TDC, Telia, Telenor) skulle ønske at benytte masten til mobildækning i området. En sådan ændring til de betydelig tungere og større mobilantenner betyder, at den oprindelig tanke om at genbruge en mast, der allerede ligger på Primanets lager, måske må opgives, og at der nu tales om en anlægsudgift på op mod 500.000 kr. - et beløb som Primanet ikke ser sig i stand til at udrede alene. Se referat fra Primanets generalforsamling på www.primanet.dk (Se tilladelsen HER)
Derfor er der rettet henvendelse til TDC, Telia og Telenor om disse selskaber mod den gængse standardbetaling er interesseret i at hænge mobilantenner op i masten, eller om de er interesseret i at medfinansiere projektet. Og vi må afvente svar på disse henvendelser, før vi kan komme videre. Samtidig undersøges om det er muligt at hente økonomisk tilskud fra offentlige eller private fonde.
Er de kommercielle selskaber ikke interesseret må det så afklares om vi kan få lov til at etablere en mindre mast eller om kommunen fastholder tilladelsen i den oprindelige form. Hvis det sidste er tilfældet er der stor risiko for at projektet må opgives. Primanet har meddelt, at de ikke alene er i stand til at rejse den fornødne kapital, og det ligger efter mit skøn ikke inden for GNGs formålsparagraf et gå ind i en medfinansiering af et sådant projekt.
Lad os afslutningsvis tilføje, at der er IKKE tinglyst et areal på Fjeldholmlejren til formålet. Arealet, hvor masten er søgt placeret, har af praktiske grunde fået tildelt sit eget matrikelnummer.
Byggetilladelsen er videresendt til Primanet umiddelbart efter modtagelsen i december 2014. GNGs repræsentant har ikke været involveret i sonderinger mellem Fjeldholmlejren og Primanet og kan derfor ikke påtage sig et medansvar for den tid, der er medgået.
Det har hele tiden været muligt at få internet på Gjerrild Nordstrand. Dels gennem TDCs kabler, dels via mobilnettet, der kan levere en noget hurtigere hastighed.. Begge dele er rigeligt til f.eks. streaming af DRs tv-udsendelser eller You Tube. Den mobile løsning er bare forholdsvis dyr (300-400 kr. månedligt), hvor Primanet via en mast i området kan levere for anslået 150 kr. mdl.


På bestyrelsens vegne: Preben Larsen og Henning Kusk
lagt p siden 23.april 2015


Regnskabet for 2014.

Tekniske problemer har bevirket, at kun en del af 2014-regnskabet blev gengivet på hjemmesiden, og at linket i indbydelsen, der er sendt ud via mail-listen ikke virker.
Takket være et par årvågne medlemmer er fejlen nu rettet. Du finder 2014-regnskabet ved at klikke på ordet HER i punkt 3 herunder. Web-redaktøren undskylder forvirringen.

lagt p siden 14.april 2015


Gjerrild Nordstrands
Grundejerforening

Indbydelse til generalforsamling Kr. Himmelfartsdag,
torsdag 14.maj 2015 kl. ca. 11
på vandrerhjemmet Djursvold, Dyrehavevej, Gjerrild.


Generalforsamlingen afvikles efter generalforsamlingen i Gjerrild Nordstrands Vandværk, der holdes sammesteds fra kl. 10. I pausen mellem de to generalforsamlinger serveres et let traktement.

Dagsorden
1: Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Kent Kusk).

2: Formand Henning Kusk aflægger beretning

3: Kasserer Kirsten Bertelsen fremlægger regnskabet for 2014 (se regnskabet HER)

4: Fremlæggelse af budget for 2016 samt fastsættelse af kontingent.

5: Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår kontingentet hævet med 30 kr. årligt
(Evt. forslag skal være formanden i hænde senest torsdag 29. april 2015)

6: Valg til bestyrelsen
På valg er:
" Formand Henning Kusk (modtager ikke genvalg)
" Vejformand Poul Kristensen (modtager genvalg).
" Kirsten Højgaard (modtager genvalg)


7: Valg af revisor.
På valg: John Jørgensen (modtager genvalg)
(revisorer er desuden Erik Svendsen, valgt i 2014 samt Finn Pedersen, revisorsuppleant.)

8: Eventuelt

Bestyrelsen, april 2015

lagt p siden 13.april 2015
redigeret 23. april 2015


Gjerrild rundt i luntetrav

Søndag d. 10. Maj 2015 kl. 12-17 holder Gjerrild-Bønnerup IF gadeløb i Gjerrild. Ruten starter og slutter v. Svalebøgen, hvor der vil være musik og salg af mad og drikke. Du er velkommen til både at løbe/gå med, men du er også velkommen til at heppe på løberne og gøre arrangementet til en hyggelig oplevelse. Målet med løbet er, udover at have en dejlig dag for de lokale, at vise byen frem for gæster. Ruten går bl.a. forbi Købmanden, Kroen, søerne, Sostrup Slot, Friskolen, Vandrerhjemmet, Rimstibakken og Idrætsforeningen.
Du kan få yderligere informationer ved at klikke HER

Vær opmærksom på at byen er delvis spærret for kørsel. kl 12-17.

lagt p siden 7. april 2015


lagt på siden 24. marts 2015


Sostrup Slot under forvandling

Se indslaget fra TV2/Østjylland om slottets forvandling og planerne for fremtiden. - klik HER.

lagt på siden 1. spril 2015


Ud i naturen

Norddjurs Kommune og Kyst- og Fjordcentret tilbyder igen i 2015 et væld af spændende
arrangementer med fokus på især kysterne. Nærværende oversigt er udarbejdet i februar måned og der vil løbende ske justeringer og ændringer i det planlagte, ligesom der løbende vil komme flere arrangementer til. På hjemmesiden www.kystogfjordcentret.dk vil man kunne se det aktuelle program og tilmelde sig nyhedsbreve. Ved at følge aktiviteterne på www.facebook.com/fjordcentret vil man løbende blive direkte opdateret.Man er altid velkommen til at ringe til os på 8648 9685.

To-dages-ture langs kysten

Den store kystvandring: Grenaa-Fjellerup med overnatning i Gjerrild

Torsdag 25. juni-fredag 26. juni, startsted: Klitten 1, 8500 Grenå, slutsted: Blå Flag station Fjellerup, Klitvej 5, 8585 Glesborg kl. 14 med busafgang til Grenaa.
Turen starter ved Klithuset i mellem kl. 12.00 og 12.30. Der vil være information om, hvad man skal se efter på første etape. Herefter går man på egen hånd til Fornæs fyr ca. 6,5 km hvor der kl. 13.30 til 14.30 vil være en formidler til stede, som fortæller om Fornæs og den næste strækning. Næste opsamlingssted er ved Sangstrup Klint, hvor der igen er direkte formidling kl 15.00-16.00. Ved Sangstrup serveres en forfriskning.
Der overnattes i Gjerrild på campingpladsen, i shelters, på vandrehjemmet eller på Gjerrild kro. Der kan bestilles aftensmad og morgenmad direkte på overnatningsdestinationerne.
Dag 2 starter mellem kl. 9.00 og 9.30 og første formidlingspunkt er Bønnerup
havn kl. 11.00-12.00: Der serveres frokost i Bønnerup.
Turen slutter på Blå Flag stationen i Fjellerup, hvor man skal være fremme senest kl. 14.00
Tidspunkterne er udregnet efter en gå hastighed på 4,5 km/t. Det vil også være muligt at cykle eller ro i kajak.
Bagage flyttes fra Grenaa til Gjerrild og retur til Grenaa. Transporten mellem Fjellerup og Grenå sker i bus.
Pris: 500,- plus overnatning og forplejning

En tur med identisk program finder sted torsdag 27. august - fredag 28. August.

lagt på siden 17. marts 2015

tilføjelse 18. marts 2015


OPSLAG: Købmand/købmænd søges

Forpagtning af dagligvarebutik i landsbyen Gjerrild nord for Grenaa senest 1/9, evt før.Butikken er i drift som LetKøb-købmand med en omsætning ca. 4.000.000 kr. med potentiale for vækst for den/det rigtige person/par. Lokal opbakning. Bygningen ejes af andelshavere fra byen. Forpagter lejer sig ind til rimelig leje. Kapitalbehov: ca. 250.000 kr.

Vi forventer du/I er udadvendt og serviceminded, driftig og innovativ. Kolonialuddannelse er en fordel men ingen betingelse. Der er ca. 500 indbyggere i Gjerrild. Desuden er der et stort sommerhusområde. Tæt ved skov og strand. En levende by med friskole, børnehave, efterskole, kro, vandrerhjem, Sostrup Slot og mange foreninger.

Kontakt Elisabeth Romoser: elisabeth.romoser@gmail.com

Torben Andersen: 86 38 41 99

Bit Carstensen: 21 43 16 78

lagt på siden 17. marts 2015Sommerfest

Velkommen til Gjerrild Kram • Rock • Jazz: 25. juni til 28. juni 2015.

lagt på siden 22 januar 2015


Campingpladsen åbner

DCU-Camping Gjerrild Nordstrand åbner i år 20. marts.

lagt på siden 22 januar 2015


Sostrup rydder op

Nedenstående er hentet på Sostrup Slots Facebook-profil:

Kære naboer til Sostrup. Vi rydder op og ud – kom og hent på fredag..

Slottet huser mange møbler og udstyr, der er tilstødt gennem årene, og som ikke skal være en del af det nye Sostrup.
Vi bevarer naturligvis alt det, der vil gøre sig smukt på slottet, når det åbner, men alt andet forærer vi til vores gode naboer.. Der er mange levn fra årenes løb. Meget er slidt og trænger til en kærlig hånd, men alle tingene er brugbare. I håb om, at de gamle møbler, tv-apparater m.v. kan glæde andre i Gjerrild og omegn.
Kom og hent, hvad du kan bruge.
Dag: FREDAG D. 23. JANUAR
Tid: Kl. 10-16
Sted: AUDITORIET på Sostrups gårdsplads
Parkering på gårdspladsen
/Rikke

lagt på siden 22 januar 2015


Video om Sostrup Slot

"Det er i disse smukke rammer, vi er ved at skabe et unikt og berigende mødested for refleksion og fordybelse. Vi bevarer autentiteten og tilfører nyt! Glæd dig til mødet med det". Sådan introducerer Sostrup Slot den video, der netop er lagt på nettet om fremtidsplanerne for slottet. Se videoen HER

lagt på siden 5. december 2014


Et skridt nærmere hurtigt internet

Grundejerne og campingfolket på Gjerrild Nordstrand er kommet et skridt nærmere hurtigt internet. Grundejerforeningen har efter årelang sagsbehandling fået byggetilladelse til at rejse en antennemast på Fjeldholmlejrens sydlige område. Næste skridt bliver, at repræsentanter fra Fjeldholmlejren mødes med repræsenatnerf for Primanet, der skal stå for den tekniske del af projektet, for at aftale det videre arbejde.

lagt på siden 5. december 2014


Sostrup Slot: Et åndehul for refleksion og fordybelse

Den nytiltrådte forstander på Sostrup Slot, Rikke Hedman, er klar til at udføre store planer. I et interview med Lokalavisen Norddjurs fortæller hun om planerne. Læs interviewet HER.

lagt på siden 13. nov. 2014


Udlægning af gren-affald 2014: Senest 19/10

HedeDanmark oplyser, at efterårets grenindsamling 2014 ved Gjerrild Nordstrand påregnes begyndt i uge 43 - altså fra mandag 20. oktober. Sidste frist for udlægning er altså den sidste søndag i uge 42.

GNG opfordrer til, at man venter med at lægge grenaffaldet ud til så tæt på afhentningsdagen som muligt - for at undgå gener og brandfare.

Grenaffaldet skal placeres, så det er let at se fra vejen men på egen grund og højst 8 m fra vejen. Stakken skal placeres, så den uden gene fra træer mv. kan fjernes med en kran, der holder på vejen. Undgå venligst at stakke grenaffaldet mellem to træer.

Grenaffaldet må ikke lægges ved andres ejendom eller på andres ubebyggede grunde uden lodsejerens udtrykkelige samtykke, og det må ikke indeholde metalgenstande og rødder.

Pas på ikke at placere grenbunkerne, så de dækker postkasser, kloakdæksler og lignende faste genstande.
Grenaffaldet flises i containere og fjernes fra området. Det er ikke muligt at hente flis vedflismaskinen.

lagt på siden 15. august 2014


 

Sommerjazz på campingpladsen

6. september lyder der muntre toner i festteltet på Campingpladsebn. I samarbejde med Djurslands Jazzklub og div. sponsorer holdes der kl. 18-23 spisning og sensommerjaxx med Royal Garden Jazz Band. se mere om orkestret på dets hjemmeside www.royalgardenjazzband.dk.

26. september kl. 18 bholder pladsen iøvrigt sæsonafslutnming med spisning, hvor festlige Don Dario leverer muskkken.

11. oktober fejres halloween på pladsen. Kl. 14-16 laves der græskarhoveder og unge oig gamle hygger sig sammen.

Sæsonen slutter søndag 19. okt. kl. 20, hvor flagene hales ned. Derefter der der suppe, øl og vand i opholdsstuen ved poolen.

Yderligere oplysninger om priser og trilmeldinger kan findes på pladsens hjemmeside på deenne URL:

http://www.camping-gjerrild.dk/kalender/

lagt på siden 15. august 2014


lagt på siden 1. august 2014


Skab til hjertestarteren

Gjerrild Nordstrands Camping har anskaffet et skab til pladsens hjetestarter, der nu findes ved indgangen til pladsens reception.

lagt på siden 16. juli 2014


Campingpladsen fester

Lørdag den 19 juli. Kl. 18.00 er der sommerfest på Gjerrild Nordstran Camping. Festen indledes med spisning, hvorefter Don Darios trio spiller op til dans. Yderligere oplysninger campingpladsens hjemmeside.

24. juli er der kl. 19-21 brandøvelse for både børn og voksne påpladsen. Yderligere informationer HER

26. juli er det børnenes tur til at feste kl. 18-22. . Få mere at vide HER

lagt på siden 16. juli 2014


 

Dustex er ufarligt og fuldt nedbrydeligt

Grundejerforeningen har i de seneste 3-4 år anvende midlet Dustex til bekæmpelse af støv fra nogle af de mest befærdede veje i området, og det har fungeret til de fleste grundejeres tilfredshed. Kun en enkelt grundejer har gjort opmærksom på, at bilernes undervogn kan blive tilsvinet med midlet, hvis det ikke anvendes korrekt. Derfor har bestyrelsen indskærpet leverandøren, at midlet skal anvendes efter forskrifterne.

Som de fleste nok har bemærket, er der for ganske nylig igen blevet sprøjtet med midlet. Det har i det tropeagtige sommervejr medført lugtgener, som dog er aftaget efter et par dage. Det har imidlertid også affødt spørgsmål fra en enkelt grundejer, om midlet nu også overholder de miljøkrav, der er gældende på området. GNG vil gerne understrege, at midlet, der er et rent naturprodukt, ikke er skadeligt for miljøet og er 100 procent nedbrydeligt.

På midlets hjemmeside http://www.dustex.nu/ kan man hente yderligere informationer om Dustex, dets anvendelse og finde produktbeskrivelse og sikkerhedsdata.

Henning Kusk
Formand for GNG

lagt på siden 10. juli 2014


Stranden har fået numre

Der er dukket et par nyr skilte op på Gjerrild Nordstrand. De er et led i bestræbelserne for at øge badesikkerheden, som Trygfonden i de senere år har taget på sig. Skiltene, der er sat op og passes af Norddhurs Kommune, er betalt af Trygfonden. De er grønne og viser udover nummeret til alarm-telefonen 112, strandens unikke nummer. Alle danske strande har et sådant nummer, der gør det nemmere for den, der modtager alarmopkaldet at lokalisere ulykkesstedet.

På Gjerrild Nordstrand er der opsat tre skilte: Et - F 187 - ved bådpladsen i strandens østlige ende, et - F 184 - for enden af redningsvejen neden for Fjeldholmlejren og et - F 181 - i strandens vestlige inde.


Sådan ser de ud - de nye skilte.

lagt på siden 18. juni 2014


 

Hvad sker der på campingpladsen?

Sæsonen igennem erder aktiviteter på campingpladsen, som GNGs medlemmer er velkomne til at deltage i. En oversigt over de vigtigste aktiviteter finder du HER

lagt på siden 31. maj 2014


Campingpladsen forsøger sig med en grill-bar

Fra grundlovsdag, 5. juni åbner Gjerrild Nordstrands Camping en grill ved pladsens pool-område. I juni er grillen åben fredag og lørdag samt pinsedagene kl. 15 – 20. Senere udviddes åbningstiden, så der i juli er åbent dagligt. Alle er velkomne til at benytte grillen såvel campinggæster som sommerhus- og strandgæster, gjerrildborgere og turister.

lagt på siden 31. maj 2014


Blå Flag ved Gjerrild hejses uden festivitas

Grundlovsdag, 5. juni, hejser medlemmer af kommunalbestyrelsen det Blå Flag ved Lystrup Strand, Bønnerup Lystbådehavn og Katholm Strand. De blå flag overrækkes inden hejsningen til kommunen af en repræsentant fra Friluftsrådet, og efter hejsningen er der øl eller sodavand for de fremmødte. Hvornår flaget ved Gjerrild Nordstrand hejses foreligger der intet om. Det sker formentlig samme dag, men uden nogen form for ceremoni eller festivitas.
Norddjurs Kommune har i år blå flag ved St. Sjørup Strand, Lystrup Strand, Rygårde Strand,Skovgårde Strand, Fjellerup Strand, Gjerrild Nordstrand, Grenaa Strand, Katholm Strand ved Grenaa og Anholt. Desuden er der givet Blå Flag til lystbådehavnene i Udbyhøj syd, Bønnerup og Grenaa.

lagt på siden 24. maj 2014Et stykke langs stranden er stien sandet så meget til at det er yderst vanskeligt at cykle på den.
Mange vælger derfor at cykle på stranden (Foto: Preben Larsen)

Storme tog et par store bidder af Nordsøstien

Preben Larsen, Alicevej 2, har sendt os denne lille beretning med billeder:

Der venter cykelister og gående langs Nordsø-stien til Bønnerup en negativ overraskelse, idet stormene, Allan og Bodil, åd sig ind på store dele af stien. Samtidig udvidede stormene adskillige meter af stranden, hvor klitter og bevoksninger tog alvorligt skade.
Spørgsmålet er nu:Hvem har opgaven med udbedring af skaderne, især med Nordsø-stien, så områdets beboere og gæster igen fuldt ud kan anvende den smukke anlagte sti inden feriesæsonen starter?


Stiens faste underlag er mange steder forsvundet og erstattet af sand ligesom sti og strand andre
steder er "smeltet" sammen og folk må cykle på stranden. (Foto: Preben Larsen)

lagt på siden 12. maj 2014

Hjemmesiden modtager meget gerne lignende beretninger og fotos fra Gjerrild Nordstrand og de omkringliggende områder. Hjemmesiden adresse er bestyrelsen@gjerrild.dk


Loppemarked i Glesborg

Nørre Djurs Håndboldklub holder loppemarked i Nørre Djurs Hallen i Glesborg lørdag 31,. maj og søndag 1. juni - Begge dage kl. 10-15.
Poul Bønnerup - 8638 7329 - og Villy Sørensen - 8638 7280 - står for indsamlingen af effekter, og de kan bruge snart sagt hvad som helst - dog IKKE hårde hvidevarer. Ring til en af dem, hvis du har effekter, du vil have hentet.
Der samles fortrinsvis lørdage. Mere på klubbens hjemmeside www.ndhk.dk

lagt på siden 19. april 2014


Lilholt igen igen igen igen igen

Lars Lilholt Band gæster igen Djursland. Den traditionsrige koncert på Meilgaard Slot afvikles i år fredag 18. juli. Se mere på Nørre Djurs Håndboldklubs hjemmeside www.ndhk.dk

lagt på siden 19. april 2014


HJÆLP - Giv en hånd ved strandrensningen - HJÆLP

Den årlige strandrensning, som Gjerrild Borgerforening står for, finder som sædvasnligt stred St. Bededags aften - i år torsdag 15. maj - kl. 19.30. Efter indsamling af skrald er der varm kaffe og lune hveder i festteltet på campingpladsen. Campingfatter Peter vil gerne have en håndsrækning til opstilling af stole og borde. Ring til ham på 86384200 og tilbyd din hjælp.

lagt på siden 14. april 2014


Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

Indbydelse til generalforsamling Kr. Himmelfartsdag,
torsdag 29.maj 2014 kl. ca. 11
på vandrerhjemmet Djursvold, Dyrehavevej, Gjerrild.

Generalforsamlingen afvikles efter generalforsamlingen i Gjerrild Nordstrands Vandværk, der holdes sammesteds fra kl. 10. I pausen mellem de to general-forsamlinger serveres et let traktement.

Dagsorden

1: Valg af dirigent.

2: Formand Henning Kusk aflægger beretning

3: Kasserer Kirsten Berthelsen fremlægger regnskabet for 2013 (se regnskabet HER)

4: Fremlæggelse af budget for 2015 samt fastsættelse af kontingent.

5: Indkomne forslag
Forslag skal være formanden i hænde senest fredag 14. maj 2014

6: Valg til bestyrelsen

På valg er:
" Kasserer Kirsten Berthelsen (erstattede i 2013 Frans Møller, modtager genvalg)
" Finn Pedersen (modtager IKKE genvalg).
" Frans Møller (erstattede Rudi Bak, der forlod bestyrelsen i 2013 pga salg af ejendom, modtager IKKE genvalg)


7: Valg af revisor.

8: Eventuelt

Bestyrelsen, april 2014

lagt på siden 14. april 2014


Vil du gøre en indsats for GNG-fællesskabet ?

To af GNG-bestyrelsens medlemmer, Finn Pedersen og tidl. kasserer Frans Møller, har besluttet at forlade bestyrelsen. Det betyder, at vi på 2014-generalforsamlingen Kr. Himmelfartsdag skal vælge to nye bestyrelsesmedlemmer.

Derfor opfordres medlemmerne til at overveje om de selv har lyst til at lade sig vælge til bestyrerlsen eller om de ønsker at pege på kandidater, der vil stille op til valg på generalforsamlingen.

Bestyrelsesarbejdet er absokut ulønnet - men vi holder dog en årlig komsammen.

Bestyrelsen modtager gerne forslag og tilsagn.

lagt på siden 14. april 2014


VIND EN FLASKE MUNDGODT TIL EN GRILLAFTEN

Grundejerforeningens mailingliste, hvor du får meddelelser fra GNG direkte i din e-mail-postkasse, nærmer sig de 200 brugere. Meld dig til listen via forsiden på www.gjerrild.dk. Bliver du nummer 200 kvitterer GNG med en flaske god rødvin som du kan hygge dig med ved grillen en af de skønne sommeraftner, der står for døren. Lad opfordringen gå videre til din sommerhusnabo eller andre bekendte ved stranden.

lagt på siden 14. april 2014


Campingpladsens og kioskens åbningstider

Åbningstider til 20. juni samt 18. august-19. oktober:

Man-torsdag kl. 8-12.00 & 14-18, fre- & lørdag kl. 8-12 & kl. 14-20.
Søndag kl. 8-12 & kl. 14-18 - helligdage som fre- & lørdag.

Sommersæson (21. juni-17. august) Kl. 8-12 & kl. 14-21.
_______________________________________________________________________________

Minigolf Kr. 25 pr. spil, 10-turskort Kr. 200, 25 - turskort Kr. 400.
Gæstebillet til legepladsen: Pr. barn Kr. 11, pr. voksen Kr. 22.
Swimmingpool dagsbillet: Kr. 50,- (gælder både børn og voksne)
(Hvis der i sommersæsonen er fyldt op i poolen, har campisterne førsteret til brug af poolen)
_______________________________________________________________________________

Priser på udlejnings hytter : (til 20. juni samt 18. aug. til 19. okt. og fra 21. juni til 17 august:.
Hytte 4 personer pr. dag / uge Kr. 360,- / Kr. 2.390,- Pr. uge Kr. 2.500.
Hytte 6 personer pr. dag / uge Kr. 510,- / Kr. 3.555,- Pr. uge Kr. 4.570
Sommerhus 6 personer / uge Kr. 715,- / Kr. 4.060,- Pr. uge Kr. 5.685
Der skal medbringes sengelinned, dyner & puder. Sengelinned kan lejes i Receptionen.
_______________________________________________________________________________

Morgenbrød kan bestilles på: 51747975 / 86384200
Aktiviteter på pladsen kan ses på www.camping-gjerrild.dk. Plsadsens mail: gjerrild@dcu.dk
DCU- Camping Gjerrild Nordstrand, Langholmvej 26, 8500 Grenå, tlf.86384200

Kiosken v/ Inge Sørensen: ikiosk12@gmail.com tlf. 51747975

lagt på siden 7. april 2014


Er der knas med din mobildækning?

Norddjurs Kommune indsamler på sin hjemmeside viden om huller i mobildækningen. Borgerne kan indtaste oplysninger om problemer i deres lokalområde, skriver Lokalavisen.

“Vi hører fra borgere, virksomheder og turister, at der forskellige steder i kommunen er begrænset dækning. Nu vil vi gerne have hjælp til at blive endnu klogere på omfanget. Vi er samtidig meget opmærksomme på, at opstilling af master og antenner skal foregå under hensyntagen til landskabet,” lyder det fra Jens Meilvang, formand for udvalget for miljø og teknik.

lagt på siden 1. april 2014Skovbyggelinien "ophævet"

Generalforsamlingen pålagde i 2013 bestyrelsen at arbejde for en generel dispensation fra Skovbtggelinien på en række grunde ved Gjerrild Nordstrand.

Foreningen har i den anledning 20. marts 2014 modtaget en skrivelse med nedenstående ordlyd (uddrag):

"Du har henvendt dig på vegne af en række sommerhusejere ved Gjerrild Nordstrand og ønsker en fælles og overordnet dispensation fra skovbyggelinien for de grunde, der er omfattet at naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Jeg kan med glæde oplyse dig om, at Miljøministeriet pr. 1. januar 2014 har ændret bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 17 om skovbyggelinje. Det betyder, at nybyggeri, der opføres lovligt ifølge bygningsvedtægten og placeres indenfor den kommuneplanramme, der er gældende for Gjerrild Nordstrands sommerhusområde, ikke længere kræver dispensation fra skovbyggelinjen.

Med venlig hilsen
Rikke Høgh Kroier
Landskabsarkitekt
Byg og Miljø
Norddjurs Kommune
"

lagt på siden 20. marts 2014


Sostrup kloster er blevet solgt


Da det ikke har været muligt at finde et ordenssamfund, der ville overtage klostret på Sostrup, har Skt. Bernhard Stiftelsen solgt bygningerne.
D e nye ejere er søskendeparret Kirsten og Anders Bundgaard, som ønsker at restaurere slottet og benytte det til kreativitet i form af kunst, udøvende såvel som udstillinger, musik og kurser.
Overdragelsen til de nye ejere finder sted 1. juni 2014. Det er dog muligt at leje ferielejlighederne på Sostrup via Dansommer og Novasol frem til 1. oktober 2014.
Klosterkirken vil ikke længere blive brugt til gudstjenester, oplyser sr. Christiane Hansen OCist, formand for Skt. Bernhard Stiftelsen.

lagt på siden 17. marts 2014


Flere sommergæster til Gjerrild


Norddjurs Kommune har inviteret byerne St. Sjørup, Bønnerup Strand og Gjerrild til at tænke fælles tanker om, hvordan landsbyerne kan tiltrække sig større opmærksomhed blandt danske og udenlandske turister.
Nu er de første møder holdt og arbejdsgrupper dannet i de tre byer. Ideerne er mange, både til, hvad de enkelte byer hver for sig vil styrke, og hvad byerne langs kysten med fordel kan arbejde sammen om.
Det er meningen, at de første spor af samarbejdet allerede skal kunne ses i sommeren 2014.
- I Gjerrild foregår der året rundt rigtig mange aktiviteter, og nu skal vi have en sommerhøjskole op at stå, som kan tiltrække folk andre steder fra. Vi vil også gerne gøre vores bytorv mere indbydende, lyder det fra Bent Nørregaard, som står bag sommerhøjskole-projektet.
Byerne har samtidig stort fokus på, at der skal tænkes på tværs, så man i fællesskab kan skabe større events og aktiviteter. Ikke mindst har alle et stort ønske om at formidle de gode historier fra byerne og kysten. Dette arbejde sættes nu i gang. Arbejdet indebærer, at både historierne og den rigtige måde at fortælle dem videre på skal findes. I samarbejdet deltager også Destination Djursland, som har erfaring og viden på dette område.
Om Projekt Fremtidens Landsbyturisme på Norddjurslands Kyst
Projektet modtager støtte fra Ministeriet fra By, Bolig og Landdistrikter og har desuden ansøgt om LAG-midler.
Projektet arbejder i en 1-årig periode med at sætte fokus på, hvad landsbyerne kan tilbyde turister af særegne oplevelser. Projektet læner sig op ad undersøgelser, som viser, at fremtidens turister i større og større grad søger autentiske ferieoplevelser, hvor man bliver budt indenfor i lokale aktiviteter. Projektet tager samtidig de gode erfaringer med sig fra sommeren 2013´s projekt Sommerby-Vinterby i Fjellerup, og det forventes, at Fjellerup inddrages i samarbejdet.
Flere informationer kan fås hos Norddjurs Kommune, udviklingsforvaltningen, Kirsten Helby, tlf. 89 59 40 75.

lagt på siden 06. december 2013


Græskarhoveder og legedag på campingpladsen

Sæsonen på campingpladsen er ved at synge på sidste vers, men der er lige et par aktiviteter, der skal afvikles, før standeren stryges søndag 20. oktober kl. 11.00

Først skal der lørdag 12. oktober snittes græskarhoveder. Det foregår i campingpladsens festtelt fra kl. 14. Af indmaden laves der græskarsuppe, og der tændes bål og bages snobrød. Deltagelse er gratis.

Tirsdag 15. oktober inviterer campingpladsen til legedag kl. 10-16. Pladsen får besøg af unge fra Adventure-værkstedet på Randers Produktionsskole, der står for løjerne, der bl.a. består i en 12 meter høj klatrevæg og andre aktiviteter

lagt på siden 10. oktober 2013


.

Bryllup i blæst

Giftefoged Mette Fredenslund (tv) måtte holde godt fast på sine papirer, da hun den sidste lørdag eftermiddag i august var i aktion på Gjerrild Nordstrand. Det blæste nemlig en halv pelikan fra nordvest, så skørterne på de festklædte damer var svære at styre, og en enkelt blød herrehat blev taget af vinden og sandet strøg af sted lavt over marehalmen.
Midt i det typiske, danske sommervejr blev marketingkoordinator Christian Steffensen, søn af Kim og Annemarie Steffensen, viet til phd.-studerende Lærke Maria A. Funder, datter af Per Andersen og Bodil Funder. Både brudeparret og parrets forældre er fra Silkeborg.
Byllupsfesten blev holdt i et festtelt på Bentevej.

lagt på siden 25. september 2013


"Gjerrild dk" kører videre

Hjemmesiden "gjerrild.dk", som ejes og drives af Gjerrild Nordstrands grundejerforening, har i en kort periode været lukket, og domænet er via mail tilbudt forskellige virksomheder i Gjerrild. Lukningen af siden (der er aktiv igen - ellers kunne du jo ikke læse dette) skyldtes, at den årlige afgift for domænet ikke var betalt. GNG, der ikke har planer om at opgive domænet, antager, at fejlen er sket i forbindelse med foreningens kassererskifte. Afgiften, der udgør 45.- kr er nu betalt for tiden frem til 30. juni 2014.

lagt på siden 19. september 2013


Campingkioskens åbningstider

Campingkiosken har - resten af sæsonen følgende åbningstider: Søndag til torsdag kl. 8.00 til 12.00 + 14.00 til 18.00 samt fredag og lørdag kl. 8.00 til 12.00 + 14.00 til 19.00.

lagt på siden 28. august 2013


Grenafhentning 2013

Søren Stilling, Hedeselskabet, oplyser, at sidste frist for uflægning af grene til afhentning i 2013 er søndag 20. oktober.

lagt på siden 27. august 2013


Oktoberfest på campingpladsen

Campingpladsens sæsonafslutning bliver i år holdt som tyrolerfest fredag 13. september kl. 18-24. Meld dig til spisning (efter først til mølle-årincippet) senest 9. september på 86 38 42 00 eller gjerrild@dcu.dk
Menuen er små wienersnitzler m/tilbehør, karry-grillpølser grillben og grillet bacon, pikeredet kalveculotter, bagte kartofler med smørsauce, paprikasauce, mixed salat og pastasalat. Mad og entre 150.- kr. Efter spisnngen er entreen 50.- kr. Øl, vin og sodavand købes i baren. Der må ikke medbringes drikkevarer.
Medbring selv service og bestik, samt evt. kaffe/the. Borddækning fra kl. 17.00

lagt på siden 11. august 2013


Høstfest

5. oktober holdes den traditionelle høstfest på Gjerrild Kro.

lagt på siden 9. august 2013


Sommerjazz på campingpladsen

Lørdag 7. september kl. 18-23 er der spisning og sommerjazz i festteltet på campingpladsen.
Læs mere om arrangementet HER.

Campingpladsen holder "oktoberfest" i festteltet 13. september kl. 18.
Sæssonen 2013 slutter 20. oktober.

lagt på siden 9. august 2013


Tur til Ebeltoft Gårdbryggeri

Onsdag 14. august arrangerer borgerforeningen i Gjerrild bustur til Ebeltoft Gårdbryggeri. Afgang fra Bytorvet kl. 18. Pris incl. bus og smagsprøver på bryggeriet kr. 200.- Grillen på bryggeriet er tændt, og der kan købes pølser og brød, men man kan også selv medbringe kød til grillen - husk service og bestik. Meld dig til hos Arne Salling Jensen på 24 4455 59 - senest 9. august. Flere oplysninger på http://www.gjerrild.net/

 

lagt på siden 9. august 2013


Hjertestarter på campingpladsen

Der er opsat en hjertestarter på Gjerrild Nordstrands Camping. Hjertestarteren hænger i reception og kan selvfølgelig altid hentes i åbningstiden. Udenfor åbningstiden svarer campingchef Peter Toft altid på tlf.nr. 8638 4200 eller man kan bruge bruge natklokken ved døren til receptionen.

Hjjertestarteren kan ikke benyttes i perioden fra 20. oktober 2013 til 15. marts 2014, hvor pladsen er vinterlukket.

lagt på siden 30. juli 2013


Klosteret lukker

Det katolske kloster på Sostrup Slot ved Gjerrild nord for Grenå lukker, meddeler den katolske kirke i Danmark.Nonnerne på cistercienser-klostret bliver løst fra deres tilhørsforhold til klostret - som kaldes Maria Hjerte Abbedi - og forlader Danmark.

lagt på siden 19. juli 2013


Hvem mangler rød mobiltelefon?

Der er på Adelevej fundet en ældre, rød mobiltelefon af mærket Samsung. Den kan hentes på campingpladsen, hvis man kan opgive telf. nr.

lagt på siden 10. juli 2013


Babu babu på campingpladsen

Djurslands Brand og Redning giver torsdag 11. juli kl. 19.00 en demonstration af materiel og arbejdsmetoder. Demonstrationen finder sted på Gjerrild Nordstrand Camping, og betyder, at der vil være en del uro, kørsel og sirenelyde på pladsen. Campingpladsen beklager generne men håber på naboernes forståelse.

Områdets børn er velkomne til at deltage.

lagt på siden 10. juli 2013


Efterlysning - håndboldmål stjålet

Fra FDFs "Fjeldholmnlejren" er der lørdag stjålet to håndboldmål i letmetal. Hvis nogen får tilbudt billige håndboldmål kan der være tale om tyvekoster. Lejrens formand, Kent Kusk, hører gerne, hvis nogen har yderligere oplysninger eller har set "noget". Han har tlf. 20656113,

Målene fundet på en grund i området og er bragt tilbage til lejren.

lagt på siden 23/24.. juni 2013


Folkedans i skoven

Gjerrild folkedanser forening holder stævne på den gamle festplads lørdag kl. 13.30. Det er gratis at overvære opvisningerne, hvor det er muligt at købe kaffe og kage.

lagt på siden 19. juni 2013


Sankrhans-fest og bål på campingpladsen

Lørdag 22 juni. kl. 19.00 starter campingpladsens sankthans-fest med spisning i festteltet. Menuen består af grillben, oksefilet, kyllingefilet, pølser, nye kartofler og kartoffelsalat samt sommersalat og brød.

Pris for voksne er kr. 125,- Pris for børn er kr. 60, Drikkevarer skal købes i baren og må ikke medbringes udefra. Man medbringer selv service og bestik.

Kl. 20.45 er der fakkeltog fra den store toiletbygning til bålet tændes, der tændes kl. 21.00. Båltaler er formanden for Gjerrild Nordstrands Grundejerforening, Henning Kusk. Efter talen er der musik og dans til kl. 24.

Der er is til børnene. Tilmelding til spisningen til campingpladsens recemtion. senest 18. juni.

lagt på siden 17. juni 2013


Vandrerhjem i 40 år

Den gamle togremise i Gjerrild har lørdag 22. juni 2013 fungeret som vandrerhjem i 40 år. De første gæster overnattede 22. juni 1973 på "Gjerrild Vandrerhjem – Djursvold", som det hed dengang, hvor det blev betegnet som "Danmarks mest moderne vandrerhjem."

Den meget aktive turistmand i den tidligere Nørre Djurs Kommune, Peder Munk, tog initiativ til at bruge den gamle jernbaneremise remisen til vandrerhjem, og han var sammen med hustruen Gerda hjemmets første første værtspar.

Remisen blev med hjælp fra kommunen og private bygget om og der blev tillige opført en en helt ny fløj med 20 værelser, hvert med eget bad og toilet.

I dag er navnet "Danhostel Gjerrild" og er en del af Danhostel – Danmarks Vandrerhjem, i 1973 hed Herbergsringen.

I tidens løb har seks forpagtere/forpagterpar taget sig af gæsterne, og de nuværende forpagtere Torben Leth Andersen og Dorthe Lyk har været på vandrerhjemmet i 10 og et halvt år.

Dagen markeres lørdag 22. juni kl 14.30 med fernisering på en udstilling af værker af Jeanette Maria Munch Kjærs ophængte og kl. 15 er der reception med kaffe og lagkage, for hjemmets ansatte, gæster, forretningsforbindelser, bestyrelsesmedlemmer og venner af huset.

lagt på siden 14. juni 2013


Igen blåt flag til Gjerrild

Hjemmesiden www.blaaflag.dk oplyser, at Gjerrild Nordstrand igen i år kan smykke sig med det blå flag, der signaliserer godt badevand og gode strandfaciliteter. I både 2011 og 2012 stod flagstangen ved stranden nøgen. Det ene år på grund af smøl med målingerne det andet år på grund af vandkvaliteten.

Der er i år tildelt et rekordstort antal Blå Flag til Danmark som symbol på rent badevand, sikkerhed og gode strandoplevelser. Danmark har i 2013 hele 243 strande og 55 havne med det blå flag, og det er i alt fem flere flag end sidste år. Danmark er nu blandt de lande, der har flest Blå Flag kun overgået af Spanien, Frankrig og Italien. Grundlovsdag 5. juni hejses flaget officielt kl. 10.00..

lagt på siden 3. juni 2013


Tre nye ansigter på campingpladsen

Af: Henning Kusk

Peter Toft Nielsen, den nye lejrchef på Gjerrild Nordstrands Camping, har langt til arbejde. Han bor nemlig sammen med sin hustru i Fjerritslev. Bestyreren af pladsens lille butik, Inge Sørensen, har det lidt nemmere. Hun bor med familien i Hørning ved Assentoft. Men alligevel er de naboer - i sommersæsonen i hvert fald. Indtil campingpladsen stryger standeren og slutter sæsonen 20. oktober, bor de dør om dør i campingpladsens tjenestebolig, der er blevet delt i to lejligheder.

Peter Toft var i sidste sæson ansat som daglig leder under pladsens tidligere ejer, og da Dansk Camping Union købte pladsen i foråret blev han bedt om at fortsætte som lejrchef. Erfaringen havde han med fra fem år som lejrchef på helårspladsen Ebeltoft Strand Camping, der har plads til over 400 enheder og dertil udlejning af campinghytter. I Gjerrild får han knap så eget at råde over. Udover en lille halv snes campinghytter er der plads til 280 enheder.

Det stod ikke skrevet over Peter Tofts vugge i Nordjylland, at han som 57-årig skulle sidde som DCU-lejechef på Djursland. Efter skolegangen stod der læreplads på programmet, og efter nogle hektiske arbejdsår sad han som selvstændig el-installatør med 20 ansatte i sit brød, men en gammel drøm om en campingplads langsomt blev vakt til live.

"Det er min plan, at der i sommerens løb skal være en del aktivitet på pladsen", fortæller Peter Toft.
"De fleste arrangementer vil naturligt nok rette sig mod pladsens gæster, men vi vil også arrangere f. eks. Sankthans-bål, hvor vi inviterer naboerne indenfor. Vi har jo henved 400 sommerhuse i området, og jeg lægger stor vægt på at have et godt forhold til dem. Derfor har vi også åbnet mulighed for, at sommerhus-børn - mod et mindre gebyr - kan bruge campingpladsens legeplads og badeland", siger Peter Toft.

Det er åbenlyst, at det er campinglivet og gæsternes velbefindende, der har Peter Tofts interesse. At stå bag en disk er ikke lige ham. Derfor har han forpagtet campingpladsens kiosk ud til 53-årige Inge Sørensen, der med jobbet har kastet sig ud i et nyt kapitel i sit liv. Bortset fra et par små vikarjobs som ekspedient kender hun intet til at drive detailhandel. I sit tidligere arbejdsliv har hun været omkring både Thorfisk, og diverse rengøringsjobs. Hun er kendt med campinglivet og var selv i mange år campist hos Peter Toft på Ebeltoft Strand Camping. Nu har hun altså - den manglende uddannelsesmæssige baggrund - vovet springet om på den anden side af disken.

Hun har i øvrigt taget sin mand Bjarne med til nordstranden, hvor han bestrider jobbet som lejrchefens højre hånd. Han er gået på efterløn, men har erfaring som leder af metalværkstedet på en produktionsskole gennem 22 år at trække på

lagt på siden 23. maj 2013


Det sker i Gjerrild

Fredag 28. juni - 1. juli: Kræmmermarked - Musik med bl.a. Fede Finn og Funny Boys, Michelle Birkballe m band, Djurslands Spillemændene. Læs mere på www.gjerrild.net

Lørdag 29. juni, ved Fjeldholmlejren: Veteranmotorcykler.

Der er sommerhøjskole i Gjerrild i uge 28. Se mere på www.sommerhoejskole.dk/

Redigeret 23. juni 2013


Landsbyturisme skal have et løft

Norddjurs Kommune har ansøgt om landdistriktsmidler hos Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter til sammen med Gjerrild, Bønnerup og St. Sjørup at se på mulighederne for at udvikle en særlig landsbyturisme. Der er blevet bevilget det fulde ansøgningsbeløb på kr. 400.000,- som desuden skal suppleres med egenfinansiering fra Norddjurs Kommune. Det skriver kommunen på sin hjemmeside.

Pengene skal anvendes til at kortlægge, om landsbyerne kan blive fremtidens turismemål for folk, som søger en ferieform, hvor de bliver budt inden for i landsbyens liv på nye måder? I projektet skal der samarbejdes med Destination Djursland om konkrete tiltag, blandt andet skal Destinationen medvirke til at markedsføre landsbyerne over for udvalgte målgrupper, f. eks. i Tyskland, Norge og Sverige – og Danmark.

I 2012 undersøgte Norddjurs Kommune sammen med Skive Kommune og en række svenske og norske kommuner potentialet for at udvikle nye former for turisme med udgangspunkt i landsbyer. Det skete i EU-projektet KASK/Lisa med Epinion som konsulent. Resultaterne fra denne undersøgelse skal sammen med tre landsbyers egne initiativer og erfaringer fra igangværende aktiviteter i Fjellerup i Sommerby/Vinterby-projekt danne baggrund for det kommende projekt.

Projektet igangsættes i denne sommer og afsluttes i juni næste år.

lagt på siden 12. maj 2013Plads til kajakker

Gjerrild-Bønnerup IFs havkajakafdeling er gået i gang med murerarbejde på det gamle iskiosk ved den store p-plads ved Gjerrild Nordstrand. I forlængelse af bygningen opføres et aflukke til opbevaring af foreningens havkajakker.

lagt på siden 8. maj 2013


Andelsforening overtager købmanden i Gjerrild

Dorthe Lyk har skrevet følgende på Facebook-gruppen "Aktive borgere i Gjerrild og omegn":

Købet af (købmands)butikken er sandsynligvis en realitet. Der er indtil nu givet tilsagn fra byens borgere på ca 370.000 kr. Da målet på 600.000 kr ikke er nået har købmandsgruppen tilbudt Lotte 300.000 kr for bygning + inventar. Ca. 70.000 kr. går til andelsforeningen. Lotte har sagt ja til til buddet.

Alle der har vist interesse for projektet vil få besøg af en fra købmandsgruppen for at få de sidste formaliteter i orden - bl.a underskrift af ny fuldmagt. Handelen bliver først gennemført, når der står minimum 350.000 kr på kontoen. Nye andelshavere vil være hjerteligt velkomne. Nye indskud vil være med til at konsolidere foreningen.

lagt på siden 8. maj 2013Loppemarked

NørreDjurs Håndboldklub afvikler loppemarked i Nørre Djurs Hallen i Glesborg i weekenden 25.-26. maj. Begge dage kl. 10-15. Effekter til markedet afhentes efter aftale med enten Poul Bønnerup på 8638 7329 eller Villy Sørensen på 8638 7280.

lagt på siden 25. april 2013


Lilholt Band igen igen igen igen igen .......

Lars Lilholt Band lægger for Gud ved hvilken gang vejen omkring Djursland og giver sommerkoncert på Meilgård Slot fredag 19. juli. Dørene åbnes kl. 18, fra kl. 19 varmer Sko og Torp op. Billetter i forsalg 180 kr. (Superbrugsen i Glesborg) billetter ved indgangen 250 kr.

lagt på siden 25. april 2013


Strandrensning

Torsdag d. 25/4-13 kl. 19.30


Deltagerne - alle er velkomne - mødes ved den hvide toiletbygning for enden af Langholmvej, - og fordeler sig derefter ned på stranden. Gjerrild og Omegns Borgerforening har arrangeret sammen med DCU-Camping Gjerrild Nordstrand, der efter veludført arbejde inviterer på kaffe og hveder på campingpladsen.

lagt på siden 24. april 2013


Generalforsamling 9. maj

GNG indbyder til generalforsamling torsdag 9. maj 2013 på vandrerhjemmet Djursvold, Dyrehavevej, Gjerrild. Generalforsamlingen afvikles umiddelbart efter generalforsamlingen i Gjerrild Nordstrands Vandværk, der holdes sammesteds fra kl. 10.00. I pausen mellem de to generalforsamlinger serveres et let traktement.

Se indkaldelse med dagsorden HER og 2012-regnskabet HER

lagt på siden 9. april 2013


Storkerede i Hemmed

Der skal igen være ynglende storkepar på det nordlige Djursland. Det mener Norddjurs Kommune, der har fået lavet fem storkereder, som skal sættes op forskellige steder i kommunen. Storken har tidligere ynglet i stort tal på Djursland, men siden 1965 har der ikke været ynglende storke på Djursland.

Et af de nye redesteder sættes op i landsbyen Hemmed. Ifølge kommunen er disse placeringer særligt velegnede, fordi der er vådområder i nærheden.

- Rederne bliver sat op på en ca. otte meter lang pæl af lærketræ. Da storkene er sociale fugle, har de ikke noget imod tilstedeværelse af mennesker, så rederne sættes op tæt på husene i de udvalgte områder, skriver Norddjurs Kommune i en pressemeddelelse.

Norddjurs Kommune erkender dog, at høje pæle og vådområder ikke nødvendigvis er nok til at tiltrække storke. Der skal også en god portion held til.

lagt på siden 24. februar 2013Frosten driller - vejene må vente

Frosten er til stor gene for vedligeholdelsen af vejene på nordstranden. Det var tanken, at vejene skulle være ordnet inden påske, men frosten har hindret arbejdet. Vejformand Poul Kristensen oplyser, at arbejdet vil blive udført så snart frosten tilladerdet.

lagt på siden 24. februar 2013


Campingpladsen solgt

DCU, Dansk Camping Union, har netop købt Gjerrild Nordstrand Camping, oplyste DCUs landsformand Bjarne Jensen på "Ferie for Alle" i Herning. Pladsen er nummer 22 i rækken af DCU-ejede campingpladser, og den åbner med DCU-flag allerede til denne sæson.
Pladsen, der hidtil har været privatejet, er etableret i 1977 og udviklet igennem mere end 30 år. Dens samlede areal udgør 91.000 kvadratmeter, der giver plads til 285 enheder.

lagt på siden 25. februar 2013


Flis 2012

HedeDanmark oplyser, at efterårets flisindsamling ved Gjerrild Nordstrand påregnes begyndt i uge 43 - altså fra mandag 22. oktober, mandagen efter skolernes efterårsferie. .

GNG opfordrer til, at man venter med at lægge grenaffaldet ud til så tæt på afhentningsdagen som muligt - for at undgå gener og brandfare (selv om det lyder mærkeligt efter denne ret våde sommer).

Grenaffaldet skal placeres, så det er let at se fra vejen men på egen grund og højst 8 m fra vejen. Stakken skal placeres, så den uden gene fra træer mv. kan fjernes med en kran, der holder på vejen. Undgå venligst at stakke grenaffaldet mellem to træer.

Grenaffaldet må ikke lægges ved andres ejendom eller på andres ubebyggede grunde uden lodsejerens udtrykkelige samtykke, og det må ikke indeholde metalgenstande og rødder.

Pas på ikke at placere grenbunkerne, så de dækker postkasser, dæksler og lignende faste genstande.
Grenaffaldet flises i containere og fjernes fra området. Det er ikke længere muligt at hente flis vedflismaskinen.

lagt på siden 28. august 2012


Næstformanden vikarierer

Formanden holder nogle ugers orlov fra bestyrelsesarbejdet. Derfor bedes henvendelser til foreningen rettet til næstformand Finn Pedersen - eller et af de øvrige fire bestyrelsesmedlemmer. Telefonnumre og mailadresser findes HER.

Lagt på siden 26.august 2012


Nummerplade fundet

På en af vejene ved den gamle fyrmesterbolig i den østlige ende af Gjerrild Nordstrand, er der lørdag 11.august fundet en nummerplade til en bil - EF 25 697. Pladen er afleveret til politiet i Grenå.

Lagt på siden 14.august 2012


Gjerrild Nordstrands Grundejerforening
holder generalforsamling fredag 4. maj 2012
på vandrerhjemmet Djursvold, Dyrehavevej, Gjerrild.

Generalforsamlingen afvikles umiddelbart efter generalforsamlingen
i Gjerrild Nordstrands Vandværk, der holdes sammesteds fra kl. 10.00.

se hele indkaldelsen HER - 2011 regnskabet kan ses HER

På grund af server-nedbrud hos foreningens EDB-leverandør sendes indkaldelserne til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamling i Gjerrild Nordstrands Vandværk. Bestyrelsen beklager den opståede situation og håber på medlemmernes forståelse.Det kan trods al udvist omhu forekomme, at også ikke-medlemmer modtager indkaldelse. Bestyrelsen beklager, hvis disse indkaldelser skaber forvirring.

Venlig hilsen Henning Kusk, formand.

Lagt på siden 5. april 2012


Guide til Djurslands strande

"Danmarks strandguide - Djursland" er - som titlen antyder - en guide over strandene på Djurlsnad. Friluftsrådet, LAG Djursland, EU, Fødevareministeriet og Nordeafonden har økonomisk støttet udgivelsen. Bogen indeholder oplysninger om ikke færre end 102 særligt udvalgte strande, pynter, næs og havne på Djursland. Bogen kan bl.a. købes på Gjerrild Nordstrands Camping.

Se afsnittet om Gjerrild Nordstrand HER

Lagt på siden 23. april 2012


Kunst i bede-fereien

Gjerrild Kunstforening "Klint" har udstiller i bededagsferien 4.-6. maj. Gæster kan nyde skulpturer, keramik, billeder, tekstiler, unika-smykker, glaskunst og meget mere. Der er fernisering fredag 4. maj klokken 13 med musik og sang og lidt mundgodt. Udstillingen kan ses på Gjerrild-Bønnerup Friskole fredag klokken 13-17 og lørdag klokken 13-15. Entre 20 kroner.

Lagt på siden 22. april 2012


Hvem graver søer i Hestehaven?

Rigtig mange har bemærket, at ejeren af Sostrup Gods er ved at grave søer i Hestehaven. Skovfoged Søren Stilling fortæller om projektret på Borgerforeningens hjemmeside. Læs historien HER

Lagt på siden 22. april 2012


Naturture i Norddjurs

Brochuren "Naturture i Norddjurs", der beskriver ture og aktiviteter overalt i Norddjurs Kommune i foråret og sommeren 2012 er udkommet. Hent den HER.

Lagt på siden 13. april 2012


Forår ved Gjerrild Nordstrand

Skovløber og naturvejleder Peter Styrbæk har igen skrevet en dejlig naturberetning til hjemmesiden og han har krydret med egne fotos. Læs hans beretning HER

Lagt på siden 5. april 2012


Hurtigt internet måske på vej

Med den nye 4G teknologi vil internethastighederne i landets tyndt befolkede områder blive væsentligt forøget. I Norddjurs ventes teknologien indført fra 2015. Læs artiklen i JyllandsPosten klik HER

Lagt på siden 23.marts 2012


Er dit hus med på Google Street View?

Internet-søgemaskinben Google har været en tur på Gjerrild Nordstrand for at fotografere til det såkaldte "street-view". Det er dog ikke alle stikvejene, der har haft besøg af fotovognen. Den har kørt på de veje, der på billedet herover er markeret med blåt.

Du finder Google Street View HER Søg efter Gjerrild Nordstrand, tag med musen fat i den lille gule mand og flyt ham til det sted, du vil se og slip ham - så kommer billedet frem.

Lagt på siden 2.marts 2012


Ny affaldsguide

Reno Djurs har netop udsendt 2012-udgaven af Affaldsguide for sommerhuse. Samtlige grundejere skulle have fået et eksemplar med posten, men har du ikke det - eller vil du have en ekstra - kan du printe et eksemplar via Reno Djurs hjemmeside HER

Lagt på siden 2.februar 2012


 

Historien om den forsvundne Gjerrild Sø

Kort før nytår udkom første bind journalist Kjeld Hansens to-binds-værk "Det tabte land", der fortæller om Danmarks natur og de mænd, der formede landet ved at tørlægge søer og moser og ved at inddæmme hav- og fjordarealer. Første bind er på hele 832 sider med 1000 fotos og 350 kort. Blandt de mange historier om, hvordan mennesket formede landet, er også historien om den forsvundne Gjerrild Sø.
www.gjerrild.dk har fået Kjeld Hansens tilladelse til at lægge dette afsnit af bogen på hjemmesiden. Du kan læse det HER. Vil du vide mere om det store værk kan du besøge hjemmesiden www.dettabteland.dk

Lagt på siden 2.februar 2012


Boxer-tv er ligeglad med dårligt tv-signal

Boxer-tv har - efter næsten fire måneders betænkningstid - omsider svaret på grundejerforeningens henvendelse om de dårlige tv-signaler.

Boxer-tv's svar lyder: "Vi er opmærksomme på at det i området fra Gjerrild til udmundingen af Randers Fjord kan det være meget vanskeligt at modtage signalet fra Hadsten. Der er et højdedrag meget tæt på kystlinjen samt meget høje træer på dette højdedrag. I dette område vil det nogle steder være muligt at modtage signalet fra Nibe senderen. Dette betyder dog, at der modtages den forkerte TV2 region.
Boxer har ikke aktuelle planer om at forbedre modtageforholdene på Djurslands Nordkyst."

Hvis man vil have fuldt udbytte af sit tv og ikke lade sig spise af med TV-Nord skal man altså ikke anskaffe et Boxer-kort.

Foreningen går videre med sagen for at sikre et stort antal sommerhusejere langs Djurslands norkyst ordentlige tv-signaler.

Lagt på siden 23. januar 2012


Hvert 8. sommerhus får vinterskader

Kong Vinter har meldt sin ankomst, og det kan have konsekvenser for sommerhusejerne.Husene kan risikere store skader, hvis der for eksempel ikke bliver lukket for vandet, renset tagrender og tømt rør, varmtvandsbeholder og cisterner.
Og det er langt fra alle, der får gjort husene klar til årstidens frostbid, viser en undersøgelse foretaget for Codan Forsikring. Her slås det fast, at 1 ud af 10 sommerhusejere overhovedet ingen forholdsregler tager for at undgå skader på sommerhuset.

Gode råd
Henrik Bundgaard, skadechef for hus- og familieforsikring i Codan Forsikring, råder sommerhusejere til at tænke på tre hovedområder, når det kommer til vinterskadeforebyggelse: vind, vand og frost. Sørg for at alle løse genstande udendørs er taget ind, og at taget er set efter for løse tagsten, og han tilføjer:
- Tjek at regnvand bliver ledt væk fra huset og ikke løber ned i kælderen, og at tagrender er fri for blade. Og sørg for først at lukke for vandet og herefter åbne hanerne, så rørene bliver tømt og ikke risikerer at sprænge, når frosten sætter ind. Naturligt nok holdes der kke ligeså strengt øje med sommerhuset, men det er netop det, der kan være farligt, forklarer Henrik Bundgaard.
- I nogle tilfælde kan det få store konsekvenser, hvis en skade ikke bliver udbedret med det samme. Et sprængt vandrør kan for eksempel lede til vandskade, fugt, svamp og råd, hvis man ikke får lukket for vandet med det samme, siger han.

Lagt på siden 23. januar 2012


Læserbrev om dårlige tv-signaler

"Djurslandsposten" bringer i denne uge (18. januar) et læserbrev om de dårlige tv-modtageforhold på Gjerrild Nordstrand og andre steder langs Djurslands nordkyst. Læserbrevet, der bringes uden navn, er skrevet af formanden for Gjerrild Nordstrands Grundejerforening, Henning Kusk

Baggrunden er, at Boxer-tv stadig ikke har svaret på grundejerforeningens brev om de dårlige modtagerforhold på Gjerrild Nordstrand - og andre steder langs Djurslands nordkyst. GNG har via hjemmesiden bl.a. fået henvendelser fra frundejere ved Fjellerup Strand. Brevet blev sendt til Boxer 2. oktober. Brevet kan læses via et link længere nede på siden.

Lagt på siden 18. januar 2012


OBS Så hugges der flis OBS

SørenStilling fra HedeDanmark oplyser, at der bliver hugget flis på nordstranden og Fridavej torsdag/fredag i kommende uge - altså torsdag 1. og fredag 2. december.
Søren Stilling Beklager betjeningen i GNGs område. "Jeg er på ingen måde tilfreds med min leverandør af lastbilhugger", siger haj til hjemmesiden.

.lagt på siden 27. nov. 2011


Stadig lidt knas med flisordningen

Det har desværre vist sig, at der stadig er knas med flisordningen. Alle grene skulle være samlet, og der er allerede fliset en del. Der resterer dog noget, og derfor ligger der stadig grene på flis-pladsen.

Det er tilsyneladende en af underentreprenørne, der har svært ved at overholde sin aftale, og ikke har underrettet om, at arbejdet ikke er færdigt. HedeDanmark beklager meget og har lovet omgående at gøre noget ved det og har desuden lovet at holde GNG underrettet.

Nyt fra HedeDanmark vil hurtigst muligt blive lagt på hjemmesiden.

HedeDanmark meddeler iøvrigt, at det næste år ikke bliver muligt at afhente flis for GNGs medlemmer.

lagt på siden 22. nov. 2011


FLIS

Søren Stilling fra HedeDanmark oplyser på forespørgsel om, hvornår der flises:

"Nu kan jeg med sikkerhed sige at der flises i dag eller i morgen"

altså torsdag - eller fredag.

lagt på siden 10. nov. 2011


Det nye TV-signal er ustabilt

Efter overgangen til digitale tv-signaler har flere af GNGs medlemmer, der modtager tv via enalmindelig tag-antenne, klaget over,at der til tider optræder alvorlige forstyrrelser af tv-signalet. Det giver sig udslag i, at billedet pixelerer (opløses i små firkanter) og at billede og lyd simpelthen forsvinder i perioder.

GNG forsøger at danne sig et overblik over probemets omfang med henblik på at rette henvendelse til det firma, der står for senderen i Gjerrild. Hvis du har problemer med modtagelsen via den gammeldags tag-antenne så send en mail til GNG på gng@mail.dk - så samler vi sammen til en fælles henvendelse.

GNG har rettet hhenvendelse til tv-selskabet Boxer om problemet. Læs GNGs brev HER

lagt på siden 12. okt. 2011Jens Gregersen (tv) og medlem af GNGs bestyrelse, Finn Pedersen, på å-vandring

Grundejerforening og drænlaug på å-syn

Jens Gregersen fra Norddjurs Kommunes afdeling "Natur og Miljø" gæstede onsdag eftermiddag Gjerrild Nordstrand, hvor han mødtes med repræsentanter for Gjerrild Nordstrands Grundejerforening og for områdets drænlaug.

Mødet var kommet i stand på foranledning af grundejerforeningen, der havde henvendt sig til kommunen og bedt om, at vandgennemstrømningen i Brøndstrup Å blev forbedret og vandspejlet på udvalgte steder i åen blev sænklet. Årsagen var, at bogle af de drænrør, der har udløb i åën, i den våde sommer har stået under vand, så det har har været vanskeligt for vandet fra de drænede områder, at komme ud i åen.

Jens Gregersen oplyste, at åen skal måles op, og at der derpå skal tages stilling til om der skal udarbejdet et nyt regulativ for vedligeholdelsen. Han var ikke fremmed for, at der på visse problematiske steder nok skulle gås mere drastisk til værk med grøde-skæring og måske mindre fysiske reguleringer af selve å-løbet.

Opmålingen af åen og eventuelle ændringer i regulastivet for vedligeholdelse af åen, ventes at være afsluttet i slutningen af 2012.

lagt på siden 12. okt. 2011


Husk grene til flis

Kære grundejerforening

Så nærmer tiden sig for sæsonens indsamling. Som sædvanlig skal grenaffaldet være udlagt seneste udgangen af uge 42, dvs. 23. oktober 2011.

Venlig hilsenSøren StillingSkovfoged

lagt på siden 26. sept. 2011Efterår ved Gjerrild Nordstrand.

Takst og foto: Skovløber og naturvejleder Peter Styrbæk.

Selv efter en våd og kølig sæson 2011, hvor vejret ikke ligefrem viste sig fra sin pæneste side, kan jeg alligevel ikke lade være med at føle mig privilegeret over at have sommerhus på dette pragtfulde sted.
Beliggenheden i en meget afvekslende natur med skov, strand og overdrevsområder med små søer og vandløb, gør det til et område med meget høj naturværdi. Det er det man med et fint ord kalder for biodiversitet eller biologisk mangfoldighed. Et landskab med mange forskellige "rum" og naturtyper. I denne sammenhæng er det interessant, at selve sommerhusområdet også er et rigt på biologisk mangfoldighed.
Det er den store variation i beplantning og åbne arealer der er værdifuldt. Græsplæner, terrasser, huse, buske og træer skaber en uendelig variation i mulighederne for flora og fauna. Lys og skygge, fugtigt og tørt, lav og høj bevoksning. Det mest værdifulde i biologisk sammenhæng er arter der er hjemmehørende i Danmark. F.eks. har egetræet tilknyttet omkring 400 insektarter der er afhængige af egen. Det er biologiske samlivsformer, der er udviklet gennem mange tusinde år. Disse tilknyttede insekter er så igen fødekilde for fugle og dyr. Jeg vil da lige i den sammenhæng slå fast at et rigt insektliv ikke betyder mygge-og hvepseplage. Vi er jo ikke interesseret i at få en sommeraften ødelagt af insekter. De insekter der her er tale om er ikke arter som vi direkte mærker noget til.
Da jeg for 16 år siden overtog mit sommerhus var skellene beplantet med Contortafyr. Disse er ikke hjemmehørende i Danmark, og da der var blevet åbent i bunden og de ikke længere var kønne at se på, gik jeg i gang med at fælde dem. I stedet har jeg så plantet eg, bøg, ask, fuglekirsebær, lind og vilde æbler (birk, røn og skovfyr er spontane og kommer af sig selv). Af buske valgte jeg syren, vilde roser, hassel og kvalkved (her er kaprifolie, hyld og nogle vilde roser spontane). Alle sammen hjemmehørende arter. (Man kan læse mere om hjemmehørende arter på Naturstyrelsens hjemmeside).
Hvis man så vil gøre yderligere for den biologiske mangfoldighed kan man lade træstammer af de hjemmehørende arter ligge og langsomt forrådne. Dette døde ved er også levested for utallige insekter og svampe, der har det svært i det gennemkultiverede danske landskab. Der er jo også hård konkurrence fra brændeovnen.
Min mission her er dog ikke at gøre en sommerhusgrund til vild ufriseret natur. Vi vil jo også gerne have smukke træer, buske og blomster der ikke lige er hjemmehørende omkring os. Man kan sagtens kombinere tingene, og lave små tiltag der er til gavn for naturen.
Det er da også ganske tydeligt at vort sommerhusområde er et i biologisk sammenhæng værdifuldt sted. En af mine største glæder er at følge naturen fra sæsonen starter i marts/april med de store fugletræk som går lige over os. Jeg ser omkring 100 fuglearter om året fra sommerhuset. Især de store skruer af rovfugle i april/maj er et smukt og fascinerende syn.
Fra midten af april er det så floraen der trækker. Her i 2011 har jeg registreret 482 arter af karplanter. Her er skovene og stranden dog talt med, men det er alligevel overraskende, hvor mange plantearter der rent faktisk er i selve sommerhusområdet.
Hele sæsonen er der store oplevelser med dyrene i landskabet. Råvildtet er jo nærmest "husdyr" i området. (Jeg vil da gerne medgive at det er irriterende at få ædt sine små træer, buske og haveurter, men vi har da en relativ let mulighed for at beskytte disse.
Muligheden for at se de store hjortearter er altid til stede. Kronvildtet er ved at være talrigt i området og ses af og til i store rudler (flokke). Sika- og dåvildt ser jeg også af og til.
Ræv, grævling, mår, ilder, brud, pindsvin, hare og egern ses også jævnligt.
Fra den 1. juli kan man begynde at finde de første kantareller, (hvis det er en fugtig sommer som i år) og i august/september er det så champignon, rørhatte o.a. der giver muligheden for en kulinarisk himmerigsmundfuld.
I aftes kunne jeg høre kronhjortene brøle fra de omkringliggende skove. Lige nu er det brunsttid, hvor hjortene kæmper om hinderne. Det går ikke stille af. "Pladshjorten" (en dominerende hjort) opsøger et lille sumphul, hvor han så urinerer og ruller sig, hvorefter han bliver uimodståelig for hinderne. Der er imidlertid mange rivaler, som gerne vil overtage hans hinder, så der er brølen og kamp, og dette står så på den næste måneds tid. En hjort kan komme op og veje 150 kg og er et betragteligt dyr, men parring og kampe den næste måneds tid vil tære betragteligt på kropsvægten.
Der er således rige muligheder for store naturoplevelser året rundt.
Det er en kilde til stor glæde her at føle, at man bor lige midt i naturen, og på trods af at det er et beboet område rummer så stor biologisk mangfoldighed. Selvfølgelig fordi det ligger ved værdifulde naturområder, men også fordi sommerhusområdet er et værdifuldt naturområde i sig selv. I en tid med et hårdt pres på naturen er det positivt at erkende, at man godt kan have et område hvor der bor mennesker, og samtidig have en helt unik biologisk mangfoldighed.

Lagt på siden 17. september 2001


Der lukkes for vandet - kortvarrigt

Gjerrild Nordstrands Vandværk meddeler: I perioden 15. aug. 2011 til medio sept. 2011 kan der forekomme driftsforstyrelser på Vandværket på grund af renovering. Såfremt der bliver lukket for vandet vil det kun være i kort tid. Når vandet kommer igen kan der muligvis være lidt misfarvning af vandet.

Lagt på siden 25. august 2011


Sort tv-skærm på nordstranden


Tv-seere, der modtager deres signal fra masten i Gjerrild, må undvære deres tv-programmer fra midnat til klokken 6.00 om morgenen i begyndelsen af uge 32. Helt præcist er der tale om natten efter mandag 8. august og natten efter tirsdag 9. august.

Årsagen er, at der i de pågældende nattetimer bliver udført arbejde på tv-senderen hvor man omlægger en række frekvenser for at skabe bedre plads til trådløst bredbånd. Efter frekvensomlægningen vil nogle tv-apparater skulle genindstilles til at modtage de nye frekvenser, mens andre tv-apparater udfører denne genindstilling automatisk.

DR vil orientere om senderslukningerne via tekst-tv side 748, via dr.dk/modtagelse og via såkaldte kravletekster på tv.

lagt på siden 3. august 2011
Badevandet overholder ikke kravene

Heller ikke i 2011 kan Gjerrild Nordstrand smykke sig med det blå flag, der signalerer godt badevand og gode strandforhold. Desværre skyldes det manglende flag, at badevandet ikke opfylder de krav, der er opstillet for tildeling af det blå flag.

Efter debatten på generalforsamlingen har bestyrelsen rettet henvendelse til kommunen og har fra ingeniør Heidi Jensen fået oplyst, at Norddjurs Kommune har sparret på de blå flag - så de oprindelige ti badestrande er reduceret til til fem i 2011. De fem strande er er Rygårde, Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild og Grenå.
Grunden til at Gjerrild Nordstrand ikke har fået tildelt det blå flag i 2011 er begrundet med sidste års badevandsdata, hvor der i et enkelt tilfælde var en overskridelse af de fastsatte værdier. Badevandsovervågningen ved Gjerrild omfatter i år 10 prøver og der ventes ikke overskridelser af betydning for sundheden eller for blå flag kriteriet - så Heidi Jensen venter, at det blå flag igen næste år vil vaje ved en af Danmarks dejligste strande - Gjerrild Nordstrand.

lagt på siden 30. juni 2011En lille naturberetning

Fra Tove Mogensen har hjemmesiden modtaget nedenstående beretning:

Da jeg ved 17-tiden Sct. Hansaften drejede fra Dorthevej ad Ebbavej var en stor snog på vej ud fra engen, - lige i svinget, hun trak hurtigt snuden til sig, men da jeg havde parkeret og fået hundene i snor og så kom på
gå-ben fra Ellavej, da lå der også en rigtig stor snog og slikkede solskin ved det første "hul" i den tætte bevoksning, altså der hvor der går ligesom en sti ind til det første hus. Den var IKKE sort, jeg vil nærmere sige flaskegrøn, hvilket er ret usædvanligt. Om det er den samme, der har nået at komme hele vejen hen ad Ebbavej, det ved jeg jo ikke. Jeg skriver dette her for at folk kan give besked til børn og andre natur-ukyndige, så de ikke bliver alt for forskrækkede. Snogen er ufarlig og fredet, men det gibber vel i mange af os, når vi møder den store hun. De gule pletter er gode at kende til.

Tak til Tove Mogensen for beretningen. Hjemmesiden bringer gerne andre naturoplevelser fra nordstranden, og det ville være rigtig dejligt, hvis beretningen kan illustreres med et foto eller en tegning. Mvh. H. kusk, redaktør af hjemmesiden.

lagt på siden 29. juni 2011


Efterlysning gav resultat

I januar efterlyste Ane Christoffersen, Annavej 3, her på hjemmesiden sin tabte ørering. Det gav resultat. En af hjemmesidens brugere fandt øreringen og kunne - takket være efterlysningen på hjemmesiden - aflevere den til rette ejermand.
"Jeg vil derfor sige tusind tak for hjælpen - det er kun på grund af at I har været behjælpelige med at sætte min efterlysning på hjemmesiden – at finderen kunne få fat i mig. TAK TAK." skriver Ane Christoffersen.

Selv tak. Det er kun dejligt, at hjemmesiden bliver brugt også til den slags.

Se også siden "Nabo til nabo" hjemmesidens lille loppemarked, hvor man kan efterlyse/fremlyse ting man mangler eller gerne vil af med.Og så er det gratis for GNGs medlemmer.

lagt på siden 2. juni 2011


Gudstjeneste på Gjerrild Nordstrand

Gjerrild-Hemmed Menighedsråd inviterer til gudstjeneste 2. pinsedag, mandag 13. juni kl. 12 ved det gamle ralleje på Gjerrild Nordstrand. Gudstjenesten flyttes til Hemmed Kirke, hvis der er regnvejr. Gjerrild Kirke kan for tiden ikke benyttes, da den er under restaurering. Efter gudstjenesten er der fælles spisning af medbragt mad og drikke og deltagerne opfordres til selv at medbringe tæppe eller stol til gudstjenesten i det fri.

lagt på siden 17. maj 2011 - dato rettet 12. juni 2011


Lilholt på Meilgaard - igen igen igen igen igen

Lars Lilholt Band giver igen i år koncert på Meilgaard. Billetprisen er 160 kr. i forsalg (Super Brugsen og Kvickly) eller 200 kr. ved indgangen. Porten åbnes kl. 17.00 og fra kl. 18.45 spiller FiFi Dong.

lagt på siden 24. april 2011


Nørre Djurs HKs loppemarked

Nørre Djurs Håndboldklub holder sit årlige loppemarked lørdag 18. og søndag 19. juni - i Nørredjurs Hallen i Glesborg. Begge dage kl. 10.00 - 15.00. Indsamlingen af effekter er allerede i gang og klubbens kan bruge næsten alt til markedet - dog IKKE hårde hvidevarer. Afhentning af effekter kan aftales med Poul Bønnerup på telefon 86 38 73 29 eller med Villy Sørensen på telefon 86 38 72 80. Der samles fortrinsvis på lørdage.

lagt på siden 24. april 2011.


GNGs Generalforsamling

Generalforsamlingerne holdes på vandrerhjemmet lørdag 21. maj kl 10. GNGs holdes i forlængelse af GNVs generalforsamling. Indkaldelsen er sendt til medlemmernes folkeregisteradresse med alm. brev, der udover indkaldelsen indeholder 2010-regnskabet, 2012-budget, meddelelse om grenindsamling i efteråret samt en revideres udgave af "Vis hensyn"-listen.
På valg er formand Henning Kusk, formand for vejudvalget Poul Kristensen samt Kirsten Højgaard.

Den dato, der tidligere er annonceret på hjemmesiden, er trukket tilbage, da vedtægterne foreskriver generalforsamlingen afviklet inden udgangen af maj.

lagt på siden 24. april 2011.


Gjerrild Kram - Rock - Jazz 2011

Gjerrild- Bønnerup Idrætsforenings årlige sommerfest finder i år sted i dagene 22. juni til 26. juni

Indtil nu er der skrevet kontrakt om musikalske indslag med Skipper Just Frost Peter Viskinde Band Medley Crew Mike Andersen Band, men der kommer mange flere. Festen byder på ere end 50 timers levende musik fra flere scener. Du kan også opleve et af Djurslands største kræmmermarkeder, eller tage på oplevelse
i den omkringliggende natur, med mulighed for både gå- og cykelture, fisketure.

Se mere på sommerfestens hjemmesiden: HER

lagt på siden 21. marts 2011.Strandrensning

Gjerrild og Omegns Borgerforening inviterer igen i år til strandrensning på Gjerrild Nordstrand. Mødestedet er for enden af Langholmvej, og rensningen finder i år sted torsdag 19. maj kl. 19.30. Efter indsatsen serveres der varme hveder i campingpladsens fællestrelt.

lagt på siden 21. marts 2011 - rettet 26. marts.


Indsamling til flis i 2011


HedeDanmark meddeler, at sidste frist for udlægning af grenaffald i 2011 er sidste søndag i skolernes efterårsferie, søndag 23. oktober (uge 42). HedeDanmark har derefter 4 ugers frist til at indsamle og flise grenaffaldet. Grenaffald, lagt ud senere end den nævte dag bliver ikke afhentet.

Vent gerne med at lægge grenaffaldet ud til tæt på afhentningsfristen - det mindsker brandfaren. Grenaffaldet skal placeres, så det er let at se fra vejen og gerne over for genboens stak, - men på egen grund højst 8 m fra vejen. Grenstakken skal placeres, så den uden gene fra træer mv. kan fjernes med en kran, der holder på vejen. Undgå venligst at stakke grenaffaldet mellem 2 træer.
Grenaffaldet må ikke lægges ved andres ejendom eller på andres ubebyggede grunde uden lodsejerens samtykke.
Grenaffaldet må ikke indeholde metalgenstande og rødder og skal placeres, så det ikke dækker postkasser, dæksler og lignende faste genstande.
Grenaffaldet flises i containere og fjernes fraområdet. Foreløbig flises der på de samme lokaliteter som under den kommunale ordning.

lagt på siden 15. marts 2011.Efterlysning af guldørering

Hjemmesiden har kodtaget:

Fredag d. 31/12-10 om eftermiddagen var min familie og jeg ude at gå tur om eftermiddagen. Ruten var Annavej – Dagmarvej – Stavnsborgvej – ned mod stranden af første vej på venstre hånd – langs stranden – op af Langholmvej – retur til Annavej 3.

Da vi kom hjem til sommerhuset igen opdagede jeg til min store sorg at jeg havde tabt min ene guldørering (julegave).

Næste dag gik vi turen igen men da var alt indkapslet i is og uden held.

Såfremt nogen skulle finde den kan jeg træffes på tlf. 51292006.

Ane & Ib Christoffersen
Annavej 3
Gjerrild Nordstrand

(Øreringen blev fundet i maj - se højere oppe på siden)

lagt på siden 7. kjanuar 2011


Forsinket flis - men nu skulle den være igang

Søren Stilling fra HedeDanmark beklager meget, at flisningen er blevet godt en uge forsinket i forhold til det annoncerede. HedeDanmark har været ramt af såvel sygdom som maskinnedbrud, som har forsinket arbejdet.
Men nu skulle flisningen på nordstranden være igang. Arbejdsholdet blev færdig i Fjellerup torsdag 11. nov. ved middagstid og flyttede derefter maskinen til Gjerrild, hvor der såvidt det er oplyst til www.gjerrild.dk flises fra torsdag eftermiddag, .

Medlemmer af GNG, der har bestilt flis, skal selv hente flisen direkte ved maskinen. Flisningen foregår på den store P-plads ved stranden. Den flis, grundejerne har bestilt, lægges i en samlet bunke direkte på jorden og så skal grundejerne selv hente. Den øvrige flis sælges til varmeværker og flises derfor direkte i containere for at undgå at blive forurenet af jord etc.

Lagt på siden 11.november 2010


Ikke noget at komme efter

Så nærmer tiden sig, hvor mange lukker sommerhuset for vinteren.
De fleste husker at lukke for vandet og slukke for strømmen, men hvis man først skal i sommerhuset til foråret, er der meget andet, man kan gøre bør gøre - ikke mindst for at minimere risikoen for indbrud.
Lige inden du kører hjem, så gå en runde i samtlige sommerhusets um for at sikre dig, at alle vinduer er forsvarligt lukkede. Og lad så være med at gemme nøglen under en urtepotte på terrassen eller lige ved døren. Disse gennesteder er for oplagte. I stedet kan du lade en nøgle til huset ligge i bilen, som jo stort set altid er med i sommerhuset. Men lad nu være med at sætte skilt på nøglen, bilen kan jo også blive stjålet, og der er jo ingen grund til ligefrem at invitere til indbrud i sommerhuset. .
Sørg også for gode hængelåse og solide beslag til skure og redskabsrum, så tyven ikke kan bruge dit eget værktøj til at bryde ind. Sørg for, at låsen er fastgjort med gennemgående bolte.
Spær indkørslen med bom eller kæde med lås, så man ikke kan køre helt op til huset. Sådan - ved at gøre det brsværligt - kan du begrænse tyveriets omfang eller helt undgå det..
Lad være med at trække gardinerne for og lad skabene stå åbne, så tyvene kan se, der ikke er noget at komme efter. Luk og lås døre og vinduer, også selvom du blot er væk i kort tid.
Husk, at også hårde hvidevarer og brændeovne er i fare, når tyven har god tid. Sæt dobbeltlåse på døren.
Forstærk dørkarmen på yderdøren og monter et sikkerheds-slutblik. Lås værktøj og haveredskaber inde, så tyven ikke kan bruge dem til at bryde ind i huset. Brug udendørsbelysning med føler og lad de naboer, der bor i området hele året holdeøje med huset.
Det er også en god idé at mærke sine værdigenstande - , også køleskab og brændeovn. Du kan låne mærkningsudstyr på den lokale politistation.

Lagt på siden 22.oktober 2010


Der kan hentes flis i slutningen af uge 43

Medlemmer af GNG, der har bestilt flis, skal selv hente flisen direkte ved maskinen. Hede Danmark oplyser, at der i år flises umiddelbart efter indsamlingen - det vil sige i slutningen af uge 43 og bnegyndelsen af uge 44. Flisningen foregår på den store P-plads ved stranden. Senest en uge før indsamlingen skal flisen bestilles hos formanden pr. mail eller telefon

Når flisningen er i gang bliver den flis, grundejerne har bestilt, lagt i en samlet bunke direkte på jorden og så henter grundejerne selv. Den øvrige flis sælges til varmeværker og flises derfor direkte i containere for at undgå at blive forurenet af jord etc.

lagt på siden 5. oktober 2010


En sang til nordstranden

Tove Mogensen, Ellavej, har ladet sig inspirere af naturen ved Gjerrild Nordstrand. Hun har nedfældet sine indtryk i et par vers:

Mel: Kronborg-Valsen

1. Har du slidt hele dagen, og faldt tiden dig lang,
så drag ud i naturen til fuglenes sang.
Jeg vil vise dig stedet, du vil frydes, jeg tror,
i den solfyldte sommer vil du nynne de ord:
Der er dejligst ved Gjerrild, når solen går ned,
når den hvisker godnat til hver blomst i hvert bed,
farver havet, hvor marsvin så muntert slår smut,
og der nyder man hvert minut.
Jeg har vandret ved stranden i fuldmåneskær,
med familie fra fjern og fra nær.
Rejs mod syd eller nord, du skal kende dit land.
Der er dejligst ved Gjerrild strand.

2. Her er herligt heroppe, og her har vi jo alt,
lyngen blomstrer, det lufter så køligt og svalt.
Se mod Bønnerup, hvor mangen kutter går ind,
det er det, der kan fryde et stemningsfyldt sind.
Der er dejligst ved Gjerrild …o.s.v

lagt på siden 5. oktober 2010


 

Tag dræbersneglene i opløbet

Dette års mildest talt fugtige sensommer kan betyde dybe panderynker for hus- og haveejere næste år. Netop i denne tid skal dræbersneglene nemlig til at forplante sig, og de mange regnskyl giver dem optimale betingelser for at lægge æg.
Vil du undgå en invasion af dræbersnegle i haven næste år, er det derfor lige nu, at du skal udrydde så mange snegle som muligt.

lagt på siden 11. september 2010


Møde om multihus/hal i Gjerrild

Der har i længere tid været arbejdet på at etablere et multihus eller en multihal i Gjerrild. Initiativtagerne til planerne holder orienterende møde torsdag 16. september kl.19.30 på Det Gamle Bibliotek i Gjerrild. Der bydes på en kop kaffe med tilbehør.

lagt på siden 11. september 2010


Indsamling af grene til flis starter mandag 25. oktober

Der vil - alt efter mængden af grene - gå nogle dage før alt er samlet. Medlemmer af GNG kan hente gratis flis når flisningen er igang. Senest en uge før indsamlingen skal flisen bestilles hos formanden pr. mail eller telefon

Når HedeDanmark har afhentet grenaffald ved grundejerne påbegyndes flisningen straks efter. Hvor den finder sted er endnu ikke oplyst, men det plejer at være indenfor rimelig køreafstand.

Når flisningen er i gang bliver den flis, grundejerne har bestilt, lagt i en samlet bunke direkte på jorden og så henter grundejerne selv. Den øvrige flis sælges til varmeværker og flises derfor direkte i containere for at undgå at blive forurenet af jord etc.

Så snart GNG får oplysninger om hvor flisningen foregår og hvornår den finder sted lægges oplysningerne på hjemmesiden. Har man kke mulighed for at se dem her kan man - når grenene er samlet - kontakte Søren Stilling fra HedeDanmark (han bor i Gjerrild) og få oplysningerne.

lagt på siden 24. august 2010


En lille bunke grene kan være starten på en losseplads

Grundejerforeningen konstaterede i starten af august, at der blev læsset grenaffald af på den store p-plads ved stranden. Repræsentanter for foreningen gjorde "gerningsmanden" opmærksom på, at det ikke var tillads at smide grenaffald på pladsen, og bad vedkommende medlem af grundejerforeningen om at fjerne bunkerne igen.

Da det ikke skete så foreningen sig nødsaget til at rette henvendelkse til Nordsjurs Kommune, forklare sagens rette sammenhænd og bede kommunen om at tage afflære.

P-pladsen ved stranden er netop blev gjort i stand og fremtræder ryddet og ordentlig som den p.plads den retteligt er. Der har tidligere været probemer med at holde pladsen ryddet. Pladsen har gennemn årene været anvendt til opmagasinering af vejmaterialer, materialer til kloakering og til flis, ligesom der i periode har været smidt en del affald på pladsen,.

Det er smpelthen ikke rimeligt, at de lodsejere, der har ejendomme op til pladsen, skal tåle at der lige uden for deres havelåge langsomt opstår en lokal losseplads.

For det kan nemt blive resultatet. En lile bunkle grene syner måske ikke af så meget, men den lille bunke kan hurtigt inspirere andre til også at springe køreturen til Glesborg over og lige smide en bunkle grene på pladsen. Og inden vi ved af det er den lille bunke blevet til en stor bunke, og pludselig indeholder bunken et gammelt køleskab, en udtjent plæneklipper og en gammel køjeseng med gennemvåde smumgummimadrasser. For det er jo meget nemmere bare at smide det her - i tusmørket, når ingen ser det . i stedet for at tage den besværlige køretur til genbrugsstationen i Glesborg. Og desværre er der enkelte, der tænker sådan.

GNG vil fortsat gøre sit til, at pladsen fortsat er ryddet og indbydende og ikke udvikler sig til en lokal losseplads. Hjælp os, tak.

Med venlig hilsen Henning Kusk
formand for Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

lagt på siden 19. august 2010


Distriktsråd i Gjerrild

Der oprettes Distriktsråd for området Bønnerup-Gjerrild-Voldby med omliggende landsbyer. tirsdag den 24. august kl. 19.30. Det gamle Bibliotek, Gjerrild. .

lagt på siden 13. august 2010


Byrådet skal se på chikaner på private veje.

Det har flere gange været foreslået, at GNG opretter flere fartdæmpende chikaner for at få hastigheden ned på vejene i sommerhusområdet. Hver gang har svaret været, at chikaner er ikke bare noget, man laver. Det kræver tillaldelser. Indtil nu har GNG kun fået tilladelse til at etablere de chikaner, dser allerede er opstillet i området, alle andre ansøgninger er blevet afslået.

Nu skal byrådet igen til at behandle spørgsmålet, men det tegner ikke til, at kursen bliver mildnet. Sagen har allerede været til udvalgsbehandling. Du na se udvalgets holdning herunder:

10. Private hastighedsdæmpende foranstaltninger på offentlig vej
05.03.10P20 09/22416


Norddjurs Kommune har modtaget flere henvendelser fra borgere/grundejerforeninger, der for egne
midler ønsker at etablerer hastighedsdæmpende foranstaltninger på offentlig vej. Henvendelserne
vedrører både strækninger hvor kommunen ikke har økonomisk mulighed for at foretage de ønskede
hastighedsdæmpende foranstaltninger samt strækninger, hvor kommunen ikke vurderer, at der er
en væsentlig trafikal begrundelse for at etablere de pågældende anlæg.
Forvaltningen ser en række problemer, hvis kommunen åbner op for private hastighedsdæmpende
foranstaltninger på offentlig vej.
I overensstemmelse med kommunens trafikplan ønskes en ensartethed på de offentlige veje. Trafikanterne
skal kunne genkende en gennemfartsvej, fordelingsvej eller en lokalvej, uanset hvor der
befinder sig. Hvis der åbnes op for private hastighedsdæmpende foranstaltninger, vil ensartetheden
være svært opnåelig og udseendet af de offentlige veje flere steder afhænge af nabolagets økonomi.
Det er vejmyndigheden, der som vejejer har ansvaret for at eventuelle chikaner eller andet, der er
etableret på vejen, er opstillet efter vejreglerne og er i forsvarlig stand. Erfaringer viser, at det ofte
kun er de første par år en borger/grundejerforening vedligeholder hastighedsdæmpende foranstaltninger
mv., derefter er det ofte kommunen, der bliver nød til at tage sig af vedligeholdelsen.
De ønsker vi i dag får fra borgere/grundejerforeninger om etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger
bliver prioriteret én gang årlig sammen med trafikhandlingsplanen og budgettet.
Trafik- og miljøforvaltningen ønsker på baggrund af ovenstående en principbeslutning om Norddjurs
Kommune vil tillade, at private hastighedsdæmpende foranstaltninger på offentlig vej kan
finansieres af borgere/grundejerforeninger.
En ansøgning om etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på en privat fællesvej, vil
normalt blive imødekommet, hvis det er dokumenteret, at der er et behov, og hvis anlægget lever op til vejreglerne. På private fællesveje er der oftest etableret en vejforening, som har ansvaret for driften
af vejen og de tilhørende anlæg.

Miljø- og teknikdirektøren indstiller,
at der ikke tillades opsat private hastighedsdæmpende foranstaltninger på offentlige veje
at indkomne ønsker om hastighedsdæmpende foranstaltninger prioriteres sammen med trafikhandlingsplanen
og budgettet.

lagt på siden8. august 2010


Ny plejeplan for nordstranden

Skov- og naturstyrelsen har udarbejdet en ny plejeplan, der rummer målsætningen for, hvordan stranden skal se ud om 10-15 år. Se planen HER

lagt på siden 25. juli 2010


Nye hastighedsskilte

Den officielle hastighedsgrænse i sommerhusområdet ved Gjerrild Nordstrand er 40 km. i timen. Grundejerforeningen ønsker en hastighedsgrænse på kun 20 km. i timen, men det har endnu ikke været muligt at opnå myndighedernes godkendelse af denne hastighed. I stedet har grundejerforeningen i en årrække opsat sine egne skilte med opfordring til kun at køre 20 km. i timen - dels for at vise hensyn til de mange blåde trafikanter på vejene men også på grund af den støvplage, der ikke mindst i tørre perioder er meget generende. I år har disse skilte skiftet udseende. Det gamle, lidt anomyme blå skilte er sakiftet ud med den mere kulørte udgave, som ses her.

lagt på siden 25. juli 2010.


Ingen shelters ved nordstranden

Der har flere gange været tale om at oprette et såkaldt shelter ved Gjerrild Nordstrand. Men det blev ikke til et shelter ved nordstranden i denne omgang. Norddjurs Kommune har åbnet shelters på 18 lokaliteter i kommunen - den nærmeste ved nordstranden er ved søen ved Gjerrild Kro. Du kan få mere at vide om placeringen af shelters i Norddjurs ved at klikke HER.

Lagt på siden 15. juli 2010


Lokalplan for nyt sommerhusområde i supplerende høring

Forslaget til lokalplan 013-707 for sommerhusområdet syd for Gjerrild Nordstrands Camping stammer helt tilbage fra oktober 2007, hvor det blev vedtaget af Norddjurs Byråd. Nu er planforslaget sendt i supplerende høring (høringsfristen slutter 15. august 2010) efter nogle af de indsigelser, der kom til det første forslag, er indarbejdet. De mest markante ændringer i planen er, at den vejadgang, der i den første plan var lige overfor Fridavejs udmunding i Fjeldholmvej, er fjernet, og at der anlægges en cykelsti indenfor planområdet fra Langholmvej til Fridavej. Desuden tilgodeses fredede dyrearter ved en forbedring af områdets vådområder og ved anlæggelse af en ny sø. Endelig udlægges nogle arkæologiske interesseområder som grømme områder. Se hele lokalplanforslaget HER.

Lagt på siden 15. juli 2010


Er Kwik Spar i Gjerrild for dyr at handle i ?

Den lille Kwik-Spar købmand i Gjerrild har svæert ved at få økonomien til at hænge sammen. I Gjerrild borgergerforenings "Bøgebladet" har Frank Buch Hansen gjort sig nogle tanker om forretningens muligheder for at overleve.

Her er et fyldigt uddrag af artiklen:

"Som opfølgning på generalforsamlingens ønske om støtte til Kwik Spar, har vi lavet en meget uvidenskabelig prisundersøgelse på godt 25 dagligvarer, som de fleste bruger. Der er taget udgangspunkt i de billigste alternativer. Altså Gul Pris i Kwik Spar og tilsvarende i de øvrige butikker.

Baggrunden er den triste, at Lotte stort set ingen løn får. (kr. 80.000,-/år) Og for at gøre en lang lidelseshistorie kort, skal vi i fællesskab have hævet omsætningen med ca. kr. 1,2 mill. pr. år. Så får Lotte en indkomst vi - til nød - kan være bekendt.

Jeg har optalt hustandene iflg. vejviseren og når - igen ganske uvidenskabeligt - til omkring 275. Kr. 1,2 mill. / 275 hustande = kr. 4363,64 pr. år Altså: Vi skal ganske enkelt handle for kr. 4363,64 / 52 uger = kr. 84,- mere pr. uge i Kwik Spar - så har GJERRILD’s LOKALE KØBMAND en mulighed for, fortsat at eksistere - og en chance for videreførelse, når det engang bliver aktuelt.

Og det handler jo ikke om at bruge kr. 84,- mere om ugen. Blot bruge dem i Kwik Spar, i stedet for der hvor vi ellers handler! Det burde kunne lade sig gøre. Men, men, men….. Kwik Spar er jo så dyr! Ja, det troede jeg måske også. Men efter en rundtur i de nævnte butikker, er sagen jo ganske klar. De almindelige dagligvarer
er IKKE så dyre i Kwik Spar.

Så øvelsen for os Gjerrild-borgere går ud på, at huske at handle hos Lotte. Også selvom det betyder, at indkøbsturen måske må deles og det måske tager et par minutter af vores kostbare tid! I stedet for alle mulige støtteordninger, skal vi sørge for, at der er et reelt grundlag, for at drive Kwik Spar.

Til gengæld bevarer vi vores ENESTE lokale butik, hvor vi mødes med hinanden og slår en sludder af med gode venner vi ellers ikke ser hver dag.Byen bevarer ligeledes et aktiv, der er til gavn for prisen på vores boliger og sikrer tilflytning frem for fraflytning. I sidste ende til gavn for skolerne, børnehaven osv, hvilket igen betyder lokale arbejdspladser. Også for de, der arbejder hos Lotte. Og ikke mindst: Vi skal ikke i bilen, når der er noget vi har glemt! Det der er kvikt sparet i Grenå, bliver dyrt uden lokal butik!"

Der opstilles i bladet desuden en oversigt over prisforskellen på en række varer købt hos købmanden og hos store supermarkeder. Du kan finde sammenligningen i borgerforeningens hjemmeside, hvor "Bøgebladet" ligger som pdf-fil. Du finder artiklen og prisoversigten på side 16/17. Klik HER

Lagt på siden 8. juni 2010


Blå Flag


Grundlovsdag blev det blå flag hejst ved tre strande i Norddjurs: Lystrup Strand, Bønnerup Strand og Katholm Strand.

Norddjurs Kommune får i år Blå Flag ved St. Sjørup strand, Lystrup strand, Rygårde strand, Bønnerup strand, Gjerrild Nordstrand, Grenaa strand, Katholm strand ved Grenaa og Anholt.
Desuden er der givet ”Blå Flag” til lystbådehavnene i Udbyhøj syd, Bønnerup og Grenaa. Fjellerup Strand får ikke Blå Flag i år på grund af problemer med analyserne fra 2009. Sidste år var det Gjerrild Nordstrand der ikke fik Blå Flag, men det er heldigvis tilbage i år. det er ikke oplyst hvornår flaget rent fysisk hejses over nordstranden.

Med Blå Flag har kommunen samtidig forpligtet sig til at være med til at værne om hav- og kystmiljøet og til at
gøre en særlig indsats for at højne strandenes og havnenes standard. En af forudsætningerne for at få Blå Flag er, at mindst en af kommunens
strande har handicapfaciliteter i form af handicaptoilet og handicapvenlig adgang til stranden. I Norddjurs har tre strande handicapvenlig adgang, nemlig ved Rygaard strand, Gjerrild nordstrand og Grenaa strand.

En anden forudsætning er, at kommunen skal informere om kystens og strandens miljø og lave mindst fem arrangementer i løbet af sommere som et tilbud til alle interesserede.

Sommernes arrangementer

8. juni ”Smag Kattegat” – Kattegatmad er sund mad – Kurt Kok laver stjerneskud, som smager og dufter af hav - det er kl. 18 ved Grenaa Strand.

22. juni kl. 19.00 kan man prøve at sejle i havkajak ved Rygård Strand

29. juni kl. 16.00 er der mulighed for at prøve molefiskeri ved havnen i Grenaa

30. juni og 7. juli kl. 16.00 er der mulighed for at lære at sejle havkajak ved Gjerrild Nordstrand og Bønnerup.

Læs også om arrangementerne i folderen Naturture på Djursland
Læs mere HER

Lagt på siden 5. juni 2010


Sankt Hans-bål ved tennisbanen

Gjerrild Borgerforening inviterer sammen med husmodergoreningen og jagtforeningen til Sankt Hans-bål på bålpladsen ved tennisbanen 23. juni kl. 19.00. Der sælges øl, vand, is og mad på pladsen.

Lagt på siden 1. maj 2010


GNG-Nyt udkommer IKKE i 2010

Redaktionen bag GNG-Nyt har med beklagelse måttet konstatere, at det på grund af tidspres ikke er muligt at udsende GNG-Nyt i 2010. De oplysninger, der normalt bringes i bladet vil i stedet blive bragt på hjemmesiden og blive sendt via mail til de, der har meldt sig til foreningens Facebook-bruppe - se den HER

Foreningens Facebook-gruppe vil i stigende omfang blive brugt til at fortælle nyheder fra nordstranden og til at gøre opmærksom på opdateringer af hjemmesiden - derfor opfordres medlemmer af grundejerforeningen til at benytte sig af gruppen.

Lagt på siden 9. marts 2010


Loppemarked i Glesborg

Nørre Djurs Håndboldklub holder loppemarked hos DLG i Glesborg lørdag 5. og søndag 6. jinu - begge dage kl. 10-15. Har man ting og sager til markedet kan der aftales afhentning med Poul Bønnerup på tlf. 8638 7329 eller Villy Sørensen på tlf. 8638 7280. (Der samles fortrinsvis lørdage)

Lagt på siden 6. april 2010


Lilholt på Meilgaard - igen igen igen

Lars Lilholt Band kommer igen i år til Djursland på bandets sommertourne. Der spilles op på Meilgaard Slot fredag 23. juni. Se mere HER

Lagt på siden 6. april 2010


Indsamling af grene i efteråret 2010 starter mandag 25. oktober

Der vil - alt efter mængden af grene - gå nogle dage før alt er samlet. Medlemmer af GNG kan hente gratis flis når flisningen er igang. Senest en uge før indsamlingen skal flisen bestilles hos formanden pr. mail eller telefon.

lagt på siden 15. marts 2010


Sommerfest i Gjerrild 24.-27. juni

Gjerrild-Bønnerup IF afvikler i år den årlige sommerfest - med musik, kræmmermarked, sport og forskellig underholdning - i dagene torsdag 24 til søndag 27. juni. Den musikalske underholdning varetages af bl.a. Peter Viskinde, der med sit band står på scenen lørdag kl. 16-18, mens Sko/Torp med band spiller op i tidsrummet Kl. 19-21.30. Søndag kl. 15-17 leveres musikken af countrysangeren Tamra Rosanes og hendes band. Der er gratis adgang til festpladsen og til koncerterne. (Besøg sommerfestens hjemmeside - klik HER)

Lagt på siden 11. marts 2010


Gjerrild Kirke lukket


I begyndelsen af januar påbegyndtes et større restaureringsarbejde af Gjerrild Kirke. Kirken vil være lukket for kirkelige handlinger og tjenester mens arbejdet står på. Det betyder, at alle gudstjenester samt kirkelige handlinger foregår i Hemmed Kirke indtil arbejdet er afsluttet, hvilket forventes at være sidst på året i 2010.

Lagt på siden 10. marts 2010


Strandgudstjeneste

24. maj Kl. 12.00 er der strandgudstjeneste ved det gamle ralleje ved Gjerrild Nordstrand. 2. pinsedag fejres med en gudstjeneste under åben himmel. Efter gudstjenesten spises den vores medbragte mad. Medbring selv tæppe eller stol. I tilfælde af regnvejr flyttes gudstjenesten til Hemmed Kirke. Alle er velkomne! (besøg sognest hjemmeside - klik HER)

Lagt på siden 11. marts 2010


Politiet opfordrer til at melde
mistænkelige aktiviteter i sommerhusområder

Ubeboede sommerhuse er en stor fristelse for tyve. Adskillige gange har politiet i de seneste uger pågrebet tyve, der har huseret i sommerhusområder - senest fem litauere, der blev arresteret for tyvetogter i Østjylland. De har tilsyneladende været på tyveturne i en længere periode, og det får politiet til- endnu engang - bede folk om at fortælle, hvis de ser mistænkelig aktivitet i sommerhusområder.
af Anette Bonde
Vicepolitikommissær Helle Edelbo, Østjyllands Politi, appellerer til borgerne om at kontakte politiet, hvis man andre steder ser noget mistænkeligt.
-Politiet modtager meget gerne henvendelser, hvis man observerer mistænkeligheder. Det kan være heftig aktivitet, flere forskellige biler, bevægelse på unaturlige tidspunkter af døgnet etc.

Lagt på siden 28. januar 2010


Bedre tv-signaler ved Nordstranden

IT- og Telestyrelsen meddeler, at der er opsat en digital tv-sender i Gjerrild By. Det skulle resultere i betydelig bedre modtageforhold for tv ved Gjerrild Nordstrand, hvor nogle grundejere har været nødt til at rette antennen mod Nordjylland for overhovedet at få et signbal.
Den nye antenne, der sender med 400 watt, der er vandret polariseret er anbragt på en godt 50 meter høj antennemast, den nuværende mobilmast ved sportspladsens sydvestlige hjørne. Der sendes på kanal 44 (det svarer til en sendefrekvens på 658 megahertz). For at få den bedste modtagelse skal antennen rettet næsten stik syd, alt efter hvor i området man bor. Yderligere oplysninger på http://www.dr.dk/OmDR/Modtagelse/20091020090909.htm

Lagt på siden 18. januar 2010Gjerrild Kram-Rock-Jazz havde rekordoverskud

Regnskabet for dette års Kram-Rock-Jazz-fest i Gjerrild er endnu ikke opgjort, men alt tegner til, at der har været rekordomsætning.Så det er med megen optimisme og stort gå-på-mod, man er gået i gang med at forberede festen i 2010. I første omgang er tidspunktet lagt fast - festen afvikles i 2010 i dagene 24. til 27 juni.

lagt på siden 26. august 2009


Bedre tv- og radiosignaler på Norddjursland

DIGITALT TV: Hjælpesender på Gjerrild Nordstrand sættes i kraft inden 1. oktober

Af Henning Kusk, redaktør af www.gjerrild.dk

Norddjursland har - især langs kysten - været lidt af en hvid plet på landkortet, i hvert fald når det drejer sig om at modtage tv-signaler. Og forholdene så ud til at blive værre ved overgangen til digitalt tv, som ikke sendes med samme styrke som det gamle signal, der slukkes 1. oktober.

Høje antennemaster og antenneforstærkere har mange steder løst problemet nogenlunde tilfredsstillende, men mange har været nødt til at rette antennen mod en sender i Nordjylland. Det virker OK for DRs programmer, men har den konsekvens, at man ikke får TV2/Østjyllands programmer men derimod programnmerne fra TV2 Nord.

Alt efter de atmosfæriske forhold har billedkvaliteten med det gamle, analoge signal været meget svingende, men det er kun sjældent kommet til direkte udfald og sort skærm. Det har derimod i perioder været en næsten daglig foreteelse, hvis man modtager det nye digitale signal.

For at få et signal af tilstrækkelig styrke har mange også her været nødt til at rette antennen mod en sender i Nordjylland, men signalet herfra er på grund af afstanden meget påvirkeligt af f.eks. atmosfæriske forhold. I modsætning til det gamle, analoge signal, der ved atmosfæriske forstyrrelser blot bliver dårligere, forsvinder det digitale signal helt, hvilket resultaerer i sort skærm.

Men nu er forbedringen på vej. Broadcast Service Danmark A/S venter at etablere en digital hjælpesender i området - formentlig ved Gjerrild Nordstrand, og denne hjælpesender sættes i kraft inden det gamle, analoge signal slukker 1. oktober. Hjælpesenderen vil forbedre modtagelsen af de digitale tv-signaler for langt flere end de ca. 500 sommerhusejere ved Gjerrild Nordstrand.

Der er også udsigt til en stærkt forbedret dækning på hele Norddjursland med de digale DAB-radiosignaler. Der er tanker om at placere en DAB-sender ved Ørum. Denne sender ventes at blive aktiveret i løbet af næste år.

Se det digitale tv-dækningskortet HER

lagt på siden 27, juni 2009 (redigeret 29. juni)


Indbrud i sommerhuse

Der har omkring jul og nytår været indbrud eller indbrudsforsøg i omkring en halv snes huse ved nordstranden - alle huse med med adresse på A-veje. I det omfang bestyrelsen bliver bekendt med indbrud eller indbrudsforsøg vil den (de) pågældende husejer(e) blive kontaktet snarest. Takket være snarådig indsats fra flere grundejere blev politiet alarmeret var hurtigt på stedet. Vi har tidligere fået oplyst, at gerningsmændene var pågrebet, men den oplysning viser sig ikke at holde stik. Efterforskjningen pågår stadig. Et af bestyrelsens medlemmer prøvede at melde et indbrud i et af strandens huse, men politiet afviste at modtage anmeldelsen, da bestyrelsesmedlemmet ikke var husets ejer. GNG vil henvende sig til politiet i Grenå og udbede sig en nærmere forklaring.
Det giver anledning til at minde om, at det er en god ide at fjerne alt af værdi, når man ikke opholder sig i sit hus og iøvrigt holde lidt øje med, hvad der sker i området. Specielt biler (især varebiler uden firmanavn) der holder lidt pudsigt parkeret eller folk, der viser påfaldende interesse for tomme huse. Et noteret bilnummer eller et mobilltelefonfoto kan i mange tilfælde være politiet til stor hjælp.

Lagt på siden 12. januar 2009 - ændret 31. januar 2009


Afslag på ansøgning om internet-mast

Norddjurs Kommune har - efter næsten fem måneders sagsbehandling - afslået en ansøgning fra GNG om tillaldelse til at opsdtille en gittermast til brug for trådløst internet. Afslaget begrundes primært med mastens højde, men der henvises også til bestemmelserne vedrørende etablering af tekniske anlæg i kystnærhedszonen.
Sammen med Norddjursnet, der i givet fald skal stå for den tekniske side af etableringen vil GNG søge forhandling med kommunen om hvilke krav, der skal opfylde,s før en tilladelse kan gives.

Lagt på siden 9. december 2008)

(til forsiden)

Camping-
pladsens hjemmeside
og aktivitetskalender
klik HER

 

 

Vil du
annoncere
på hjemmesiden?

Ring til redaktøren
2927 1968