Bestyrelsen arbejder

På denne side finder du bl.a. dagsordeneer, referater, forslag og andre relevante dokumenter, der indgår i bestyrelsens arbejde. Skulle du savne yderligere oplysninger er du velkommen til at henvende dig til et af bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsens adresser og telefonnumre finder du HER

Foreningens vedtægter findes i bunden af siden.


Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet
Søndag den 10.marts 2019 kl. 15.30 hos Käthe Fogh.


Afbud: Henning Kusk.
DAGSORDENS PUNKTER
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 14. oktober 2018.
Godkendt.
2. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden
• Svar på affaldsspande og hastigheder på erhvervsbiler.

Svaret fra Reno Djurs vedrørende affaldsspande er lagt på hjemmesiden.

• Svar på bumps-ansøgningen fra kommunen.
Tages op under pkt. 4. idet kommunen meddeler, at politiet ikke det er en god idé at lave en så stor 30
km/t zone. de er heller ikke begejstrede for kampestenene i de nuværende chikaner.
• Borgerforenings bænkopstilling

Gjerrild Borgerforening har opstillet bænken tæt på stranden. Grundejerforeningen har
sendt tak til borgerforeningen.

• Bo Tryg forsikring henvendelse.

Materialet taget til efterretning. Der foretages ikke videre.

• Netværk for grundejerforeninger

Materialet taget til efterretning. GNG indgår ikke i det beskrevne netværk.

3. Veje og Stier v/Poul og Henning Q
Prisen for vedligeholdelse af vejene bliver den samme i 2019 som i 2018.
• Opfølgning og beslutninger omkring vejbump og -chikaner.

Ansøgningen ligger fortsat ved kommunen, idet politiet har en række bemærkninger til den.
Formanden indkalder Norddjurs Kommune og gerne politiet til drøftelse af, hvorledes der kan
etableres lovlige chikaner, der alene har til formål at sænke hastigheden.

• Klage over, at vejrabatten indskrænkes på Annavej.

Annavej er en 8-meters vej, og det er den fortsat. Det kan eventuelt se ud, som om den er
smallere, når der lige er skrabet af i forbindelse med vedligeholdelse af vejen.

4. Hjemmeside, IT og masteprojekt
Intet nyt om masteprojektet.
• Ny Hjemmeside

Käthe Fogh kontakter Viden Djurs for at høre, om Videns Djurs som et undervisnings-projekt
kan komme med forslag til ændringer og eventuelt oplæg til ny hjemmeside.

5. Økonomi
• Årsregnskab 2018 v/ Kirsten Bertelsen

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet, som videresendes revisorerne til godkendelse.

6. Generalforsamling torsdag den 30. maj
• UDKAST til dagsorden og afvikling blev godkendt.
• kontingentstørrelsen fastholdes på kr. 600 incl. grenafhentning.
• Ændringer af foreningens vedtægter.

Godkendt, men punktet vedrørende indkaldelsesformen justeres.

• Markering af 50års jubilæet i f m generalforsamlingen.

Käthe Fogh kontakter Danhostel for at forhøre om muligheder for at servere forfriskning,
frugt og snaks.

• På valg er:
Preben Larsen - villig til genvalg
Henning Kusk - ønsker ikke genvalg.
Poul Kristensen - villigt til genvalg
Bestyrelsen indstiller Käthe Fogh som ny bestyrelsesmedlem
Suppleant:
Judi Jørgensen. Ny suppleant skal vælges.

7. Andre punkter
• Status på indhentning af mail-adresser.
Der mangler mange, hvorfor det nævnes på generalforsamlingen og anføres ved udsendelse af dette års
opkrævning til grundejerforeningen.

8. Eventuelt og næste møde
Henning Qvist oplyste, at de p g a Bente ´s svækket fysik har besluttet at sælge deres sommerhus på
Birtevej 17. Han fortsætter i bestyrelsen indtil et salg er gennemført.
Henning Kusk har tilsvarende oplyst, at de sætter deres hus til salg.
Næste møde er den 30.05.2019 kl. 9.30.

referent Kirsten Højgaard


 

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. oktober 2018
hos Judi Jørgensen, Annavej 8,


1. Godkendels
e af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 22. juli 2018.
Godkendt.

2. Post og meddelelser.
Formanden har sendt en forespørgsel til formanden for vandværket med hensyn til et fælles
arrangement. Der afventes svar.
Borgerforeningen i Gjerrild vil opsætte en bænk ved Nordstranden. Vi ønsker denne opsat
ved bådpladsen mod vest, hvilket meddeles borgerforeningen.

3. Veje og stier.
Vejene er nyistandsat.
Norddjurs Kommune har ikke udbedret hullet ved udkørslen fra Annavej. Formanden skriver
endnu engang til kommunen vedrørende problemet.
Der er store huller på strækningen Birtevej til bådpladsen.
Der er ansøgt om tilladelse til at opsætte tre chikaner på Annavej. Der afventes svar.

4. Eventuelle vedtægtsændringer.
Der er alene behov for mindre redaktionelle ændringer. Ordvalget ”afgår” i forbindelse med valg af kasserer og formand afløses af vælges.
§ 15 : de 20% fastholdes i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling.
§ 21 : Det foreslås, at skal grundejerforeningen opløses skal dette ske ”på såvel en ordinær - som en ekstraordinær generalforsamling”. Ændringsforslaget forelægges på generalforsamlingen.

5. Projekt idrætsfaciliteter.
Grundejerforeningen kan jfr. Vedtægterne ikke indgå aktivt i et sådant projekt.
Men vi ønsker at tilkendegive vores støtte til, at der er initiativer til nye tiltag.

6. Medlemsmails.
Webmaster sender meddelelswe til grundejerne inden maillisten lukkes (er sket)
Der lægges besked i de fysiske postkasser.

7. Økonomi.
En grundejer mangler at betale kontingent for 2018.
Den aktuelle kassebeholdning er kr. 235.000,-

8. Internettet.
Intet nyt.

9. Kommende møder.
12.01.2019 kl. 18.00. Der udsendes separat indkaldelse.(BEMÆRK NY DATO)

24.03.2019 kl. 10.00 hos Kathe Fogh. Dagsorden og adresse udsendes primo 2019.

Kirsten Højgaard
referent

lagt på siden 13. nov. 2018
Rettet 14. nov 2018


Referat af bestyrelsesmødet den 22.juli 2018.


1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 24. marts 2018.
Godkendt.

2. Generalforsamlingen den 10.maj 2018. Evaluering og opfølgning.
Opfølgnin: Problemet med madudbringning til pensionister på Bertavej er bragt i orden.
Træer på den ubebyggede grund er blevet beskåret så den store madudbringningsbil kan komme forbi.
Formanden skriver til postvæsenet, Reno Djurs og Norddjurs Kommune vedrørende hastigheden i forbindelse med kørsel i sommerhusområdet.
På generalforsamlingen ønskede en grundejer at kende tidshorisonten for prøveperioden med de påtænkte chikaner på Annavej. Bestyrelsen finder, at en realistisk prøveperiode er af et års varighed.
N.B. En del grundejere har ytret overraskelse over, at Annavej er blevet behandlet med Dustex. Det forholder sig imidlertid således, at chikanerne og deres placering skal godkendes. Der er derfor behov for vedligeholdelse af Annavej frem til der eventuelt gives tilladelse til de ønskede vejbump. Der er derfor nu en ansøgning under udarbejdelse med angivelse af forslag til placering.

3
. Konstituering og fordeling af opgaver.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer bibeholder de tidligere tildelte opgaver.
Bestyrelsen beslutter medlemskab af Gjerrild og omegns Borgerforening med henblik på fortsat
samarbejde om tiltag i lokalområdet. Af samme årsag udpeger bestyrelsen Kirsten Højgaard (bosat i området) til kontaktperson for
lokale foreninger.

4
. Indkommen post og meddelelser.
Intet at bemærke.
Det undersøges, hvem der har vedligeholdelsespligten af stien langs åen.

5. status på vejene.
Vejene er i fin stand.
Den tidligere omtalte ansøgning om vejbump omfatter etablering af 6 vejbump.

6. Internettet.
I henhold til tidligere orientering, kan grundejere, der kan se modtageren på det røde murstenshus
på Stavnsborgvej, modtage internet fra Primanet som udbyder.
Formanden holder sig stadig orienteret omkring mast, TDC og internettet.

7. Firmaet lukker vores mailliste til hjemmesiden.
Vi har netop betalt for perioden 18.06.18 til 18.06.19. Kusk tager kontakt til firmaet, idet de er forpligtet frem til ovennævnte dato.
Firmaet har ved henvendelsen meddelt, at maillisten lukkes, og at GNG refunderes den manglende periode.
Kusk indkalder allerede nu til generalforsamlingen 2019 via maillisten. Forsamlingen 2019: 30. maj 2019

8. Økonomi.
Kassebeholdningen er lige nu kr. 266.000,-
Fem grundejere har endnu ikke betalt kontingent. Der er sendt rykkere, og herefter forsøges personlig kontakt.

9. Projekt vedtægtsændringer.
Udsættes til næste møde.

10. Eventuelt og fastsættelse af møde.
Grundejerforeningen har jubilæum i 2019. Formanden tager kontakt til formanden for vandværket,
N.F. Pedersen for at sondere, om der er interesse for markering af jubilæet.

Næste møde: 14. oktober 2018 kl. 10 på Annavej 8.

referent Kirsten Højgaard
lagt på siden 4. august 2018


Referat af Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings ordinære generalforsamling
10.maj 2018 på "Djursvold".

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (kan ses på www.gjerrild.dk under
rubrikken "Bestyrelsen arbejder") samt forslag til budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
Udgår, da der ikke er kommet forslag.
6. Valg
Valg af revisor.
Kirsten Bertelsen er villig til genvalg.
A: Bestyrelsesmedlemmer på valg: Alle er villig til genvalg
Henning Qvist
Kirsten Højgaard
B: Suppleanter på valg:
Käthe Fogh: villig til genvalg
C: Revisorer på valg
Erik Svendsen, villig til genvalg
D: Revisorsuppleant på valg (vælges hvert år): villig til genvalg
Laila Rolighed
7. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent.
Generalforsamlingen valgte Finn Pedersen til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen jfr. vedtægterne var indkaldt korrekt, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig.

Ad.2. Bestyrelsens beretning

Formand, Preben Larsen:
Velkommen til den årlige generalforsamling i grundejerforeningen. Bestyrelsen ser frem til et godt og konstruktivt møde.
I lighed med sidste år, vil de enkelte bestyrelsesmedlemmer redegøre for arbejdet indenfor hver af deres arbejdsområde. Det vil sige, at efter min indledning og del som formand vil følgende emner blive behandlet som en del af beretningen: Veje og stier: Poul
Kristensen og Henning Qvist, hjemmeside og presse: Henning Kusk, IT, mobiltelefoni, bredbånd og afslutning på beretningen: Preben Larsen

Bestyrelsen har til dato holdt 4 bestyrelsesmøder. Herudover har der været holdt møde med Norddjurs kommunes vejafdeling om rådgivning.

I forbindelse med mit formandsjob har jeg kikket tilbage i foreningens historik siden den blev startet 29. juni 1969. Ja - vi har faktisk 50 års jubilæum i 2019. Emnerne på bestyrelsesmøder og generalforsamling har altovervejende været vejenes tilstand, beskæring langs vejene, bilers hastigheder og støv fra vejene. Med henblik på at dæmpe de to sidste ting på Annavej, Stavnsborgvej og Betinavej foranstaltede foreningen i 1993-1995 opsætning af chikaner langs udvalgte veje. I dag må vi erkende, at ulemperne ikke er blevet mindre - snarest tværtimod.

Mødet med kommunens folk (1 vejingeniør og 1 landinspektør) drejede sig derfor om rådgivning og hjælp til gentænkning af vore foranstaltninger og om der rent ud sagt fandtes "nye veje" at gå.
Vejfolkene kunne oplyse at kommunen ikke kan gå konkret ind i problematikken, men kun pege på muligheder, at stenchikanerne, som vi har opsat, faktisk er ulovlige i dag. De skal afmærkes bedre og i visse tilfælde omplaceres. Desuden oplystes det, at kommunen ikke anbefaler Dustex som støvdæmpende middel, idet produktet dels er dyrt (GNG betaler ca. kr. 16.000 pr, gang) og har kortvarigt virkning.

Kommunen anbefaler Bønnerup Strands nye foranstaltning, som er en godkendt opstilling af specielle pullerter til grusveje, leveret af TDJ-pullerter. Kommunens folk anbefaler således, at vi bruger Bønnerup modellen. Jeg har været i kontakt med Bønnerup Strands vejformand, som oplyser, at de er godt tilfredse med pullerterne, selvom prisen pr. stk. var kr. 8500. I bestyrelsen har vi besluttet at anskaffe og opstille 3- 4 pullerter på Annavej. Virker de, så vil Stavnsborgvej og Betinavej følge efter, men her skal vi have henholdsvis kommunen og Skov- og Naturstyrelsen med i finansieringen.

Ud over dette emne har vi snakket med kommunen om oversigts- og udkørselsforholdene ved Annavej/Langsholmvej.

Kontakt og samtaler med Søren Stilling fra Hedeselskabet om grenafhentning i oktober.
Hedeselskabet har meddelt en forhøjelse af prisen for grenafhentning. Prisen stiger 10 kr. til kr. 240 pr. grundejer. Han henstiller, at grundejerne leverer en bedre kvalitet, idet de senere år er konstateret en stor stigning i bladaffald og dermed er kvaliteten blevet noget ringere til kraftvarmeværkerne. Endvidere indskærper han, at det drejer sig om grenaffald og IKKE andet træ som f.eks. paller og brædder.

Gjerrild og Omegns Borgerforeningen, Jens Peter Stehr-Nielsen.
Igen i år har GNG haft et godt samspil med Gjerrild og Omegns borgerforening om strandrensning, som både er et godt arbejdsmæssigt projekt, men også et godt socialt projekt, hvor man møder andre grundejere og byens befolkning. Som tak har GNG´s bestyrelse besluttet at påskønne borgerforeningens initiativ med strandrensningen ved at overrække foreningen et aktivitetstilskud på kr. 1000. Beløbet blev overrakt efter strandrensningen i teltet på campingpladsen, som vi i øvrigt også har et godt samarbejde med. Jeg har aftalt med formanden for borgerforeningen, Jens Peter Stehr-Nielsen, at vi skal have et tættere samarbejde f.eks. om Sct. Hans og andre aktiviteter. Hele dagen 19. maj holder Gjerrild "Åben By", som jeg kan anbefale man deltager i. Se mere herom på http://www.gjerrild.net/ hvor der også er en liste over mange andre spændende aktiviteter til glæde for sommerhusfolket.

Gjerrild-Bønnerup Idrætsforening (GBIF), Henrik Bennetzen
GBIF er i gang med en række udviklingsprojekter langs kysten herunder også nordstranden, hvor man meget gerne vil have etableret en legeplads for børn finansieret via fondsstøtte. Der arbejde endvidere med motions-elementer langs kysten tilsvarende primært finansieret via fonde.

Jeg vil slutte denne og min del af beretningen af med at oplyse, at som nogle sikkert ved, skal alle foreninger m.v. tage stilling til, hvordan man vil beskytte personoplysninger, som foreningen ligger inde med. Persondata-Forordningen træder i kraft den 25. maj 2018, og bestyrelsen har allerede lavet et dokument, som beskriver hvordan vi takler dette område, og det vil blive lagt på vores hjemmeside.

Beretning for Veje og stier ved Poul Kristensen og Henning Qvist:
Kontrakt med Entreprenør Carsten Gregersen fortsætter i 2018 med en lille prisstigning på kr. 3.200, samlet pris på vejvedligeholdelse bliver kr. 69.200. Efter et særdeles vådt 2017 og starten af 2018 er vejene nu i en rimelig god stand. Vi har fået lavet en faskine på Benediktevej, samt lagt sten og efterfølgende grus på Abelonevej, Alicevej og Almavej. Henning har igen fordelt de resterende af vores skilte med opfordring til at køre max. 20 km/t , samt påbegyndt at male en hvid ring på stenchikanerne.

Vi har i bestyrelsen besluttet et forsøg med en anden form for hastighedsdæmpende foranstaltning, som består af 6 stk. vejbump, som i første omgang etableres på Annavej.
Pris på vejbump 6 stk. kr. 21.790, nedlægning i vej kr. 19.800 I alt kr. 41.790

Bevoksning:
der er mange steder, at bevoksningen rager al for langt ud på vejen, hvilket kan være til stor gene for såvel gående, cyklende og biler. Igen i år vil vi via en skriftlig henstilling bede de berørte grundejere at beskære og fjerne generende bevoksning.

En afsluttende opfordring: Sænk hastigheden


IT, mobiltelefoni og bredbånd ved Preben larsen.

Status pr. 10. maj 2018:
TDC har indfriet sit tilsagn om en forbedret kobbernetløsning, som har betydet væsentlig højere hastighed på internettet via kobbernettet, WIFI kan etableres i sommerhuset. TDC/YouSee nu kan tilbyde TV-pakker med forbedret billedkvalitet. Dette løser dog fortsat ikke mobiltelefoni-problemerne. Jeg har for to uger siden rettet henvendelse til TDC/YouSee om mulighed for forlængelse af den nedgravede fiberledning fra den grå kasse på Langholmvej til DCU- campingpladsen med henblik på at løse campingpladsen store problemer, men har ingen tilbagemelding fået endnu.

Teracom har indfriet sit tilsagn om opstilling af en mast, men den vigtigste del: De nødvendige antenner på masten, mangler fortsat. Jeg har været i kontakt med DCU og IT-afdelingen på kommunen, men der synes ikke at være nogen positiv bevægelse i problematikken.

FIBIA. Virksomheden FIBIA kom med et fibernet-tilbud i vinteren 2017/18. Jeg har gentagne gange været i positiv dialog med Fibia´s Nicolaj Pedersen, men hans mål-tal for Gjerrild Nordstrand på minimum 200 tilmeldte måtte jeg meddele ham var for stort, og specielt når tilsagnene skulle indleveres i en vintertid. Jeg foreslog, at Fibia betragtede Gjerrild By og Nordstranden som én enhed. Men det forslag var Fibia ikke med på, og fibernetprojektet måtte opgives ved Nordstranden, da GNG kun nåede ca. 80 tilmeldte. Man kan efterfølgende undre sig over, at Fibia´s måltal for Gjerrild by kun var 80 tilmeldte, og her er man i gang med nedlæggelse af fibernet. Man kan også undre sig over hele måden Fibia´s projekt blev kørt på f.eks. kommunens valg af dette firma frem for andre udbydere samt anvendelse af E-postsystemet. Det er en lang "lapsus-historie" efter min mening, som man kan læse mere om på GNG´s hjemmeside.

Primanet. Det lokale foreningsbaseret Primanet arbejder ihærdigt på at tilgodese området med løsninger. De har allerede fået godkendt og igangsat en mast på Gjerrild Fyrtårn. Og senest er Primanet kommet endnu tættere på, idet de har etableret en sender på Stavnsborgvej, hvorfra man kan levere op til 50 Mbit internet. Mere information herom kan fås af Primanet på tlf. 70200605.

Der har hersket usikkerhed om, hvorvidt det er skatteyderkroner, der har bekostet den tomme mast.Det er en udgift, der alene bæres af Teracom, altså den svenske stat.

Tak til bestyrelsen og samarbejdspartnere men også til grundejerne for gode og konstruktive input og forslag.


Kommentarer til beretningen:

Carsten Betinavej 12: Hvor længe skal prøveperioden på Annavej være?
Opfordring til at grundejerforeningen tager kontakt til postvæsen, madudbringning og renovationen med henblik på at anmode om, at hastigheden nedsættes,

Jørgen Juul Jensen: At grundejerforeningen løbende lægger oplysninger ud på hjemmesiden

Agnetevej 1-3. Der mangler et 20 Km- skilt på Agnetevej.
Desværre har grundejerforeningen mistet mange af skiltene, men der kigges på sagen.

Ellen, Betinavej: Dustex hjælper

Knud Andersen: Når grundejerforeningen skal have kontakt til renovationen, ønskes det, at der gøres opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt, at skraldespandene efter tømning lægges ned, da det signalerer, at ejeren ikke er til stede.

Anne Mette, Ellavej: Kan der forbydes kørsel med tunge køretøjer?
Dette kan ikke lade sig gøre, da f.eks. byggemateriel skal kunne leveres.

3. Regnskab.
Regnskab 2017 og budget 2018 godkendes.

4. Kontingent.
Bestyrelsen forslår uændret kontingent. Generalforsamlingen tilslutter sig dette.

5.Indkomne forslag: Udgår.

6.Valg:
Valg af kasserer:

Kirsten Bertelsen genvalgt.

Henning Qvist og Kirsten Højgaard genvalgt

Valg af suppleant:
Kâthe Fogh genvalgt

Valg af revisor: Erik Svendsen genvalgt.

Valg af revisorsuppleant: Laila Rolighed genvalgt

7.Eventuelt/orientering:

Niels, Dyvekevej orienterer om, at kajakklubben har fået tilladelse til at lave en sti over klitten, således at kajakkerne kan trækkes frem til vandkanten.

Referent.
Kirsten Højgaard/

lagt på siden 12. juni 2018


Referat af bestyrelsesmøde 24 /3 kl. 10.00 2018
hos Kirsten Bertelsen, Adelevej 33

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 22. oktober 2017
Godkendt
.
2. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden
GNG er af Gjerrild By inviteret til at deltage i arrangementet “ Åben By”.

3. Veje og Stier
3a. Status ved Poul
Den meget nedbør har skabt store skader på vejene. Det har været nødvendigt at
udbedre disse på Betinavej og Adelevej. Den nederste del af Alicevej klares snarest muligt.

3b.Opfølgning og beslutninger re. vejchikaner og vejskilt på Birtevej efter mødet med
NordDjurs Kommunes vejafdeling den 22. februar.
Der er søgt råd om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Annavej, Stavnsholmsvej og
Betinavej. Økonomien undersøges nærmere med henblik på at starte et forsøgsprojekt op med 3-4
bump på Annavej samt en effektivisering/omplacering af chikanerne opsat midt i 90´erne.
Bestyrelsens fremlægger et forslag herom på generalforsamlingen den 10.maj.Kommune og politi
skal godkende en evt. opsætning af bump. Der kan være tale om at Dustex-behandlingerne (ca. kr.
16.000 pr. gang) reduceres helt eller delvist.
Der er fundet en løsning på vejskilt-problemet på Birtevej: Skiltet bliver stående på Anette Weisz
Knudsen grund og grundejerforeningen bekoster opsætning af pullerter omkring den nedsatte
Skelpæl. Kommunens vejafdeling undersøger udbedring af hullet ved Annavejs udkørsel til
Langholmvej. Endvidere vil afdelingen pålægge ejeren af det lille egetræ i rabatten på Birtevej at få
træet fjernet.

4. Masteprojektet og IT

Fibia´s fibertilbud har fået for få tilmeldinger og droppes. Kommunens IT-afdeling er opmærksom på
Masteproblemet og at finde løsningsmuligheder. TDC´s bredbånds – og TV. tilbud fungerer fortsat.

5. Økonomi

1. Der er nu oparbejdet en fornuftig kassebeholdning.
2. Der tages i budget 2018 højde for de under 3b nævnte planer om bump samt chikane-
ændringer.
3. Der udarbejdes et forslag til, hvorledes GNG iagttager den kommende Persondatalov.

6. Generalforsamling torsdag den 10. maj
Det udsendte oplæg til dagsorden og afvikling blev godkendt.
Formanden tager kontakt til Finn Pedersen ang. dirigent-hvervet.

7. Evt. beslutning vedr. ændringer af foreningens vedtægter
Udsættes

8. Andre punkter
Initiativgruppen ved Henrik K. Bennetzen har fremsendt forslag til initiativer ved Gjerrild Nordstrand,
som tænkes finansieret via fondsmidler.

9. Eventuelt og næste møde:

Bestyrelsen mødes umiddelbart inden generalforsamlingen. Formanden indkalder hertil.

lagt på siden 11. april 2018


2017-regnskabet finder du HER


Referat af generalforsamlingen i Gjerrild Nordstrands Grundejerforening
torsdag 25. maj 2017 på Vandrerhjemmet Djursvold, Gjerrild.

GNG havde overordentlig god tilslutning til generalforsamlingen i 2017 idet op mod 80 deltog i mødet på Vandrerhjenmnet Djursvold. Forsamlingen valgte Finn Pedersen til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
Han gav derefter ordet til formand Kirsten Højgaard, der bød velkommen og sagde: I lighed med sidste år, vil de enkelte bestyrelsesmedlemmer redegøre for arbejdet indenfor hver deres felt. Jeg vil indledningsvis redegøre for det mere generelle bl.a. baseret på henvendelser fra grundejere. Preben Larsen vil fortsætte beretningen om mastesagen, mens Poul Kristensen og Henning Quist vil fortælle om arbejdet omkring veje og stier. Endelig er Henning Kusk, som er foreningens webmaster, til stede, og han kan besvare spørgsmål hjemmeside og web-mail.
Sidste år havde jeg særligt focus på den hastighed, der køres med i sommerhusområdet. Det kunne jeg såmænd også, og med samme aktualitet have fremhævet i år. Men i år vil jeg gerne slå et slag for redningsvejene. Vi har, som tidligere skrevet på hjemmesiden, fået opsat skilte, så vi ikke behøver at komme af sted som Svinkløv Badehotel, hvor anmelderen ikke kendte den nøjagtige adresse. Er der behov for assistance, skal man blot som anført på skiltet ringe 112 og angive F181 hvis redningskøretøjet skal til vestsiden ( Bønnerup-siden), F 184 hvis det er tæt på Fjeldholmlejren og F 187 ved Bådplads ØST ( mod klinten).
Nu vil I måske med rette sige : Jamen det er ikke os, der med parkerede biler blokerer redningsvejende. Men da tænker jeg, at vi på en god måde kan vise vores gæster til rette, så redningsvejene er frie. Har man en gang haft behov for hurtig assistance forstår man vigtigheden af fremkommelighed. Husk også hjertestarteren ved campingpladsen.
Jeg har haft en henvendelse vedrørende grenafhentning i foråret. Det er flere år siden at vi droppede forårsafhentningen, idet den fandt sted netop i fuglenes yngleperiode, og at vi derved ville ødelægge reder/yngel Sådan som aftalen er nu, er der altid afhentning lige omkring uge 43 .
Og så en klage over, at der blev slået græs kl. 19.45. Mailen er sendt samme aften, så jeg undrer mig over, at man ikke blot gik over og spurgte, om tiden var løbet fra den person, der havde gang i græsslåningen. Vi har en folder (på hjemmesiden under "Nyt fra nordstranden"): "Vis Hensyn", men det er ikke regler, blot
opmærksomhedspunkter, så vi alle kan leve - og slappe af i rolige omgivelser, sluttede formanden sin beretning og videregav ordet til Preben Larsen:
Preben Larsen: Lad os tage et kort tilbageblik og kikke på status ved sidste generalforsamling: Vi har en arbejdsgruppen består af DCUs Peter Toft, Primanets Bent Sørensen og grundejerforeningens Henning Kusk, John A. L. Jørgensen, Erik Svendsen samt undertegnede. Arbejdsgruppen har siden vi startede i 2015 arbejdet med 2 spor: 1. Forstærkning af TDC/YouSee ?s kobbernet - en løsning som blev gennemført i 2016 via et fiberkabel og en forstærket server. Det har betydet væsentlig højere hastighed på internettet via kobbernettet, WIFI kan etableres i sommerhuset, og TDC/YouSee nu tilbyder TV-pakker med forbedret billedkvalitet. Dette løser dog ikke mobiltelefoni-problemerne.
2. Masteløsning i samarbejde med Teracom, som på et stormøde i oktober 2015 tilbød at løse alle vore problemer. Ved sidste generalforsamling har en løsning på mastesiden lignet et "forhindringsløb" med hensyn til mastens placering, tilladelser og lokalisering af udbydere m.v. Hvad er der så sket på masteprojektet siden sidste generalforsamling i 2016?
Som alle kan se, er masten nu kommet op på DCU ?s grund inde blandt træerne bag ved det store samlingstelt. Det var efter arbejdsgruppens, Teracoms og kommunens vurdering absolut den bedste placering, en placering som tager bredt hensyn til såvel naboer som natur. Der indkom således kun én indsigelse mod denne placering. Vejen var dermed banet for, at Teracom kunne iværksætte sin rolle som
udbyder af såvel mobiltelefoni, internet og TV. Det var det udspil Teracoms salgschef, Anders Hansen kom med på stormødet i oktober 2015, at Teracom ville stå som udbyder. Jeg syntes imidlertid ikke, at der ikke var megen aktion på dette område de første måneder af 2017. Så jeg ringede til Anders Hansen, som har været Teracoms nøgleperson på området, og har deltaget i flere møder. Overraskende fik jeg at vide, at han var fratrådt jobbet, hvilket vi ikke var informeret om. Jeg ringede derfor til hans tekniske kollega, Lars Kæraa, som ligeledes har været tilknyttet projektet. Han kunne lige såoverraskende meddele, at han ikke var tilknyttet projektet mere. Jeg skulle kontakte Teracoms Rene Mortensen, som havde overtaget projektet.
Allerede her lyste mine alarmknapper.
Rene Mortensen kunne oplyse, at Teracom, som ejes af den svenske stat, via sit hovedkontor i Stockholm havde forbudt den danske afdeling at være udbyder af IT-produkter. Det ville være konkurrenceforvridende i forhold til Teracoms samarbejdspartnere som f.eks. er TDC, Telia/Telenor og 3G. Rene Thomsen mente imidlertid, at der vil komme en løsning, idet de lå i forhandlinger med diverse udbydere, omend der ville gå
noget uventet længere tid end forventet med at finde disse. Jeg har været i kontakt med Bent Sørensen, Primanet, (sidder i vor arbejdsgruppe) , om at tage kontakt til Rene Mortensen, for at finde en lokal løsning med det Primanet kan tilbyde sommerhuse. Endvidere fik jeg en positive meddelelse om, at TDC havde givet tilsagn om at opstille tekniker-skabe ved masten og dermed meldte sig ind som udbydere. Den 27. april 2017 meddelte firmaet KM-TELEKOM (arbejder for TDC), at
TDC imidlertid trækker sig fra dette tilsagn.
Jeg har ved direkte kontakt til sitemanager Maj-Britt Vilsbøll Juul, KM-telekom fået at vide, at problemstillingen ligger i Teracoms prisniveau. Vi har som grundejerforeningen ikke mulighed for at blande os i prisniveauet blandt udbyderne, men jeg har appelleret til at Teracom finder en startløsning for at komme i gang. Teracom har investeret ca. kr. 500.000 i masten, og har dermed en stor egeninteresse at få investeringen forrentet.
Hele denne "uendelige" mastehistorie fortsætter tilsyneladende, idet forretningsfører Bent Sørensen, Primanet, den 18. maj kunne oplyse, at Primanet ikke har kunnet forhandle sig til en fornuftig leje for at komme på masten, ligesom Teracom har ønsket at styre Primanets teknikerskab ved masten, hvilket Primanet ikke har kunnet acceptere. Primanet arbejder derfor med andre muligheder, som kunne være løsninger for områdets sommerhuse.
Bent Sørensen oplyste endvidere, at Teracoms nye kontakt, Rene Mortensen, som vi også har været i kontakt med, er udskiftet med et svensk klingende navn Kr. A. Anestad. Jeg har informeret Norddjurs kommunes IT- afdeling, Maiken Bjerre Sørensen, om problemet med at masten mangler udbydere. Hun oplyser, at afdelingen er i dialog med udbydere, at det er svært problematisk, men vi er ikke glemt.
Status pr. 25. maj 2017 er altså: TDC har indfriet sit tilsagn om en forbedret kobbernetløsning og Teracom har indfriet sit om opstilling af en mast, men den vigtigste del: Udbydere på masten, mangler. Jeg har tilskrevet Teracoms adm. direktør for at få en mere fyldestgørende redegørelse med henblik på at komme i mål med en løsning, sluttede Preben Larsen.
Poul Kristensen orienterede om vejenes tilstand. Han oplyste, at Kontrakten med entreprenør Karsten Gregersen om vedligeholdelse af områdets veje, fortsætter uforandret i 2017 - Pris kr. 66.000 incl. moms. Bestyrelsen har udarbejdet tilbudsmateriale til brug ved fremtidige indhentelser af tilbud på vejvedligeholdelse.
Der er i efteråret og vinteren, gjort meget for at give og vedligeholde en vejprofil med høj midte (konveks), på de mest trafikerede veje. Det har hjulpet med hensyn til huller i vejen, men giver visse steder en udfordring med vandpytter i vejsiderne. Der er igen i år blevet behandlet med Dustex. Behandlingen bliver gentaget engang hen over sommeren.
Så huske at NEDSÆTTE HASTIGHEDEN !!!!!
Husk beskæring ud til veje og stier: 4 m kørebane, 2,75 m fortorv.
Da kasserer Kirsten Bertelsen ikke deltog i generalforsamlingen blev det reviderede regnskab regnskabet
aflagt af Preben Larsen. Regnskabet blev uden bemærkninger godkendt sammen med budget 2017/2018, og det det samme blev bestyrelsens forslag om uændret kontingent.
Der var ikke indkommet forslag
I henhold til vedtægterne vælges formanden på generalforsamlingen i ulige år. En enig bestyrelse indstillede
Preben Larsen, der blev valgt uden modkandidat.
Til bestyrelsen genvalgtes Henning Kusk, Poul Kristensen og Kirsten Højgaard.
Til suppleanter til bestyrelsen genvalgtes Kàthe Fogh mens Judi Jørgensen nyvalgtes. John Jørgensen genvalgtes til revisor, mens Laila Rolighed blev genvalgt til revisorsuppleant. Under eventuelt blev det foreslået, at indkaldes til generalforsamling kunne udsendes pr. almindelig post efter liste. Bestyrelsen svarede, at man allerede nu kunne få indkaldelse pr. post, hvis man afleverede en frankeret kuvert. Ønskede man andre muligheder måtte forslaget fremsendes til næste års generalforsamling. Herefter kunne dirigent Finn Pedersen slutte generalforsamlingen.

lagt på siden 6. februar 2018


Referat af bestyrelsesmøde
22/10 2017

Afbud: Judith
Referat: Referat af sidste bestyrelsesmøde 26. august 2017 godkendt .

1. Indkommet post samt meddelelser fra formanden:
Annette Knudsen, Bertavej 3, har fra Norddjurs Kommune fået meddelelse om, at vejskiltet "Bertavej" på grund af ny matrikelopmåling skal flyttes og at det er GNGs ansvar at flytte skiltet. Formanden retter henvendelse til kommunen om, at det er kommunens ansvar at flytte skiltet.

Besluttet at undlade at besvare ny henvendelse fra Fritidsgrundejerforeningen om medlemskab med dertil knyttet forsikringsordning.

2. Veje og stier
:
Vejformand Poul Kristensen foranstalter etablering af faskiner på Almavej og Betinavej.

Omkring halvdelen (ca. 10) af vore hastighedsskilte er "forsvundet". Grundejerne opfordres til at rapportere fundne skilte - i for eksempel højt græs eller grøfter - til vejformand Poul Kristensen.

Formanden retter henvendelse til Niels Bønnerup om erfaringer med vej-chikaner og økonomien omkring dem.

3. Masteprojektet:
Intet sket. Henning Kusk har på grundejerforeningens vegne sendt læserbrev til bl.a. ugeaviserne og Randers Amtsavis og desuden foranlediget omtale om læserbrevet i Østjyllands Radio.

Grundejerforeningens hjemmeside opdateres med oplysninger om Fibias og Primanets tilbud og der lægges link på GNGs hjemmeside til de to udbydere.

4. Økonomi:
Kasserer Kirsten Bertelsen redegjorde for GNGs økonomi. Der står dags dato 229.000 på kontoen hvoraf der skal betales ca. 90.000 kr. for flis-ordningen og 30.000 til vejvedligeholdelse.

5. Diverse:
Bestyrelsen har igangsat arbejdet med at modernisere vedtægterne med henblik på at fremsætte forslag på generalforsamlingen i 2018.

Foreningen har 50-års jubilæum i 2019. Det overvejes, hvorledes (om overhovedet) jubilæet skal fejres evt. ved at udsende en jubilæumsudgave af GNG-Nyt. Henning Kusk er tovholder på dette projekt.

Formanden kontakter campingpladsen og borgerforeningen med henblik på afklaring omkring skt. Hans-bål og strandrensning.

lagt på siden 12.november 2017


Referat af bestyrelsesmøde 26. august - klik HER


Referat fra bestyrelsesmøde
5. marts 2016 hos Poul Kristensen.

Deltagere : Henning Qvist, Kirsten Bertelsen, Henning Kusk, Preben Larsen, Poul Kristensen og Kirsten Højgaard.

Dagsorden :
1. Godkendelse af referat af forrige bestyrelsesmøde.
2. Status på vejene.
3. Økonomi.
4. Mastesagen.
5. Generalforsamlingen.
6. Eventuelt.

1. Referat godkendt.

2. Vejene:

Annavej, Ebbavej og Ellavej får belægningen toppet mere op på midten.
Annavej, Dortevej og Betinavej dustexbehandles også i 2016.
Det undersøges, om der kan lægges depoter af vejmaterialet på tidligere benyttede steder med
henblik på, at det, som ønsket af enkelte grundejere, er muligt at udbedre skader.
Der søges eksperthjælp fra Norddjurs Kommune til vurdering af muligheder for at nedsætte
kørehastighederne på vejene.
Mht. Dortevej 4s henvendelse om grundejerforeningens hjælp i. f. m. med træfældning blev det konkluderet, at gundejerforeningen ikke i den givne sag mulighed for at medvirke, men vil henvise til at inddrage Hegnssynet.

3. Økonomi
:
Kassebeholdningen er kr. 50.000.
Preben Larsen har på bestyrelsens vegne deltaget i flere møder omkring mastesagen, hvorfor han har haft en del udgifter. Det blev besluttet, at der, når bestyrelsen anmoder et medlem om at deltage i møder, afregnes kørselsgodtgørelse i henhold til statens takster.

4. Mastesagen:
Der har været møde i arbejdsgruppen den 22. februar med deltagelse af Norddjurs kommune, Teracom, Primanet og DCU´s IT-chef. Flg. status og beslutninger blev fremlagt:

1. Placeringen ved Fjeldsholmlejren blev droppet p. g. a., at den årlige lejeafgift i følge Teracom vil løbe op på ca. kr. 70.000, hvilket projektet ikke kan bære.

2. Placeringen på et meget ideelt sted på DCU- pladsen blev afslået af DCU på grund af nogle juridiske forhold, som Teracoms folk dog mente man kan “skrive sig ud af”. F.eks. hæftede DCUs jurist sig ved Teracoms eventuelle kkonkurs? "Lidt usandsynligt" svarede Teracom og forklarede, at Teracom ejes af den svenske stat.

3. Placeringen ved DCU´s bagindgang er besværet af en § 3 regel i Naturbeskyttelsesloven, hvilket efter kommunens opfattelse vanskeliggør tilladelse til opstilling.

Mødedeltagerne besluttede at følge tre prioriterede spor med deadline 8. marts:

Prioritering 1: DCU´s repræsentant på mødet returnerer til København med Teracom svar på en række
spørgsmål samt billeder af arealet, hvor masten kan placeres for at høre om DCU vil tage sagen op igen. (DCU har jo kæmpe fordel, hvis masten ligger tæt og problemfrit på deres plads, og sikket uden større afgifter)

Prioritering 2: Der tager kontakt til fjeldholmlejren med henblik på at indgå en reduceret lejepris. (fjeldholmlejren har jo også en stor fordel ved en placering på lejrens grund (lejeafgift) og kan tilbyde lejerne super-internetadgang).

Prioritering 3: Teraacom undersøger endvidere sammen med kommunen andre muligheder. TDC har meldt ud, at de følger planen med udbygning af kobbernettet til maj 2016 med en en DSLAM- bredbåndscentral " så man kan få bredbånd via kobbernettet. Vel og mærke de grundejere,som har indlagt kobbernet. TDC er også interesseret i masten til deres mobiltelefoni.

5. Generalforsamling: Preben Larsen, Henning Qvist og Kirsten Bertelsen er på valg. (alle genopstiller.)
Suppleant Joan Frank er på valg. Der skal vælges endnu en suppleant.
Revisor: Erik Svendsen er på valg. revisorsuppleant John Jørgensen

6. Eventuelt:
Kirsten Højgaard har kontaktet Norddjurs Kommune for at forespørge om muligheden for genopsætning af affaldsstativ ved den østre bådplads. Teknisk afdeling har meddelt, at det antagelig er Skov- og Naturstyrelsen, der har forestået opstilling af det tidligere affaldsstativ. Dette undersøges nærmere.

Preben Larsen oplyste, at ejeren af Dortevej 2 har forespurgt, om vejskiltet ”Dortevej/Stavnborgvej” kan flyttes, idet biler undertiden kører ind i den private indkørsel. Poul Kristensen oplyste, at spørgsmålet har været oppe tidligere, men placeringen ikke kan ændres.

Ref. Kirsten Højgaard/Preben Larsen
Lagt på siden 1. maj 2016


Bestyrelsesmøde
Løedag 11. juli 2015, kl. 10, hos Kirsten Højgaard, Agnetevej 18.

Referat
Afbud: Henning Kusk.

Deltagere: Preben Larsen, Kirsten Bertelsen, Henning Qvist, Kirsten Højgaard, Poul Kristensen

1. Referat:
Referat af generalforsamlingen (lagt på hjemmesiden 19. maj 2015) godkendt.

2. Status på vejene:
Der er sprøjtet med Dustex på Annavej. og det vil kun ske denne ene gang i 2015, idet den omfattende genopretning af vejen, vil finde sted i efteråret. Baggrunden for, at der er sprøjtet med Dustex, er, at de nye vejmateriale binder bedre på Dustex.

Bestyrelsen varsler, at Annavej i forbindelse med ovennævnte retablering vil blive lukket i etaper. Arbejdet påbegyndes efter efterårsferien og grenafhentningen 2015. Planen herfor vil dels fremgå af hjemmesiden men også af opslagstavlen ved indkørslen til området.

Vi gør igen opmærksom på grundejernes forpligtelse til klipning af bevoksningen ud til vejen!

Entreprenør Karsten Gregersen har fremsendt tilbud på reparation af Ebbavej, som er stærkt beskadiget som følge af kørsel med tungt materiel i forbindelse med skovdrift. Det anslåede beløb er kr. 18.350,- Der sendes brev desangående til ejeren af skovstykket.

20 km. skiltene forsynes med henstillingen på begge sider af skiltene.

3. Økonomi:
Den aktuelle kassebeholdning er kr. 286.000. Otte grundejere mangler at betale kontingent.

4: Møde med Norddjurs Kommunes udviklingsafdeling om mastesagen mv. afviklet 18. juni. på rådhuset i Allingåbro.

Deltagere: For grundejerforeningen Preben Larsen og Henning Kusk, for Norddjurs Kommune udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen og kultur- og udviklingschef Helen Rosager.

Internet og telefoni: Vedr.: Forbedring af Internettet, mobiltelefoni og TV via et bredbåndsnet. Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen oplyste, at Norddjurs Kommune er fuldtud klar over problemstillingen på bredbånds- og mobilområdet. Kommunen har politisk opprioriteret området, således at den isærlige tilfælde kan beslutte at gå ind og understøtte opsætning af master. der er ligeledes afsat økonomiske midler hertil. Han forslog, at Udviklingsafdelingen overtog masteprocessen, da kommunen vil have større vægt i kommende undersøgelser, forhandlinger og beslutninger.

Der fokuseres i den forbindelse på:
a) En dispensation fra den givne byggetilladelse ved Gjerrild Nordstrand, alternativt
b) Om kommunen kan involvere sig teknisk som økonomisk i en kommende opsætning af mast og udstyr.

På grund af ferie vil arbejdet hermed først blive igangsat i august måned.

Blå flag:
Kultur- og udviklingschef Helen Rosager oplyste, at de blå flag blev afleveret til kommunen omkring 1. juni og herefter distribueret til de pågældende strande. Flaget til Gjerrild Nordstrand vil sagtens fremover kunne leveres til en af kontaktgruppens udvalgt repræsentant, således at opsætningen fremover kan ske tidligere end nu evt. i forbindelse med en lille festligholdelse. DCU har meddelt, at campingpladsen - gerne sammen med andre fra kontaktgruppen - medvirker hertil.

Helen Rosager har efter mødet meddelt, at kommunen vil se positivt på dette til 2016.

6. Eventuelt:
Der mangler skraldespand ved den østre bådplads. Kirsten H. kontakter Norddjurs Kommune for at forhøre om muligheden for at der atter sættes skraldespand op her.

Referat: Preben Larsen/Kirsten Højgaard

Næste bestyrelsesmøde: 26. september 2015. Foreløbig dagsorden: Status på vejene, økonomi. revision af spørgeskema og udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende vejvedligeholdelse 2016.

Grundejerne er meget velkomne til at anmode bestyrelsen om at drøfte andre emner med relevans for alle grundejere.

Lagt på siden 17. juli 2015


Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

Generalforsamling Kr. Himmelfartsdag, torsdag 14.maj 2015
på vandrerhjemmet Djursvold, Dyrehavevej, Gjerrild.


Referat:

Til dirigent valgtes på bestyrelsens forslag Finn Pedersen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og oplæste følgende dagsorden:
Pkt 2: Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Pkt.3:Fremlæggelse af regnskabet for 2014
Ptk.4: Fremlæggelse af budget for 2015 samt fastsættelse af kontingent.
Pkt.5: Indkomne forslag
Pkt.6: Valg
Pkt.7: Eventuelt

Han gav derefter ordet til formand Henning Kusk, der aflagde følgende:

BERETNING
: Det er især to ting, der i år fylder godt op i bestyrelsens beretning: Vejene og etablering af en antennemast til internet.

VEJENE: Siden Damborgs ophør med sin entreprenørvirksomhed har Carsten Gregersen haft kontrakt på vedligeholdelse af vejene. Det første år efter overtagelsen til samme pris, men vi har ved indgåelse af den seneste kontrakt været nødt til at acceptere en prisstigning på 10 pct. til 66.000 kr. Det må - trods alt - siges at være billigt sluppet efter vi i henved en halv snes år har kørt med uændret pris for vejvedligeholdelsen og dermed uændret kontingent til GNG.

På grund af de stigende udgifter til vedligeholdelse er der forsøgt indhentet tilbud hos entreprenørfirmaer i dels Ørum dels Lyngby, men begge steder har man afvist at give et fast tilbud. Man vil gerne udføre arbejdet, men på timeløn (+ materialer). I løbet af i år vil der blive udarbejdet materiale, så vedligeholdelsen kan sendes i udbud.

Som nævnt sidste år har vi har i en årrække lukreret på, at vejene efter det store kloakprojekt blev afleveret i fin stand, hvad der i flere år minimerede vores vejudgifter. Men de mest befærdede strækninger er nu i en sådan forfatning, at vi skal påbegynde en gennemgribende overhaling, hvis ikke problemet skal vokse sig stort og uoverskueligt. Især trænger Annavej til en overhaling. Vejen er fødevej for et større område og stærkt slidt. Betinavej, der er primærvej i områdets østlige del, har fået en gennemgribende overhaling. Det har tydeligvis forbedret vejen, der nu er bedre til at modstå slid og ikke mindst regnvejr, der tidligere foråsagede store huller i vejen.
Ellavej og Dortevej står også for tur, og der er foreløbig indhentet tilbud på, hvad renoveringen af Ellavej vil koste.

Vi kalkulerer med en udgift på omkring 80.000 kr. for renoveringen, og det er årsagen til, at bestyrelsen i år foreslår kontingentet hævet med 30 kr. årligt. Det bevirker, at vi - når vi samtidig tærer lidt på kassebeholdningen - kan gennemføre de mest påkrævede renoveringer på ca. fem år.

Vi er i kontakt med kommunen for at få råd og vejledning ang. denne vedligeholdelse og andre vejtekniske spørgsmål - herunder hastighedsdæmpning. Desværre har alvorlig sygdom i bestyrelsen udsat denne kontakt.

HUSK BESKÆRING: Og så lige det obligatoriske hjertesuk. Bevoksningen breder sig for mange steder ud på vejen. For at undgå skader på bilerne trækker bilisterne over i modsat side, og derved kan vejen over tid "flytte" sig til arealer, hvor bunden ikke kan bære, og der betyder yderligere omkostninger til opretning.

ANNAVEJ: Et af GNGs medlemmer har i det forløbne år skriftlige henvendt sig til en række grundejere om den efter vedkommendes mening stærke trafik, høje hastighed og støvplagen på Annavej. Vedkommende påpeger desuden - i en separat henvendelse til bestyrelsen - de gener, der er ved trafikken på Annavej. I samme sag har vedkommende desuden pr. brev henvendt sig til borgmester Jan Pedersen, til kommunens udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen og til byrådsmedlem Else Søjmark.

Norddjurs Kommune fastslår som svar på disse henvendelser utvetydigt, at Grundejerforeningen Gjerrild Nordstrand (med undtagelse af Langholmvej) administrerer og vedligeholder sommerhusområdets veje. Det er derfor GNG, der skal tage initiativ til eventuelle ændringer af den eksisterende vejføring i området. Forslag til ændringer skal behandles af Norddjurs Kommune og desuden godkendes af politiet.

Bestyrelsen har ved flere lejligheder grundigt gennemgået områdets vejsituation, og anerkender fuldt ud, at især Annavej og Betinavej er hårdt belastet af trafik, men der er i bestyrelsen fuld enighed om at afvise forslag om ensretning eller nogen form for lukning af veje i området. Det vil efter bestyrelsens mening flytte problemet til andre veje og desuden krænke de ikke-medlemmer, der har vejrettigheder på strækningen.

FÆLLESUDVALG
: GNG havde lørdag 1. november indbudt en række foreninger, erhvervsdrivende, organisationer og enkeltpersoner til møde om nedsættelse af et fællesudvalg, der kan tage sig af fællesanliggender, som berører både Gjerrild by og Gjerrild Nordstrand. Preben Larsen deltog som GNGs repræsentant.
Desværre kunne ikke alle inviterede deltage, men på mødet udspandt der sig - trods det beskedne deltagertal - en frugtbar debat om, hvilke opgaver et sådant udvalg kunne påtage sig. På mødet diskuterede man bl.a: Der er fare for, at Gjerrild Nordstrand mister sit blå flag fordi stranden ikke lever ikke op til alle betingelser for at få flaget. Det bør der rettes op på, og der var enighed om, at hejsning af flaget bør - som det er sket tidligere - markeres på dagen. Desuden drøftede man Informationsboden (den gamle kiosk) ved stranden, som bør opdateres, og der bør medtages informationer om andre ting end lige det historiske ralleje. Der blev efterlyst gode kort over afmærkede vandrer- og naturstier og overnatningsmuligheder, flere affaldsspande af passende kapacitet ved strandområderne og adgangsveje og stier bør vedligeholdes bedre.

MASTESAGEN: En anden større sag, der efterhånden er en tilbagevendende tradition i beretningen, er etableringen af en mast til trådløst internet. Bestyrelsen er blevet klandret for, at det efterhånden har taget syv år, og at arbejdet har ligget stille i lange perioder, og jeg er af samme grund blevet bedt om at overveje min genopstilling til formandsposten, hvis ikke masten var oppe inden 1. juli. Jeg har derfor meddelt bestyrelsen, at jeg ikke genopstiller til posten. Jeg må i den forbindelse henvise til den redegørelse, bestyrelsen har lagt på GNGs hjemmeside. Jeg vil dog lige samle op på nogle af de spørgsmål, der er rejst på det seneste.

Når man kritiserer den lange tid, der er gået siden den første ansøgning blev sendt af sted, skal man erindre sig, at Primanet, der skal forestå den tekniske side af opstillingen, er en forening, hvor en stor del af arbejdet udføres af frivillige, og at medlemmerne i vid udstrækningen høres og informeres om foreningens aktiviteter.

For at afklare om, Telia, TDC eller Telenor er interesseret i at benytte masten har Primanet på egne og GNGs vegne i sidste måned rettet henvendelse til de tre selskaber. Vi har modtaget kvittering for henvendelsen fra de tre selskaber, men der er ikke fra vores side sat en tidsfrist for besvarelse. Det er ikke aftalt, hvem, der følger op på henvendelsen, men vi har indtil videre været i jævnlig kontakt med Primanet. Fra LAG's (Lokale Aktions Gruppers) koordinator for Djursland, har vi fået at vide, at man absolut vil se positivt på en ansøgning.

MASTE-UDVALG: For at tilføre behandlingen af mastesagen mere dynamik har bestyrelsen besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe på tre (jvfr. Vedtægternes § 18) Det er tanken, at denne gruppe overtager kontakten med Primanet og Fjeldholmlejren for om muligt at fremskynde projektet.

Byggetilladelsen til masten fra kommunen kan i øvrigt ses på hjemmesiden.

Det var så min sidste beretning som formand for GNG."


Beretningen blev efter nogle få opklarende spørgsmål enstemmigt godkendt.

REGNSKAB:
Kasserer Kirsten Bertelsen aflagde regnskabet, der ligeledes blev godkendt efter nogle få opklarende spørgsmål.

BUDGET:
Under fremlæggelsen af budgettet udspandt der sig diskussion om det betimelige i, at foreningen kører med en meget stram økonomi, specielt set i lyset af, at der forestår et større arbejde med renovering af de mest belastede veje i området. Bestyrelsen havde foreslået en kontingent forhøjelse på 30 kr. årligt, men på forslag fra salen blev et forhøjelse på 100 kr. om året vedtaget.

Under drøftelserne af budgettet blev Det henstillet til bestyrelsen hos Hede Danmark, der udfører afhentning af grene og hugning af flis, om de stigende priser på flis kan mindske udgiften til grenafhentning.
Budgettet blev - med den vedtagne kontingentforhøjelse på 100 kr. årligt - enstemmigt vedtaget.

INDKOMNE FORSLAG:

Birgit Hallingen, Annavej, havde stillet forslag om, at bestyrelsen blev udviddet til syv medlemmer.
Bestyrelsen kunne ikke anbefale forslaget. "Der er ikke på grund af arbejdspres grund til at udvide bestyrelsen - specielt ikke efter der nedsættes en arbejdsgruppe til udelukkende at tage sig af maste-sagen. En udvidelse vil desuden yderligere komplicere muligheden for at samle bestyrelsen, der består af travlt optagne medlemmer", lød bestyrelsens begrundelse.
Generalforsamlingen forkastede forslaget.

Birgit Efsen, Alicevej 2 henstillede, at det af hjjemmesiden kom til at fremgå hvilke opgaver de enkelte bestyrelsesmedlemmer varetager. Jeg foreslår, at dette bliver præciseret efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen erkendte den manglende information og lovede at hjemmesiden bliver opdateret med bestyrelsesmedlemmernes arbejdsområder, når de er fastlagt på næste bestyrelsesmøde (i juli 2915)

John Jørgensen, Agnetevej, foreslog generalforsamlingen at "pålægge bestyrelsen snarest at tage kontakt til Primanet mhp at afdække størrelsen af det økonomiske beløb det måtte være nødvendigt at give garanti for i forbindelse med etablering af en mast. I forlængelse heraf afsøger bestyrelsen mulige konstruktioner for at skaffe dette beløb - eksempelvis engangsopkrævning hos medlemmerne, ansøgning ved fonde, ministerium og lign"
.
Bestyrelsens kunneikke anbefale forslaget til vedtagelse.
"Det er allerede aftalt med Primanet, at muligheden for økonomisk støtte fra statslige, kommunale og private fonde afsøges. Bestyrelsen mener i øvrigt ikke, at GNG har mulighed for at gå ind i en garantiordning mht. udgifterne til opstilling af en antennemast, der anslået vil være omkring en halv mio. kr. for den dyreste løsning. Bestyrelsen finder det desuden særdeles tvivlsomt, om foreningen overhovedet vil blive godkendt som sikkerhedsstiller, da medlemmerne iflg. vedtægternes § 4 kun hæfter med det indbetalte kontingent", var bestyrelsens begrundelse.
.

Forslaget blev trukket tilbage, da forslagsstilleren erklærede, at der i beretningen var taget de nødvendige initiativer.

Forslag fra Flemming Greve, Adelevej: (forslagsstilleren deltog ikke i generalforsamlingen).
"Vi er forholdsvis unge mennesker, med små børn, og vi har snakket om at der i området godt kunne være nogle bedre faciliteter til vores børn, i form af en legeplads/lege område, med nogle gynger, klatretårn etc. Vi er godt klar over at det er muligt at benytte campingpladsens faciliteter, men disse er jo forbeholdt campisterne, og det er jo også lidt surt hver gang vores børn gerne vil noget andet end at lege i haven eller på stranden, skal over og betale for 5 personer for at benytte campingpladsen.

Dette vil helt klart også være med til at styrke området i forbindelse med mulige nye købere af sommerhuse i vores område. Pt. står der jo en del sommerhuse til salg på Nordstranden. Dette dog uden at vide, hvor mange sommerhuse der normalt står til salg i løbet af året, men det formoder jeg, at I kender nogle rimelig præcise tal på.

Det er samtidig med til at flere yngre mennesker vil vælge vores område i forbindelse med køb af sommerhus. Her tror jeg mange vælger Grenaa, Bønnerup eller Fjellerup fremfor vores område, idet mulighederne/faciliteterne er flere. For vores vedkommende skal vi køre efter tingene. Jeg tænker det måske kunne være muligt at etablere noget på eller i forbindelse med p-pladsen ved stranden.
For at styrke og bevare Gjerrild Nordstrand som attraktivt sommerhusområde, bør man overveje,hvad man vil med området set i fremtidsperspektiv, udover at vi betaler for grenafhentning og vedligeholdelse af veje. Det kunne være at bestyrelsen skulle tage dette forslag med til generalforsamlingen, og for at kunne finansiere det kan der måske søges om tilskud via Norddjurs Kommune og andre steder, samt det kunne være med i overvejelserne at hæve kontingentet med mere end de 30.- årligt."

Bestyrelsens kunne ikke anbefale forslaget til vedtagelse med følgende begrundelse:

"Forslaget har tidligere været fremsat, men blev dengang forkastet. Begrundelsen var bl.a. at det var ualmindelig dyrt at opstille og ikke mindst vedligeholde legeredskaberne. Der blev udpeget en kontaktperson, som kunne modtage henvendelser fra grundejere, der var interesseret i at etablere en sådan legeplads, men herefter døde sagen hen. Bestyrelsen drøftede muligheden med repræsentanter for kommunen i 2009 men konklusionen var dengang, at etablering af en sådan plads lå uden for GNGs muligheder."

Bestyrelsen opfordrede de medlemmer, der var interesseret i at anlægge en legeplads til - uden GNGs medvirken - selv at gå videre med planerne.

Kun en enkelt stemte for forslaget.

VALG:
Formand Henning Kusk ønskede ikke genvalg. Til ny formand valgtes på bestyrelsens forslag det hidtidige medlem af bestyrelsen Kirsten Højgaard, der blev valgt uden modkandidat.

Formanden for vejudvalget Poul Kristensen blev genvalgt.
Til den ledige plads efter Kirsten Højgaard havde bestyrelsen indstillet Henning Kusk. Birgit Hallingen bragte sig selv i forslag til den ledige plads. Henning Kusk blev efter skriftlig afstemning valgt med 49 stemmer mod Birgit Hallingens 5 stemmer. 5 stemmesedler var blanke.

Til bestyrelsessuppleant blev Joan Frank genvalgt, ligesom der var genvalg af John Jørgensen og Erik Svendsen.

EVENTUELT:
Der blev fremsat ønske om, at også Stavnsborgvej behandles med det støvdæmpende middel Dustex, hvilket bestyrelsen lovede at undersøge.
Det forlød, at teleselskabet Telia er i kontakt med Norddjurs Kommune om en bedre mobildækning ag området. Bestyrelsen prøver at undersøge, om der er hold i forlydendet.

Dirigent Finn Pedersen sluttede generalforsamlingen (der satte deltager rekord med omkring 100 deltagere) og den afgåede formand rundede af med at takke for over 10 år i formandsstolen med en velfungerende bestyrelse, hvor det i hans formandsperiode ikke havde været nødvendigt at gennemføre en eneste afstemning.

Referat: Henning Kusk/Kirsten Højgaard
Lagt på siden 19. maj 2015
Bestyrelsesmøde
Mandag 6. april 2015 kl. 10, hos Preben Larsen, Alicevej 2 .

Referat
Fremmødte: Preben Larsen, Kirsten Bertelsen, Henning Kusk, Henning Qvist, Kirsten Højgaard, Poul Kristensen.

Referat af bestyrelsesmødet 1. november 2014 godkendt.

1. Økonomi og regnskab: Kasserer Kirsten Bertelsen fremlagde det ikke reviderede regnskab for 2014 og budgettet for 2016. Hun oplyste bl.a. at foreningen i 2014 har tæret på kassebeholdningen (ca. 41.000) på grund af øgede udgifter til vedligeholdelse af vejene. Alle medlemmer har betalt. Der er INGEN restancer.
Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen at de forventede udgifter til renovering af veje imødegås med en kontingentforhøjelse på 30 kr. årligt. Det vil i givet fald betyde, at renoveringen gennemføres og betales over ca. syv år.

2. Veje og stier: Vejformand Poul Kristensen oplyste, at vejene generelt set er i rimelig stand, men at der flere steder mangler materialer. Tilstanden er på nogle strækninger så dårlig, at en større renovering er påkrævet. Flere steder skyldes slitagen kørsel med tunge køretøjer, og bestyrelsen retter nu henvendelse til de pågældende brugere for at opfordre dem til at bidrage økonomisk til vedligeholdelsen. Ligeledes vil der blive rettet henvendelse om retablering af vejene, til grundejere, der på grund af f.eks. byggeaktivitet, slider unødig på vejene.
Bestyrelsen undersøger mulighederne for at oprette 2-3 depoter, hvor grundejerne kan hente grus til udbedring af huller, der opstår mellem den alm. Vedligeholdelse.
På grund af de stigende udgifter til vedligeholdelse er der forsøgt indhentet tilbud hos entreprenørfirmaer i dels Ørum dels Lyngby, men begge steder har man afvist at give et fast tilbud. Man vil gerne udføre arbejdet, men på timeløn (+ materialer). Bestyrelsen overvejer at lade udarbejde materiale, så vedligeholdelsen kan sendes i udbud.
Bestyrelsen besluttede at dække vejformandens tabte arbejdsfortjeneste, hvis mødet med teknisk forvaltning om vejenes tilstand og om yderligere foranstaltninger til at dæmpe hastigheden, finder sted indenfor alm. Arbejdstid. De øvrige bestyrelsesmedlemmers tidsforbrug i den anledning godtgøres ikke.
Kirsten Højgaard kontakter Norddjurs Kommune og gør opmærksom på, at stien til Bønnerup på visse steder trænger stærkt til vedligeholdelse.

3. Mailinglisten: 222 mailadresser var ved udgangen af marts tilmeldt GNGs malingliste. Præmien for tilmelding nr. 200 tilfaldt Jørgen Nielsen, Adelevej.

4. Mastesagen: Formanden oplyste, at byggetilladelsen er videresendt til Primanet, der skal stå for den tekniske side af etableringen. Der har været sonderinger mellem Primanet og Fjeldholmlejren, der stiller areal til rådighed, men der er endnu ikke truffet nogen aftale. GNG mødes inden for få uger med Primanet for at fremme processen.

5. Strandrensning: GNG opfordrer medlemmer til at deltage i strandrensningen 30. april kl. 19.30 - se http://www.gjerrild.dk/Nyt%20fra%20nordstranden.htm

6. Forsikring: Der indhentes tilbud fra tre selskaber på en forsikring, der dækker skade på personer, der arbejder for foreningen, indbrud i GNGs netbank og bestyrelsesansvar.

7. Eventuelt: Kent Kusk opfordres til et stille op som bestyrelsens kandidat til dirigentposten ved generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer på valg tilkendegav, at de modtager genvalg.

Referat: Henning Kusk
Lagt på siden 13. april 2015


Bestyrelsesmøde
Lør. 1. nov. 2014 KL. 18-19 - Flindts, Grenå.

Referat

1. Godkendelse af referat:
Referat af bestyrelsesmødet lørdag 30. august 2014 - udsendt via maillisten og lagt på hjemmesiden 12. sept. 2014 godkendt uden bemærkninger.

2: Samarbejdsudvalg:
GNG havde lørdag 1. november indbudt en række foreninger, erhvervsdrivende, organisationer og enkeltpersoner til møde om nedsættelse af et fællesudvalg, der kan tage sig af fællesanliggender, som berører både Gjerrild by og Gjerrild Nordstrand. Preben Larsen deltog som GNGs repræsentant.
Desværre kunne ikke alle inviterede deltage, men på mødet udspandt der sig - trods det beskedne deltagertal - en frugtbar debat om, hvilke opgaver et sådant udvalg kunne påtage sig. GNGs Preben Larsen påtog sig at indkalde til næste møde.

3. Annavej:
Birgit Hallingen, Annavej, har gentagne gange henvendt sig til bestyrelsen, til Norddjurs Kommune samt til et medlem af Norddjurs Byråd angående trafikproblemer på Annavej. Hun har ligeledes i en rundskrivelse til en del af områdets beboere gjort opmærksom på problemerne. I sin seneste mail til bestyrelsen udtrykker hun utilfredshed med bestyrelsen i denne sag.
Bestyrelsen anerkender som tidligere refereret, at der er problemer med trafikken på den pågældende vej, og vedtog allerede på sit møde 30. august at søge kommunal bistand til evt. løsning af problemerne. Denne plan agter bestyrelsen at følge.

4. Eventuelt
Bestyrelsen gav sin tilslutning til, at kontingent for de to drænlaug, der er etableret i sommerhusområdets vestlige del, fremover kan opkræves sammen med GNGs kontingent/vejbidrag.
Ordningen er udgiftsneutral for GNG, og det vil kun i starten af ordningen betyde et ubetydeligt ekstraarbejde, som kassereren har indvilget i at påtage sig.
Samtidig stiller GNG plads til rådighed på hjemmesiden www.gjerrild.dk til de to laugs informationer.

Bestyrelsen vil overfor Hedeselskabet påpege, at der efter grenafhentningen stadig henligger småbunker flere steder i området.

Referat: Henning Kusk
Lagt på siden 13. nov. 2014


Bestyrelsesmøde
lørdag 30. august kl. 10, hos Kirsten Bertelsen, Adelevej 33.
Referat


Afbud: Kirsten Højgaard


Referat af generalforsamlingen udsendt via mailliste og lagt på hjemmesiden 25. juni 2014 godkendt uden bemærkninger. .

Økonomi:
Kirsten Bertelsen oplyser, at der udover det aktuelle kapitalbehov for resten af året er over 100.000 kr. i kassen. Kun fem grundejere mangler endnu at betale kontingent 2014/2015.


Internet:

Formanden orienterede om masten på Fjeldholmlejrens grund. Nabohøringen er afsluttet og der er kommet tre indsigelser fra DCU, en beboer på Benediktevej og en gruppe borgere på Stavnsborgvej/Anettevej.
Svarene på de indsigelser, der rejses, er udarbejdet af Primanets teknikere i samarbejde med formanden, der regner med at svarene afgår til kommunen i løbet af weekenden.

Kontaktgruppe:
Generalforsamlingen vedtog at nedsætte en kontaktgruppe med medlemmer fra grundejerforeningerne og campingplads m.v. Gruppen skal være kontaktled til kommune og andre myndigheder med henblik bl.a. på at Gjerrild Nordstand tildeles det blå flag hvert år, at telefon- og internetdækningen forbedres, at strandområder forsynes med affaldsspande af passende kapacitet og at informationsboden ved stranden opdateres. Preben Larsen havde fremsendt forslag til indbydelse og fik i opdrag at indkalde til mødet - helst i oktober.

Veje:
Birgit Hallingen, Annavej 22A, har skriftlige henvendt sig til en række grundejere om den efter hendes mening stærke trafik, høje hastighed og støvplagen på Annavej. Hun påpeger desuden - i en separat henvendelse til bestyrelsen - de gener, hun mener, der er ved trafikken på Annavej og spørger, om bestyrelsen har forslag til løsninger af de nævnte problemer.
Hun har i samme sag desuden pr. brev henvendt sig til borgmester Jan Pedersen, kommunens udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen og til det socialdemokratiske medlem af kommunalbestyrelsen Else Søjmark.
Besvarelsen fra Norddjurs Kommune fastslår utvetydigt, at Grundejer-foreningen Gjerrild Nordstrand med undtagelse af Langholmvej administrerer og vedligeholder områdets andre veje vest for Langholmvej. Det er derfor GNG, der skal tage initiativ til ændring af den eksisterende vejføring i området. Eventuelle ændringer skal behandles af Norddjurs Kommune og godkendes af politiet.
Bestyrelsen har grundigt gennemgået områdets vejsituation, og anerkender fuldt ud, at især Annavej og Betinavej er hårdt belastet af trafik, men peger på, at den enkelte grundejer med beplantning og lignende afskærmning kan reducere både støv- og støjplage.
Det blev besluttet at tage kontakt til de kommunale myndigheder med henblik på både at få faglig vejledning med henblik på en omfattende renovering af områdets mest benyttede og dermed mest slidte veje, og muligheden for at etablere mere effektive og flere hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Der er i bestyrelsen fuld enighed om at afvise forslag om ensretning eller nogen form for lukning af veje i området. Det vil efter bestyrelsens mening blot flytte problemet til andre veje.

Skilte:
Vores skilte med "Max 20 km/t" forsvinder. Nu er et af dem fundet - i Fjellerup. Formanden skriver artikel til Lokalavisen.

Grenindsamling:
Sidste frist for udlægning: Sidste søndag i uge 42 (19. oktober) - GNG vil i kortere perioder på max 14. dage ved koteletgrunde og andre steder, hvor det er umuligt at placere grenene på egen grund, tolerere, at de placeres på offentligt vejareal. Forudsætningen er dog, at de ikke generer trafikken.

Arbejdsfordeling
:
Bestyrelsen har fordelt en række praktiske opgaver:
Portalen ved indkørslen til området passes af Preben Larsen.
Kontrol af beplantning langs vejene gennemføres af Poul Kristensen og Henning Qvist.
Evt. reparation af vejchikaner bestilles/foretages af Poul Kristensen.
Vedligehold af hjemmeside og mail-liste påhviler Henning Kusk.
Klipning af hække langs stierne til stranden foretages i tilfælde der ikke varetages af de respektive grundejere, Henning Qvist.


Eventuelt

Kasserer Kirsten Berthelsen har fået brev fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om at GNG deltager i den lokale LAG- aktionsgruppe (Landdistrikternes Aktions Gruppe), hvor der er mulighed for at få støtte til særlige initiativer og aktiviteter. Preben Larsen tager henvendelsen op i forbindelse med det kommende møde i kontaktgruppen.


Preben Larsen foreslog, at foreningen overvejer at lave en "Grundejeranalyse" for at få ideer, ønsker og forslag frem til videre bearbejdning f.eks. ønsker om sociale arrangementer i forbindelse med hejsning at det Blå Flag, sankthansbål, grundlovsdag mv. Den påtænkte kontaktgruppe kan evt. involveres heri.

Næste bestyrelsesmøde:
Lørdag aften 1. november 2014. Nærmere om tid og sted senere.

Referat: H Kusk

lagt på siden 12. sept. 2014


Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings

generalforsamling Kr. Himmelfartsdag torsdag 29.maj 2014.

Referat:

Dirigent: Til dirigent valgtes Kent Kusk, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via mailingliste og opslag i "portalen".

Beretning: Formand Henning Kusk aflagde følgende beretning:
Det servernedbrud, der bevirkede, at GNGs medlemsregister gik tabt og virkelig voldte os hovedbrud i sær i 2013 er overvundet. Takket være en ihærdig indsats fra den tidligere kasserer Frans Møller og den nuværende ditto Kirsten Bertelsen er både regnskabet og medlemsregistret oppe og stå igen. Der er leveret et propert stykke arbejde, som de skal have ros og ikke mindst en stor tak for.
Vi har med det nye program fået et moderne regnskabssystem, der både gør den daglige bogføring lettere og er nemt at trække oplysninger ud af. Og udgifterne til det nye system er ikke voldsomt meget større, end hvad vi tidligere har givet. Er man interesseret i yderligere detaljer kan kasserer Kirsten Berthelsen supplere.
Damborgs ophør med sin entreprenørvirksomhed har betydet, at vi har skiftet vejmand. Hvervet er overtaget af en af Damborgs gamle medarbejdere, Carsten Gregersen, som overtog kontrakten på samme betingelser - og pris - som Damborg. Og det ser ud til, at vi også i år undgår pris- og dermed kontingentstigning. Vi har i en årrække lukreret på, at vejene efter det store kloakprojekt blev afleveret i fin stand, hvad der i flere år minimerede vores vejudgifter. Men nu går den ikke længer. Vi må forudse, at de mest befærdede og dermed mest slidte strækninger skal have en gennemgribende overhaling. Især Annavej og Betinavej, der begge er fødeveje for et større område.
Det overslag, vi har indhentet, kalkulerer med en udgift på omkring 80.000 kr. Der vil blive indhentet sagkyndige råd om, hvilke veje, der trænger mest. Bestyrelsen har besluttet at bruge en del af kassebeholdningen på arbejdet. Men det må påregnes at bestyrelsen til næste års generalforsamling - efter en halv snes år med uændret kontingent - kommer med forslag om en stigning i kontingentet fra 2016. Vi kan endnu ikke sige noget om stigningens størrelse.
Der er i forbindelse med ny- og ombygninger konstateret et unormalt stort slid på enkelte veje, og grundejerne, der er årsag til kraftig trafik af tunge køretøjer, opfordres til - eventuelt efter samråd med vejformand Poul - at føre vejene tilbage til den tilstand, de havde, før byggeriet.
Der er enkelte steder langs veje og stier, hvor beskæring er påkrævet. De berørte lodsejere vil - hvis der ikke sker en snarlig beskæring - få direkte besked i postkassen. Hvis der ikke beskæres "flytter" vejene sig. Og man er faktisk erstatningspligtig, hvis bilerne får lakskader.
Der er sket en bedring på den del af vejnettet, der vedligeholdes af kommunen (Agnetevejs udmunding i Langholmvej og på dele af Stavnsborgvej). GNG har tidligere tilbudt mod betaling at overtage vedligeholdelsen af disse strækninger, men har nu valgt blot at tage forbedringerne til efterretning.
Støvbehandling med Dustex fortsætter i 2014, og vejmand Carsten aftaler selv tidspunkterne med firmaet, der sprøjter. Begrænsning af støvplagen med Dustex har generelt virket godt, men en enkelt grundejer har gjort opmærksom på, at midlet, hvis det ikke anvendes efter forskrifterne, kan tilsvine bilernes dæk og undervogn. Bestyrelsen har modtaget adskillige positive tilkendegivelser om forsøget, der har bevirket, at støvplagen er blevet væsentligt reduceret på de veje, hvor midler anvendes. Bestyrelsen har ikke konstateret, at midlet ikke er udlagt korrekt, men har alligevel kontaktet entreprenøren, der sprøjter med midlet, og gjort opmærksom på problematikken.

Der er i årets løb på stisystemet foretaget opfyldning med grus på en strækning langs Brønstrup Mølleå ved Abelonevej, hvor stien pga. megen regn var stort set ufremkommelig.

Og lad mig i denne forbindelse rette en tak til vores to vejfolk Finn Pedersen og Poul Kristensen der også udenfor bestyrelsesmøderne har aftalt vedligehold. Finn har klippet og slået, så vores stier er ryddelige og fremkommelige. Tak til begge for deres indsats for at bevare området tiltalende og fremkommeligt.
192 mailadresser var i aftes tilmeldt GNGs malingliste. Og lad mig her erindre om, at denne mailingliste som følge af vedtægtsændring sammen med et opslag i "portalen" ved indkørslen til omtådet, har overtaget den trykte, postomdelte indkaldelse til generalforsamling. De enkelte medlemmer skal selv tilmelde sig listen via foreningens hjemmeside www.gjerrild.dk. Afleverer man en frankeret og adresseret konvolut til bestyrelsen kan man få indkaldelsen på papir tilsendt med post.
Og nu vi taler om Internet. Det ser ud til, at vi er ved at være ved vejs ende hvad angår det kommunale papirarbejde om den mast, vi søger om tilladelse til at opstille på Fjeldholmlejrens grund. Alle ansøgninger er sendt alle de forlangte tegninger, beskrivelser og tekniske data er sendt, så nu mangler vi kun resultatet af nabohøringen.
Og så lige en nyhed, der vil glæde en del af de grundejere, der har grunde i områdets vestlige del. Generalforsamlingen sidste opfordrede bestyrelsen til at arbejde for en ophævelse af Skovbyggelinjen. Miljøministeriet har pr. 1. januar 2014 fjernet denne skovbyggelinje - men det er nok ikke udelukkende GNGs fortjeneste.
Campingpladsen har siden sidste års generalforsamling opsat den hjertestarter, som generalforsamlingen sidste år bad bestyrelsen om at undersøge. Hjertestarteren er tilgængelig hele året - og der kan i nødstilfælde ringes til campingfatter Peter hele døgnet. GNGs bestyrelse har besluttet at yde et beskedent tilskud på 1000 kr. til driften af denne hjertestarter.
Såvidt beretningen.

Inden generalforsamlingen gik over til debatten om beretningen togformanden afsked med to afgående bestyrelsesmedlemmer, Finn Pedersen og Frans Møller, der fratrådte efter mange års aktivt virke. Frans Møller opnåede således at passe på foreningens penge i over 25 år.
"Det har været en fornøjelse at have de to med på bestyrelsesholdet, og de vil (selv om de begge har skældt mig ud) begge blive savnet for deres arbejde for foreningen.
Finn har i årevis passet på vejene og klippet hække, så adgangen til stranden ad stierne var uhindret, mens Frans udover at passe regnskabet har budt utallige grundejere velkommen med velkomstbreve og vedtægter.
Da foreningen ikke ejer en hæksaks har Finn brugt sin egen, så som en beskeden erkendtlighed for hans utrættelige arbejde siger vi farvel og tak med et gavekort til Bauhaus til hjælp til en ny hækklipper.
Frans, der som nævnt har sørget for velkomstbreve, siger vi farvel med en ny postkasse, selv om hans velkomstbreve nu er blevet elektroniske" sagde formanden.
I debatten om beretningen blev det oplyst, at der har været problemer med tilmelding til maillisten. Enkelte medlemmer orienterede om, at de ikke modtager bekræftelsesmailen, og dermed ikke kan tilmelde sig. Formanden opfordrede til, at man prøvede igen, men hvis det ikke lykkes derefter at sende bestyrelsen en mail.
Der blev desuden efterlyst generel information, f.eks. om retablering af stien til Bønnerup, som fik alvorlige skader under de seneste storme, men bestyrelsen har ikke modtaget meddelelse om, at en retablering er i gang.

Erik Svendsen, Agnetevej, orientere om, at han har haft kontakt til Norddjurs Kommune vedrørende den påtænkte mast på Fjelholmlejren. Sagen skulle være sendt i nabohøring, men naboerne har endnu intet hørt. Grundejerforeningen lovede at forfølge sagen og rykke kommunens teknisk afdeling for svar.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Regnskab, budget og kontingent: Kasserer Kirsten Bertelsen fremlagde regnskab for 2013 og budget for 2015. Ingen af delene gav anledning til bemærkninger. Generalforsamlingen godkendte såvel regnskab som budget og vedtog desuden uændret kontingent i 2015.

Forslag: Preben Larsen Alicevej, havde indgivet følgende forslag: "Der etableres en kontaktgruppe med repræsentanter fra Grundejerforeningerne og campingplads m.v. til kommune og andre myndigheder med henblik på at Gjerrild Nordstand tildeles det blå flag hvert år, at telefon- og internetdækningen forbedres, idet den ikke er på højde med andre tilsvarende dækningsområder i Danmark, at strandområder forsynes med affaldsspande af passende kapacitet, da de nuværende er for små og resulterer i forurening på strandene, at informationsboden ved stranden opdateres, idet billeder falder ned. Boden er meget snavset indvendigt og turistbrochurerne roder rundt på gulvet.og at vej- naturområdet holdes i en passende stand"
Preben Larsen begrundede selv forslaget, og generalforsamlingen besluttede efter indstilling fra formanden, at GNG indkalder de relevante foreninger, institutioner og lign. til et møde om nedsættelse af den foreslåede kontaktgruppe.


Valg: Kasserer Kirsten Bertelsen fik fornyet sit mandat, da hun i 2013 indtrådte som kasserer i stedet for Frans Møller. Hun er nu valgt for to år.
Til nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Preben Larsen og Henning Qvist.
Til revisorer valgtes Erik Svendsen og John Jørgensen med Finn Pedersen som suppleant.

Referat: Kirsten Højgaard og H. Kusk

Lagt på siden 25. juni 2014

(SLUT)

Det kan oplyses at vandrerhjemmet er bestilt Kr. Himmelfartsdag 2015 til GNG og GNVs generalforsamlinger.OBS - Indbydelse til generalforsamling - se under "Nyt fra Nordstranden" - OBS

GNGs regnskab for 2013 kan du se HER


Bestyrelsesmøde

Palmesøndag 13. april 2014 kl. 10, hos Poul Kristensen, Dortevej 32.

Referat


Afbud: Frans Møller

1. Referat af bestyrelsesmødet lørdag 20. juli 2013 godkendt.

2. Økonomi og regnskab: Kasserer Kirsten Berthelsen orienterede om implementeringen af det nye regnskabssystem og medlemskartotek og om arbejdet omkring oprettelse af foreningskonto, tildeling af CVR-nummer og tilmelding til Nets mv. Hun kunne desuden oplyse, at systemet er nemt at arbejde med og at alle medlemmer har betalt. Der er INGEN restancer.

3. Veje og stier: Vejformand Poul Kristensen og Finn Pedersen oplyste, at vejene flere steder er i så dårlig forfatning, at en større renovering må påregnes. Der vil blive indhentet sagkyndige råd om, hvilke veje, der strænger mest, og det anslås ud fra en foreløbig vurdering, at udgiften beløber sig til omkring 80.00o kr. Bestyrelsen besluttede at bruge en del af kassebeholdningen på arbejdet, men der må påregnes en stigning i vejbidraget i løbet af 2015.

Der er i forbindelse med nybyggeri konstateret et usædvanligt stort slid på enkelte veje. Grundejerne opfordres til at føre vejene tilbage tuil den tilstand, de havde, før byggeriet.

Støvbekæmpelse med Dustex fortsætter uændret.

Der er enkelte steder langs veje og stier, hvor beskæring er påkrævet. De berørte lodsejere får direkte besked.

Der er sket en bedring på den del af vejnettet, der vedligeholdes af kommunen (Agnetevejs udmunding i Langholmvej og på dele af Stavnsborgvej). GNG har tidligere tilbudt at overtage vedligeholdelsen af disse strækningen, men har nu valgt blot at tage forbedringerne til efterretning.

Kontrakt for det kommende år med vejmand Carsten Gregersen er identisk med den foregående. Ingen prisstigninger.

4. Mailinglisten: 181 mailadresser var ved udgangen af marts tilmeldt GNGs malingliste. Der er en god flaske i præmie til nr. 200.

5. Tilskud til hjertestarter: Formanden kontakter Campingpladsen for at høre om de årlige udgifter til hjertestarteren med henblik på et tilskud.

6. Mastesagen: Formanden oplyste, at kommunen har fået alle de krævede oplysninger og papirer i forbindelse med ansøgningen om opstilling af en mast på Fjeldholmlejrens område. Kommunen har udtrykt en positiv holdning til ansøgningen, og formanden forventer, at sagen snart kommer på teknisk udvalgs dagsorden.

7. Blå flag: Der er intet nyt om Blå flag 2014.

8. Strandrensning: GNG efterlyser medlemmer, der i forbindelse med strandrensningen 15. maj 2014
kl. 19.30 vil hjælpe med opstilling ag borde og stole i teltet på campingpladsen.

9. Skovbyggelinjen:
Generalforsamlingen 2013 opfordrede bestyrelsen til at arbejde for en ophævelse af Skovbyggelinjen. Kommunen oplyser, at Miljøministeriet pr. 1. januar 2014 har fjernet skovbyggelinjen.

10. Forsikring: Der hjemtages tilbud fra tre forsikringsselskaber på en forsikring, der dækker skade på personer, der arbejder for foreningen, indbrud i GNGs netbank og bestyrelsesansvar.

11. Eventuelt: Kent Kusk opfordres til et stille op som bestyrelsens kandidat til dirigentposten ved generalforsamlingen. Kassereren søger at finde kandidat til posten som revisot/revisorsuppleant.


Ref: Henning KuskBestyrelsesmøde

lørdag 20. juli 2013 kl. 10.00, Bentevej 5

Afbud: Frans Møller, Finn Pedersen
Til stede: Kirsten Højgaard, Poul Kristensen, Kirsten Berthelsen og Henning Kusk

1. Referat:
Referat af generalforsamlingen 9. maj 2013 - udsendt via maillisten og lagt på hjemmesiden 12. maj 2013 - godkendt uden bemærkninger..

2. Regnskab:
Foreningens nye regnskabssystem og medlemskartotek er taget i brug, og der er sendt girokort ud til medlemmerne. Medlemskartoteket bygger på en print-kopi, der er trukket ud af det gamle system, og der kan derfor være adresser, der ikke er korrekte. Det har flere medlemmer allerede reageret på, og der er rettet i medlemslisten. Skulle der være flere ukorrekte adresser så send en mail til foreningen så retter vi så hurtigt, det er muligt.
Bestyrelsen takkede den nye kasserer Kirsten Berthelsen med det ikke ubetydelige arbejde med at få det nye web-baserede system op at køre. Den tidligere kasserer Frans Møller har bistået Kirsten Berthelsen.

3. Vejene:
Finn Pedersen oplyser, at der er sket beskæring langs stierne til stranden, og at der netop er sprøjtet med Dustex.

Der er stadig problemer med den del af vejnettet, der vedligeholdes af kommunen, bl.a. opfyldning af et hul ved Agnetevejs udmunding i Langholmvej og på dele af Stavnsborgvej. GNG har foreslået, kommunen, at GNG mod dækningen af udgifterne overtager tilsyn og vedligeholdelse af Stavnsborgvej - eller subsidiært på strækningen Dagmarvej-Dortevej. Kommunen har ikke reageret på GNGs henvendelse og GNG har derfor rykket for svar. Til midlertidig afhjælpning af skaderne på de udsatte steder er det aftalt med vores vejmand Carsten, at der lægges ekstra materiale til udbedring af huller.

Der er desuden flere steder problemer med bevoksning, der breder sig ud over vejene. Skov og Naturstyrelsen er er gjort opmærksom på, at der trænger til beskæring på en strækning på Betinavej. Repræsentanter for vejudvalget vil i den kommende tid gå en kontrolrunde, og de steder, der trænger til beskæring kan vente en lille påmindelse i postkassen.

4. Mailingliste:
142 mailadresser var i går tilmeldt GNGs malingliste, der fra 2014 bl.a. vil blive brugt til indkaldelse til generalforsamling. Det enkelte medlem skal selv tilmelde sig listen via foreningens hjemmeside www.gjerrild.dk

5. Generalforsamling
Generalforsamling 2014 er fastsat til Kr. Himmelfartsdag, torsdag 29. maj. Den holdes som sædvanligt på Vandrehjemmet "Djursvold" i forlængelse af generalforsamlingen i Gjerrild Nordstrands Vandværk, der starter sin generalforsamling kl. 10.00 Der vil mellem de to generalforsamlinger blive serveret en kop kaffe/the og en bid brød. .

6. Ansøgning
En enig bestyrelse afslog en ansøgning fra fire grundejere om kr. 8000 til betaling for underholdningen ved et sensommer- og høstarrangement på campingpladsen.

7. Eventuelt
Bestyrelsen sonderer mulighederne for at deltage i udgifterne til drift af den nyopstillede hjertestarter på campingpladsen.

ref. Henning Kusk

lagt på siden 23. juli 2013Generalforsamling torsdag 9. maj 2013
på vandrerhjemmet Djursvold, Dyrehavevej, Gjerrild.


Referat

Valg Af dirigent
Kent Kusk valgtes uden modkandidat..

Beretning:
Formand Henning Kusk aflagde, følgende beretning:
Servernedbruddet, der bevirkede, at GNGs medlemsregister gik tabt, har virkelig voldt hovedbrud det seneste år, men vi er ude i lyset igen. Bestyrelsen har valgt at indkøbe et kombineret regnskabssystem/medlemskartotek, der desuden kan en del mere.
Da jeg er uden den store indsigt i programmet og dets muligheder vil jeg bede vores revisor (og måske kommende kasserer) Kirsten Berthelsen, der har stået for udskiftningen om en situationsrapport, og hun kan også fortælle om programmets muligheder.

Kirsten Berthelsen, fik ordet, og oplyste blandt andet, at hun inden valget af program havde været i tæt dialog med Nets (tidl. PBS) og under søgt et par alternativer hhv. Microwa og Rambøl, foreslår, at foreningen indkøber et online foreningssystem, som hedder ForeningLet. Programmet er webbaseret ligesom Nets, som vi fortsat skal bruge til opkrævninger.
Der er fuld integration mod Nets, ligesom der tilbydes e-fakturering til de EAN-kunder, som kræver det (typisk det offentlige, som ikke modtager opkrævninger på andre måder).

I tilgift kan det også håndtere udsendelse af nyhedsbreve mv., hvis vi skulle få brug for det.
Der er løbende support og eksisterende aftaler med Nets kan konverteres, så folk ikke skal afmelde den gamle aftale og oprette ny.
Prisen for dette inkl. et lille regnskabsprogram er kr. 3.800,- inkl. moms årligt+ engangsbeløb på kr. 1.000,- til etablering.
Vi har hidtil klaret os med vort lille regnark; men jeg synes, at når ekstra-omkostningen ikke er større, vil det være at foretrække, at også regnskabet ligger på "nettet", således at det hele er samlet et sted.

Formanden takkede for orienteringen, tog igen ordet og fortsatte:

Udgiften til det nye program neutraliseres dels af bortfaldet af kontingent for det gamle system og dels af den ret store portobesparelse, vi opnår ved kun at indkalde generalforsamlingen via mail. Det er en portobesparelse i omegnen af 3000 kr. Vi havde en overgang i tankerne at indlede et regnskabsteknisk samarbejde med vandværket, da vi jo - stort set - henvender os til de samme mennesker - men det valgte vi fra på grund af praktiske problemer. Lad mig i denne forbindelse sige mange tak til Kay-Flemming for hans ekstraarbejde med at udsende indkaldelserne til denne generalforsamling. Vi er klar over de store problemer vandværket har stået i, og vi sender vores bedste tanker og ønsker om god bedring til den tidligere formand og kasserer.

Damborgs ophør med sin entreprenørvirksomhed har betydet, at vi har skiftet vejmand. Hvervet er overtaget af en af Damborgs gamle medarbejdere, Carsten Gregersen, som overtog kontrakten på samme betingelser som Damborg. Han kørte sin første tur som vejmand lige efter frosten var af jorden og bestyrelsens stikprøvekontrol viste, at det skete tilfredsstillende. Der var dog et par misforståelser, som grundejerforeningen påtager sig ansvaret for. Beklageligvis var Carsten ikke blevet informeret om de særlige aftaler, der gælder for visse, korte vejstrækninger.

Støvbehandling med Dustex aftaler Carsten selv med firmaet, der sprøjter, og vejene har allerede fået første gang i denne sæson.
Begrænsning af støvplagen med Dustex har generelt virket godt, men en grundejer har gjort opmærksom på, at midlet, hvis det ikke anvendes efter forskrifterne, kan tilsvine bilernes dæk og undervogn. Bestyrelsen har modtaget adskillige positive tilkendegivelser om forsøget, der har bevirket, at støvplagen er blevet væsentligt reduceret på de veje, hvor midler anvendes. Bestyrelsen har ikke konstateret, at midlet ikke er udlagt korrekt, men har alligevel kontaktet entreprenøren, der sprøjter med midlet, og gjort opmærksom på problematikken.

Der har desværre været problemer med den del af vejnettet, der vedligeholdes af kommunen. GNG foreslår at GNG mod dækning af udgifterne overtager tilsyn og vedligeholdelse af Stavnsborgvej - eller subsidiært på strækningen Dagmarvej-Dortevej.
Der er i årets løb på stisystemet foretaget opfyldning med grus på en strækning langs Brønstrup Mølleå ved Abelonevej, hvor stien pga. megen regn var stort set ufremkommelig.

Et par enkelte steder er der problemer med bevoksning, der breder sig ud over vejene. Vejudvalget kontakter lodsejerne om problemet.
132 mailadresser var i aftes tilmeldt GNGs malingliste. Og lad mig her erindre om, at denne mailingliste som følge af vedtægtsændringen sidste år fra næste år overtager den trykte indkaldelse til generalforsamling. De enkelte medlemmer skal selv tilmelde sig listen via foreningens hjemmeside www.gjerrild.dk

Efter at have ligget stille i et par år har GNG genoptaget sagen om en internet-mast ved stranden. Ansøgningen er tilgået kommunen, der har bedt om at få den nøjagtige placering indtegnet på et kort. Så det er da et lyspunkt, at vi ikke får et blankt afslag som sidst vi søgte. Masten tænkes placeret på Fjeldholmlejrens grund. Lejren har for et par år siden givet sin skriftlige tilladelse, men GNG finder det mest rimeligt at få bekræftet den gamle aftale.

Der har i 2012/2013 kun været behov for to egentlige bestyrelsesmøder, men derudover har jeg mødtes (personligt og via telefon) med kasserer Frans Møller og revisor Kirsten Berthelsen for at rede trådene ud om det fatale servernedbrud. Vi så i ånden et kort øjeblik, at vi skulle genoprette medlemskartoteket og selv indføre vores 350 medlemmer med håndkraft, men heldigvis kom det ikke på tale.
Vores to vejfolk Finn Pedersen og Poul Kristensen er også mødtes flere gange for at aftale vedligehold. Finn klipper og slår desuden så vores stier er ryddelige og fremkommelige. Tak til begge for deres indsats for at bevare området tiltalende og fremkommeligt.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab og budget:

Kasserer Frans Møller fremlagde regnskabet 2012 og budget for 2013 og måtte beklage et mindre underskud, der dog ikke rokker ved, at foreningen har en god økonomi. Mht. budgettet for 2013 oplyste Frans Møller (ikke uden stolthed i stemmen) at kontingentet/vejbidraget for vistnok 10. år i træk er uændret kr. 270,- mens vi nok må regne med en beskeden stigning i prisen for grenordningen, der i 1013 bliver på kr. 230,- - så det årliger girokort fra GNG bliver for 2013 på kr. 500.-

Såvel regnskab som budget blev énstemmigt godkendt.

Indkomne forslag:
Peter Styrbæk, foreslog, at foreningens bestyrelse blev pålagt at arbejde for at få ophævet skovbyggelinien, på de matrikler der er berørt. Styrbæk var selv til stede på generalforsamlingen og begrunde sit forslag, og han gav desuden tilsagn om at være behjælpelig i behandlingen af henvendelser til kommunen. Man kan via www. arealinfo.dk se, om ens sommerhus er berørt af skovbyggelinien.

Forrslaget blev vedtaget.

Valg
Formand Henning Kusk, blev genvalgt.
Kirsten Højgaard blev genvalgt.
Formand f. vejudvalget Poul Kristensen blev genvalgt.
Rudi Bak er udtrådt af bestyrelsen, og blev på bestryrelsens anbefaling erstattet af tidl. kasserer Frans Møller. Formanden begrundede anbefalingen med, at bestyrelsen fortsat gerne vil trække på Frans Møllers store detailkendskab til både området og dets beboere.
Til ny kasserer valgtes Kirsten Berthelsen.


Eventuelt

Det blev oplyst, at der i pressen er fremkommet oplysninger om, at der skal gøres en ekstraordinær indsats i forhold til turismen ved Bønnerup og Gjerrild Nordstrand. Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge, om der i den forbindelse er sat penge af til aktiviteter eller foranstaltninger ved nordstranden.

Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge vilkårene for - og økonomien i opsætning af en hjertestarter.

Det blev foreslået, at bestyrelsen opfordrer grundejerne til at tilslutte sig "Nabohjælp"

Der blev efterlyst et opslag i portalen med bestyrelsens sammensætning og adresser.

Bestyrelsen oplyste, at generalforsamlingen i 2014 finder sted på Djursvold, Kr. Himmelfarts dag, torsdag den 29.maj 2014 kl. 10. Der indkaldes udelukkende via mailing-listen og opslag på hjemmesiden www.gjerrild.dk og i portalen ved indkørslen til området. Ønsker man indkaldelse pr. brev, skal der afleveres en frankeret kuvert med navn og adresse til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Referat Kirsten Højgaard/Henning Kusk

Lagt på siden 12. maj 2013Bestyrelsesmøde
søndag 14. april 2013 kl. 10.00, Bentevej 5

Referat

Afbud: Kirsten Bertelsen (kommende kasserer), Rudi Bak og Kirsten Højgaard

1. Referat:
Referat af bestyrelsesmødet i august 2012 - udsendt via maillisten og lagt på hjemmesiden godkendt uden bemærkninger.

2. Regnskab:
Servernedbruddet, der bevirkede, at GNGs medlemsregister gik tabt, gør det nødvendigt at anskaffe nyt medlemsregister. Samarbejde med Gjerrild Nordstrands Vandværk kunne ikke realiseres. Bestyrelsen har efter anbefaling af revisor Kirsten Berthelsen valgt at bevilge 5000 kr. til nyt web-baseret kombineret regnskabs og medlemskartotek.
Kirst en Berthelsen skriver i sin indstilling blandt andet:
Efter at have konsulteret Nets og talt med et par alternativer hhv. Microwa og Rambøl, er mit forslag, at vi vælger et online foreningssystem, som hedder ForeningLet. Programmet er web baseret ligesom Nets, som vi fortsat skal bruge til opkrævninger.
Der er fuld integration mod Nets, ligesom der tilbydes e-fakturering til de EAN-kunder, som kræver det (typisk det offentlige, som ikke modtager opkrævninger på andre måder).
I tilgift kan det også håndtere udsendelse af nyhedsbreve mv., hvis vi skulle få brug for det.
Der er løbende support og eksisterende aftaler med Nets kan konverteres, så folk ikke skal afmelde den gamle aftale og oprette ny.
Prisen for dette inkl. et lille regnskabsprogram er kr. 3.800,- inkl. moms årligt+ engangsbeløb på kr. 1.000,- til etablering.
Vi har hidtil klaret os med vort lille regnark; men jeg synes, at når ekstra-omkostningen ikke er større, vil det være at foretrække, at også regnskabet ligger på "nettet", således at det hele er samlet et sted.

3. Vejene:
Damborgs ophør med sin entreprenørvirksomhed har betydet, at har skiftet vejmand Efter frosten (langt om længe) er af jorden fik vejene den første overhaling for ca. en uge siden, og bestyrelsens stikprøvekontrol viser, at det er sket tilfredsstillende. Der har i forløbet været et par misforståelser, som grundejerforeningen påtager sig ansvaret for. Beklageligvis var den nye vejmand, Carsten Gregersen, ikke blevet informeret om de særlige aftaler, der gælder for visse, korte vejstrækninger.
Støvbehandling med Dustex aftaler den nye vejmand selv.

Der er desværre stadig problemer med den del af vejnettet, der vedligeholdes af kommunen, bl.a. opfyldning ved Agnetevejs udmunding i Langholmvej og på dele af Stavnsborgvej. GNG rykker for svar på et tidligere fremsendt forslag om, at GNG mod dækningen af udgifterne overtager tilsyn og vedligeholdelse af Stavnsborgvej - eller subsidiært på strækningen Dagmarvej-Dortevej.

Et par enkelte steder er der problemer med bevoksning, der breder sig ud over vejene. Vejudvalget kontakter lodsejerne om problemet.

4. Mailingliste:
125 mailadresser var medio april 2013 tilmeldt GNGs malingliste, der fra 2014 bl.a. vil blive brugt til indkaldelse til generalforsamling. Det enkelte medlem skal selv tilmelde sig listen via foreningens hjemmeside www.gjerrild.dk Også ikke-medlemmer kan skrive sig på listen, der har plads til 500 adresser. Hvis der med tiden skulle opstå pladsmangel vil web-master slette ikke-medlemmer af listen.

5. Generalforsamling
Generalforsamling holdes torsdag 9. maj 2013 på Djursvold, Gjerrild. GNGs generalforsamling følger umiddelbart efter generalforsamlingen i GNV, der starter kl. 10. Indkaldelse til generalforsamling sendes 17 og 18. april sammen med regnskabet for 2012 ud sammen med indkaldelsen til vandværkets generalforsamling.

6. Eventuelt
Formanden oplyste, at GNG har fornyet sin ansøgning om på Fjeldholmlejrens grund at opstilling af en mast til brug tor hurtigt internet.

Referat: Henning Kusk

Lagt på siden 17. april 2013

 Bestyrelsesmøde
Lørdag 25. august 2012 kl. 10.00 hos Finn Pedersen

Referat


Afbud: Poul Kristensen og Kirsten Bertelsen (kommende kasserer)
Til stede: Finn Pedersen, Frans Møller, Rudi Bak, Kirsten Højgaard og Henning Kusk

1. Referat:
Referat af generalforsamlingen 4. maj 2012 på Vandrerhjemmet Djursvold. (sendt via mailingliste samt lagt på hjemmesiden 10. maj 2012) godkendt uden bemærkninger.

2. Regnskab:
Servernedbruddet, der bevirkede, at GNGs medlemsregister gik tabt, er stadigt føleligt, og de seneste kontingentopkrævninger har været behæftet med flere fejl end normalt. Der udsendes snarest et brev til de nye grundejere, der endnu ikke har modtaget en opkrævning. Der søges samarbejde med Gjerrild Nordstrands Vandværk om evt. levering af opkrævningsadresser.
Pr. dags dato mangler kun en enkelt regning at blive betalt. Når den er betalt har foreningen en kassebeholdning på omkring 230.000 kr.
Grundejer, der er i restance med vejbidrag for såvel 2011 som 2012 får en sidste frist før sagen oversendes til retslig inkasso.

3. Vejene:
Begrænsning af støvplagen med Dustex. En grundejer har gjort opmærksom på, at midlet, hvis det ikke anvendes efter forskrifterne, kan tilsvine bilernes dæk og undervogn. Bestyrelsen har modtaget adskillige positive tilkendegivelser om forsøget, der har bevirket, at støvplagen er blevet væsentligt reduceret på de veje, hvor midler anvendes. Bestyrelsen har ikke konstateret, at midlet ikke er udlagt korrekt, men har alligevel besluttet at kontakte entreprenøren, der sprøjter med midlet, og gøre opmærksom på problematikken.

Vejene generelt er i ok stand, men der er nogen utilfredshed med den del af vejnettet, der vedligeholdes af kommunen, bl.a. er der ikke udført tilstrækkelig opfyldning af et hul ved Agnetevejs udmunding i Langholmvej og på dele af Stavnsborgvej, hvor nogle bilister for at slippe for hullerne i stedet kører over den offentlige p-plads. GNG vil derfor foreslå kommunen, at foreningen mod dækningen af udgifterne overtager tilsyn og vedligeholdelse af Stavnsborgvej - eller sibsidiært på strækningen Dagmarvej-Dortevej.

Der er på stisystemet foretaget opfyldning med grus på en strækning langs Brønstrup Mølleå ved Abelonevej, hvor stien pga. megen regn var stort set ufremkommelig.

4. Bevoksning:
Flere af grundejerne har allerede nu lagt grene ud til flis allerede nu. Bestyrelsen indskærper, at grenene skal ligge på grundejernes egen grund, og at grenbunker, der efter bestyrelsens vurdering er til gene for trafikken eller bevirker, at vejene "flyttes" fjernes ved bestyrelsens foranstaltning og på lodsejerens regning. Grenbunker, der lægges ud umiddelbart op til grenafhentning, vil der dog blive set gennem fingre med.
der er desuden visse steder problemer med bevoksning, der breder sig ud over vejene. I løbet af eftersommeren vil bestyrelsen gennemgå samtlige veje og vil med brev til de pågældende lodsejeres vinteradresse gøre opmærksom på problemet.


5. Mailingliste:
90 mailadresser var medio august 2012 tilmeldt GNGs malingliste, der fra 2014 bl.a. vil blive brugt til indkaldelse til generalforsamling. Det enkelte medlem skal selv tilmelde sig listen via foreningens hjemmeside www.gjerrild.dk Også ikke-medlemmer kan skrive sig på listen, der har plads til 500 adresser. Hvis der med tiden skulle opstå pladsmangel vil web-master slette ikke-medlemmer af listen.

6. Eventuelt
Det overvejes om de "20 km/t" som foreningen opstiller skal ændres. Der er forslag om både nye stativer og om tekst på begge sider af skiltene. Det vil halvere det antal, der er behov for.

Referat: Henning Kusk

Lagt på siden 31. aug. 2012Gjerrild Nordstrands Grundejerforening
Referat af generalforsamlingen 4. maj 2012 på Vandrerhjemmet Djursvold, Gjerrild.


Til dirigent valgtes Kent Kusk, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


Beretning
: Formanden Henning Kusk overbragte en hilsen fra bestyrelsesmedlem Poul Kristensen, der på grund af arbejde måtte melde afbud til generalforsamlingen, og aflagde derefter følgende beretning:
Lad mig begynde med at forklare, hvorfor foreningen i år har sendt indkaldelse til generalforsamling i samme kuvert som indkaldelsen til vandværkets generalforsamling. Det skyldes ganske enkelt et totalt servernedbrud hos GNGs EDB-leverandør. Vi har ikke i flere måneder haft adgang til medlems- kartoteket, og derfor kunne indkaldelser ikke udsendes som normalt. Vi forfølger sagen, og der gøres pt. forsøg på at redde vores data ud af den nedbrudte harddisk. Lykkes det ikke skal vi til at starte et medlemskartotek fra grunden. Bestyrelsen har bemyndiget formand og kasserer at indgå aftale med nyt firma om medlemskartotek, men vi ser lige tiden lidt an. Vi vil også undersøge om de data, der ligger hos Nets - tidligere PBS - kan bruges i denne sammenhæng.
Det har i det forløbne år kun været behov for til to egentlige bestyrelsesmøder, men jeg har derudover stukket hovedet sammen med kasserer Frans et par gange, og vores to vejfolk Finn og Poul er også mødtes flere gange for at aftale vedligehold. Finn klipper og slår bl.a. så vores stier er ryddelige og fremkommelige. Tak for det Finn.
Forsøget med begrænsning af støvplagen på udvalgte veje med Dustex gentages i år. Det bliver de samme veje, der behandles, og desuden spørger vi kommunen, om man vil dække udgiften til også at behandle Stavnsborgvej. I alt ventes behandlingen med Dustex at koste ca. 20.000 kr. Vi mener at erfaringerne fra forsøget i 2011 var så gode og at støvplagen blev væsentlig reduceret så vi gør det igen i år.
Foreningen har fra en grundejer modtaget en henvendelse, der rejser stærk tvivl om både pris og kvalitet af vejvedligeholdelsen. Bestyrelsen inviterede det pågældende medlem til på et møde at uddybe sin kritik, men har ingen reaktion fået på invitationen. I samme brev rejses der kritik af grenordningen, og bestyrelsen svarede, at ordningen var vedtaget på generalforsamlingen, og inviterede vedkommende til at møde op og fremføre sine synspunkter på generalforsamlingen. Det medførte endnu et brev, som er sjældent direkte i sin kritik. Det er også en del af bestyrelsesarbejdet.
Foreningen har igen i år indhentet skriftlige kontroltilbud på vedligeholdelse af vejene Fa. Damborg, som vi har samarbejdet med i en årrække var igen billigst, og vi har derfor indgået endnu en kontrakt med firmaet. Desværre måtte vi konstatere, at prisen denne gang stiger til ca. 60.000 kr. men foreningens økonomi er således, at bestyrelsen ikke i denne omgang vil foreslå en forhøjelse af kontingentet, som vist efterhånden har været uændret i en halv snes år.
I klagebrevet kræver medlemmet desuden et separat regnskab for vejvedligeholdelsen, og bestyrelsen har ladet en jurist vurdere kravet. Pågældende jurist oplyser, at det har GNG ikke pligt til, da det ikke kræves i foreningens vedtægter. Lad mig understrege, at efter aftale med kassereren altid er fuld adgang til foreningens regnskab og samtlige bilag.

Flisordningen er indskrænket til en årlig afhentning - om efteråret. Og den voldte - også i 2011 - problemer. Hedeselskabet for forklaret sig med, at en underleverandør ikke overholdt de indgåede aftaler, men GNG har overfor Hedeselskabet understreget, at det er særdeles utilfredsstillende, at man ikke kan regne med de datoer, der opgives, og også i 2011 måtte flere medlemmer køre forgæves efter flis. Desværre har Hedeselskabet opsagt aftalen med afhentning af flis, så det er ikke muligt i år.
Lad mig erindre om, at grene til flis skal placeres på egen grund - ikke på vejen. Det ses der dog gennem fingre med, hvis er lige op til en afhentning, men det går ikke, at trafikken hæmmes af grenbunker i længere tid. Hvis det sker, vil foreningen sørge for at grenene fjernes - og sende regningen til grundejeren.
I forbindelse med ejerskifter er det vigtigt, at GNG får noteret den nye ejers adresse - af hensyn til kontingentopkrævning. Hvert år får vi breve retur fordi en grundejer enten har glemt at melde flytning eller fordi GNG ikke har fået at vide, at en grund har skiftet ejer. Her er tale om håndarbejde. GNG får ikke automatisk besked om ny adresse eller ejerskifte. Det holder kasserer Frans Møller øje med i diverse blade og aviser, men jeg vil appellere til at man husker at melde flytning eller ejerskifte. Det sparer Frans for meget besvær.
I 2011 stod flagstangen ved stranden nøgen. Der var intet blåt flag. Det viste sig, at årsagen var, at vandprøverne ikke overholdt grænseværdierne. Der har været talt om, at flaget ikke var oppe på grund af kommunale besparelser, men det kan altså afvises. Om vi får det blå flag i år har jeg ikke kunne få opklaret til i dag.
www.gjerrild.dk er et godt sted at hente information. Information om foreningen og om stranden vil i stadig stigende grad vil foregå via hjemmesiden, hvor man også finder referater fra bestyrelsens møder under rubrikken "Bestyrelsen arbejder".
Og nu har hjemmesiden fået en nyttig fætter - en mailingliste. Via forsiden på www.gjerrild.dk kan man melde sig til denne mailingliste - det kræver kun et par klik med musen og at man skriver sin mail-adresse. Er man tilmeldt mailinglisten - det er gratis - får man e-post fra foreningen. Det er et vældigt nyttigt redskab, der allerede har fået et halvt hundrede brugere, men det er mit håb, at alle medlemmerne melder sig til listen. Gennem listen kan bestyrelsen med et enkelt klik sende meddelelser til samtlige på listen, og mailen er fremme efter ganske kort tid.

Lad mig slutte beretningen med at sige mine bestyrelseskolleger tak for en forbilledligt samarbejde i det forløbne år.
Beretningen blev godkendt.


Regnskab: Kasserer Frans Møller fremlagde det reviderede regnskab, der var udsendt tiol medlemmerne og desuden blev omdelt på generalforsamlingen.
Regnskabet blev godkendt.


Budget 2013. Kasserer Frans Møller fremlagde budgettet for 2013, der var udsendt og uddelt sammen med regnskabet. De samlede udgifter pr. medlem er noget højere, end kontingentet kan dække, men på grund af foreningens gode likviditet foreslås kontingentet fastholdt.
Budget og kontingent blev godkendt.


Indkomne forslag.
Der var indkommet forslag om at indsamlingen af grene blev forøget til to gange årligt.
Forslaget blev efter en kort debat nedstemt.


Samme medlem havde foreslået, at hvis generalforsamlingen fastholdt at der kun skulle samles grene én gang om året skulle indsamlingen i stedet finde sted om foråret.
Forslaget blev nedstemt bl.a. med henvisning til, at hvis der samles ind om foråret vil det ske så sent, at mange fugle vil have bygget rede i grenbunkerne inden de fjernes. Efterårsafhentningen bibeholdes.
Bestyrelsen fik i opdrag at arbejde videre med eventuel anden udbyder, idet ordningen lige nu ikke udføres af Hede Danmark, men en underentreprenør. Samtidig undersøges, hvad to afhentninger vil koste. Resultatet forelægges generalforsamlingen 2013.


Bestyrelsen foreslog, at der fra 2014 kan ske indkaldelse til generalforsamling via foreningens mailing-liste samt ved opslag i portalen ved indkørslen til området. Baggrunden for forslaget var, dels de stigende portoudgifter og udgifter til trykning, dels arbgejdsbyrden ved udsendelsen. Via mailing-listen kan der udsendes indkaldelse til alle på listen med et enkelt klik - og listen kan desuden bruges til hurtigt at udsende meddelelser til medlemmerne
Forslaget godkendt, således, at grundejere, der ønsker indkaldelser pr. brev, kan indlevere en frankeret og adresseret kuvert til formand eller kasserer.

Bestyrelsen havde desuden foreslået en stigning til kompensationen til kassereren i støttelsesordenen 10. kr. pr. medlem - knap 4000 kr.
Forslaget godkendt.


Valg:
Bestyrelsesmedlemmerne Rudi Bak og Finn Pedersen blev sammen med kasserer Frans Møller genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater. Frans Møller antydede, at han nok ønsker at blive afløst i "utide" og at generalforsamlingen burde være forberedt på det.
Til suppleant valgtes Kirsten Bertelsen, der indvilgede i om ca. et år at overtage kassererposten efter Frans Møller. Desuden valgtes Käte Fogh til suppleant.
John Evers blev genvalgt til revisor.


Eventuelt.
En grundejer ytrede ønske om yderligere vejchikaner på Annavej. Pågældende fremsender en skitse over den ønskede placering, hvorefter forslaget vil blive forelagt Norddjurs Kommune. Det bemærkes, at bestyrelsen tidligere har drøftet flere vejchikaner med kommunen, men at dette ikke kunne imødekommes af hensyn til uhindret passage af bl.a. redningskøretøjer og lastbiler.
20 Km/t. skiltet på Annavej er forsvundet. Alle grundejere opfordres til at holde øje med, om disse skilte ses andre steder. Skiltene er unikke og designet af foreningen, der har fået dem specialfremstillet. Medlemmerne opfordres til enten at tage skiltene med hjem eller give bestyrelsen besked, hvis ded opdager skilte på afveje.
På Adelevej står der vand i begge spor på vejbanen. Bestyrelsen besigtiger stedet og adviserer kommunen, hvis skaden er på den kommunale del af vejen.
Der ligger grene helt ud på vejen flere steder i området. Når bestyrelsen modtager adresser på disse grunde, vil der tilgå de pågældende grundejere besked om at bunkerne skal rykkes ind på egen grund - ellers vil foreningen lade bunkerne fjerne på grundejerens regning.


Referat Kirsten Højgaard.

Lagt på siden 10. maj 2012Bestyrelsesmøde

torsdag 5. april 2012 kl. 10.00 Bentevej 5.

Referat:

Til stede: Rudi Bak, Finn Pedersen, Kirsten Højgaard, Frans Møller, Poul Kristensen ogHenning Kusk

1. Referat af bestyrelsesmødet 1. oktober godkendt.

2. Regnskab: Kasserer Frans Møller fremlagde det reviderede regnskab 2011 og budget 2013. Bestyrelsen bemyndigede kassereren til at sende grundejere, der trods gentagne påmindelser ikke betaler vejbidrag, til retslig incasso. Nordjurs Kommune
kontaktes dog forinden om sagen.

3. Medlemsliste: På grund af servernedbrud hos foreningens EDB-leverandør har GNG ikke i adskillige uger haft adgang til medlemskartoteket. Det betyder, at indkaldelser til generalforsamlingen ikke har kunnet udsendes som normalt. Der er i stedet indgåetaftale med Gjerrild Nordstrands Vandværk om at udsende indkaldelserne sammen med indkaldelserne til GNVs generalforsamling. Bestyrelsen bemyndigede formandog kasserer at indgå aftale med nyt firma om medlemskartotek.

4. Vejene: Begrænsning af støvplagen med Dustex gentages i 2012. Behandlingerne ventes at koste ca. 20.000 kr. Norddjurs Kommune kontaktes med henblik på kommunal betaling af behandlingen af Stavnsborgvej.

Der er efter indhentning af kontroltilbud indgået ny kontrakt med Fa. Henning Damborg om vedligeholdelse af vejene i GNGs område. Prisen stiger til ca. 60.000kr. årligt, men stigningen vil ikke i denne omgang påvirke kontingentet. Et medlem har krævet et separat regnskab for vejvedligeholdelsen, og bestyrelsen har ladet en jurist vurdere kravet. Pågældende jurist oplyser, at det har GNG ikke pligt til, da det ikkefremgår af foreningens vedtægter. Det understreges, at der på generalforsamlingen (eller efter aftale med kassereren) altid er fuld adgang til samtlige foreningens bilag.

5. Mailingliste: GNGs mailingliste har pt. tilslutning fra knap et halvt hundrede medlemmer. Bestyrelsen anbefaler på det kraftigste, at alle, der har mulighed for det,tilmelder sig mailinglisten, der muliggør hurtigt at kommunikation direkte tilmedlemmernes elektroniske postkasser.

6. Generalforsamling: Der holdes generalforsamling 4. maj kl. 10 (i tilslutning til GNV)på Vandrerhjemmet Djursvold i Gjerrild..
Bestyrelsen stiller forslag om, at der fra 2014 indkaldes til generalforsamling via mailinglisten samt ved opslag på hjemmesiden og i portalen ved indkørslen til området. Det betyder at der fra 2014 ikke indkaldes pr. brev.Bestyrelsen stiller forslag om at kassereren fra indeværende år kompenseres yderligere for udgifter til kontorhold. Bestyrelsen forestiller sig en ekstra udgift på ca.10 kr. pr. medlem om året.

7. Eventuelt: Kirsten Højgaard fik i opdrag at stå for julesammenkomsten.

Ref: Henning Kusk

Lagt på siden 13. april 2012Bestyrelsesmøde
Lørdag 1. oktober 2011 kl. 14.00 hos Rudi Bak, Annavej 22A


Referat

Afbud: Finn Pedersen.

1. Godkendelse af referat: Referat af generalforsamlingen 21. maj, 2011 (sendt via mail til bestyrelsen samt lagt på hjemmesiden www.gjerrild.dk) godkendt uden bemærkninger.


2. Regnskab: Kasserer Frans Møller oplyste, at 12 medlemmer måtte rykkes for betaling af kontingent. P. t. resterer betaling fra kun et enkelt medlem.


3. Vejene: Vejformand Poul Kristensen oplyste, at forsøget med begrænsning af støvplagen på udvalgte veje med Dustex trods den våde sommer er forløbet fint, der er blandt medlemmerne udtrykt stor tilfredshed med forsøget. I 2012 behandles de samme veje med midlet, og desuden søges der kontakt med Norddjurs Kommune om et kommunalt bidrag til også at behandle Stavnsborgvej med Dustex.
Foreningen har fra en grundejer modtaget en henvendelse, der på egne og muligvis flere medlemmers vegne rejser stærk tvivl om både pris og kvalitet af vejvedligeholdelsen. Medlemmet inviteres sammen med eventuelle meningsfæller til et møde med bestyrelsens repræsentanter for at uddybe sine synspunkter. Vejformand Poul Kristensen aftaler selv nærmere.


4. Brøndstrup Mølleå:
Norddjurs Kommune har som svar på GNGs skriftlige henvendelse oplyst, at åen snarest oprenses efter regulativet. Når det er sket indbydes repræsentanter for GNG til at besigtige åen og diskutere en eventuel ændring af regulativet.


5. Bestyrelsens julekomsammen.
Holdes 3. december. Henning Kusk og Frans Møller træffer de videre aftaler.


6. Eventuelt: Henvendelse fra Gjerrild Nordstrands Camping taget til efterretning.

Referat: Henning Kusk

Lagt på siden 2. oktober 2011


 

Generalforsamlingen
lørdag 21. maj 2011 på Djursvold, Gjerrild.

Til dirigent valgtes Kent Kusk, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt insvarslet og derefter gav ordet til formand Henning Kusk, der aflagde
Bestyrelsens beretning:

VEJE OG STIER: Vores nye skilte med opfordring til at køre max. 20 km/t. Er blevet populære. Så populære at de forsvinder. Skiltene er ikke helt billige, så vi opfordrer medlemmerne til at holde øje med dem og fortælle bestyrelsen, hvis de finder skilte, der er væltet eller smit langs vejene. GNG har selv fået skiltene designet og vi er den eneste grundejerforening, der har den slags skilte, så hvis man ser lignende skilte andre steder end i GNGs område er det tyvekoster. Fortæl til bestyrelsen hvis du ser sådanne skilte uden for området.
Igen i år kan vi konstatere, at et målbevidst arbejde på at vedligeholde og forbedre områdets veje og stier har resulteret i meget få klager - eller påtaler - over vejenes tilstand. Også i år så vi i bestyrelsen med bekymring frem til foråret, hvor det ville vise sig, hvor meget vejene havde lidt efter endnu en streng vinter, men vi slap for de helt store skader og for de helt store regninger for at rette op på vinterens hærgen. Foreningen havde igen i 2010 (og i øvrigt også i år) indgået kontrakt om vedligeholdelse af vejene med fa. Damborg, som vi har samarbejdet med i en årrække. Og nok engang opnåede vejudvalget en pris, der gør, at vi kan fortsætte med et uændret kontingent. Det er så 10. år foreningen fortsætter med samme kontingent.
Det har vist sig at være en rigtig god ide at lægge SF-sten hvor Agnetevej, Adelevej, Anettevej og Annavejs udmundinger i Langholmvej. Stene har fungeret efter hensigten. Tidligere opstod der huller ved overgangen, og disse huller blev ofte fyldt med vand. Den tid er forbi.
Og lad mig da lige tage med, at chikanerne siden de blev udskiftet med sten også har fungeret efter hensigten - og vi har ikke i det forløbne regnskabsår har udgifter til chikanerne.
Sidste år prøvede vi at dæmpe støvgenerne med et forsøg med produktet Dustex på Annavej og dele af Dortevej. Det virkede så godt, at vi i år gentager forsøget. I år er der sprøjtet på Annavej, Dortevej og Betinavej (fra hvor Fjeldholmlejrens grund slutter til Birtevej). Dustex et bindemiddel, der udvindes ved - populært sagt - at koge træmasse, og det er efter hvad jeg har fået at vide et rent naturprodukt. Produktet sprøjtes direkte på vejen og har en slags klister-effekt. Det udvaskes efterhånden af regn, så der muligvis skal sprøjtes igen, så i regnfulde perioder skal der sprøjtes flere gange.
Og hvis sprøjtningen virker efter hensigten vil vi undersøge om det er muligt at behandle alle de veje, der er plaget af støv - det handler dels om økonomi og dels om belægningen er egnet til behandlingen. Poul kan svare på de mere tekniske detaljer.
STØVPLAGE: Også i det forløbne år har vi i bestyrelsen fået at vide, at det er voldsomt irriterende, når støvet i de tørre perioder hvirvles op fra vejene og lægger sig som et tyndt, gråt lag på biler, huse, bevoksning og vasketøj Så jeg gentager opfordringen til at køre langsomt - også på de veje der er behandlet med Dustex. Det slider på vejene hvis vi kører for hurtigt, og vi er jo kun os selv til at betale.
Lad mig i samme åndedrag takke vores formand for vejudvalget, Poul Kristensen og næstformand Finn Pedersen , for deres arbejde med veje og stier.


FLISORDNING: Er indskrænket til en årlig afhentning - om efteråret.

Det er - i princippet - stadig muligt at få flis til brug i haven. Jeg siger - i princippet - fordi flere grundejere sidste efterår ikke fik den flis de havde bestilt. Indsamlingen blev - som det fremgik af hjemmesiden www.gjerrild.dk - forsinket nogle uger, og da den kom i gang skete det i løbet af under en uge - tror jeg. Det bevirkede, at nogle kørte forgæves efter flis. Enten var der ikke mere at hente eller også var flisningen forbi og maskinerne kørt videre.
Det finder bestyrelsen stærkt utilfredsstillende. Medlemmer, der har bestilt flis, har også krav på at få den, og det er for dårligt, at man bare henter flis uden at have bestilt det.
HedeDanmark meddeler i øvrigt, at sidste frist for udlægning af grene til flis i år er sidste søndag i skolernes efterårsferie, søndag 23. oktober (uge 42). HedeDanmark har derefter 4 ugers frist til at indsamle og flise grenaffaldet. Grene lagt ud senere end den nævnte dag bliver ikke hentet.
Flis bestilles ved at ringe eller maile til mig og fortælle, hvor meget flis man har brug for. Så lader jeg beskeden gå videre til HedeDanmark. Man skal selv hente flisen ved flishuggeren.
I det omfang det er muligt vil GNG informere om flisningen på hjemmesiden.

Bestyrelsen er stadig betænkelig ved, om der med kun en indsamling vil dukke uautoriserede grenbunker op rundt omkring i området. Det gjorde der et pænt stykke tid før flisningen, hvor der var læsset grene af på den store P-plads ved vandet. GNG så sig nødsaget til at meddele det til kommunen, der dog intet gjorde ved sagen.
Vores bekymring var - og er - at en lille bunke grene hurtigt kan blive til en stor bunke grene, og inden vi ser os om har grenene fået følgeskab af et gammelt køleskab, et par udtjente madrasser - og vupti har vi en losseplads. Det vil vi ikke acceptere. Grene til flis skal placeres på egen grund - ikke på vejen. Det ses der dog gennem fingre med, hvis er lige op til en afhentning, men det går ikke, at trafikken hæmmes af grenbunker i længere tid. Hvis det sker, vil foreningen sørge for at grenene fjernes - og sende regningen til grundejeren.

BEPLANTNING: En kilde til megen debat gennem årene har været bevoksningen på stranden. Vi berørte emnet på sidste års generalforsamlingen. Siden har Skov og Naturstyrelsens repræsentant Kim Egefjord meddelt, at der er udarbejdet en driftsplan for Gjerrild Nordstrand. Den opererer med to bådpladser og sti til Bønnerup og med i øvrigt at bevare strandens oprindelige udseende. Planen kan ses på Skov- og naturstyrelsens hjemmeside.
Sidste år var der ros til grundejerne mht. til beplantning langs veje og stier. I år har bestyrelsen nogle flere gange måtte påtale, at bevoksningen efterhånden bredte sig så meget ud på offentlig vej, at klipning og beskæring var påkrævet.

Det er glædeligt, at hovedparten af grundejerne selv er opmærksomme på, at veje og fortove skal holdes fri for bevoksning i overensstemmelse med de kommunale krav.

Mange steder klipper grundejerne bevoksningen ud til de offentlige stier, og det er alle brugerne glade for. Ellers er det næstformand Finn Pedersen, som fortjener tal for sit arbejde med klippemaskinen, der sørger for at de stier, som GNG har været med til at etablere er farbare. Tak til ham og vejformand.

EJERSKIFTE: I forbindelse med flytninger ejerskifter er det vigtigt, at GNG får noteret den nye adresse - eller den nye ejers adresse - af hensyn til kontingentopkrævning. Hvert år får vi breve retur fordi en grundejer har glemt at melde flytning eller fordi GNG ikke har fået at vide, at en grund har skiftet ejer. Her er tale om håndarbejde. GNG får ikke automatisk besked om ny adresse eller ejerskifte.

Det holder vores flittige kasserer Frans Møller øje med i diverse blade og aviser, men jeg vil appellere til at man husker at melde flytning eller ejerskifte. Det sparer Frans for meget besvær.

I 2010 nåede vi et lavpunkt i antallet af nye ejere. Kun syv nye blev budt velkommen. Det er måske udtryk for, at der er ved at komme lidt gang i økonomien igen, for der er siden sidste generalforsamling sendt 13 breve til 13 nye medlemmer. Vores organisationsprocent er næsten 100 - jeg tror at kun en enkelt grundejer står uden for fællesskabet.
BLÅ FLAG: For tredje gang i løbet af - jeg tror det er fem år - står flagstangen ved stranden nøgen. Der er ingen blå flag til Gjerrild Nordstrand i år. Jeg har spurgt kommunen om årsagen, men har ikke fået svar. Når det kommer bliver det lagt på hjemmesiden.
Hvis det er af besparelser, der er årsag til det manglende flag, har jeg svært ved at forstå, at andre strande og havne i kommunen har fået flaget. Hvis man anser flaget for vigtigt er det vel rimeligt at alle behandles lige - jeg er sikker på at kroen og campingpladsen og de medlemmer der udlejer sommerhuse mener, at det skævvrider.

HJEMMESIDEN: www.gjerrild.dk er et godt sted at hente information. Kommunikation til medlemmerne i stadig stigende grad vil foregå via hjemmesiden. På www.gjerrild.dk findes informationer om stranden, om områdets seværdigheder. Desuden findes et kort over området, og her kan man desuden holde sig orienteret om, hvad der sker på nordstranden.
Endelig findes der på siden referater fra bestyrelsens møder under rubrikken "Bestyrelsen arbejder".

GNG er også på Facebook. Her sender vi meddelelse til alle der er sluttet til gruppen - og desuden kan medlemmerne her komme i mere direkte kontakt med hinanden. Jeg vil opfordre til, at man slutter op om denne profil.
SPAR: Og til sidst lige et hjertesuk. Den lille KWIK-Spar købmand i Gjerrild lever - på trods af for lille omsætning, der kun giver en meget beskeden løn til folkene bag butikken. Hvis butikken lukker er hverken byen eller stranden være tjent med. Jeg vil gerne opfordre til, at man støtter butikken.

Lad mig slutte beretningen med at sige mine bestyrelseskolleger tak for en forbilledligt samarbejde i det forløbne år.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Regnskab:
Kasserer Frans Møller fremlagde regnskabet, budget og forslag til kontingent på kr. 270.- der blev enstemmigt godkendt.
Valg:
Til bestyrelsen genvalgtes Poul Kristensen, Kirsten Højgaard og Henning Kusk. Sidstnævnte gjorde opmærksom på, at det mok blev hans sidste på formandsposten.
Revisor Thomas Sørensen havde bedt om at blive afløst på posten. I stedet valgtes John Evers med Käthe Fogh som revisorsuppleant. .
Eventuelt.
Under eventuelt blev det foreslået, at såfremt Norddjurs Kommune har støttet andre strande med tildeling af Blåt Flag, tilkendegives generalforsamlingens utilfredshed med dette gennem en pressemeddelelse.
Der blev stillet forslag om at afhentningen til flis blev flyttet til om foråret. Forslaget blev henvist til næste års generalforsamling, hvor det skal stilles som forslag under dagsordenens pkt. 5.


Referat H. Kusk og Kirsten Højgaard

lagt på siden primo juni 2011Bestyrelsesmøde

Lørdag 2. april 2011 kl. 10.00 hos Henning Kusk, Bentevej

Referat


Til stede: Poul Kristensen, Finn Pedersen, Frans Møller, Henning Kusk.

1. Referat af bestyrelsesmødet 24. juli 2010 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Generalforsamling - Generalforsamlingerne holdes på vandrerhjemmet lørdag 21. maj kl 10. i forlængelse af GNVs generalforsamling. Indkaldelsen sendes med alm. Brev, der udover indkaldelsen indeholder 2010-regnskabet, 2012-budget, meddelelse om grenindsamling i efteråret samt hvis pladsen tillader det en revideres udgave af "Vis hensyn"-listen.
På valg er formand Henning Kusk, formand for vejudvalget Poul Kristensen samt Kirsten Højgaard. Den annoncerede dato i juni (på hjemmesiden) er trukket tilbage, da vedtægterne foreskriver generalforsamlingen afviklet inden udgangen af maj.


3. Regnskab for 2010
er afsluttet Kasserer Frans Møller orienterede. Møller oplyste, at medlemmer, der ikke ønsker grenafhentning, belaster foreningens økonomisk med omkring 900 kr. pga. ekstra kørsel hos vores EDB-leverandør. De medlemmer, der ikke ønsker grenordning skal desuden manuelt pilles ud blandt GNGs knap 400 medlemmer.


4. Vejene
- har lidt i den strenge vinter, men standarden er tålelig, da vedligeholdelsen startede lidt tidligere end normalt. Vejformand Poul Kristensen orienterede om forsøget med begrænsning af støvplagen med Dustex. Forsøgene faldt i 2010 heldigt ud. Bestyrelsen har for at være sikker besluttet at gentage forsøget i 2011 dels på en del af de samme strækninger dels på en ny strækning for at efterprøve om belægningen egner sig. Prisen pr. meter er uændret i forhold til 2010. Vejformanden oplyste, at der på en del af vejene skal lægges ny belægning for ca. 30.000 kr. før Dustex virker, hvilket bestyrelsen bevilgede.
Der er skrevet kontrakten på vedligeholdelse af vejene i 2011 til uændret pris i forhold til 2010.

Der forsvinder desværre stadig nogle af GNGs private skilte med opfordring til kun at køre 20 km./t på vejene. Bestyrelsen opfordrer medlemmer, der ser "herreløse" skilte andre steder end i GNGs område til at inddrage dem. Bestyrelsen hører også gerne om væltede eller henkastede skilte.


5. Flisordning Indsamling i efteråret 2011 starter mandag 24. oktober.


6. Klage over vejafmærkning - taget til efterretning uden bemærkninger, at en grundejer til kommunen har klaget over afstribningen, hvor vejen til Nordstranden svinger fra Stokkebro/ Emmedsbovej. Bestyrelsen har besluttet at bede om et møde med repr. for tekn. forvaltning for at drøfte flere emner af betydning for GNG


7. Lokalplan for sommerhusområdet nord for Fjeldholmvej er endelig godkendt af byrådet. Kun to af Grundejerforeningen Fridavejs indsigelser blev indarbejdet. Ingen af GNGs forslag blev indarbejdet.

Referat Henning Kusk - lagt på siden 7. april 2011Bestyrelsesmøde lørdag 24. juli 2010 kl. 14
hos Poul Kristensen

Referat

Til stede:
Finn Pedersen, Frans Møller, Kirsten Højgaard, Rudi Bak, Poul Kristensen og Henning Kusk

Referat af generalforsamlingen:

Lagt på hjemmesiden - ingen bemærkninger.

Støvbehandling af vejene

Forsøget med støvbehandling på Annavej og Dorthevej skrider planmæssigt frem, og vejene skal snart have en supplerende behandling. Resultaterne er særdeles lovende, og der er fra mange sider udtrykt stor tilfredshed med den væsentligt reducerede støvplage. I første omgang har forsøget kostet godt 7000 kr.

Beskæring langs vejene

Der er flere steder i området, hvor bevoksningen breder sig fra de private grunde ud på de offentlige veje. Medlemmer af vejudvalget vil om kort tid gå en runde, og de steder, hvor en klipning efter udvalgets mening er påkrævet vil der blive lagt en seddel i postkassen. Foreningen retter henvendelse til Skov og Naturstyrelsen vedrørende generende bevoksning langs Betinavej.

Nye hastighedsskilte
Der er opsat nye skilte med opfordring til kun at køre 20 kmt. på områdets grusveje. De nye skilte har fået nyt layout og er en del mere iøjnefaldende end de gamle. Skiltene, der er i selvklæbende plast har kostet ca. 13 kr. pr. stk.

Lokalplanforslag i høring
Forslaget til lokalplan 013-707 for sommerhusområdet syd for Gjerrild Nordstrands Camping er sendt i supplerende høring (fristen slutter 15. august 2010) efter nogle af de indsigelser, der kom til det første forslag, er indarbejdet. De mest markante ændringer er, at vejadgangen, der i det første planforslag ved Fridavejs udmunding i Fjeldholmvej, er fjernet, og at der anlægges en cykelsti indenfor planområdet fra Langholmvej til Fridavej. Desuden tilgodeses fredede dyrearter ved en forbedring af områdets vådområder og ved anlæggelse af en ny sø. Endelig udlægges nogle arkæologiske interesseområder som grønne områder. Det nye forslag kan via GNGs hjemmeside ses på nettet.
GNG genfremsender de aktuelle dele af sine oprindelige bemærkninger specielt om oplagspladser til vejmateriale, som GNG selv har savnet i sit virkeområde, samt stier ud af området.

Gebyr for ikke-medlemmer
Da der er ekstra omkostninger forbundet med at opkræve vejbidrag hos ikke-medlemmer præciserer bestyrelsen, at der skal betales et opkrævningsgebyr på kr. 50.- (vedtaget oå bestyrelsesmødet 1. april 2010, se referat herunder)

Plejeplan for stranden
Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet en plejeplan for Gjerrild Nordstrand. Den kan via GNGs hjemmeside ses på nettet. GNG har ingen umiddelbare bemærkninger til planen?

Åbning/lukning af toiletbygningen

På opfordring af Torben Ringgren, Gjerrild Nordstrand Camping, retter GNG henvendelse til Kommunen og foreslår, at toiletbygningen ved stranden åbnes 1. april og først lukkes lige efter efterårsferien.

Tilskud til borgerforeningen
Gjerrild Borgerforening har opsat to sæt borde/bænke ved Gjerrild Nordstrand. GNG har som påskønnelse ydet foreningen et tilskud på 2500 kr. Samtidig tilbyder GNG at medvirke til placeringen af et 3. sæt.

Næste bestyrelsesmøde (julekomsammen):
Lørdag 23. oktober kl. 18 - sted oplyses senere.

Referat Henning Kusk
Lagt på siden 27ulin2010Referat af

Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings
Generalforsamling

Lørdag 15. maj 2010 på Vandrerhjemmet Dursvold, Gjerrild

Dagsorden
1: Valg af dirigent.
2: Formand Henning Kusk aflægger bestyrelsens beretning
3: Kasserer Frans Møller fremlægger regnskabet for 2009
4: Fremlæggelse af budget for 2010 samt fastsættelse af kontingent.
5: Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest lørdag 1. maj).
6: Valg til bestyrelsen. På valg er:

A: Kasserer Frans Møller - modtager genvalg.
B: Næstformand Finn Pedersen - modtager genvalg.
C: Bestyrelsesmedlem Rudi Bak - modtager genvalg.

7: Valg af revisor samt revisorsuppleant
8: Eventuelt


Til dirigent blev valgt Kent Kusk, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. hvorefter han gav ordet til formand Henning Kusk, der aflagde følgende

Beretning

VEJE OG STIER: GNGs fornemste opgave er at vedligeholde områdets veje og stier. Vi er efterhånden kommet i den situation, som jeg også nævnte sidste år, at års målbevidst arbejde nu bærer så megen frugt, at der i løbet af det seneste år kun kommer meget få klager over vejenes tilstand. Vi var noget nervøse for vejenes tilstand efter den hårde og langvarige vinter, men vi slap lang billigere end frygtet. Foreningen har igen i år indgået kontrakt om vedligeholdelse af vejene med fa. Damborg, som vi har samarbejdet med i en årrække. Og jeg kan glæde med, at nok engang har vejudvalget opnået en pris, der gør, at vi kan fortsætte med et uændret kontingent. Det er mit mål at køre med uændret kontingent i hvert fald til 2011 - så har kontingentet været uændret i ti år.

I 2008 fik vi rettet op på et par bløde punkter, som havde voldt en del hovedbrud i de forgangne år: Overgangen hvor grusveje møder asfaltveje. De mest udsatte udkørsler ved Agnetevej, Adelevej, Annettevej og Annavejs udmundinger i Langholmvej er nu belagt med SF-sten, og det har fungeret efter hensigten. Tidligere tiders vandfyldte huller nu en saga blott.

Og så lige et par ord om de borde/bænke, der er opstillet blandt andet for enden af Stavnsborgvej. Et sæt mere skulle have været placeret på stien mellem nordstranden og Bønnerup Strand, men ejeren af Emmedsbo Skov satte sig imod. I stedet står det lige inden skovens område begynder. Der ledes i øjeblikket efter en placering til et tredje sæt, men det bliver formentlig et sted ved nordstranden.


Det er Gjerrild og Omegns Borgerforening der står bag opstillingen, og det skal foreningen have megen ros og tak for. Foreningen har fået 15.000 kr. af Fonden for Østdjursland til formålet, men det har alligevel givet et mindre underskud. Foreningen har ikke bedt GNG om støtte til opstillingen, men det vil efter min mening være naturligt om også grundejerforeningen bidrager økonomisk til opstillingen.
Og så har foreningen - også i år - haft udgifter til vejskilte, der enten har været udsat for hærværk eller er stjålne. En ærgerlig udgift, så vær med til at holde øje med skiltene.

STØVPLAGE: Og så lige det årligt tilbagevende hjertesuk. Støvplagen. Gang på gang får vi i bestyrelsen at vide, at det er voldsomt irriterende, når støvet i de tørre perioder hvirvles op fra vejene og lægger sig som et tyndt, gråt lag på biler, huse, bevoksning og vasketøj på de tilstødende arealer. En del af problemet kan løses ved at køre langsommere, men vi har også i bestyrelsen overvejet andre muligheder. Det er besluttet at indlede forsøg med den støvdæmpet belægning, Dustex, men på grund af vejret har vi endnu ikke kunnet komme i gang. Vi havde ellers kalkuleret med, at vi havde de første resultater med på generalforsamlingen.

Der bliver i første omgang tale om en forsøgsordning på Annavej og dels af Dorthevej. Og hvis den nye belægning virker efter hensigten vil den efterhånden blive lagt på vejene i hele området.

Hastighedsgrænsen er fortsat på 40 kmt. i området Bestyrelsen og mange andre så den gerne sænket, men det har indtil nu ikke været muligt. Under "Indkone forslag" kommer vi tilbage til emnet. Foreningen fortsætter dog med at opsætte sine egne skilte med 20 km. i timen - i år i et nyt design.

FLISORDNING: Sidste års generalforsamling vedtog at indskrænke flisordningen, således, at der kun samles flis én gang årligt - nemlig i efteråret. Det er fortsat HedeDanmark, der står for indsamlingen, der i år finder sted fra mandag 25. oktober.

Det er stadig muligt at få flis til brug i haven. Det gøres ved at ringe eller maile til mig og fortælle, hvor meget flis man har brug for. Man skal selv hente flisen ved flishuggeren - HedeDanmark har lovet at fortælle i god tid, hvornår man starter, og så vil oplysningerne komme på hjemmesiden.

Bestyrelsen er stadig betænkelig ved, om der med kun en indsamling vil dukke uautoriserede grenbunker op på ubebyggede grunde eller på offentlige arealer, men vi håber det bedste. Det kan ikke understreges nok, at tørre grene, der f.eks. anbringes i skel er overordentlig brandfarlige ikke mindst hvis vi får en tør sommer.

Lag mig erindre om, at grene skal placeres på egen grund - ikke på vejen. Det ses der gennem fingre med, hvis er lige op til en afhentning, men det går ikke, at trafikken hæmmes af grenbunker i længere tid. Hvis det sker, vil foreningen sørge for at grenene fjernes - og sende regningen til grundejeren.

BEPLANTNING: En kilde til megen debat har været bevoksningen på stranden. Der hersker nogen uenighed om, hvordan arealerne skal holdes, og qua Skov og Naturstyrelsens anstrengte økonomi har der ikke altid været de fornødne midler til at vedligeholde området efter den fastlagte plan.
Carsten Jensen, Betinavej, havde indsendt et forslag til generalforsamlingen om at bemyndige bestyrelsen til at tage kontakt med Skov- og Naturstyrelsen med henblik på at bevare strandens oprindelige flora og fauna. I mellemtiden har Skov og Naturstyrelsens Kim Egefjord meddelt, at man er ved at lægge sidste hånd på en ny driftsplan for Gjerrild Nordstrand. Den opererer med de samme friluftslivindretninger - to bådpladser og sti til Bønerup - og de kommer sammen med en plan for naturkvaliteterne til høring engang i forsommeren. Carsten Jensen har derfor trukket forslaget tilbage.

Sidste år var der ros til grundejerne mht. til beplantning langs veje og stier. Igen år i år har bestyrelsen kun et fåtal af gange overfor grundejere måtte påtale, at bevoksningen efterhånden bredte sig så meget ud på offentlig vej, at klipning og beskæring var påkrævet.

Det er glædeligt, at grundejerne selv er opmærksomme på, at veje og fortove skal holdes fri for bevoksning i overensstemmelse med de kommunale krav.

Mange steder klipper grundejerne bevoksningen ud til de offentlige stier, og det er alle brugerne glade for. Ellers er det næstformand Finn Pedersen, der er ude med klippemaskinen for at gøre stierne farbare. Tak til ham og vejformand for Poul for deres indsats for at holde veje og stier i god stand - til en god pris.


EJERSKIFTE: I forbindelse med flytninger ejerskifter er det vigtigt, at GNG får noteret den nye adresse - eller den nye ejers adresse - af hensyn til kontingentopkrævning. Hvert år får vi breve retur fordi en grundejer har glemt at melde flytning eller fordi GNG ikke har fået at vide, at en grund har skiftet ejer. Her er tale om håndarbejde. GNG får ikke automatisk besked om ny adresse eller ejerskifte.

Det holder vores kasserer Frans Møller øje med i diverse blade og aviser. Vi har oprøvet om vi kunne få meddelelserne automatisk fra folkeregistret bl.a. - men det er ikke muligt. Så jeg vil appellere til at man husker at melde flytning eller ejerskifte. Det sparer Frans for meget besvær.

I øvrigt har der ikke været handlet så mange huse i det forløbne år. Møller har opgjort, at der hele sidste år kun blev sendt velkomstbreve til syv nye medlemmer - i år er tallet - fra 1. januar til dags dato bare tre.


HJEMMESIDEN: www.gjerrild.dk er fortsat et godt sted at hente information. Desværre lykkede det ikke i år at få udsendt GNG-Nyt, men jeg håber der i nogen grad er rådet bod på det, ved at mange af oplysningerne i stedet er lagt på hjemmesiden. Vi må nok se i øjnene, at kommunikation til medlemmerne i stadig stigende grad vil foregå via hjemmesiden, og der er ikke utænkeligt, at vi i løbet af de næste år eller to skal diskutere om ikke vi også kan indkalde til generalforsamling ad den vej.
GNG har også åbnet en profil på Facebook. Det har den fordel, at man her kan sende en meddelelse til alle de personer, der er sluttet til gruppen - og desuden kan medlemmerne her komme i mere direkte kontakt med hinanden. Jeg vil opfordre til, at man slutter op om denne profil.
På www.gjerrild.dk findes informationer om stranden, om områdets seværdigheder. Desuden findes et kort over området, og her kan man desuden holde sig orienteret om, hvad der sker på nordstranden. Det har flere fundet ud af, og det er glædeligt, at der i forbindelse med udlejning af huse er henvist til siden.
Endelig findes der på siden referater fra bestyrelsens møder under rubrikken "Bestyrelsen arbejder".

BLÅ FLAG: I år opfylder Gjerrild Nordstrand betingelserne for at få det blå flag. Det fremgår i hvert fald af Blå Flags hjemmeside. Jeg er dog ikke bekendt med, hvornår flaget hejses eller om det sker ved en eller anden for festivitas.
SPAR: Og til sidst lige et hjertesuk fra den seneste udgave af Bøgebladet, som er organ for Gjerrild og Omegns Borgerforening. Den lille KWIK-Spar købmand i Gjerrild lever - på trods af for lille omsætning, der kun giver en meget beskeden løn til folkene bag butikken. Det kan ikke blive ved. Det er begrænset hvor længe folkene bag butikken vil blive ved uden en anstændig årsløn. Alternativet er, at butikken lukker. Det kan hverken byen eller stranden være tjent med. På borgerforeningens hjemmeside kan man i tørre tal se, at Lotte, der driver forretningen har sølle 80.000 kr. i årsløn. Jeg vil gerne opfordre til, at man støtter butikken, der prismæssigt på de fleste områder sagtens kan konkurrere med supermarkeder i omegnen.
Lad mig slutte beretningen med at sige mine bestyrelseskolleger tak for en forbilledligt samarbejde i det forløbne år.

Med disse ord skal jeg overgive beretningen til forsamlingens debat og afstemning.

Formandsberetningen blev efter et par opklarende spørgsmål godkendt.

Kasserer Frans Møller fremlagde årsregnskabet for 2009 samt budget for 2010 samt forslag til kontingent. Så alle tre blev godkendt af forsamlingen. Se årsregnskabet HER

Der var til bestyrelsen indleveret følgende:


Forslag stillet af Jørgen Dahlmann, Adelevej 31:
Ændring af vedtægterne med følgende ordlyd: "Såfremt træer generer, skal de beskæres til en højde på 3,5 meter over terræn".
Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke kunne gå ind for forslaget. Han forklarede, at foreningen ikke har myndighed til at skride ind overfor høje træer uanset, hvad der står i vedtægterne. Formanden betvivlede stærkt nytten af at have en paragraf i vedtægterne, som det ikke havde nogen konsekvenser at overtræde.
Det blev fra salen fremhævet, at det ville have en præventiv virkning at have det stående i vedtægterne.

Der udspandt sig inden afstemningen en del debat om, hvordan en vedtægtsændring ville virke. Nogle mente, der blot var tale om et paradeforslag, som foreningen ikke kunne håndhæve, mens andre mente, at det ville have en vis effekt, hvis det stod i vedtægterne Foreningens tidligere formand Villy Larsen fortalte, at man adskillige gange i årenes løb havde prøvet at slippe af med høje træer, men at det er så godt som umuligt. Den nuværende formand, Henning Kusk, opfordrede indtrængende til, at problemer med høje træer blev ordnet i mindelighed, men at foreningen ikke havde mulighed for at være Politi eller blandt sig i eventuelle tvister om høje træer.

Da der var tale om forsslag til en vedtægtsændring skulle to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede stemme for forslaget.
Der blev på forlangene gennemnført skriftlig afstemning. Af de 52 fremmødte, stemmeberettigede stemte 20 for, 29 imod, mens tre stemmesedler var blanke. Forslaget var detmed faldet.

Forslag stillet af Hans Larsen, Annavej 9:
Der opstilles fartdæmpende chikaner på Annavej.

og

Forslag stillet af Leonard Nielsen, Annavej 7:
Der opstilles 4 x kampestenchikaner på strækningen Annavejs start til Dagmarvej.

Blev begge forkastet Der blev rejst kritik af, at forslagsstillerne ikke var mødt på generalforsamlingen for at motivre deres forslag.

Formanden forklarede inden afstemningen, at man ikke uden videre kan opstille chikaner. Der skal tilladelse til fra såvel brandvæsen, kommune som politi, og chikanerne skal overholde ganske bestemte specifikationer og der skal udarbejdes præcise tegninger over udformning og placering, der danner grundlag for sagsbehandlingen.

Forslag stillet af Henning Quist, Birthevej 17
Der opstilles skraldespand ved nedkørslen til bådplads syd og
Nedkørslen til bådplads syd forbedres.


Det vedtoges, at bestyrelsen retter henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen om at får opstillet en rummelig affaldsbeholder samt at forbedre adgangsforgholdene til bådplanserne.

Alle valg til bestyrelsen var genvalg.

Thomas Sørensen genvalgtes som revisor.


Under eventuelt blev det bemærket, at der ikke sidste år blev ryddet ordentlig op efter flisning. Bestyrelsen forelægger dette for Hede Danmark. Det vil samtidig blive afklaret, hvorvidt der flises i GNG- området for grundejerne på Fridavej. I så fald vil Hede Danmark blive hernvist til at flise på Fridavej.
Det blev på generalforsamlingen beklaget, at der køres med ATV (4-hjuls knallerter) i klitterne. En af grundejerne foreslog, at man tog billeder af trafikken og derefter påtalte kørslen.


Formanden fortalte, at Norsdjursnet (der nu hedder Prima-Net) Er kommet til stranden og folder nettet ud fra en sender på gården ved fyret. Der er pt. ingen oplysninger om, hvor langt Prima-Net er.

I den forbindelse sagde formanden, at det endnu ikke tid til udelukkende at benytte digitale løsninger, men at man i løbet af et år eller to nok skulle til at diskutere om man skulle indkalde til generalforsamlingen via e-mail eller på hjemmesiden.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.


Generalforsamlingen 2011
holdes på Vandrerhjemmet Djursvold lørdagen efter Kristi Himmelfartsdag - 4. juni - generalforsamlingen i Gjerrild Nordstrands Vandværk kl. ca. 11

Referat: Kirsten Højgaard

Lagt på siden 21. maj 2010


Bestyrelsesmøde
Torsdag 1. april 2010 kl. 10.00 hos Kirsten Højgaard, Agnetevej

Referat

1. Referat af bestyrelsesmødet 26. september godkendt.

2. Generalforsamling holdes på vandrerhjemmet lørdag 15. maj kl 10. GNV holder først sin generalforsamling og efter en pause fortsætter GNG med sin. Indkaldelsen sendes med alm. brev. Udover indkaldelsen vedlægges regnskabet og meddelelse om grenindsamling i efteråret samt en revideres udgave af "Vis hensyn"-listen.
Der er kommet forslag til ændring af vedtægterne fra Jørgen Dahlmann, Adlevej 31, med følgende ordlyd: "Såfremt træer generer skal de beskæres til en højde på 3,5 meter over terræn." . Bestyrelsen kan ikke anbefale at ændringen vedtages, da der er stærk tvivl om, hvem der er påtaleberettiget og om, hvilke sanktionsmuligheder, der kan bringes i anvendelse, hvis påbud om fældning ikke efterkommes.
På valg er kasserer Frans Møller, Finn Pedersen og Rudi Bak. Sidstnævnte ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår den nuværende suppleant Hanne Steenholt, Astavej 2 opstilles.

3. Regnskab for 2009 er afsluttet uden revisionsbemærkninger. Kasserer Frans Møller fremlagde desuden budget for 2010 og oplyste i øvrigt, at oplyste, at medlemmer, der ikke ønsker grenafhentning, ikke belaster foreningens økonomisk men er til noget besvær, da deres girokort skal pilles ud blandt GNGs knap 400 medlemmer. Bestyrelsen besluttede at indføre et opkrævningsgebyr på kr. 50 for vejbidrag for grundejere, der ikke er medlem af GNG.

4. Vejene har lidt i den strenge vinter, men er nu i nogenlunde stand. I løbet af formentlig april startes forsøg med det støvdæmpende materiale Dustex på udvalgte strækninger, og der er håb om, at der allerede på generalforsamlingen kan gives en foreløbig vurdering.
Vejformand Poul Kristensen oplyste, at kontakten for vejvedligeholdelse for 2010 er under forberedelse.
Der blev foreslået et mere iøjnefaldende design af GNGs egne skilte med en anbefalet hastighed på 20 km/t. Poul Kristensen kommer med to/tre forslag til næste bestyrelsesmøde.

5. Flisordning Indsamling i efteråret 2010 starter mandag 25. oktober.

6. Velkomsthilsen: Nye medlemmer bydes velkommen i foreningen med dels et brev, dels med vedtægterne og "Vis hensyn"-listen. Informationer derudover henvises de nye medlemmer til at hente på GNGs hjemmeside.

7. Vis hensyn - listen revideres og indrykkes på hjemmesiden og sendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling.

8. GNG-Nyt mv. Bestyrelsen beklagede at det ikke har været muligt at udsende GNG-Nyt i år, men slog i øvrigt fast at en stigende del af foreningens information til medlemmerne vil foregå elektronisk. I den forbindelse opfordres medlemmerne til at benytte GNGs Facebook-gruppe og via den vej få informationer via mail.

Referat: Henning Kusk


 


Bestyrelsesmøde
lørdag 26. september 2009 kl. 10 hos Finn Pedersen

Referat

Til stede:
Rudi Bak, Finn Pedersen, Kirsten Højgaard, Poul Kristensen, Henning Kusk, Frans Møller (ingen afbud).

Referat af generalforsamlingen
Godkendt.

Mastesagen:
Formanden oplyste, at Norddjursnet har etableret et sendepunkt på gården ved fyret. Der pågår stadig bestræbelser for at få rejst en mast på Fjeldholmlejrens grund. Borgmester Torben Jensen mødte ikke op, da repræsentanter for Norddjursnet sammen med formanden havde aftalt møde om mastens placering og formanden henvendte sig i stedet til borgmesteren i en personlig mail og forklarede sagen. Inden for den seneste uge har Torben Jensen forespurgt om det "sker noget i sagen". Der er efter siende bestræbelser i gang for at finde en anden placering, men det har inden bestyrelsesmødet ikke været muligt at få dette bekræftet. Der er rettet henvendelse til Norddjursnet via mail. Når svar foreligger, vil det blive videresendt til bestyrelsen.

Oprensning af Brøndstrup Mølleå:

Foreningen har pr. brev rettet henvendelse til Norddjurs Kommune om grødeskæring og oprensning af Brøndstrup Mølleå. Grødeskæring påbegyndtes kort tid efter brevet var modtaget på kommunen - uden foreningen i øvrigt blev kontaktet. Senere har Jens Gregersen fra Norddjurs Kommune rettet henvendelse til foreningen og bedt om, at han i fremtiden kontaktes på tlf. 89 59 40 13 hvis der er problemer med åen. Han oplyser, at grødskæring er foretaget efter regulativet. Mht. vandgennemstrømning oplyser han, at der vil blive udført ændringer af en rør-underføring, hvor vandet pt. Stemmes op. Hele systemet vil desuden målt op og oprensning vil finde sted på de strækninger, det er påkrævet. Formanden bemærkede, at sagen rettelig hørte under de respektive drænlaug og ikke i GNGs regi.

Veje og stier:
Formanden for udvalget for veje og stier Poul Kristensen, oplyser, at vejene er i en sjælden god forfatning, hvilket ikke mindst skyldes en meget fin indsats fra fa. Damborg, der vedligeholder vejene. Eneste vej, der har været problemer med, er den kommunale Stavnsborgvej. Hvor der har været en del huller.
Det blev besluttet i foråret at iværksætte forsøg med den støvdæmpende behandling Dustex på Annavej, Dorthevej og del af Betinavej.
Der bestilles nye vejskilte til Annavej (skiltet stjålet) og til Agnetevej (skiltet delvist overmalet).
Der rettes henvendelse til en enkelt grundejer om at beskære bevoksningen mod offentligvej vej, da bevoksningen har bredt sig og gøre passage vanskeligere. Sker beskæring ikke vil foreningen lade arbejde udføre på grundejerens regning.

Økonomi:

Kasserer Frans Møller oplyste, at der kun er ganske få restancer mht. kontingentbetaling og betaling for flisordningen, og det har kun været nødvendigt at udsende under fem rykkerbreve. Frans Møller gjorde desuden opmærksom på, at kontrolarbejdet med indførelse af flisordningen er blevet en del mere tidkrævende.

Jubilæum:
Intet nyt fra jubilæumsudvalget.

Julekomsammen:
Bestyrelsen holder sin årlige komsammen 31. oktober eller 14. november. Formanden undersøger mulighederne hos Lübker Golf.

Flis:

Der samles grene til flis lige efter skolernes efterårsferie. Næste indsamling er i først efteråret 2010. Reminder lagt på hjemmesiden d.d.

Eventuelt:
Ny velkomstfolder drøftes på næste bestyrelsesmøde.
"Vis hensyn" revideres og genoptrykkes i GNG-Nyt 2010.
Bestyrelsen bekræftede, at vederlaget for annoncesalg til GNG-Nyt udbetales indtil andet besluttes.

Næste bestyrelsesmøde:

Skærtorsdag 1. april kl. 10 hos Kirsten Højgaard.


Ref. Henning Kusk, lagt på siden 26. sept. 2009


Generalforsamling 22. maj 2009 på Gjerrild Vandrerhjem

Referart

Til dirigent blev valgt Kent Kusk

Formand Henning Kusk aflagde følgende beretning:

Velkommen til den 39. ordinære generalforsamling - og dermed også den 39 beretning - her i foreningen 40 jubilæumsår.

VEJE OG STIER: GNGs fornemste opgave er at vedligeholde områdets veje og stier. Vi er efterhånden kommet i den situation, at års målbevidst arbejde nu bærer så megen frugt, at der i løbet af det seneste år kun kommer meget få klager over vejenes tilstand. Foreningen har igen i år indgået kontrakt om vedligeholdelse af vejene med fa. Damborg, som vi har samarbejdet med i en årrække. Og jeg kan glæde med, at igen i år har vejudvalget forhandlet sig til en pris, der gør, at vi kan fortsætte med et uændret kontingent. Vi satser på at køre med uændret kontingent i hvert fald til 2011 - så har kontingentet været uændret i ti år.
Alt i alt er vejenes tilstand god, og vi høster nu frugten af, at vi i 2008 fik rettet op på et par bløde punkter, som har voldt og nogen hovedbrud i de forgangne år: Overgangen hvor grusveje møder asfaltveje. De mest udsatte udkørsler ved Agnetevej, Adelevej, Annettevej og Annavejs udmundinger i Langholmvej har nu i omkring år været belagt med SF-sten, og det har løst problemet. Det var ikke nogen billig løsning, men de sparede omkostninger på vedligeholdelse på disse udsatte steder har vist, at det var den rigtige beslutning. Bestyrelsen skønner, at SF-stenene er ligeså holdbare - om ikke mere - end asfalt, selv om der naturligvis vil komme reparationer ad åre.
I begyndelsen af marts fik GNG tilbudt at overtage en større del af vejnettet i områdets vestlige ende. Vejene er udskilt i et særskilt matrikelnummer som er tilskødet en privatperson. Bestyrelsen fandt efter grundig overvejelse, at en sådan overtagelse af en del af vejnettet dels lå udenfor foreningens formål og dels afstedkom så mange uafklarede juridiske aspekter, at bestyrelsen valgte at takke nej. GNG foreslog i stedet, at arealet blev overdraget kommunen som på vor forespørgsel havde erklæret sig indforstået med at overtagelsen.

STØVPLAGE: Og så lige det årligt tilbagevende hjertesuk. Støvplagen. Det er voldsomt irriterende, når støvet i de tørre perioder hvirvles op fra vejene og lægger sig som et tyndt, gråt lag på biler, huse, bevoksning og vasketøj på de tilstødende arealer. Der er kun én løsning på dette problem: Kør langsommere.
Hastighedsgrænsen på 40 kmt. i området blev ved sidste års generalforsamling foreslået sat ned til 20 km. i timen. I det forløbne år har bestyrelsen undersøgt muligheden for at få hastighedsgrænsen sat ned. Der er endnu ikke kommet noget konkret resultat af disse forespørgsler - jeg kan forestille mig at politireformen gør, at vores forespørgsel er kommet lidt langt ned i bunken. Det er også OK, men bestyrelsen arbejder videre på at få klarlagt om en sænkning af hastigheden er mulig.
I samme sag er der skrevet til nogle af de aktører, der benytter vores veje - kommunen, renovationsselskabet, postvæsenet etc. Og indskærpet, at hastighedsgrænsen skal overholdes - både for at skåne beboerne for støvplagen i de varme og tørre perioder, men ikke mindst for at minimere sliddet på vejene, som især de store køretøjer er stærkt medvirkende til.
Bestyrelsen har desuden besluttet at opkræve vejbidrag hos de brugere, der benytter vejene, men som ikke er medlemmer af grundejerforeningen. Det drejer sig om en lille halv snes.

FLISORDNING: Sidste års generalforsamling vedtog at genoptage flisordningen, således, at der blev indsamlet til flis to gange årligt - forår og efterår. Der blev således samlet både sidste efterår og i dette forår, og begge gange havde bestyrelsen overdraget opgaven til HedeDanmark. Der blev forud for ordningens genindførelse taget flere priser hjem, men HedeDanmark var klart det billigste. Lad mig tilføje, at HedeDanmark også besidder en ikke ringe erfaring med sådant arbejde, og det er mit indtryk, at indsamlingen både i efteråret of i foråret er gået godt - jeg har i det mindste ikke fået nogen klager - hverken fra grundejere eller fra selskabet over forkert anbragte grenbunker.
Derimod har bestyrelsen modtaget - ikke mange men dog nogle - tilkendegivelser af, at flisordningen var for dyr. Et enkelt medlem har udmeldt sig af foreningen, da han ikke ønsker at betale til ordningen - han anfører, at han allerede gennem sin skattebetaling er med til at finansiere genbrugspladsen i Glesborg.
Det giver mig anledning til at komme med et par bemærkninger - som nok er gentagelser fra sidste års debat. Men bestyrelsen lagde også vægt på, at undgå slitage på vejene - og det går vi når ikke flere hundrede biler med trailere skal køre grene til genbrugsstationen. At vi med ordningen nedbringer udslippet af CO2 betragter jeg som en kærkommen sidegevinst.
Bestyrelsen var også betænkelig ved, at vi uden en indsamlingsordning kunne risikere at kvas og grene blev stuvet af vejen i stærkt brandfarlige kvashegn i skellet mellem grundene eller smides i store uofficielle bål. - eller blot smides, hvor der nu er plads til det - på åbne pladser eller på ubebyggede grunde.
Om to afhentninger om året så er for mange og kan skæres ned til en enkelt afhentning får vi lejlighed til at diskutere senere, når bestyrelsens forslag om en ændring af ordningen skal til debat.

BEPLANTNING: Sidste år var der ros til grundejerne mht. til beplantning langs veje og stier. I gen år i år har bestyrelsen i det forløbne år kun et fåtal af gange overfor grundejere måtte påtale, at bevoksningen efterhånden bredte sig så meget ud på offentlig vej, at klipning og beskæring var påkrævet. Det er glædeligt, at grundejerne selv er opmærksomme på, at veje og fortove skal holdes fri for bevoksning i overensstemmelse med de kommunale krav.
Mange steder klipper grundejerne bevoksningen ud til de offentlige stier, og det er alle brugerne glade for. Ellers er det næstformand Finn Pedersen, der er ude med klippemaskinen for at gøre stierne farbare. Tak til ham og vejformand for Poul for deres indsats for at holde veje og stier i god stand - til en god pris.

NY UDSTYKNING: Det nyudstykkede område i den sydlige ende af strandområdet ligger stadig hen som mark. Lokalplanen for området er vedtaget i teknisk udvalg men har endnu ikke været forelagt byrådet, de en af lodsejerne mangler at skrive under på en samtykkeerklæring. Før det sker, kommer lokalplanforslaget ikke på byrådets bord. Og så er tiden vel heller ikke de bedste til at sælge sommerhusgrunde, så mon ikke området får lov til at ligge "brak" en tid endnu.

EJERSKIFTE: I forbindelse med flytninger ejerskifter er det vigtigt, at GNG får noteret den nye adresse - eller den nye ejers adresse - af hensyn til kontingentopkrævning. Hvert år får vi breve retur fordi en grundejer har glemt at melde flytning eller fordi GNG ikke har fået at vide, at en grund har skiftet ejer. Her er tale om håndarbejde. GNG får ikke automatisk besked om ny adresse eller ejerskifte. Det holder vores kasserer Frans Møller øje med i diverse blade og aviser. Vi har oprøvet om vi kunne få meddelelserne automatisk fra folkeregistret bl.a. - men det er ikke muligt. Så jeg vil appellere til at man husker at melde flytning eller ejerskifte. Det spare Frans for meget besvær.

GRÆVLINGE mv: Ræve, grævlinge, rotter mv. er et stigende problem i området. Grundejerne bør holde deres affaldsbeholdere forsvarligt indhegnede og de bør ikke i udhuse eller garager opbevare frugt, madvarer eller andet, der tiltrækker dyr.

SHELTERS: Såkaldte shelters til primitiv overnatning har været på tale et par steder på Nordstranden. . GNG har meddelt, at foreningen ikke på nogen måde kan involvere sig i opstillingen eller driften af sådanne shelters. Der er oprettet shelters en række andre steder i kommunen, men ikke på Gjerrild Nordstrand - jeg har indtryk af, at en bestemt modstand fra Statsskovvæsenet har haft en vis indflydelse.

TRÅDLØST INTERNET: Trådløst Internet til nordstranden burde have været en realitet, men en usædvanlig lang sagsbehandlingstid hos Norddjurs Kommune - og en ikke ringe portion uvilje og uvidenhed om projektet - har indtil videre medført, at ansøgningen om opstilling af en mast ved stranden er afslået. Det er mit indtryk, at afslagene bygger på forkerte præmisser og at der som begrundelse bl.a. bruges irrelevante argumenter. - således lyder en af begrundelserne, at masten vil stå tæt på et fredet område. Altså: Enten er området fredet eller også er det ikke - man kan heller ikke være en lille smule gravid. Heller ikke strandbyggelinien kommer masten i karambolage med. Det ser ud til, at de to store hurdler er at masten ligger i kystnærhedszonen og at den er for høj. Det første kan vi ikke lave om på, men højden kan muligvis reduceres.
Repræsentanter fra Norddjursnet.dk og GNG har overfor en repræsentant for borgmester Torben Jensen (han han selv lovet at komme men brændte os af) søgt at forklare sagen og har bla. Bedt om en åpstedsforretning, så vi kan vise, hvor lidt synlig masten vil blive. Men det er foreløbig blevet os nægtet.

HJEMMESIDEN
: www.gjerrild.dk er i øvrigt et godt sted at hente information. Den opdateres når der er nyt at fortælle, og har man informationer til siden er man velkommen til at skrive til redaktøren - det er også mig. I de seneste måneder har der været arbejdet på at færdiggøre en mailingliste, så man automatisk kan melde sig til at modtage en mail, når der er nyt fra GNG. Det nye tiltag vil se dagens lys om efter sommerferien, og så kan man via hjemmesiden bestille nyhedsmails fra GNG. Disse nyhedsmails kan måske komme til at afløse GNG-Nyt, som i øjeblikket er et godt aktiv for foreningen.
På www.gjerrild.dk findes informationer om stranden, om områdets seværdigheder. Desuden findes et kort over området, og her kan man desuden holde sig orienteret om, hvad der sker på nordstranden. Det har flere fundet ud af, og det er glædeligt, at der i forbindelse med udlejning af huse er henvist til siden.
Endelig findes der på siden referater fra bestyrelsens møder under rubrikken "Bestyrelsen arbejder". Og den har arbejdet godt det seneste år.

BLÅ FLAG: I 2007 fik vi ikke det blå flag på grund af kommunal smøl med prøveudtagningen. Også i år står flagstangen på stranden tom, men denne gang er baggrunden anderledes alvorlig: Vandprøverne levede ikke op til kravene. Det kan lyde paradoksalt efter at der for få år siden blev ofret en halv snes millioner kroner på at kloakere området, men der udvaskes åbenbart stadig for mange. Uønskede stoffer i havet. Alle prøverne er i år udtager under ugunstige vindforhold, men Norddjurs Kommune fik ikke held til - på den baggrund af få omgjort beslutningen om at nægte nordstranden det blå flag.
GNG-Nyt: Foreningens meddelelsesblad GNG-Nyt går godt. Frans Møller har det store overblik over indtægter og udgifter ved bladet, men takket være mange annoncer - og ikke mindst mange farveannoncer giver det lille blad et godt supplement til foreningens likvider. Men med tiden bliver bladet nok afløst af en mail-ordning (indkaldelsen til generalforsamlingen skal dog nok fortsat ud med fodpost).

Lad mig slutte beretningen med at sige mine bestyrelseskolleger tak for en forbilledligt samarbejde i det forløbne år.

Med disse ord skal jeg overgive beretningen til forsamlingens debat og afstemning.

Under debatten om formandens beretning blev der spurgt, hvad bestyrelsen agter at gøre ved den omsiggribende trafik med 4-hjuls-knallerter/motorcykler på stranden. Henning Kusk afviste, at medlemmer af bestyrelsen skulle agere politi på stranden og påtale den slags kørsel. Han opfordrede til, at man anmeldte ulovlig kørsel til politiet.

På forespørgsel blev det oplyst, at bestyrelsen ikke har viden om eller kendskab til en vindmøllepark, som Dong efter sigende påtænker at opføre i farvandet ud for Djursland.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Kasserer Frans Møller fremlagde det reviderede regnskab for 2008 (se det HER), budget for 2009 samt forslag om uændret kontingent, der blev eenstemmigt vedtaget.

Bestyrelsens forslag om at indskrænke indsamlingen af grene til flis til een gang årligt - om efteråret - blev vedtaget med 27 stemmer for og 20 stemmer i mod.

Valg til bestyrelse og af revisor var genvalg. Til suppleant til bestyrelsen valgtes Hanne Steenholt, Astavej, i stedet for Pia Asbæk.

lagt på siden 22. juni 2009


 

Bestyrelsesmøde
lørdag 31. januar 2009 hos Henning Kusk, Bentevej 5, Gjerrild Nordstrand


Til stede: Frans Møller, Poul Kristensen, Finn Pedersen, Kirsten Højgaard, Rudi Bak, Henning Kusk


1. Referat
Referat fra bestyrelsesmødet 26. oktober godkendt.

2. Norddjursnet.dk
Ansøgningen om mast er afslået af Norddjurs Kommune. GNG frafalder at bruge masten til mobiltelefoni, der vil kræve en kraftigere mast. I samarbejde med Norddjurs.dk er ansøgningen med denne rettelse samt indsigelser mod det grundlag kommunen har anvendt som begrundelse for afslaget fremsendt til kommunen på ny. De to foreninger har udbedt sig en åstedsforretning, og forvaltningen har meddelt, at ansøgningen "ligger øverst i bunken".

3. Vejskilte:
Skiltet "Bentevej" er sat op - udgift 2500 kr. GNG har tidligere puslet med tanker om at opsætte skilt med "lukket vejsystem" for at udgå unødig trafik. Bestyrelsen valgte at se tiden an - ikke mindst på grund af prisen.

4. Flisordning
Bestyrelsen fremsætter forslag til generalforsamlingen om,at der kun samles flis én gang om året (lige efter efterårsferien), således, at der samles til flis i foråret 2009 og derefter først i efteråret 2010. Ændringen skal ses på baggrund af på grund af prisen, som nogle finder høj. Foren9ingen har modtager en enkelt udmeldelse med den høje pris som begrundelse.

5. Møde med kommunen
Frans Møller, Finn Pedersen orienterede om møde med Anders Brinch Larsen og plan og bygchef Hans Carsten Rasmussen, Norddjurs Kommune, om forskellige emner. Blandt emnerne var muligheden for at blive inforeret om medlemmernes ændring af adresser, opretning af Brøndstrup Mølleå, etablering af legeplads og rejsning af mast til internet.

6. Mailingliste/mailadresser:
GNG åbner om kort tid en mailingliste, der giver mulighed for med et tryk at sende mail til de medlemmer der via hjemmesiden tilmelder dig denne (gratis) service.

7. Kontingentforhøjelse
Bestyrelsen har efter en indgående drøftelse af foreningens økonom og de fremtidige indtægter og udgifter besluttet at fortsætte med det nuværende kontingent (uændret siden 2001).

8. Komsammen
Bestyrelsens årlige komsammen holder på Gjerrild Kro lørdag 18. april.

9. Generalforsamling
Finder sted på Gjerrild Vandrerhjem lørdag 23. maj 2009 (Kristi himmelfartsferien) Vandværkets generalforsamling begynder kl. Efter en kort pause (hvor der plejer at blive serveret et let traktement) finder grundejerforeningens generalforsamling sted.

10. GNG 40 år
Foreningen har i år eksisteret i 40 år. Bestyrelsen foreslår på generalforsamlingen, at der nedsættes et udvalg, der får overdraget at arrangere en markering af jubilæet.

11. Indbrud
Hvordan hjælper vi hinanden i kampen mod indbrud og hvordan underrettes medlemmer om indbrud i deres huse. I det kommende nummer af GNG-Nyt og på foreningens hjemmeside tages emnet op, og der lægges op til en slags naboovervågning. Anders Villumsen, Benediktevej, opfordres til på generalforsamlingen at komme med gode råd til at undgå indbrud.

12. Evt
En af hjemmesiden www.gjerrild.dk samarbejdspartnere har været udsat for hacker-angreb. Der skete intet med grundejerforeningens hjemmeside.

Referat Henning Kusk


 

Bestyrelsesmøde
Lørdag 25. oktober 2008 hos Henning Kusk

Referat


Afbud Kirsten Højgaard

1. Referat
Referat fra bestyrelsesmødet 1. juni (lagt på hjemmesiden) - ingen kommentarer .

2. Norddjursnet.dk
Kirsten meddeler, at indtil videre er Kim Carstensen, Norddjursnet, kontaktperson til teknisk forvaltning, da hun anser det for formålsløst, at flere rykker forvaltningen for svar på ansøgningen om sendemast. Bestyrelsen tilsluttede sig beslutningen. TNTS-udvalget består fortsat af Kirsten Højgaard, forkvinde, Torkil Rasmussen, Bentevej 14, og Henning Kusk.

3. Flisordning
Der samles flis i disse dage og først i uge 44 starter flishugningen. Der flises 50 rummeter, som foreningens medlemmer har bestilt, på jorden. Resten flises direkte i containere. Formanden oplyste, at der har været et par forespørgsler om ordningen, og et enkelt medlem har meldt sig ud af foreningen med ordningen som begrundelse. Frans Møller og Finn Pedersen mødes med teknisk forvaltning om ordningen. Efter dette møde tager bestyrelsen igen ordningen op til debat med henblik på en eventuel revision af ordningen via et forslag til generalforsamlingen 2009.

4. Storskrald:
Reno Djurs henviser til genbrugspladsen i Glesborg. Indsamlingen af storskrald var en kommunal foranstaltning, der faldt bort med kommunesammenlægningen.

5. Nye ejere - abonnement
Frans Møller og Finn Pedersen har undersøgt hvordan GNG automatisk - evt. mod betaling - kan få underretning om ejerskifter. Registerloven forhindrer det. Der søges samarbejde med Gjerrild Nordstrands Vandværk, der har samme problem med ejerskifter og adresseændringer. Evt. kan et samarbejde med NRGI komme på tale.

6. Legepladsudvalg
Generelforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at genoverveje etablering af en legeplads. Det ser ud til, at opgaven er så omfattende - både sikkerhedsmæssigt og forsikringsmæssigt - at den falder uden for foreningens virkeområde. Frans Møller og Finn Pedersen tager punktet med til et allerede planlagt møde med teknisk forvaltning. Der har iøvrige ikke være henvendelser overhovedet fra medlemmerne ang legeplads.

7. Kontingentforhøjelse
Foreningen har i perioder har haft meget få kontanter i kassen. Det overvejes om bestyrelsen på generalforsamlingen skal stille forslag om en beskeden kontingentforhøjelse.

8. Veje og stier:
Trods besked om det modsatte kan GNG ikke bare bestille nye vejskilte, selv om GNG skal betale. Det bestilles gennem kommunen. I øjeblikket er et skilt til "Bentevej" i ordre, og kommunen er ligeledes blevet bedt om at sætte det op.
Der er stadig problemer med vand på Annavej. Den etablerede faskine virker ikke. Vejudvalget kontakter fa. Damborg for at få løst problemet.
Vejudvalget overvejer desuden om belægningen på bl.a. Astavej og Anetttevej kan forbedres. Der overvejes en belægning i stil med belægningen på Annavej.

9. Diverse:
- GNG påpeger overfor Norddjurs Kommune, at borde/bænke på stranden skal være så fast forankret, at de ikke kan flyttes.
- Der er foretaget oprensning af Brøndstrup Å samt omlægning af afvandingen fra sommerhusområdets vestlige del til havet.
- Cykelstien mellem campingpladsen og stranden benyttes i stigende grad som hundetoilet. GNG opfordrer hundeejerne til at tage seriøs hånd om problemet. Henstillingen indarbejdes i "Vis hensyn" og omtales i GNG-Nyt 2009.
- Rotter og grævlinge er et stigende problem i området. Sommerhusejerne opfordres til at sikre at hegn omkring affaldsbeholderne er i orden og tætsuttende, og at der ikke i udhuse og garager opbevares madvarer eller andet, der trækker rotter og andre vilde dyr til.

Referat: Henning Kusk
lagt på siden 27. okt. 2008


 

Bestyrelsesmøde
søndag 1. juni 2008 hos Frans Møller, Ellavej

Referat
Afbud: Finn Pedersen

Referat
Referat fra generalforsamlingen godkendt (er lagt på hjemmesiden).

Norddjursnet.dk
Ansøgningen til kommunen om den nødvendige mast afsendes i løbet af kort tid. Tilladelse fra Fjeldholmlejrens bestyrelse til at opstille masten er givet. Kirsten Højgaard, Torkil Rasmussen, Bentevej 14, og Henning Kusk er indtrådt i GNGs "trådløst net til stranden"-udvalg (TNTS-udvalget). Kirsten Højgaard er udvalgets forkvinde til hvem al henvendelse i sagen skal rettes.

Veje og skilte:
Nyt skilt med teksten "Bentevej" - pris 2000-2500 kr. bestilt. Det undersøges, hvor mange skilte der er behov for, hvis der skal skiltes med "Lukket område". Formanden retter henvendelse til politiet om nedsættelse af hastighedsgrænsen til 20 km. i timen. Formanden henvender sig til kommunen om manglende hajtænder ved udmundingen af Adelevej.

Flisordning
Hede Danmarks tilbud om flisordning accepteret. Der "flises" efter skolernes efterårsferie.

Storskrald:
Der rettes endnu en henvendelse til Reno Djurs om genindførelse af storskrald-ordningen.

Nye ejere - abonnement
Frans Møller og Finn Pedersen undersøger hvordan GNG automatisk - evt. mod betaling - kan få underretning om ejerskifter.

Brochure
Udkast til velkomstbrochure forelagt. Der arbejdes videre med indhold og udformning.

Mailingliste:
GNG indføre på forsøgsbasis en mailingliste, der på sigt kan afløse GNG-nyt og andre postbesørgede indkaldelser og nyhedsbreve. Bestyrelsen indhenter erfaringer og tager derefter stilling til, om et forslag til generalforsamlingen om overgang til elektronisk indkaldelse/orientering - evt. således, at nuværende ejere kan bede om at blive indkaldt i alm. brev, men at ordningen bortfalder ved ejerskifte. Det kan betyde en mindre vedtægtsændring.

GNG-Nyt 2008
Kassereren orienterede om indtægter og udgifter ved produktionen årets GNG-Nyt.
Honorar for annoncetegning til GNG-Nyt
I forbindelse med produktion af GNG-Nyt 2008 udbetales der annoncekonsulenten en godtgørelse på kr. 1500. Fremover honoreres annoncetegningen med samme beløb, som betales for opsætning.

Legeplads
Bestyrelsesmedlem er udpeget til GNGs repræsentant i udvalget, der undersøger mulighederne for at etablere en sponsorbetalt legeplads ved Gjerrild Nordstrand.
Interesserede, der vil bistå ved legepladsens realisering kan henvende sig til Preben Clausen, Grumstolsvej 17 A, 8270 Højbjerg, tlf. 2334 4767 - (sommeradresse: Dorisvej 3)


Referat: Henning Kusk
lagt på siden 6. juni 2008


Grundejerforeningen Gjerrild Nordstrand
Generalforsamling 3. maj 2008 på Gjerrild Vandrerhjem

Kent Kusk valgtes til dirigent uden modkandidat. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet samtlige grundejere primo april 2008 modtog GNG-nyt indeholdende indkaldelse, dagsorden og regnskab 2007.

Bestyrelsens beretning blev aflagt af formand Henning Kusk. Beretningen lød:

Først skal jeg beklage og undskylde den irriterende trykfejl jeg har lavet i GNG-Nyt, hvor generalforsamlingen er annonceret til afvikling i 2007. Men mange har da - kan jeg se - fundet ud af, at vi mente 2008. Jeg har lovet Frans Møller ikke at sige, at han har læst korrektur.
Jeg skal jeg hilse fra kasserer Frans Møller, der med beklagelse har måttet melde afbud til dette års generalforsamling (det er vist første gang i mere end 25 år) Regnskabet bliver i stedet fremlagt af næstformand Finn Pedersen.
Bestyrelsens beretning

VEJE OG STIER: Igen i år har veje og stier været mest i fokus. Vi har netop indgået en ny kontrakt med Henning Damborg om vejvedligeholdelse, og vi kan glæde os over, at vejformand Poul Kristensen endnu engang har forhandlet en kontrakt i hus, med en kun moderat stigning i prisen. Blandt andet det er med til at holde kontingentet i ro.
Alt i alt er vejenes tilstand god, men de har dog haft et blødt punkt: Ved overgangen mellem grusvej og asfaltvej har slitagen været uforholdsmæssig stor. Når bilerne satte i gang for at komme ud på asfaltvejene efter at have holdt tilbage for tværgående trafik skete det ofte, at der blev lavet hjulspinn - og med tiden blev der garvet dybe huller, hvor regnvand kunne samle sig.
Kommunen ville gerne lægge ekstra asfalt 5-6 meter ind på grusvejene, men det havde så lange udsigter, at det ville GNG ikke vente på. Nu er problemet løst - tror vi - på de mest udsatte udkørsler ved Agnetevej, Adelevej, Annettevej og Annavejs udmundinger i Langholmvej. De er - som man nok har bemærket - blevet forsynet med SF-sten. Det har ikke været nogen billig løsning, men bestyrelsen har skønnet, at vi med løsningen med SF-sten slap for at vedligeholde i samme grad, som hvis vi havde valgt asfaltbelægning.
Vi synes selv belægningerne " fungerer godt og at de har løst problemet de steder, hvor de er anlagt. Ud fra de erfaringer vi høster vi i bestyrelsen tage stilling til, om der skal lægges SF-sten andre steder, hvor vi har lignende problemer.

VEJSKILTE: Når vi taler om veje kan vi lige tage vejskiltene med. Vejskiltene er GNGs område er private, og det er GNGF, der skal sørge for opsætning og erstatning, oplyser kommunen. Foreløbig er skiltet på Bentevej forsvundet. Det koster foreningen mellem 3000 og 2500 kr. at opsætte et nyt skilt. De tages i foreningens kasse. Tænk på det, hvis I ser nogen, der er gang med at afmontere skilte.

STØVPLAGE: Og så lige det årlige hjertesuk. Støvplagen. Det er voldsomt irriterende, når støvet i de tørre perioder hvirvles op fra vejene og lægger sig som et tyndt, gråt lag på biler, huse, bevoksning og vasketøj på de tilstødende arealer. Der er kun én løsning på dette problem: Kør langsommere. Det kan godt være, at hastighedsgrænsen er 40 kmt. i området (der kommer senere et forslag om at sætte den ned til 20) men det hvirvler anseelige mængder støv op. Ved 20 kmt. - som det anbefales på GNGs egne skilte - er støvplagen til at holde ud, og så slider det for resten også mindre på vejene - og dermed kan vi holde kontingentet i ro.
BEPLANTNING: Og så lidt ros. Mht. til beplantning langs veje og stierne har bestyrelsen siden sidste generalforsamling kun overfor ganske få grundejere måtte påtale, at bevoksningen skulle klippes. Det er glædeligt, at grundejerne selv er opmærksomme på, at veje og fortove skal holdes fri for bevoksning i overensstemmelse med de kommunale krav.
Mange steder klipper grundejerne bevoksningen ud til de offentlige stier, og det er alle brugerne glade for. Ellers er det næstformand Finn Pedersen, der er ude med klippemaskinen for at gøre stierne farbare. Tak til ham og vejformand for Poul for deres indsats for at holde vejene i god stand.

FLISORDNING: Tidligere var der problemer med grene lagt ud til flis. De problemer skulle gerne være forbi. Der hentes nemlig ikke længer grene til flis. Kommunen har som de fleste nok ved standset ordningen allerede sidste år, hvad nogen måske har bemærket på opkrævningen af ejendomsskat, at de 300 kr. der tidligere blev opkrævet til formålet er faldet væk.
Mange medlemmer har ytret ønske om at få ordningen genoptaget. GNG har været aktiv i bestræbelserne, der af flere grundejerforeninger i den gamle Nr. Djurs Kommune har gjort for en genoptagelse. Der har været holdt et velbesøgt fællesmøde på Gjerrild Kro, hvor Hede Danmark deltog. Den nedsatte arbejdsgruppe fra mødet henvendte sig til formanden for teknisk udvalg og bad om et møde, hvor vi kunne fremføre vores argumenter for ordningens genoptagelse, men det blev ikke bevilget. Teknisk udvalg behandlede i stedet sagen uden for dagsordenen og af svaret må vi nok desværre udlede, at kommunalfuldmagten ikke åbner mulighed for kun at samle grene ind i et begrænset område. Skal der samles grene skal det være over hele kommunen, og grundejerforeningerne uden for den tidligere Nr. Djurs Kommune har ikke ønsket ordningen indført.
Vi arbejder dog stadig på at få genoptaget ordningen i kommunalt regi. Alternativet, at GNG selv indfører en medlemsbetalt flisordning. Bestyrelsen fremsætter senere forslag om en sådan ordning, som vi meget gerne ser genoptaget. Sker det ikke frygter vi for at kvas og grene "gemmes" i skel eller smides i store uofficielle bål. Begge dele udgør brandfare. Vi kan også frygte, at grenaffaldet også smides, hvor der nu er plads til det - på åbne pladser eller på ubebyggede grunde.

STORSKRALD: Også storskrald-ordningen er ophørt, og også her har GNG henvendt sig for at få ordningen genoptaget. Men på nu8værende tidspunkt har vi ikke noget svar fra Reno Djurs, der i givet fald skal stå for ordningen.

NY UDSTYKNING: Lige et par ord om det nyudstykkede område i den sydlige ende af strandområdet. Som nogen vil vide måtte salget standses, da kommunen vedtog en dispositionsplan for området. Ejerne har siden ladet udarbejde en ny lokalplan. Den er vedtaget i teknisk udvalg men har endnu ikke været forelagt byrådet, de en af lodsejerne mangler at skrive under på en samtykkeerklæring. Før det sker, kommer lokalplanforslaget ikke på byrådets
Både Grundejerforeningen Fridavej og GNG gjorde indsigelse mod flere punkter i planforslaget, og der er flere steder sket imødekommende ændringer, men ikke i en sådan grad, at GNGs bestyrelse har været tilfreds. Af samme grund har vi valgt ikke at ville organisere grundejere fra det nye område i GNG. De må oprette deres egen grundejerforening - men GNG samarbejder gerne og er gerne behjælpelig ved stiftelsen.

SHELTERS: I sidste års udgave af GNG-Nyt fortalte vi om anlæg af ridestier og om opstilling af såkaldte shelters til primitiv overnatning. GNG er i det forløbne år blevet kontaktet om disse tiltag og Hr meddelt, at foreningen ikke på nogen måde kan involvere sig i opstillingen eller driften.

TRÅDLØST INTERNET: Mht. til trådløst Internet til nordstranden er planerne langt fremme. GNG har sammen med Norddjursnet.dk indgået aftale med en lodsejer om placering af en central antennemast, og GNG har nedsat et snævert udvalg på tre personer (H. Kusk, formand, Kirsten Højgaard, best.medl og Torkil Rasmussen, Bentevej 14), der følger sagen og står for kontakten til Norddjursnet.dk. I løbet af kort tid sender vi en ansøgning til kommunen om opstilling af masten, der i parentes bemærket også kan anvendes som mast for den fællesantenne, der bliver nødvendig, hvis lokalplanen for det nye område vedtages, som den ligger nu.
Energiselskabet NRGI har planer om et etablere et fiber-net i sit forsyningsområde og på NRGIs hjemmeside kan man læse mere og tilkendegive sin interesse. Jeg har meddelt NRGI, at GNG gerne vil holdes informeret om dette net men der er overhovedet ikke kommet oplysninger om nettet, så det har formentlig ret lange udsigter.

HJEMMESIDEN: www.gjerrild.dk er i øvrigt et godt sted at hente information. Den opdateres når der er nyt at fortælle, og har man informationer til siden er man velkommen til at skrive til redaktøren - det er også mig.

BLÅ FLAG: Mange har spurgt, hvor det blå flag blev af i 2007. Gjerrild Nordstrand fik det ikke tildelt. Ikke fordi vandet var beskidt eller fordi prøverne viste dårlig vandkvalitet - men ene og alene fordi en enkelt prøve var taget ti dage for sent. GNG protesterede over dette regelrytteri overfor Friluftsrodet, der administrerer ordningen. Men det var intet at gøre. Norddjurs Kommune har i øvrigt ikke givet lyd fra sig angående dette års flag. Vi har spurgt men ikke fået svar kun en besked om, at vi hører nærmere. Vi har fået at vide, at stranden får det blå flag, men hvornår det kommer op - blæser i vinden.

PORTALEN: Som mange nok har bemærket er vores gamle skilt ved indkørslen til området blevet erstattet med en portal. Den ser lidt bedre ud end skiltet, der havde en del år på bagen. I portalen opsættes de gamle kort over stranden og desuden gøres der plads til diverse andre informationer.

GNG-Nyt: Foreningens meddelelsesblad GNG-Nyt går godt. Frans Møller har det store overblik over indtægter og udgifter ved bladet, men takket være mange annoncer - og ikke mindst mange farveannoncer - tør jeg godt spå, at vi i annonceindtægten i år kommer pænt over de 20.000 kr. Dertil kommer at det indlæg, der var med i kuverten, betaler portoen. Så alt i alt et fint resultat.

HJEMMESIDEN: På www.gjerrild.dk findes informationer om stranden, om områdets og seværdigheder. Desuden findes et kort over området, og her kan desuden holde sig orienteret om, hvad der sker på nordstranden. Så det er en god ide at henvise til siden, hvis man f.eks. lejer sit hus ud
Endelig findes der på siden referater fra bestyrelsens møder under rubrikken "Bestyrelsen arbejder". Og den har arbejdet godt det seneste år. Vi har budt Rudi Bak velkommen til arbejdet i stedet for Tina Pedersen, og jeg vil gerne anbefale, at man genvælger de tre, der er på valg. De har gjort et godt stykke arbejde. Det har hele bestyrelsen, som jeg gerne vil takke for godt og solidt arbejde i det forgangne år.

Lagt på siden 3. maj 2008

Under forsamlingens debat om beretningen blev der ytret interesse for, at der afsøges mulighed for billigt bredbånd til sommerhuskvarteret. Der har været afholdt møde med Nordjurs-net, som, såfremt der gives tilladelse til opstilling af mast, vil kunne levere billigt trådløst bredbånd. Bestyrelsen oplyste, at bestyrelsesmedlem Kirsten Højgaard indenfor en måned fremsender ansøgning vedrørende opstilling af mast til Norddjurs Kommune.

Der blev påpeget roblemer med huller i vejen på Stavnsborgvej. Da Stavnsborgvejs vedligeholdelse påhviler Norddjurs Kommune, henvender GNG sig til kommunen og påtaler problemet.

Der er stadig støvgener som følge af, at der køres med for høj hastighed. Det er primært "os selv" , der ikke kan få foden fra speederen, hvorfor det atter henstilles, at der køres med max. 20 km. i timen på grusvejene. Da der angiveligt er post- og madudbringningsbiler, som konstant kører for stærkt, anmodes de berørte grundejere om at sende en mail til formanden med angivelse af dato og tidspunkt, hvorefter formanden, såfremt der viser sig en tendens, vil videreformidle problemet til eks. Postvæsenet og kommunen.

Ejeren af campingpladsen, Torben Ringgren, gjorde opmærksom på, at campingpladsens legeplads kun må benyttes af campinggæsterne. Torben Ringgren forklarede, at han kun er forsikringsmæssigt dækket, når der er udstedt et lejrpas, og at en løsning med en "dagbillet" derfor ikke kan komme på tale.

Der var stemning for at undersøge mulighederne for at etablere en legeplads i grundejerforeningens område. Udover repræsentanter for bestyrelsen, som udpeges senere, indtrådte Preben Clausen, Dorisvej 3, i det forberedende udvalg.

Efter disse bemnærkninger blev bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt.

REGNSKAB

I kasserer Frans Møllers fravær blev regnskabet aflagt af næstformand Finn Pedersen. Det blev foreslået, at budgettet for det kommende år udsendes sammen med regnskab og dagsorden til generalforsamlingen. Det vil ske fra 2009. Generalforsamlijgen gav bestyrelsen bemyndigelse til at hæve kontingentet med kostprisen, hvis forslaget om grenafhentning blev vedtaget

Regnsklab og budget blev herefter eenstemmigt godkendt.

INDKOMNE FORSLAG

Bestyrelsen havde stillet forslag om genindførelse af grenordningen - til debat var fire modeller. 20 af de fremmødte fandt, at det var tilstrækkeligt med en årlig grenafhentning, mens 31 stemte for, at give bestyrelsen mandat til at forhandle med udbyder om to årlige afhentninger. Kontingentet hæves med kostprisen for afhentningen. Ordningen tænkes iværksat i efteråret 2008, og altid med afhentning efter efterårsferien.

Efter vedtagelsen af grenordningen trak Peter Straarup, Anettevej, sit forslag om opsætning af "Afbrænding Forbudt"-skilte tilbage.

Generalforsamlingen vedtog et forslag fra Carsten Jensen, Betinavej, om at bestyrelsen tager kontakt med de relevante myndigheder for at få nedsat hastighedsgrænsen i området til 20 km/t. Under forslagets behandlimng blev det nævnt, at det ville være praktisk at opsætte skilte med "lukket vejsystem" for at udgå unødig trafik. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

VALG

Kasserer Frans Møller, næstformand Finn Pedersen og Rudi Bak blev genvalgt til bestyrelsen.

Der blev ikke foretaget valg af supplenter, da begge er valgt i 2007 og sidder for en toårig periode.

Til revisor genvalgtes Thomas Sørensen.

Kirsten Højgaard
Referent
lagt på siden 17. maj 2008.


Bestyrelsesmøde
Lørdag 22. marts 2008 kl. 10.00 - hos Rudi Bak, Annavej 22 A


1. Afbud: Alle mødt

2. Referat fra sidste møde godkendt uden bemærkninger?

3. Norddjurs Net:
Bestyrelsen har nedsat et it-udvalg (Kirsten Højgaard, bestyrelsen, Torkil Rasmussen, Bentevej 14, og Henning Kusk, bestyrelsen) der er kontaktudvalg til Norddjurs Net. Kirsten Højgaard kontakter kommunen for at lodde stemningen mht. opstilling af 25-35 meter høj mast i området. Kim Carstensen, Norddjursnet.dk informeres om bestyrelsens beslutning.

4. Vejskilte:
Vejudvalget bemyndiget til at bestille nyt skilt med teksten "Bentevej" - pris 2000-2500 kr.

5. Storskrald - flisordning
Poul Kristensen, Frans Møller og Henning Kusk deltog i møde på Gjerrild Kro 11. januar om genindførelse af flisordningen. Der er kommet flere telefoniske henvendelser fra medlemmer, der er stærkt utilfredse med ordningens ophævelse.
Da en genindførelse af den kommunale ordning skønnes urealistisk (se det kommunale svar HER) undersøger Frans Møller hos Søren Stilling, Hede Danmark, prisen for en og to årlige indsamling samt hvor stor tilslutning der kræves. Bestyrelsen stiller på generalforsamlingen forslag om at foretage en årlig indsamling og hæve kontingentet tilsvarende.
Mht. storskrald undersøger Kirsten Højgaard om Reno Djurs agter at genindføre ordningen. Når svaret herfra foreligger tages beslutning om, hvad der videre skal foretages.

6. Ny udstykning:
Lokalplanen for den kommende udstykning - http://www.norddjurs.dk/media/LP707_013(1).pdf - er vedtaget af teknisk udvalg. Forelægges først byrådet når en manglende samtykke-underskrift er indhentet. Besluttet, at GNG ikke organiserer ejerne i det nye område men i stedet er behjælpelig med start af ny forening.

7. Nye ejere - abonnement
Frans Møller og Finn Pedersen undersøger, hvordan kan GNG automatisk - evt. mod betaling - kan få underretning om ejerskifter.

8. Indmeldelsesgebyr:

Bestyrelsen beslutter senere, om den skal foreslå generalforsamlingen, at GNG indfører et indmeldelsesgebyr til dækning af udgifter ved ændring i adresse- og opkrævningssystemer.

9. Takster

GNG hæver sin kilometergodtgørelse til statens takst 3,47 kr./km.. Telefontaksten hæved til 2000 kr. årligt.

10. Regnskab

Det reviderede regnskab 2007 er klar fra revisorerne, der kun har få bemærkninger.

11. Brochure
I lyset af, at kommunen har udsendt en brochure om vandreture har bestyrelsen besluttet at afvise en ansøgning fra Borgerforeningen i Gjerrild har om støtte til en tilsvarende brochure.

12. Byggerod
Bestyrelsen orienteret om henvendelse fra et medlem om langvarigt byggerod på vedkommendes nabogrund. Kommunen underrettet. Bestyrelsen foretager sig ikke videre i sagen.

13. Strandrensning
Torsdag 17. april kl. 19.30 (rykket en halv time frem pga. tidlig solnedgang).

14. Protest
Borgerforeningen protesterer til Kim Egefjord mod fjernelse af resterne af den gamle anløbsbro. GNG foretager sig intet i den anledning
.
15. Evt.

Ref. Henning Kusk
Lagt på siden 22. marts


Bestyrelsesmøde
Lørdag 1. september 2007 kl. 10.00 hos Poul Kristensen


Afbud:
Ingen

Referat:
Referatet fra sidste møde: Godkendt.

Økonomi:
Orientering om GNGs økonomiske situation - ved kasserer Frans Møller.
Bestyrelsen overvejer at stille forslag til generalforsamlingen om ændring af gebyret for for sen indbetaling, så det til enhver til følger PBS-taksten, der netop er sat op til 200 kr. pr. diskette. Frans undersøger om meddelelse om indbetalinger kan modtages på anden vis.

Shelters:
Henvendelse fra Norddjurs Kommune om shelters på statsskovvæsenets areal ved nordstranden. GNG har intet at indvende til opstilling af shelters. GNG kan dog ikke påtage sig hverken opsyn eller renholdelse omkring disse shelters, og GNG ønsker at påpege, at risikoen for misbrug mindskes hvis de placeres, så der kun er adgang for gående og evt. sejlende gæster. Vi ønsker ligeledes at udtrykke betænkelig ved at især ryttere slider stærkt på cykel- og gangstier.

Veje og stier.
Udmundingerne fra Agnetevej, Adelevej, Anettevej og Annavej i Langholmvej forsynes i løbet af kort tid med SF-sten. Udgiften skønnes at blive omkring 350. kr. pr. kvm.
Poul Kristensen og Finn Pedersen aftaler på et møde med fa. Damborg, hvilke vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres i den nærmeste fremtid.
Kommunen informeres om manglende vejskilt på Bentevej samt om, at skiltet Stavnsborgvej/Dortevej er ved at vælte.
Finn Pedersen og Poul Kristensen tager en rundtur i området for at påtale manglende beskæring ud mod offentlig vej og henlæggelse af grenaffald på offentlig vej. Berørte grundejere for en skriftlig påmindelse - ingen grenafhentning 17. sept.
Frans Møller og Rudi Bak søger kontakt med Jens Arnung for at afklare spørgsmålet om stiforbindelse mellem Arnungs udstykning syd for åen og det øvrige sommerhusområde. Hensigten er at skavb en trafiksikker forbindelse til stranden..

Bestyrelsessammenkomst:
Tirsdag 16. oktober i Pavillonen til Flemming Jensens teaterstykke "Dronningen af Malmø". Spisning før forestillingen. Frans undersøger om vi kan få eget lokale.

Vis hensyn
"Vis hensyn" bør opdateres. Kirsten Højgaard kommer med forslag til næste bestyrelsesmøde. "Vis hensyn" medtages i GNG-Nyt 2008 på side der egner sig til udrivning.

Velkomsttavlen:
Frans Møller og 'Rudi Bak undersøger mulighederne for en ny portal og tager kontakt til borgerforeningen for at høre om dens erfaringer. Ny velkomettavle opsættes samme sted.

Storskrald
GNG retter henvendelse til Norddjurs Kommune med ønske om storskrald i foråret 2008? Samtidig opfordres kommunen til i fremtiden at flytte 2. halvårs afhentning af grene til efter skolernes efterårsferie og at afhentningen i øvrigt sker så tæt på sidste udlæggelsesdag som muligt.

Strandtur:
Arrangementet med Kim Egefjord var en så stor succes at bestyrelsen agter at holde et lignende arrangement i 2008. Det nærmere indhold fastlægges senere.

Blad:
Forslag til artikler eller annoncer i GNG-Nyt 2008 modtages med tak.

Lagt på siden 1. september 2007. Referat: H. Kusk


Grundejerforeningen Gjerrild Nordstrand
Generalforsamling 5. maj 2007 på Gjerrild Vandrerhjem

Til dirigent valgtes Annette Maag, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Hun gav derefter ordet til formand Henning Kusk.

Han indledte med en hilsen til generalforsamlingen fra bestyrelsesmedlem Kirsten Højgaard, der beklagede, at hun ikke kunne deltage. Dernæst bød formanden velkommen til Rudi Bak, der er indtrådt i bestyrelsen indtil generalforsamlingen 2008. Rudi Bak er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Tina Pedersen, der ikke længer er grundejer på Gjerrild Nordstrand. Formanden benyttede lejligheden til at takke Tina for hendes virke i bestyrelsen.

Han aflagde derpå følgende beretning om bestyrelsens arbejde:

Beretning

"På sidste års generalforsamling blev det foreslået, at der blev indrettet en legeplads i området. Det spørgsmål har bestyrelsen drøftet grundigt. Drøftelserne førte frem til den beslutning, at indretningen af en sådan legeplads ikke er en opgave for GNG.

Det er igen i år veje og stier, der mest har været i fokus. Vi har netop indgået en ny kontrakt med Henning Damborg om vejvedligeholdelse, og vi kan glæde os over, at vejformand Poul har forhandlet sig frem til en uændret pris i forhold til den foregående kontrakt.

Alt i alt er vejnes tilstand god, men de har dog et blødt punkt: Ved overgangen til asfaltveje er slitagen uforholdsmæssig stor. Når biler sætter i gang for at komme op på asfaltvejene efter at have holdt tilbage for tværgående trafik sker det ikke sjældent, at der laves hjulspinn - og med tiden bliver der garvet dybe huller i vejene ved udmundingen. Her samlet regnvandet sig, og det gør det ikke bedre.

Vi har spurgt om ikke kommunen kunne lægge asfalt - sådan 5-6 meter ind på grusvejene. Det har kommunen erklæret sig villig til - når der skal asfalteres, men det har sandsynligvis lange udsigter. Det vil vi ikke vente på, så vi er selv gået i gang med at undersøge, hvad det vil koste at asfaltere disse "tunger" - i håb om at investeringen i det lange løb tjener sig selv ind i form af mindre vedligeholdelsesudgifter.

Og så lige et hjertesuk. Som nogen måske kan huske var sommeren 2006 rimelig tør. Vejene holdt forbløffende godt, men støvplagen var betydelig. Der er kun en løsning på dette problem og det er at køre langsomt. Det kan godt være, at hastighedsgrænsen er 40 kmt. i området, men det hvirvler anseelige mængder støv op. Ved 20 kmt. - som det anbefales på GNGs egne skilte - er støvplagen til at holde ud, og så slider det for resten også mindre på vejene, som jo sluger broderparten af medlemskontingentet.

Og så var 2007 vel nok det første år, hvor GNG sørgede for snerydning. Bestyrelsen har besluttet, at det var en éngangsforeteelse. Fremover er det kun i de mest ekstreme tilfælde GNG vil overveje snerydning, og da kun så grundejerne kan komme til deres huse for at konstatere om der er sket skade i forbindelse med snefaldet. Der ryddes ikke af hensyn til de, der har valgt at bo i området hele året.

Mht. til områdets stier har der visse steder været tvivl om forløbet. Vi har prøvet at hjælpe ved at opsætte små orienteringsskilte, så man kunne være sikker på ikke at færdes på privat grund. Vi håber de har virket.

Omlægningen af stien for enden af Ellavej er færdig og har mig bekendt virket til alles tilfredshed. Den våde vinter betød øget vandstand i åen, og det bevirkede, at færdiggørelsen blev udskudt. Der har desuden været lidt problemer med beplantningen på stedet, men det er der taget initiativ til at bringe i orden.

Mht. til beplantning langs vejene og stierne har bestyrelsen siden sidste generalforsamling kun overfor en håndfuld grundejere påtale, at bevoksningen skulle klippes, men lad mig i samme åndedrag nævne grene der er lagt ud til flis. Nu er de jo hentet, men flere steder var de placeret, så de var til stor gene for trafikken. Grene skal i princippet ligge på egen grund - det er ok, at der i kortere perioder lægges grene på veje, men det er IKKE i orden, at de er til gene for trafikken og det er IKKE i orden, at man lægger grenene ud på vejen om efteråret, når afhentningen finder sted i maj året efter - så ligger grene i hen ved syv måneder.

Lige et par ord om det nyudstykkede område i den sydlige ende af strandområdet. Som nogen vil vide måtte salget standses, da kommunen vedtog en dispositionsplan for området og ejerne derfor måtte udarbejde en ny lokalplan. Den er lige på trapperne. Landinspektørfirmaet Kjær har færdiggjort planen, der er godkendt af grundejerne. I løbet af kort tid vil den tilgå Norddjurs Kommunes tekniske forvaltning. Hvis planen derefter godkendes i teknisk udvalg og derpå i byrådet skal den i offentlig høring i otte uger - tror jeg det er.

Da det første lokalplanforslag blev offentliggjort stillede GNG sig bag en indsigelse fra Grundejerforeningen Fridavej, der var stærkt betænkelig ved den viste vejføring, som efter foreningens mening ville give en kraftig forøgelse af trafikken på Fridavej. Når det nye planforslag foreligger, vil GNG sammen med Fridavejs Grundejerforening gennemgå planen.

I dette års udgave af GNG-Nyt orienteres om anlæg af ridestier og om opstilling af såkaldte shelters til primitiv overnatning. Det har affødt spørgsmål fra medlemmerne om bl.a. placering af disse shelters. GNG er ikke blevet kontaktet eller er blevet informeret om disse tiltag, men Norddjurs kommune oplyser på forespørgsel, at det påtænkte shelter på Gjerrild Nordstrand tænkes opstillet på Skov- og Naturstyrelsens arealer, men styrelsen har ikke svaret på henvendelser fra kommunen. Derfor er der ikke peget på nogen konkret placering. De shelters, kommunen har til rådighed, er allerede placeret, derfor kommer til ikke shelters på Gjerrild Nordstrand i 2007. Om der kommer det senere er et åbnet spørgsmål, der formentlig helt afhænger af Skov- og naturstyrelsen. Der er del andre tiltag i støbeskeen på naturområdet, og GNG har i et brev til kommunen erklæret vilje til og ytret ønske om et meget tæt samarbejde når det gælder f.eks. placering af stier, rastepladser, bålsteder, shelters og lign, og jeg har fået mundtligt tilsagn om samarbejde.

Mht. til Internet uden om telefonstikket er jeg blevet gjort opmærksom på, at NRGI har tanker om et etablere et fiber-net i sit forsyningsområde. På NRGIs hjemmeside kan man læse mere og tilkendegive sin interesse. Jeg har meddelt NRGI, at GNG gerne vil holdes informeret om dette fiber-net. På vores egen hjemmeside vil der blive løbende orienteret efterhånden, som informationerne løber ind.

Hjemmesiden www.gjerrild.dk er i øvrigt et godt sted at hente information. Den opdateres når der er nyt at fortælle, og har man informationer til siden er man velkommen til at skrive til redaktøren - det er også mig.

Endelig vil jeg lige gøre lidt reklame for skovfoged Kim Egefjords strandvandring fredag 1. juni kl. 19-21. Vi havde inviteret Egefjord til i dag, men han havde desværre fyldt sin kalender. I stedet tilbød han at gå en strandtur 1., juni, og det har vi sagt ja tak til. Hvis man melder sig senest 29. maj til mig eller Frans Møller serverer foreningen efter vandringen en forfriskning i form af en sandwich og en pilsner/sodavand."

Debat om beretningen

Under debatten om beretningen blev der udtrykt betænkelighed med hensyn til opstilling af de nævnte shelters. Betænkeligheden gik bl.a. på at disse shelters kunne indbyde til afbrænding af bål, "faldera" og støjende adfærd med efterfølgende svineri til følge. Det blev direkte foreslået, at GNG retter henvendelse til kommunen og afviser opstilling af shelters. Også anlæg af ridestier blev der udtrykt stærk betænkelighed ved, og der blev udtrykt frygt for an øget nedslidning af såvel stranden som de bagvedliggende områder, da det flere gange er konstateret, at rytterne ikke holder sig til stierne men også rider på bl.a. stranden. Det blev slutteligt understreget, at man ved anlæg af sådanne installationer skulle respektere den 300 meter strandbeskyttelseslinie.

Flere advarede dog imod at indtage en alt for rigoristisk holdning til shelters og ridestier og slog på, at naturen burde åbnes for alle, og der blev direkte advaret imod .

Formanden oplyste, at der i hvert fald ikke kommer shelters på nordstranden i år. Kommunen har henvendt sig til Skov- og Naturstyrelsen om opstilling, men har ikke fået reaktion på henvendelsen. Desuden har kommunen allerede stillet de shelters op, man rådet over. GNG har i brev til kommunen erklæret sig villig til en omfattende dialog om tiltag, der vedrører Gjerrild Nordstrand, og der er fra kommunen givet positivt tilsagn om at inddrage GNG. Han afviste at GNG på forhånd skulle afvise shelters og ridestier, da det efter hans vurdering blot ville betyde, at GNG slet ikke fik indflydelse. Formanden lovede, at bestyrelsen vil holde meget nøje øje med tiltag og forslag, der havde betydning for Gjerrild Nordstrand og at søge størst mulig indflydelse på disse planer og forslag.

Der blev rejse kritik af, at badevandet til tider forekom særdeles forurenet, brunt og grumset. Der blev udtrykt undren over, at kloakeringen af sommerhusområdet ikke havde hjulpet.

Formanden kunne ikke give noget svar på, hvorfor vadet forekom forurenet, og han pegede på, at der jo tages hyppige målinger af badevandet. Han fandt det svært at tro at vandet skulle være blevet mere forurenet end før kloakeringen, og han pegede på at hvis målingerne viste, at badevandet ikke var i orden, ville strandens blå flag blive inddraget. Han lovede at bestyrelsen vil ret henvendelse til kommunen for om muligt at få klarlagt, hvad forureningen kan skyldes.


Beretningen blev herefter godkendt.

Regnskab og budget

Kasserer Frans Møller fremlagde regnskab, budget og forslag til uændret kontingent. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger, mens en enkelt stemte imod budget og forslag til kontingent. Vedkommende mente, at man i kontingentet burde tage højde for et fremsat forslag om snerydning, der - hvis det blev vedtaget - ville betyde en kontingentstigning.

Indkomne forslag

Olga Rasmussen havde indsendt fremsat forslag om en ordning om snerydning, og havde fremlagt flere modeller for finansiering, og forslagsstilleren understregede, at forslaget kun ville betyde en meget ringe kontingentstigning på omkring 20 kr. årligt.

Bestyrelsen kunne ikke gå ind for forslaget og fremhævede, at ordningen ville blive tidskrævende at administrere, hvis kun en del af grundejerne ville tilsluttes.

Det blev under behandlingen af forslaget fremført, at man "vidste, hvad man gik ind til", når man bosatte sig hele året i et sommerhusområde. Det betød bl.a. farvel til gadebelysning og snerydning.
Forslaget blev forkastet - kun en enkelt stemte for.

Valg

Til bestyrelsen genvalgtes Henning Kusk, Poul Kristensen og Kirsten Højgaard, mens revisorer Kirsten Bertelsen blev genvalgt. Til revisorsuppleant valgtes Finn Weel. Til bestyrelsessuppleanter valgtes Anette Maag og Pia Jensen.

Referat Henning Kusk
lagt på siden 15. maj 2007


Bestyrelsesmøde
Tid: Lørdag, den 7. april 2007 kl. 10

Deltagere:
Henning Kusk, Frans Møller, Kirsten Højgaard, Poul Christensen, Finn M. Pedersen (ref)

Meddelelser
Tina har ved telefonsamtale d.d. meddelt, at hun vil udtræde af bestyrelsen.

Skovfoged Egefjord, Skov og Naturstyrelsen, deltager i en strandvandring fredag juni kl. 19.00, en beklagelig fejl ved tilmelding har sneget sig ind i indbydelsen.

Bladet er udsendt. Bladet giver et pænt overskud. Frans Møller modtager kr. 1.000 for annoncearbejdet.

Strandrensning torsdag den 3. maj kl. 20.00.

Nyt fra kassereren
Regnskabet forelagt og gennemgået. En enkelt redaktionel fejl i regnskabet i GNG-Nyt, men .

Annonceregnskabet 2006 forelagt, overskud kr. 3935, trykt i 500 eksemplarer.
Annonce 2007 forelagt, overskud kr. 11.369, trykt i 450 eksemplarer.

Diskette med rykker efter almindelig indbetaling koster kr. 150. Rykkergebyr ændres til kr. 150,00.
Intet nyt i udstykningssagen.

Vejene
Orientering ved vejformand Poul Kristensen. Vejene har haft en svær tid. Poul bestilte snerydning ved det store snefald i februar, så adgang til sommerhusområdet var muligt.

Vejvedligeholdelseskontrakt er underskrevet, pris uændret.

Grenudlægning giver en del kvaler for passage på veje og stier, det indskærpes ved skrivelse til medlemmerne næste gang.

Poul undersøger, hvad det vil koste at lægge asfalt ca. 5 meter ind på alle indkørselsveje, der er grusbelagt, så huller undgås ved indkørslerne.

Der mangler ikke fælles værktøj i øjeblikket.

Vejformanden eller dennes stedfortræder beslutter om rydning i tilfælde af snestorm.

Åen var i en længere periode sidst i år 2006 meget høj og gav anledning til problem på en række grunde på området langs åen, og arbejdet med at etablere stien. Stisystemet efterplantes, vi betaler planterne, da årsagen til de udgåede planter skyldes det sene plantningstidspunkt, forårsaget af den sene færdiggørelse.

Generalforsamlingen maj 2007
Generalforsamlingen holdes på Vandrehjemmet. Lokalet er ikke ideelt, kroen er bedre, men meget dyrere.

Rudi Bach indtræder i bestyrelsen.

Det overvejes om bestyrelsen fortsat skal være på 6 medlemmer, eller vi skal gå tilbage til 5 personer, da arbejdspresset ikke er så stort længere, nu hvor kloakeringen er tilendebragt.

Forslag fra Olga Rasmussen til generalforsamlingen om snerydning, forslaget afvist som ugennemførligt. For vanskeligt at administrere og for sjældent det forekommer. Der forhandles ved lejlighed med kommunen om ikke at blokere vejene ved rydning af den asfaltere vej.

referat: Finn Pedersen
lagt på siden 29. april 2007


Bestyrelsesmøde
29. juli 2006 kl. 14 hos Frans Møller


Til stede
: Finn Pedersen, Frans Møller, Poul Kristensen og Henning Kusk
Bemærkninger til referat af generalforsamling: Ingen

Post:
Henvendelse til Nørre Djurs Kommune om asfaltering af lommer på GNGs veje
Henvendelse fra Grenå Naturskole (Kaj Hansen) om samarbejde omkring Blå Flag.
Indsigelse mod dispositionsplanen for det nye sommerhusområde. (se senere punkt)

Blad:
Lovet fra trykker 10. april, men først leveret onsdag 12. april,så det nåede ikke som planlagt ud inden påske. Bladet trykt på for kraftigt papir og blev dermed for tungt, så vi måtte op i en højere porto - ved at sende det som B-post sparede vi dog et mindre beløb i porto. Overskuddet på bladet derfor noget mindre end ventet. Der er trykt ekstraoplag af bladet - ca. 100 - til brug for kommende medlemmer i den nye udstykning. Man kan selv "hjemmeprinte" ekstra vedtægter via hjemmesiden.

Strandrensning:
St. Bededagsaften (torsdag 11. maj) kl. 20. - ca. 80 deltagere. GNG har foreslkået en flytning af arrangementet, men formanden for Gjerrild Borgerforening, Niels K. Andersen oplyser, at man efter nærmere overvejelse er stemt for at strandrensningen i 2007 fastholdes på det nuværende tidspunkt kl. 20. GNG stillede i år med hjælpere til smøring af hveder.

Ny udstykning:
Dispositionsplan vedtaget af byrådet 24. maj. Det tidligere udarbejdede lokalplanforslag sendt retur. GNG har sammen med Grundejerforeningen Fridavej gjort indsigelse mod en del af vej- og stiføringen i den kommende udstykning. GNG vil desuden erindre Nørre Djurs Kommune om GNGs tidligere forslag om pladser til oplag af vejmaterialer, tilrettelægning af vejforløb, der besværliggør højere hastighed end 20 km./t. og dræning af området, der for en stor dels vedkommende er lavtliggende og ret fugtigt. Nedlægning af drænledninger lettes betydeligt, hvis det kan foregå inden grundene bebygges.

Legeplads i området
Torben Ringgren, Gjerrild Nordstrands Camping, foreslog på generalforsamlingen en legeplads oprettet et egnet sted i området. Generalforsamlingen forkastede forslaget, men bestyrelsen har haft forslaget på dagsordenen til en mere generel drøftelse. Bestyrelsen finder ikke, at indretning af en legeplads i området er en opgave for GNG.

Ang. Veje og stier.
Vedtaget at udbedre betydelig slitage, der i forbindelse med anlæg af sti er påført indkørsel til ejendommen Ellavej 25.
Vejene har holdt bedre end ventet i den tørre sommer, men støvplagen har været stor. Beboere og gæster opfordres til kun at køre 20. kmt. Det dæmper støvgenerne væsentligt.
Der er opsat grønne sti-skilte en halv snes steder, hvor stiforløbet er tvivlsomt.
Der skrives til tre grundejere om at holde beplantning og hegn på egen grund.

Julefrokost: Frans Møller undersøger mulighederne for et arrangement 7. oktober.

Generalforsamling 2007: Muligheden for holde generalforsamling sammen med GNV på Djursvold lørdag 19. maj kl. 10. undersøges

GNG råder pt. over: En buskrydder, et pælebor samt en detektor til eftersøgning af vandrør, skelpæle etc.

Næste møde: Hos Poul Kristensen - dato meddeles senere (afhængig af udviklingen i udstykningssagen)

Bestyrelsesmøder: Tina i nov. eller dec., hos Kusk i feb. hos Finn i april (optakt til gen.fs.) og hos Kirsten i juni/juli/august.


Ref. H.kusk - lagt på siden 10. august 2006


GNGs generalforsamling
Gjerrild Kro lørdag 13. maj 2006

Birte Dolmer blev på bestyrelsens forslag valgt til dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Bestyrelsens beretning
aflagt af formand Henning Kusk:

Velkommen til Gjerrild Kro og til GNGs generalforsamling, som vi på opfordring fra flere medlemmer holder lørdag i stedet for fredag, hvor mange havde svært ved at nå frem.

Bestyrelsen har i det forløbne i år især arbejdet med to ting. Dels med udstykningen af de 99 nye grunde på stranden - mere om det senere - og med anlæg af endnu en sti.

Det har i lang tid været et ønske fra mange, at det blev muligt at fortsætte ad en sti fra enden af Ellavej til stien langs åen. Vi har i flere år hos både amt og kommune søgt at få afklaret sagen, men ingen af de to instanser har meldt klart ud. Det er bestyrelsens opfattelse, at sagen trak i langdrag så det efter kommunesammenlægningen ville blive en ren kommunal sag.

Men takket være imødekommenhed fra ejerne af Ellavej 25 og Ellavej 27 er der ved at blive etableret en sti mellem de to grunde, så det snart bliver muligt fra Ellavej at fortsætte ad stien langs åen og man vil så ikke være nødt til at gå samme vej tilbage. Bestyrelsen vil gerne takke de to grundejere, der selv henvendte sig med denne løsning.

Som ved de øvrige stier i området er der ikke sket ejerskifte af jorden, men der er tinglyst en færdselsret på et 2-meter bredt stykke. GNG sørger for plantning af hæk, og har ligeledes dækket udgiften til de øvrige omkostninger ved stiens etablering - bl.a. landmåler.

Efter forhandling med skattemyndighederne er det lykkedes GNG at udvirke, at de tre grundejere, der har tinglyst færdselsret over deres ejendomme fritages for ejendomsskat for den del af ejendomme, hvorpå der er tinglyst færdselsret. Det drejer sig om Doloresvej 8, Dortevej 11 og - altså - Ellavej 27. Yderligere oplysninger kan findes på vores hjemmeside www.gjerrild.dk under punktet "Bestyrelsen arbejder", hvor referater fra bestyrelsesmøderne kan læses nogle dage efter bestyrelsesmøderne.

Der er fremsat forslag om yderligere forbedring af stisystemet og bestyrelsen vil være opmærksom på, om der byder sig muligheder bl.a. i forbindelse med ejerskifter.

Enkelte steder i området kan der være tvivl om stiernes forløb. Derfor har bestyrelsen indkøbt nogle små, grønne skilte - såkaldte piktogrammer - der stilles op, hvor der er tvivl om en stis forløb eller tvivl om det nu også er en offentlig sti.

Etablering af et ordentligt stisystem i det nye udstykningsområde især øst for Langholmvej er også et højt prioriteret emne i bestyrelsens forslag til den kommende lokalplan for området. GNG har som overordnet mål at skabe et rekreativt område, der imødekommer brugernes behov for at færdes trygt og som holdes fri for de værste turist-udskejelser i form af grill-barer ishuse og lignende.

Den nye udstykning har - som nævnt - været en anden af de sager, bestyrelsen har arbejdet en del med. Umiddelbar efter vedtagelsen i Folketinget sendte vi GNGs forslag til, hvad lokalplanen burde indeholde, og da landinspektørfirmaet Kjær fremsendt et forslag til lokalplan skaffede vi os planen (før den havde været i teknisk udvalg) og fremførte igen de af vore synspunkter, der ikke var kommet med i planforslaget.

Forslaget er endnu ikke behandlet i teknisk udvalg, og det ligger pt. lidt i dvale indtil der er udarbejdet en dispositionsplan med overordnede retningslinier for området. Repræsentanter for bestyrelsen var torsdag eftermiddag indbudt til møde med i kommunens tekniske forvaltning om denne dispositionsplan.

Den store udstykning, der rummer 73 grunde, strækker sig hen forbi Fridavej. Firmaet Torben Kjeldsen, Herning er sælger. Den mindre udstykning på 14 grunde umiddelbart øst for Langholmvej udstykkes af Lystad Aps.

Der lægges op til, at der på de 87 grunde tinglyses medlemskab af en grundejerforening, og vi er i bestyrelsen af den overbevisning, at de skal optages i GNG. Det er vigtigt, at sommerhusejerne taler med vægt især i den nye Norddjurs Kommune. Det bliver sværere, hvis vi bliver endnu en grundejerforening på nordstranden.

Og lad mig i den forbindelse sige, at bestyrelsen er åben for at GNG og Fridavejens Grundejerforening med tiden bliver til een forening. Desværre har der ikke i det forløbne år været kontakter de to foreninger imellem. Vi vil prøve at indhente det forsømte.

Når det drejer sig om handel med grunde i den gamle området har det forløbne år været ret gennemsnitligt. 25 nye grundejere er budt velkommen. Ved årsskiftet havde GNG 370 medlemmer, der alle havde betalt.

Samarbejdet med fa. Damborg fortsætter om områdets veje, der er en af foreningens største udgiftsposter. Kontrakten for indeværende periode er til uforandret pris, så vi holder udgifterne - og dermed kontingentet - i ave.

Vi har konstateret, at slitagen er særlig slem hvor sommerhusområdets grusveje munder ud i kommunale asfaltveje. Ved igangsætning laver bilerne ofte hjulspin i det løse grus. Vi har foreslået kommunen også at asfaltere en tunge på 3-4 meter ned ad den private grusvej for at undgå dette slid.

Vi har fået flere henvendelser om høje træer, der skygger. Vi opfordrer til, at man taler om problemet som gode naboer. Tit kan det hjælpe på forståelsen at besøge hinandens haver for ved selvsyn at mærke problemet.

Blå Flag: Grunden til, at der endnu ikke er sat dato på er, at der opstod problemer omkring den procedure, der bruges ved udtagning af vandprøver. Selve prøverne var OK - det kunne også lige passe, at de var blevet dårligere efter vi har fået kloakeret - men de skal tages med 17 dages mellemrum - den gik 19 dage. Men nu har man altså godkendt prøverne og Gjerrild Nordstrand får sit blå flag.

Tak til bestyrelsen. Godt arbejde. De tre på valg fortjener genvalg.

Tak til medlemmerne for det flotte opslutning omkring foreningen og det flotte fremmøde til generalforsamling.

Og hermed sættes beretningen til forsamlingens debat.

------------------------------------------------------------------------

En grundejer på Agnetevej klagedet over høje træer, der skygger.
Formanden opfordrede til, at man klarede det som gode naboer, da GNG ikke har beføjelser til at gribe ind.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Regnskab:
Kasserer Frans Møller fremlagde regnskab og budget, som begge blev godkendt uden bemærkninger, ligesom
forslaget om uændret kontingent blev vedtaget.

Indkomne forslag:
Fra Gjerrild Nordstrands Campinmg var der indkommet følgende forslag:

At Gjerrild Nordstrands Grundejerforening, bruger nogle af de midler foreningen råder over, til at etablere en legeplads på et centralt sted, hvor der kan etableres et friområde / legeplads for de børn og voksne, der bor eller opholder sig i sommerhusene.

Forslagsstilleren, Torben Ringgren, begrundede forslaget, som generalforsamlingen forkastede.

Valg:
På valg var næstformand Finn Pedersen, kasserer Frans Møller og sekretær Tina Pedersen. Alle blev genvalgt.
Til suppleant valgtes Rudi Bak.

Til revisor valgtes Thomas Sørensen for en 2 årig priode.
Til revisorsuppleant valgtes Finn Weel

Eventuelt:
Torben Ringgren, Gjerrild Nordstrands Campinmg, oplyste, at han har søgt om en hjertestarter. Han efterlyste 6-8 fastboende, som er villige til at deltage i et kursus i at kunne betjene sådan en. Da starteren i givet fald placeres på camnpingpladsen skal de frivillige bo i rimelig nærhed af pladsen.

En grundejer fra Stavnsborgvej klagede over at kommunen ikke har fjernet deres grenaffald ved sidste kvashugning. Formanden lovede at tage omgående affære.

En grundejer på Annavej påpegede, at støvgenerne er karftige - også ved lav fart. Næstformand Finn Pedersen forklarede, at GNG har forsøgt at løse problemet med forskellige vejbelægninger, men at det er særdeles vanskjeligt at undgå støv i de tørre perioder. Han anbefalede stærkt, at hastigheden blev holdt under 20 km. i timen, da det mindsker problemet.

 


Referat af bestyrelsesmøde
lørdag 8. april kl. 11 hos Finn Pedersen, Dortevej 9

Mødet flyttet: Fra Frans Møller, Ellavej, fra kl. 10 til kl. 11
Afbud: Poul Kristensen.
Til Stede: Tina Pedersen, Frans Møller, Kirsten Højgaard, Finn Pedersen, Henning Kusk

Bemærkninger til referatet sidste møde:
Der er under rubrikken "Diverse" foretaget en rettelse og en mindre tilføjelse i forhold til det udsendte referat af bestyrelsesmødet 11. februar.

Sendt post/mail:
Til Ole Olesen, Stavnsborgvej 65: Uheldig placeret (muligvis midlertidig?) indkørsel. Ole Olsen har pr. telefon efterfølgende meddelt, at han er opmærksom på problemet. Placeringen har noget gøre med en gammel vejret, som i øjeblikket forhandles med rettighedshaveren.

Modtaget post/mail:
"Skat" meddeler:

· Doloresvej 8 er nu fritaget for ejendomsskat på 73 m2 sti i 2006 vurderingen og fremad. Dette vil kunne ses i opkrævningen af ejendomsskat i 2008. Da man skattemæssigt går 2 år tilbage og bruger dette år som opkrævningsår. Der er foretaget en omvurdering af denne ejendom i 2006, da der er nybygget sommerhus på grunden.

· Dortevej 11 er fritaget for ejendomsskat på 76 m2 i 2007 vurderingen og fremad. Dette vil kunne ses i opkrævningen af ejendomsskat i 2009.

· Ellavej 27 er fritaget for ejendomsskat på 80 m2 i 2007 vurderingen og fremad. Dette vil kunne ses i opkrævningen af ejendomsskat i 2009.

De to sidstnævnte ejendomme er første gang fritaget for ejendomsskat i 2007-vurderingen, da man vurderer parcelhuse og sommerhuse hvert andet år - med mindre der har været til- eller ombygning med byggetilladelse på grunden, eller arealændringer gennem Kort- og Matrikelstyrelsen. Sidste vurdering er foretaget pr 1. Oktober 2005 og bliver sendt ud i marts/april måned 2006, næste gang der er vurdering er så i 2007.
Veje og stier:
Vedtaget af købe 10 piktogram-skilte 10x10 cm. (se bilag for detaljer) til opsætning, hvor der kan være tvivl om forløbet af stierne. Placering og indkøb af pæle til skiltene foretages af vej- og stiudvalget.
Finn Pedersen sørger for at chikanen på Annavej bringes i orden og at den evt. "justeres", da den er uforholdsmæssig vanskelig at passere især for lastbiler.
Vejudvalget bemyndiget til at indkøbe pælebor.
Vej-udvalget går en sommertur og ser om bevoksningen "holdes på egen grund". Ejerne af grunde, hvor beskæring er påkrævet, får en skriftlig hilsen i postkassen med det samme.
Vejudvalget anmodes om stikord om vejene til beretningen 2006

Blad:
Lovet fra trykker mandag 10. April. Påregnes afgivet til postbesørgelse 11. april. Der trykkes ekstraoplag af bladet - 100 - til brug for medlemmer i den nye udstykning. Man kan selv "hjemmeprinte" ekstra vedtægter via hjemmesiden.

Strandrensning:
I år St. Bededagsaften (torsdag 11. maj) kl. 20.
Aftalt med formanden for Gjerrild Borgerforening, Niels K. Andersen, at strandrensningen i 2007 søges flyttet til kl. 19 eller 19.30. Han var betænkelig ved at flytte tidspunktet allerede i år.
GNG stiller igen i år med hjælp til kaffe/te og smøring af hveder.

Blåt Flag:
Torben Ringgren, Gjerrild Nordstrands Camping, melder fra, hvis Blåt Flag-arrangementet gennemføres i pinsen. Han oplyser, at han hverken har plads eller arbejdskraft til arrangementet. Heidi er underrettet pr. mail men har ikke reageret, så der foreligger ingen dato. Torben modtager gerne flaget på strandens vegne - også i pinsen.

Udstykningssagen:
Den nye udstykning indeholder vådområder og grønne områder, som grundejerforeningen skal vedligeholde. Derfor holder bestyrelsen de første par år nøje øje med udgifterne til vedligeholdelse. af disse områder. Er udgifterne uforholdsmæssige store foreslås opkrævet et "grønt" ekstrakontingent i den nye udstykning.
Finn Pedersen udarbejder forslag til stier i den nye udstykning.
GNG erindrer Nørre Djurs Kommunes teknisk udvalg om GNGs tidligere fremsatte forslag om pladser til oplag af vejmaterialer, tilrettelægning af vejforløb, der besværliggør højere hastighed end 20 km./t. og dræning af området, der for en stor dels vedkommende er lavtliggende og ret fugtigt. Nedlægning af drænledninger lettes betydeligt, hvis det kan foregå inden grundene bebygges.

Vedtaget at:
· Påpege det uheldige i, at der overhovedet forekommer grunde (parcellerne der i lokalplanen har numrene: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 35, 36, 37 og 38) med udkørsel til Fjeldholmvej. Alle grunde i udstykningen bør have udkørsel til interne boligveje. Fjeldholmvej bør være facadeløs.
· Ad 3 c: foreslå, at ordene "butik, cafe" udgår. GNG erindrer om de svære problemer, der i sin tid opstod med drikkeri ved den tidligere strandkiosk (det nuværende minimuseum) GNG nærer alvorlig frygt for, at lignende problemer kan opstå hvis der indrettes café med spiritusbevilling.
Mht. Anlæg af butik/forretning påpeger GNG, at området er godt betjent af dels butikken på campingpladsen dels af Focus-købmanden i Gjerrild. GNG ser ingen grund til at åbne mulighed for, at disse to forretninger påføres yderligere konkurrence i et i forvejen stærkt konkurrencepræget marked.
· Ad 5 c: gøre opmærksom på, at der på kortskitsen over området ikke er angivet hjørneafskæring på grund nr. 49. Derudover mener GNG, at der af trafiksikkerhedsmæssige årsager bør være en større hjørneafskæring end fem meter på grundene 35 og 39 på hver side af boligvejens udmunding mod øst i Fjeldholmvej.
· Ad 5d: understrege nødvendigheden af, at vejene anlægges med solide vejkasser, da fremtidig vedligeholdelse ellers kan blive uforholdsmæssig dyr. GNG forestiller sig en egentlig overdragelsesforretning.
· Ad: 6 a: foreslå forbuddet mod tagantenner fjernet. Modtageforholdene (mht. Hadsten-senderen, hvorfra det lokale TV2-program sendes) er ved Gjerrild Nordstrand så dårlige, at tagantenne er nødvendig. Desuden kan man siden 1. April 2006 også digitalt modtage DR1 og DR2 via en alm. antenne fra Hadsten. Det er tillige nødvendigt med en tagantenne, hvis man vil modtage DRs DAB-signaler, ligesom visse former for internetforbindelser kræver antenne på taget.
· Ad: 6 J: at påpege, at papir- og glascontainerne står for tæt ved det grønne område med "vandhullet" dermed er der fare for, at vandhullet og omgivelserne svines til. Containerne bør både derfor og for at minimere tung trafik på boligvejene placeres på grønningen umiddelbar vest for lokalplanens parcel nr. 22.
· Ad: 9 F: foreslå, at påtaleretten placeres i kommunalt regi. Fastholdes bestemmelsen om, at grundejerforeningen er påtaleberettiget tilføjes i lokalplanen: "Grundejerforeningen kan efter to resultatløse, skriftlige påmindelser, der sendes anbefalet til grundejeren, lade arbejdet foretage på grundejerens regning".
· Ad: 10 A: foreslå ændring til "Medlemskab af Gjerrild Nordstrands Grundejerforening er pligtigt for grundejerne i planområdet". GNG indsender sine vedtægter til kommunal godkendelse sammen med forslaget til ændring af lokalplanen (kræves i lokalplanen)

Chikaner:
Ikke taget stilling til, hvornår turen til Juelsminde for at se på vejbump, finder sted.

Til egnsarkiv:
En del af GNGs arkivalier (hovedsageligt fra før 2000) overdrages Nørre Djurs Egnsarkiv i Gjerrild på den betingelse, at GNG har uhindret adgang til materialet.
Generalforsamlingen:
En repræsentant for fa. "Torben Kjeldsen", der udstykker parcellerne nr. 17-80 (inkl.), fa. Lystad, der står for salget af parcellerne 1-16 (inkl.) samt Fridavejs bestyrelse inviteres til GNGs generalforsamling.

Diverse:
Der trykkes ikke flere konvolutter med GNG-logo. Det er for dyrt, prisen er over 1,25 kr. pr. konvolut (der alligevel bare smides væk).
Der skrives inden påske til Hedeselskabet, hvor der erindres om, at flis-pladsen skal flyttes så langt mod nord som muligt.
Formand og kasserer bemyndiget til at skifte fra BG-Bank til lokalt pengeinstitut.
Der udarbejdes en inventarliste over GNGs værktøj, redskabet mv. - vedlægges fra 2007 regnskabet, men medtages i år i bestyrelsens beretning.

Næste møde:
Aftales efter generalforsamlingen

ref: Tina Pedersen og Henning Kusk - lagt på siden 19. april 2006


Referat af bestyrelsesmødet lørdag 11. februar kl. 10
hos Kirsten Højgaard, Agnetevej 18


Til stede:
Kirsten Højgaard, formand for vejudvalget Poul Kristensen, kasserer Frans Møller, næstformand Finn Pedersen, sekretær Tina Pedersen og formand Henning Kusk. Bestyrelsen fuldtallig.

Veje og stier: Den nye sti mellem ejendommene Ellavej 25 og Ellavej 27 tager form. Træerne er fældet og Poul Kristensen aftaler med Damborg, at de opgravede rødder fjernes og at stien i øvrigt færdiggøres - så vidt muligt inden påske. Med hensyn til plantning af hækplanter undersøger Poul Kristensen prisforskellen mellem planter på enten 50-80 cm. eller 80-100 cm. i højden. GNG vil max. bruge 5000 kr. på beplantningen.
Kasserer Frans Møller kontakter landmålerfirmaet Kjær og sikrer sig, at alle skelpælene omkring stien er korrekt placeret.
Stien for enden af Ellavej - langs ejendommen Ellavej 27 - til åen, bibeholdes. Ejeren ønsker ikke at mageskifte med det areal, der er afgivet til den nye sti.
Der er indgået kontrakt med Fa. Damborg A/S om vedligeholdelse af vejene i GNGs område i 2006. Prisen er uforandret i forhold til 2005.
Kasserer Frans Møller bestiller skilte med teksten "Off. Sti" til opsætning de steder på stisystemet, hvor der kan være tvivl om stiernes forløb. Der er behov for mindre end til skilte.

Generalforsamling: Sammen med GNV 13. maj (St. Bededagsferien) på Gjerrild Kro med start kl. 10. De nye vedtægter siger i § 10: Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden bilagt en kopi af det reviderede regnskab". Det betyder, at sidste frist for indkaldelse er 22. april.
Birthe Dolmer har indvilget i at stille op til valget af dirigent
Blad:
Vi regner med at sende det ud inden påske - så er fristen for indkaldelse til generalforsamling overholdt. Vi regner med samme størrelse som sidst (28 sider) og med et lidt større overskud på annoncesalget. Annoncetegning er i gang. Bladets midtersider bliver de nye vedtægter.

Strandrensning: St. Bededagsaften (torsdag 11. maj). GNG retter henvendelse til borgerforeningen om flytning af arrangementet til kl. 19 eller 19.30

Blåt flag: Dato aftales med Nørredjurs Kommune, som sørger for musikken. GNG foreslår, at Torben Ringgren fra Gjerrild Nordstrands Camping modtager flaget på strandens vegne. Vi regner med Kaffe fra kroen, brød fra købmanden, sodavand fra campingpladsen.

Udstykningssagen: 87 af de i alt 99 grunde, der kan udstykkes efter vedtagelsen af landsplandirektivet (hele arealet øst for Langholmvej) er overtaget af Fa. Torben Kjeldsen i Herning. Landinspektørfirmaet Kjær, Århusvej, Grenå, er i gang med at udarbejde lokalplan for området. GNG har henvendt sig til Fa. Kjeldsen og fremsat en række forslag til lokalplanens indhold - bl.a. om stier. Lokalplanen ventes vedtaget så salget af grundene formentlig går i gang foråret 2007.

Vej-chikaner: Der er i bestyrelsen stærk tvivl om vejchikanerne fungerer optimalt. Bestyrelsen tager i maj til Juelsminde for at se på om de der valgte vejbump er mere effektive. Poul Kristensen træffer de fornødne kontakter.

Rundtur i området: Bestyrelsen tager en dag i foråret en rundtur i GNGs område for at se på veje, hække, beplantning, om de kommunale kloakinstallationer er OK, vejskilte etc.

Diverse:
Kasserer Frans Møller oplyste, at GNG pr. 1. januar 2006 havde 370 medlemmer - der alle har betalt kontingent. Efter nytår er der tilkommet to nye medlemmer; henholdsvis Annavej 21 og Annavej 23.

Næste bestyrelsesmøde: Lørdag 8. april kl. 10.00 hos Frans Møller, Ellavej 7, Gjerrild Nordstrand

(Referat: Tina Pedersen - L:agt på siden 14. februar 2006)Referat fra bestyrelsesmødet

29 okt. 2005 kl.11 hos Henning Kusk, Bentevej 5


Afbud:
Tina Pedersen.


Forud for mødet beså bestyrelsen området omkring Ellavej 25 og 27, hvor en ny sit er foreslået etableret. I rundgangen deltog endvidere ejerne af Ellavej 25, Lene Møller og Bjørn M. Kirchert, samt Gitte Pedersen, Ellavej 27. GNG har i et stykke tid ønsket ændringer af stisystemet langs med åen, men har ikke kunnet få klare svar fra myndighederne. Forslaget til etablering en sti mellem de to ejendomme blev fremsat i fællesskab af ejerne af de to ejendomme. Rundgangen sluttede med en let anretning hos formanden. Inden bestyrelsesmødet.

Ændring af stisystemet ved Ellavej: GNG betaler alle omkostninger i forbindelse med arbejdet.

Bestyrelsen besluttede at rydningen af det omhandlede område i skellet mellem de to ejendomme aftales indbyrdes mellem ejerne og Poul Kristensen og Finn Pedersen, der tilbød at være behjælpelige.

GNG sørger - via autoriseret landmåler - for tinglysning af færdselsret på det afsatte areal på ca. to meters bredde, og retter desuden henvendelse til kommunen om mulig fritagelse for ejendomsskat af det afgivne areal.

Det undersøges om der senere kan mageskiftes med den nuværende sti langs sydsiden af ejendommen Ellavej 27.

GNG sørger for plantning af bøgehæk på begge sider af den nye sti (der udelukkende ligger på areal Ellavej 27)

Næstformand Finn Pedersen og formanden for udvalget for veje og stier, Poul Kristensen, tager under arbejdet stilling til om det er påkrævet, at udføre dræningsarbejder i området i forbindelse med anlæg af den nye sti.

Bemærk: Tirsdag 18 okt. 2005 kl.11 beså Frans Møller, Finn Pedersen og Henning Kusk området omkring Ellavej 25 og 27 sammen med ejerne af nr. 25, Lene Møller og Bjørn Kirchert, da de var bortrejst på dagen for det berammede bestyrelsesmøde. Formålet med besigtigelsen var at afklare deres stilling til planerne om en sti mellem de to ejendomme og deres eventuelle ønsker om beplantning mv.


Sti-syn: Sti-syn fra Abelonevej langs Mølleåen til Alicevej foretaget af Poul Kristensen, Finn Pedersen og Frans Møller.

Slitage på vejene: GNGs private, grusbelagte veje er udsat for hårdt slid, hvor vejene støder om til de kommunale, asfalterede veje. Der opstår når bilerne sætter i gang ofte dybe huller, hvor asfalt og grus mødes. GNG henvender sig til kommunen og foreslår, at de lægges asfalt 3-4 meter fra de kommunale veje og ind på grusvejene så denne slitage undgås.

Stier slået: Næstformand Finn Pedersen har vest for Langholmvej slået stierne mellem sommerhusområdet og stranden.


Næste møde:
11. februar hos Kirsten.

Referat: H. Kusk og Frans Møller lagt på siden 22. januar 2005


 

Referat fra bestyrelsesmødet
20. august 2005, hos Finn Pedersen, Dorthevej 9

Afbud: Ingen, alle mødt.

Rundgang: Bestyrelsen på gåtur i området for at besigtige forskellige forhold.

Væltet træ: Der rettes henvendelse til ejeren af Dagmarvej 21 om et delvist væltet træ, der i uheldigste fald kan spærre vejen, hvis det vælter helt.

Stisystemet: Det har været umuligt i det seneste par år at få et klart svar fra amt/kommune om anlæg af sti langs Brøndstrup Mølleå. Efter forslag fra flere grundejere arbejdes nu med alternative muligheder og med med mulighed for omægning af stisystemet. I samme forbindelse rettes henvendelse til kommunen om mulighederne for at grundejere fritages for ejendomsskat på arealer, der i henhold til tinglysning anvendes til offentlige stier. I skrivelsen foreslår vi et møde mellem GNG og kommunen til belysning af dette samt flere spørgsmål.

Spærring: Ud for Dorisvej opsættes skilt/pæl, der umuliggør bilkørsel fra Dorisvej ad den offentlige sti.

Skilte: Skovfoged Kim Egefjord kontaktes om muligheden for gennem Skov- og Naturstyrelsen at købe/få skilte til brug på stier og grønne arealer. Der er et par steder i området tvivl om de offentlige stiers forløb.

El-hegn: GNG har modtaget klager over en grund med el-hegn. Kommunen spørges i sagen.

Grenafhentning: GNG foreslår kommunen at efterårs-afhentningen af grene i efteråret 2006 flyttes til efter skolernes efterårsferie.

Buskrydder: Stierne holdes i mange tilfælde ryddelige og fremkommelige af de grundejere, der er naboer til dem. Det er en rosværdig indsats, som GNGs bestyrelse takker for. Men det kan ikke undgås, at nogle stier bliver smallere og smallere på grund af bevoksning. GNG køber nu en buskrydder til brug de steder, hvor bevoksningen generer trafikken.

PBS: Kontingentindbetalinger, der kommer dryppende langt hen på året påfører foreningen stigende udgifter til disketter med opdatering af kontingentregnskabet. Vi har været ude for at få disketter med kun een enkelt indbetaling.
For at minimere udgifterne til opdateringsdisketter undersøger formand Henning Kusk og kasserer Frans Møller om oplysningerne om indbetalinger kan fremsendes på anden vis - evt. elektronisk. Det overvejes at indøre en "sidste frist" for betaling og et gebyr for "for sen" indbetaling.

Dræbersnegle: Forslag til bekæmpelse og udryddelse omtales i næste nummer af GNG-Nyt (det kommer til foråret) og desuden snarest på hjemmesiden.

Bestyrelseskomsammen: Den årlige komsammen for bestyrelsen med påhæng holdes i år 30. september i Kulturhuset Pavillonen i Grenå.

Ref. Tina Pedersen, lagt på siden 26. august 2005


Referat af bestyrelsesmøde 25. juni 2005

 

Afbud: Poul Kristensen

Sammenslutning med Fridavej?: Formanden kontakter Grundejerforeningen Fridavej for at høre om et terrassemøde har interesse. Vi regner med, at spørgsmålet er debateret på Fridavejs generalforsamling (samtidig med dette bestyrelsesmøde) De af bestyrelsen, der kan den dag, deltager i evt. møde. Vi prøver på mødet at at klarlægge, hvad der egentlig skiller de to foreninger. Det er på tide, at eventuelle mislyde fra fortiden ryddes af vejen.

GNGs forslag til lokalplanen for den ny udstykning: Så snart landsplandirektivet vedr. de nye sommerhusgrunde er vedtaget sender vi vores forslag til punkter til lokalplanen, og vi tilbyder at forklare forslagene på et møde, hvor også andre sager kan tages op. I forhold til de punkter, der allerede er offentliggjort foreslår GNG derudover, at der etableres stier "ud af området", så evt. kommende udstykninger kan sluttes til (evt. en sti hele vejen rundt om det nye område). GNG forestiller sig, at det kan tinglyses på de pågældende grunde, at de i påkomne tilfælde skal afgive brugsretten på en del af deres jord til fordel for en sti.

Næste års møder: Der er for det næste år fastsat følgende mødedatoer:
20. august - hos Finn - bestyrelsen går en tur i området og ser på aktuelle sager.
15. oktober - hos Tina
11. februar - hos Kirsten
?? april hos Frans


Vedtægterne underskrevet:
De tilstedeværende fem bestyrelsesmedlemmer underskrev de nye vedtægter. Næstformanden sørger for, at dirigent Birthe Dolmer og bestyrelsesmedlem Poul Kristensen underskriver snarest. Derefter overdrages de originale og underskrevne vedtægter til Frans Møller til opbevaring. De nye vedtægter udsendes i trykt form med GNG-NYT 2006 og vil indtil da kunne printes ud fra hjemmesiden.

Datoer i 2006:
Strandrensning i 2006: Formentlig 25. maj (St. bededagsaften)
Generalforsamling i 2006: Formentlig 25. maj (Kr. Himmelfarsdag)

Festudvalget undersøger muligheden for at lægge den årlige komsammen på Den Blå Kutter i forbindelse med et musikalsk arrangement, der er alderssvarende for bestyrelsen - jazz er nævnt.

GNG-NYT: Frans Møller orienterede om økonomien i GNG-NYT 2005. Der regnes med en nettop fortjeneste for foreningen på 5.000 kr.

Næste møde: 20. august hos Finn Pedersen


Bestyrelsesmøde 25. juni 2005 kl. 14 på Bentevej 5

Afbud fra Poul Kristensen

På dagsordenen står:
1: Vi har inviteret bestyrelsen for Grundejerforeningen Fridavej til en terrasse-snak om der er basis for at slå de to foreninger sammen. Hvad er vores udgangspunkt for en sådan en snak?
2: Evt. møde med Nr. Djurs kommune om diverse problemer med f.eks. grenaffald, Greve-sagen, sti-sagen (hvor vi måske kan foreslå en fælles arbejdsgruppe) samt den kommende udstykning, hvor vi forelægger vores tanker vedrørende lokalplanen for udstykningen. Det drejer sig om et sti-system i området, anlæg af pladser til oplagring af vejmaterialer, etablering af plads, så mulige kommende krav til fælles postkassesystem kan imødekommes, arealer til brug for avis- og flaskecontainere, evt. krav om dræning og klausuler om medlemsskab af drænlaug og at skiltningen med vejnavne bør være logisk og overskuelig,
udarbejdning af beplantningsregulativ for grundstrækninger langs offentlig vej og sti, og at regulativet bør håndhæves fra udstykningens start, veje bør anlægges med henblik på, at udviklingen går mod tungere trafik, og planlægningen bør sigte på, at vejene forløber således, at mulighederne for at køre hurtigere end 20 km./t besværliggøres.
3: Tid og sted for det kommende års bestyrelsesmøder - lidt løs langtidsplanlægning.
4: Underskrivelse af de nye vedtægter.
5: Festudvalg - den udsatte julefrokost 2004/bestyrelsesfesten 2005.
6: Orientering om Blå Flag
7: Blad-regnskab (kasserer Frans Møller orienterer)
8: Eventuelt


GNGs Generalforsamling
5.maj 2005 på Djursvold

Deltagerantallet var i år på ca 60. Det var en snes deltagere færre end sidste år, men muligvis har det spillet ind, at der netop 5. maj var konfirmationer landet over.

Dirigent: Birthe Dolmer blev uden modkandidat(er) valgt til dirigent og hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Bestyrelsens beretning, der blev aflagt af formand Henning Kusk, blev vedtaget. (Beretningen kan i sin helhed læses lige efter referatet.)

Regnskab: Kasserer Frans Møller fremlagde og kom med supplerende oplysninger til regnskabet for 2004, (KLIK HER hvis du vil se regnskabet) som var aftrykt i GNG-nyt, og det gav ikke anledning til debat. Regnskabet blev godkendt, og det samme blev bestyrelsens forslag om uændret kontingent. Det var ikke udarbejdet et skriftligt budget for 2006, men bestyrelsen skønner at udgifterne bliver de samme som i 2005 og fremlagde overslaget mundligt.

De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget. (De kan læses i bunden af denne side). Generalforsamlingen samtykkede i, at de nye vedtægter ikke trykkes separat og sendes til medlemmerne men indgår i GNG-nyt næste år. Har nogen brug for vedtægterne på tryk kan de rekvireres hos kasserer Frans Møller, der ligger med et mindre restoplsag af vedtægterne fra GNG-nyts ekstraudgave. Det er dette forslag til vedtægter der - efter en mindre redaktionel rettelse - blev vedtaget. I § 21s femte linie skal ordet "otte" slettes.


På valg var: Formand Henning Kusk, vejformand Poul Kristensen og irstenHøjgaard, der alle blev genvalgt fo en tå-årig periode.
Til suppleanter blev Pia Jensen og Anders Willumsen begge genvalgt.
Rvisor og revisorsuppleant blev genvalgt.

Eventuelt:
Mette Maag klagede over manglende oprydning efter fældning på forstranden, og det blev desuden påtalt, at der endnu ikke var afhentet grenaffald til flis. Formanden retter omgående henvendelse til Nr. Djurs kommune om grenaffaldet. Han opfordrede til, at man selv påtalte den mangelfulde oprydning i forbindelse med træfældning til til statsskovdistriktet, men foreningen påtaler også sagen.

I forbindelse med den sandsynlige nyudstykning på knap 100 gav flere udtryk for, at det i den kommende storkommune Norddjurs med op mod 40.000 indbyggere og store sommerhusområder i Udbyhøj, Fjellerup, Bønnerup og Grenå ville gavne Gjerrild Nordstrand at kunne tyale med en stemme. derfor vil bestyrelsen undersøge mulighederne for en sammenlægning af Grundejerforeningen Fridabej og GNG, ligesom GNG vil tilbyde de kommende grundejere medlemsskab. Bestyrelsen tager snarest kontakt til kommunen om den kommende lokalplan for området syd for campingpladsen, hvohovedparten af grundene skal placeres, om visse planlægningsmæssige tiltag. Næstformand Finn Pedersen har udarbejdet en dagsorden med punkter, vi gerne vil diskutere med kommunen.

Bestyrelsens beretning - 2005

Efter et pat travle år med kloakering af området og med retablering af vejnettet har perioden siden generalforsamlingen 2004 været knap så hektisk hvad bestyrelsesarbejde angår.

Og lad mig begynde med vejene, der jo er foreningens vigtigste arbejdsområde.

Vi benytter stadig Fa. Damborg til vedligeholdelsesarbejderne, og vi er så tilfredse både med kvaliteten og med prisen, at vi for ikke længe siden har indgået ny kontrakt. I kan i regnskabet se, hvad vi har brugt af penge på området.

Kasserer Frans Møller svarer gerne på spørgsmål under regnskabsaflæggelsen, men lad mig foregribe begivenhedernes gang ved at sige, at
prisstigningen i forhold til tidligere års udgifter kun beskeden. Det skyldes, at vejene er grundlæggende i orden efter kloakarbejdet. Det vil de nok være nogle år endnu og dermed spare os for de store udgifter, men det kræver, at vi passer på og vedligeholder ordentligt.

Heldigvis har vi ved mindre forbrug og et lidt højere kontingent end strengt nødvendigt i løbet af de seneste år opbygget en økonomisk reserve, så vi er rustet. Dette års regnskab kommer Frans jo med lige om lidt, men det er godt at have lidt at stå imod med, hvis den store uforudsete vejudgift pludselig melder sig

Men vejenes tilstand er generelt god om end der sine steder er utilfredshed med, at kloakdækslerne ligger for højt. Bestyrelsen har konstateret, at alle dæksler ligger, som de skal og vi gør derfor ikke mere ved sagen.

Et par steder skal der dog laves lidt. Vendepladsen for enden af Alicevej skal retableres, men vi venter til byggeriet i området er tilendebragt og svinget Staunsborgvej/Dortevej justeres for at bedre oversigtsforholdene.

Med hensyn til vejbelægningen er der allerede i det tidligere forår foretaget vedligeholdelsesarbejder, og det er gjort så grundigt, at en der nu også falder ros af for vejenes tilstand.

Vores problembørn gennem foråret har været Annavej og Dortevej og Betinavej især umiddelbart nord for Fjeldholmlejren. Vejene bliver på visse strækninger hurtigt kørt i stykker og hullet, og perioder med skiftende frost- og tøvejr er hårde ved vejene. I tøvejr siver vandet ned i vejen fra de mange huller og når så frosten kommer fryser vandet og skaber mere skade på vejen.

Forklaringen skal søges i, at de tre vejene er ret befærdede og tager langt størstedelen af områdets trafik til og fra sommerhusene. En del af kørslen på Betinavej er desuden med båd-trailere til ophalepladsen, og det slider jo også. Men vi holder øje med strækningerne og reparerer når vi finder det nødvendigt.

I den forbindelse en tohjulet tak til næstformand Finn og hans børnebørn, der er vores cyklende vejpatrulje. Finn skal nok fortælle os, hvis han finder skader, som bør rettes.

Nogle mener, at chikanerne på de pågældende veje er grund til slitagen, og det prøver bestyrelsen at undersøge nærmere. Vi har i hvert fald længe været klar over, at chikanerne ikke opfylder deres formål. Der køres stadig for stærkt på de fleste vejene - ikke mindst de gennemgående. Vi har - bl.a. ved hjælp af små 20 km./t skilte prøvet at appellere til fornuften og til solidariteten, så man ikke især i tørkeperioder hvirvler støv og skidt op, men det har kun haft ringe effekt.

I erkendelse af, at der nok skal skrappere midler til, overvejer bestyrelsen opsætning af en anden form hastighedsdæmpende foranstaltninger. Vi undersøger forskellige muligheder og overvejer et besøg hos grundejerforeninger, der har opsat chikaner, der virker.

Men indtil det sker vil vi gerne så kraftigt vi kan appellere til, at farten holdes på højst 20 km./t i området. Vi må jo nok erkende, at det ikke kun er gæster udefra, der kører for stærkt, også grundejerne glemmer desværre at vise deres naboer det fornødne hensyn.

Også lige de årlige hjertesuk. Hold bevoksning på egen grund. Efter den sidste tur rundt i området må vi desværre konstatere, at bevoksningen mod offentlig vej flere steder igen breder sig for meget. Det er vigtigt, at vi holder vejenes bredde og ikke bare lader stå til. Gå hjem og se om din bevoksning breder sig for meget. Se selv i den kommunale OBS-folderen hvad der er lovligt.

Også vores "vis hensyn" regler vil jeg lige give et par ord med på vejen. Det er jo kun henstillinger, og GNGs bestyrelse agter ikke at rende rundt og lege politi hvis nogen overtræder dem. Især er det galt med at vise hensyn mellem 12-14, hvor vi ofte må konstatere, at der bruges støjende maskiner - motorsave, plæneklippere etc. Lige efter vinterstormene kan jeg forstå, at der var træer, der bare skulle væk, men til dagligt må det være muligt at holde en støjfri middagspause.

Der er kommet et par klager over privat skiltning i området. Generelt går kritikken på, at Gjerrild - hvis vi ikke passer på, kommer til at ligne Fjellerup. Jeg er enig i betænkelighederne. Vi har - desværre forgæves - forsøgt at vriste reglerne ud af kommunen, men vi prøver igen og lægger dem - når vi får den - ud på hjemmesiden. Men lad mig henstille til at der ikke anbringes private skilte på offentlig vej.

Hjemmesiden har skiftet udseende og indeholder nu også visitkortannoncer fra de annoncører, der annoncerer i GNG-NYT. Siden benyttes flittigt kan vi se på statistikken, og der er i snit et par besøg om dagen. Det er en lille nedgang, men nu har den jo ikke længer nyhedens interesse.
Siden opdateres når der er noget at fortælle. Det sker på siden "Nyt fra Nordstranden", så klik ind på siden engang imellem og se om der er nyt fra stranden. Siden indeholder også dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder. Her kan man følge med i bestyrelsens arbejde ved at klikke på "GNGs bestyrelse" og nederst på denne side på linket "Bestyrelsen arbejder".
Hjemmesiden har vi i år også brugt til at korrigere et par fejl i GNG-nyt.

Vi vil i øvrigt gerne høre om der er ønsker om nye emner på hjemmesiden.
Jeg har selv overvejet om vi ikke kunne åbne en rubrik hvor grundejerne indbyrdes kunne bytte - hvad der nu måtte være til overs efter flytninger, ombygninger og lign. Jeg ligger f.eks. selv inde med nogle med gedigne - sokkelsten - tror jeg det hedder. Hvad mener man om sådan en side?

Nørredjurs Kommune bliver fra januar 2007 en del af Norddjurs Kommune sammen med Grenå, Rougsø og den østlige del af Sønderhald. Det har man allerede nu travlt med at forberede, og derfor er kommunen ikke så flinke til at svare på vore henvendelser. Vi har skrevet at par gange og vi har sågar måttet rykke for svar - forgæves.

Specielt vil vi gerne have, at kommunen sørger for, at der ikke smides grenaffald på pladsen ved siden af affaldsbeholderne og genbrugscontainerne på den store p-plads ved minimuseet. En lille bunke grene bliver hurtig stor, og meget hurtigt tror mange, at her kan man bare smide sit affald. Vi har ligeledes bedt kommunen om lidt hyppigere tømninger af både genbrugscontainerne og affaldsbeholderne i sommertiden, hvor presset på dem er stort. Flere affaldsbeholdere vil også hjælpe på problemet. Vi har skrevet men ikke fået svar - men lad os nu se, det kan jo være der sker noget.

Og så kan jeg fortælle, at 375 ejendomme er kloakeret - et halvt hundrede tog imod tilbuddet om 10-årige kommunale lån, mens ca. 25 benyttede sig af muligheden for at få kloakbidraget indefrosset i ejendommen.

Vi har i bestyrelsen modtaget et forslag om at udarbejde en medlemsliste, som kan uddeles til grundejerne på f.eks. en vej - så kan man selv udveksle telefonnumre til brug i nødssituationer. Bestyrelsen har ikke behandlet forslaget endnu, men da andre har spurt til en sådan fortegnelse vil jeg lige lufte min personlige mening.

Jeg er imod ideen - også selv om listen kun omfatter en enkelt vej. Dels vil sådan et register samlet kunnet misbruges til f.eks. reklamefremstød og jeg er principiel modstander mod alle former for unødvendige registre. Medlemmerne er velkomne til at ringe til mig eller til Frans, hvis de vil have oplyst adresser. Vi kan - hvis vi ellers er i nærheden af en computer - slå op i det a jour-førte register på nettet.

Et alternativ til listerne kunne være at man selv smed en seddel i naboernes postkasse med navn, adresse og telefonnummer og opfordrede naboen til at gøre det samme. Vi kunne f.eks. bringe "naboblanketter" i GNG-nyt. Men vi tager det op til en lidt grundigere debat i bestyrelsen.

En sådan liste ville i øvrigt hurtigt blive uaktuel. Alene siden sidste års generalforsamling har 21. ejendomme skiftet ejer.

Med hensyn til færdiggørelse af stien langs Brøndstrup Mølleå er der intet nyt. Der har indtil nu været nogen uenighed mellem amtet og kommunen om, hvem der var vandløbsmyndighed når det drejende sig om anlæg af en sti langs åen. Ingen vil vedkende sig ansvaret, men vi regner med at problemet løser sig selv når kommunen ved kommunesammenlægningen får myndigheden over samtlige vandløb. Vi har bedt Kirsten Højgaard om at se på sagen med friske øjne og i øvrigt være tolvholder og sætte sig grundigt ind i den inden den genoptages.

Som tidligere er der også i år givet tilladelse til træfældning på det fredede område langs stranden. Nogle af tilladelserne er allerede udnyttet og det har skabt større åbne arealer, der før var dækket med træer og buske. Bestyrelsen har fået henvendelser fra grundejere, der mener det er forkasteligt, at nogle få "rige" kan betale sig til en havudsigt.

Men sådan hænger det ikke helt sammen. Skovfoged Kim Egefjord, der i Statsskovvæsenet har ansvaret for området, oplyser, at det er i fuld overensstemmelse med fredningsbestemmelserne at fjerne den selvsåede bevoksning. Hvis ikke grundejerne gør det skal skovdistriktet gøre det. Grunden til, at bevoksningerne i perioder har fået lov at stå er sparehensyn, statsskovdistriktet har ikke haft penge til arbejdet, men kan man få andre til det ………….

Og den måde, området passes på, kan der ikke rokkes ved. Eneste anden mulighed er - som vores tidligere formand Villy oplyste i beretningen sidste år - en fredningssag. Den kan falde ud således, at vi i forhold til i dag pålægges begrænsninger i vores færden på de frede områder.

Den tilladelse, der tidligere er givet Jægergården Efterskole til forskellige friluftsaktiviteter i området inklusive at benytte strandområdet og de to bådpladser gælder fortsat.

I løbet af et år eller to vil der på Gjerrild Nordstrand - som omtalt i GNG-nyt - komme yderligere knap 100 sommerhusgrunde - gætter jeg på. Ganske vist er landsplandirektivet, der åbner mulighed for udstykningen endnu ikke på plads og vedtaget af Folketinget, men det er efter min vurdering nærmest et spørgsmål om tid og om mindre justeringer - men man kan selvfølgelig aldrig vide, om der sker noget med planerne på nordstranden.

Bestyrelsen forbereder at kontakte kommunen med forslag til indholdet af den lokalplan, der udarbejdes før udstykningen - anlæg af et stisystem bl.a.

Vi skal desuden overveje om de nye grundejere skal tilbydes medlemskab i GNG eller om vi bare skal lade dem stifte deres egen forening. Min personlige holdning er, at de skal med i GNG. Jeg ser også gerne en sammenslutning af GNG og Fridavej. Vi må forberede os på, at vi i en storkommune står meget stærkere, hvis Gjerrild Nordstrand taler med en stemme - og ikke med tre. Tænk på, at der også i Udbyhøj, Bønnerup, Fjellerup og Grenå er store sommerhusområder.

Endelig skal jeg nævne at bestyrelsen i det forløbne år har arbejdet videre med forslaget til nye vedtægter, som vi behandler senere. Når vedtægterne er vedtaget skal de jo ud til medlemmerne. Jeg vil gerne høre nogle tilkendegivelser om vi skal sende de nye vedtægter ud med det samme - eller om vi kan vente med at lægge de nye vedtægter ind som midtersider i GNG-nyt til næste forår. Under alle omstændigheder bliver de nye vedtægter straks efter vedtagelsen lagt på hjemmesiden, så kan man læse dem der - eller printe dem ud.
Af økonomiske årsager er jeg mest stemt for at vente, men det kan jo være vi kan finde en porto-sponsor.

Hermed skal jeg sætte beretningen til debat.

(lagt på siden 5. maj 2005)


Bestyrelsesmøde aflyst

Bestyrelsesmøde mandag 2. maj aflyst pga. afbud.

(lagt på siden 4. maj 2005)


Bestyrelsesmøde 19. marts 2005

Hos: Frans Møller Ellavej 7.

Til stede: Henning Kusk, Finn Pedersen, Frans Møller, Poul Kristensen, Kirsten Højgaard og Tina Pedersen.

Afbud: Ingen

1: Sti lange Brøndstrup Nølleå
Der skrives til ejerne af Ellavej 27, om brugs-ret til ca. 1m af parcellen til anlæg af sti, hvor grundejerforeningen betaler alle afledte udgifter. Med hensyn til stiens videre forløb, fortsætter undersøgelserne hos kommunen. Der orienteres om sagen på generalforsamlingen.
Kirsten Højgaard koordinerer sagen.

2: Forårsprogram
Generalforsamling 5.maj 2005 kl.10.00 på Djursvold. (som vanligt i forlængelse af vandværkets generalforsamling)
På valg er: Poul Kristensen, Kirsten Højgaard og Henning Kusk (alle modtager genvalg)

Strandrensning: d.21.4.05 kl. 20.00, næste år forsøges flyttet til et tidligere tidspunkt.

Blå flag: Heidi kontaktes angående tidspunktet.

3: Festudvalg:
Lis Bertelsen og Birthe Pedersen kommer med forslag til den udsatte julefrokost, der planlægges afviklet i august-september.

4: Vej-sager:
Bodilvej og Bentevej besigtiget efter besked om manglende vedligeholdelse. Det drejede sig om belægning samt om for høje kloakdæksler. Vejudvalget finder belægningen i orden og at kloakdækslerne ligger som aftalt. Der foretages ikke videre i sagen.

Der er indgået ny kontrakt med Fa. Damborg A/S om vedligeholdelse af vejene.

Zig-zag vejchikanerne, der er tænkt som fartdæmpere, virker dårligt/slet ikke. Veludvalget overvejer at indføre en anden type chikaner for at få hastigheden ned. Udvalget planlægger inspirationstur til grundejerforeninger med velfungerende hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Reetablering af vendepladsen for enden af Alicevej, venter til byggeriet i området er tilendebragt. I forbindelse med vendepladsen etableres forbindelsen til stien mellem Alice/Astridvej forbi matrikel 16a.

Svinget på Stavnsborgvej/Dortesvej rettes for at få et bedre overblik. Fa. Damborg orienteret.

Næste bestyrelsesmøde: Lørdag 30. april 2005 hos Poul Kristensen, Dortevej 32.

Referat: Tina Pedersen


Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Der indkaldes til bestyrelsesmøde lørdag 19. marts kl. 10 hos Frans Møller, Ellavej 7 (alternativt hos Poul Kristensen, Dorthevej 32).

Foreløbig dagroden:

Orientering og debat om sti-sagen
Planlægning af forårsprogram (Generalforsamling, strandrensning, blåt flag mv).
Forårssammenkomst i stedet for den aflyste julefrokost?
Planlægning af generalforsamling
Nyt om hjemmesiden
Udsendelse af blad med indkaldelse til generalforsamling
Udbedring af Bodilvej og Bentevej (for mange skærver) samt evt. justering af niveau omkring kloakdæksler
Evt.Referat af bestyrelsesmødet 23. oktober 2004-10-21

Til stede:
Henning Kusk, Kirsten Højgaard, Tina Pedersen og Frans Møller (fra kl. 11)

Afbud:
Finn Pedersen og Poul Kristensen.


1. Besluttet: Kirsten Højgaard arbejder videre med sti-sagen og fik bemyndigelse til på foreningens vegne at henvende sig skriftligt til kommunen for at få et klart svar på, hvem, der er den relevante myndighed i sagen. Bestyrelsen orienteres om henvendelsens indhold og om evt. svar.

2. Kirsten Højgaard foreslår, at bestyrelsens møder og dagsorden for møderne meddeles på hjemmesiden. GNG lægger forsøgsvis såvel indkaldelser, dagsorden samt referat på hjemmesiden. Ordningen tages op til vurdering efter bestyrelsens skøn.

3. Der er kommet henvendelser angående Betinavejs tilstand. Vejen er ret hullet omkring den første chikane (lige ud for Fjeldholmlejren). Ved Adelevej og Anettevej er der konstateret et stort hul ved udmunding i Langholmvej. Vejudvalget/vejformanden ser nærmere på problemet og bestiller i givet fald nødvendigt arbejde udført.

4. Forslaget til ændring af vedtægter gennemgået på baggrund af indstilling fra dels Finn Weel, dels Anette Maag. der blev på en enkelt undtagelse nær kun foretaget mindre rettelser og tilføjelser, mens § om medlemskab blev stærkt forenklet. Den endelige udgave er via mail sendt til bestyrelsen til en sidste godkendelse, og forslaget vil i løbet af november pr. brev blive sendt til medlemmernes folkeregisteradresse.

5. Næste møde ikke fastsat.

Referent: Tina Pedersen


Vedtægter for Gjerrild Nordstrands Grundejerforening


Navn og formål
§ 1: Foreningens navn er "Gjerrild Nordstrands Grundejerforening" - herefter GNG. Dens virkefelt er sommerhusområderne på Gjerrild Nordstrand, og dens hjemsted er formandens adresse.

§ 2: Det er GNGs formål primært at sørge for vedligeholdelse af og tilsyn med områdets private fællesveje, stier m.m. samt at være bindeled mellem grundejerne og offentlige myndigheder. GNG medvirker efter bestyrelsens skøn derudover til løsning af væsentlige opgaver, der har betydning for området som sådan eller for grupper af grundejere.
GNG skal virke til gavn for Gjerrild Nordstrand som rekreativt område og kan efter bestyrelsens bestemmelse tage initiativ til eller være del af arrangementer og initiativer, der fremmer foreningens formål: Blå Flag, strandrensning etc.

Medlemskab
§ 3: Som medlemmer kan optages personer, der ejer grunde i foreningens virkeområde.

Økonomi
§ 4: Medlemmerne er forpligtet til at betale det kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen og hæfter alene med det indbetalte kontingent. De økonomiske midler til foreningens virke skaffes tillige ved indtægtsgivende virksomhed, offentlige og private tilskud og ved midler fra fonde, indsamlinger, arrangementer, annoncesalg i medlemsblad og på hjemmeside m.v. Ved udtræden af foreningen refunderes indbetalt kontingent ikke.

§ 5: Foreningens midler anbringes i videst muligt omfang i pengeinstitut eller statsgældsbeviser. GNG kan kun stifte gæld med generalforsamlingens tilslutning (se § 13).

§ 6: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres før den ordinære generalforsamling af foreningens generalforsamlingsvalgte revisorer.

§ 7: Ved opløsning af GNG båndlægges aktiverne i mindst to år med henblik på start af ny forening, og de kan først derefter anvendes til fremme af områdets rekreative kvaliteter. (se § 21)

Generalforsamling
§ 8: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som holdes hvert år fortrinsvis i forbindelse med generalforsamlingen i Gjerrild Nordstrands Vandværk, dog inden udgangen af maj måned.

§ 9: Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning (som drøftes og sættes til afstemning).
Fremlæggelse af det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år (som drøftes og sættes til afstemning).
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg i henhold til § 16 og 17..
Eventuelt.

§ 10: Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden bilagt en kopi af det reviderede regnskab. Fra 2014 indkaldes til generalforsamling via mailinglisten samt ved opslag på hjemmesiden og i portalen ved indkørslen til området. Medlemmer, der ønsker indkaldelse pr. brev skal aflevere en adresseret og frankeret kuvert til bestyrelsen.

§ 11: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 12: På generalforsamlingen kan der kun stemmes ved personligt fremmøde af ejeren eller dennes befuldmægtigede. Der kan ikke derudover stemmes ved fuldmagt. Hvert medlemskab giver én stemme. På forlangende foretages skriftlig afstemning. Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§ 13: Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindeligt flertal. Beslutning om optagelse af lån, ændring af vedtægter eller sammenlægning med anden forening kræver dog et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 14: Der holdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 15% af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske om det. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, der skal holdes senest 60 dage efter bestyrelsen har modtaget anmodningen og med mindst 21 dages varsel fra indkaldelsen. Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen, der sker som ved ordinær generalforsamling. Der kan ikke behandles andre emner end de på dagsordenen angivne.

§ 15: En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, hvis 20 % af medlemmerne deltager. Derudover gælder bestemmelserne i § 12 og § 13.

Bestyrelsen
§ 16: GNG ledes af en bestyrelse på mindst fem og højst syv medlemmer. Generalforsamlingen fastsætter antallet af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Den vælger tillige to suppleanter til bestyrelsen, to revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne vælges skiftevis - den ene i ulige årstal den anden i lige årstal. Alle valg gælder for to år.

§ 17: Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, således at formanden er på valg i ulige årstal, mens kassereren er på valg i lige årstal. Afgår formand eller kasserer i utide indtræder suppleanten i bestyrelsen, der derefter konstituerer sig indtil valgperiodens udløb.

§ 18: Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden, vælger af sin midte næstformand, kassererassistent og sekretær og nedsætter udvalg og arbejdsgrupper. På bestyrelsens opfordring kan medlemmer uden for bestyrelsen indtræde i arbejdsgrupper. Formand og kasserer tegner foreningen i økonomiske spørgsmål. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren - eventuelt inden for en beløbsramme.

§ 19: Bestyrelsen har ansvaret for GNGs daglige ledelse i overensstemmelse med foreningens formål og træffer aftale med relevante personer eller firmaer om udførelse af påkrævet arbejde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne deltager i bestyrelsesmødet. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Sammenslutning med anden forening
§ 20: Sammenlægning med anden forening kræver vedtagelse på en generalforsamling. Forslaget om sammenslutning skal optræde på den pågældende generalforsamlings dagsorden. Bestyrelsen redegør forud for afstemningen for de førte forhandlinger. De mellem de to foreninger indgåede aftaler om bl.a. økonomi forelægges skriftligt for generalforsamlingen til godkendelse (se § 13).

Opløsning
§ 21: Foreningen kan kun opløses, hvis en generalforsamling indkaldt med opløsningen på dagsordenen, bestemmer det. Opløsning af foreningen kræver, at mindst 25 procent af samtlige medlemmer deltager i generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede stemmer for opløsning. Er disse krav ikke opfyldt, skal der - senest 60 dage efter - med 14 dages varsel indkaldes til en ny generalforsamling med samme dagsorden, hvor opløsningen kan vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede.
Generalforsamlingen kan efter beslutningen om opløsning nedsætte et udvalg til endelig afvikling af foreningen og til i henhold til § 7 at varetage generalforsamlingens beslutning angående foreningens aktiver.


Foreningens første vedtægter trådte i kraft 29. juni 1969, ændret 12. maj 1995.
Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 5. maj 2005 og ændret ved generalforsamlingen 4. maj 2012.
Ændringen træder i kraft omgående.

Ovenstående vedtægter bringes med forbehold.
I tilfælde af uoverensstemmelse, der trods al udvist omhu, måtte være mellem
den elektroniske og den trykte udgave, gælder den trykte udgave,
der er udsendt til samtlige medlemmer.

Til toppen - Til forsiden - Til Nyt fra Nordstranden